3. БОСПОРСЬКЕ ЦАРСТВО

Найбільшою з античних держав Північного Причорномор'я було Боспорське (Боспор — давньогрецька назва Керченської протоки) царство з центром у Пантікапеї Воно виникло внаслідок об'єднання античних міст-дер­жав на початку V ст. До н. Е. (480 р. До н. Е.) Й об'єд­нувало територію Керченського і Таманського півостро­вів, а також південне узбережжя Азовського моря до гирла Дону. Ця держава не була суто грецькою, до неї входили і місцеві племена. Основою економіки Боспорського царства вважалося землеробство, виноградарство 'і рибальство, продукти яких вивозилися морем до Греції та Малої Азії. Розвивалося ремесло, велася торгівля з сусідніми племенами. Значне місце у торгівлі Боспору, як і всіх інших держав Причорномор'я, посідала тор­гівля рабами. У Танаїсі був навіть невільницький ринок. У міста Боспорського царства імпортували вино, олив­кову олію, посуд, тканини, зброю, прикраси (зокрема, ювелірні вироби), предмети мистецтва тощо.

Період найбільшого економічного і культурного роз­квіту припадає на IV—III ст. До н. Е. Але у другій по­ловині II ст. До н. Е. Боспорське царство охопила гостра соціально-економічна криза, що посилювалася загрозою з боку скіфської держави, яка зазіхала на незалежність Боспору. Водночас посилилася агресія з боку Римської імперії. Царів Боспору затверджували римські імпера­тори, які розглядали його як васальну державу. Проте навала готів і боранів (деякі дослідники вважають ос­танніх предками східнослов'янських полян) у середині III ст. Н. Е. Підірвала економіку Боспорського царства. Завершального удару по Боспору та інших державах Північного Причорномор'я завдали гунни. У зв'язку з посиленням могутності Візантії Боспор у VI ст. Увійшов до ЇЇ складу, і Боспорське царство остаточно припинило існування.

Суспільний лад Боспорського царства характеризу­вався наявністю рабовласників і рабів. До рабовласниць­кої знаті належали цар, жерці, великі землевласники, купці (судновласники, работоргівці), власники великих промислових майстерень, а також воєначальники, що були одночасно великими землевласниками. Найбільши­ми купцями вважалися сам цар і керівні посадові особи, у тому числі й воєначальники. Купці користувалися пра­вом безмитної торгівлі. Вільні землевласники повинні були служити у війську і віддавати цареві значну ча­стину свого врожаю, оскільки оброблювана ними земля вважалася царською.

Основну робочу силу становили раби, які поділялися на приватновласницьких і державних. Праця останніх використовувалася здебільшого при будівництві оборон­них споруд на кордонах держави. Державні раби зна­ходилися у дещо кращому становищі, ніж приватновлас­ницькі, яких використовували на громадських роботах (наприклад, у промислових майстернях, пекарнях) і в домашньому господарстві. Водночас з рабською працею застосовувалася і праця залежного землеробського насе­лення, яке називалося пелатами. Вони перебували на різних ступенях соціальної залежності, були зобов'язані обробляти землю і віддавати значну частину врожаю тим, хто володів земельними угіддями. Безправне стано­вище рабів і закріпачення пелатів призводили до частих виступів експлуатованих проти рабовласників. У Боспорській державі І—III ст. Н. Е. Почали масово відпу­скати приватновласницьких і державних рабів на волю, що засвідчувало зародження феодальних відносин. Па­ралельно з відпуском рабів на волю посилювалася експлуатація залежних напіввільних виробників, від яких боспорські землевласники отримували чимало товарного хліба, що йшов на експорт.

Боспорське царство — це рабовласницька монархія. Тривалий час грецькі міста, які входили до неї, мали певну автономію. У них зберігалися органи самовряду­вання (народні збори, ради міст, виборні посади). Вони проводили  самостійну торгову політику,  карбували монету.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106  Наверх ↑