Правова культура та особливості її формування у працівників податкової міліції.

Професійні аспекти культури праці співробітників податкової міліції – основа захисту особистості.

Сукупність службово-професійних і морально-етичних якостей, адекватних вимогам до органів державної податкової міліції, складає культуру праці співробітника податкової міліції.

Здатність як сукупність знань, умінь і навичок складає те, що прийнято називати майстерністю.

Об’єктивні фактори ставлення до праці: функціональний зміст праці, складна система умов праці (від психологічного клімату в колективі до рівня організації праці та її матеріально-технічного забезпечення).

Суб’єктивні фактори ставлення до праці: широта, об’єм, глибина оволодіння своєю професією, рівень майстерності та безпеки.

Сутність якостей культури праці фахівця податкової міліції.

Мораль та культура спілкування працівників податкової міліції –важлива умова забезпечення їх особистої безпеки.

Моральна культура – система етичних знань і переконань (моральної позиції), моральних почуттів, навичок спілкування та уміння регулювати поведінку за допомогою моральних норм. Моральна культура визначається не тим, скільки людина знає про проблеми етики та правилу етикету, а тим як практично реалізуються ці знання, якою мірою моральна її поведінка, наскільки культурне її спілкування. Специфіка виявлення різних функцій моралі при підготовці спеціалістів податкової міліції. Основні функції моралі у суспільстві: регулятивна, виховна (гуманістична), регулятивно-контролююча. Структурно-логічна схема моралі: моральна свідомість, моральні відносини, моральна діяльність. Моральна свідомість: емоції, почуття, уявлення, погляди, переконання, знання. Моральні відносини: оцінка, самооцінка, орієнтація, установка. Моральна діяльність: вибір, проступок, компроміс, конфлікт. Компоненти культури спілкування: загальне, особливе, одиночне. Загальне – єдність цілей. Особливе – своєрідність історичного і культурного розвитку, особливості психічного складу даної нації, традиції народу, це проявляється у конкретних звичаях, ритуалах, нормах спілкування і поведінки, формі одягу і правилах її носіння, загальних і специфічних правилах безпеки. Одиночне: неповторні індивідуальні риси, які притаманні кожній людині. Зміст спілкування працівників податкової міліції: спілкування у підрозділі, спілкування із сторонніми особами. Зовнішня та внутрішня культура спілкування. Етична безпека – це дія або тимчасова бездіяльність особистості в цілях безпеки від зазіхань на честь і людську гідність. Специфіка етичної безпеки – особистість завжди вчасно відчуває (помічає), усвідомлює морально-психологічну (етичну) шкоду яку їй завдають. Основні функції етичного захисту: збереження власної честі, гордості, гідності, коректування культури спілкування, мови, поведінки, постійне або тимчасове збереження гідності об’єкта, який порушив етичні норми поведінки.

Культура поведінки, одягу та проведення вільного часу – фактори, що підвищують безпеку працівників податкової міліції.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139  Наверх ↑