Системна організація професійної діяльності

(Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.000003 - «Управління проектами»)

Харків - ХНАМГ - 2007

УДК 338.24:371.314.6

В.М. Бабаєв. Системна організація професійної діяльності: Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.000003 - «Управління проектами». - Харків: ХНАМГ, 2007. - 214 с.

Автори-упорядники: Володимир Миколайович Бабаєв,

доктор наук з державного управління, професор Рецензенти:          Леонід Леонідович Товажнянський,

доктор технічних наук, професор;

Володимир Васильович Корженко,

доктор філософських наук, професор

Конспект лекцій містить систематизовані матеріали за модулями «Середовище і організаційні структури управління проектом» та «Процеси і компоненти проектної діяльності» відповідно до Навчального плану підготовки фахівців кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.000003 - «Управління проектами» в Харківській національній академії міського господарства.

© Бабаєв В.М., ХНАМГ, 2007

Зміст

Стор.

Модуль 1 Середовище і організаційні структури управління проектом

ЗМ 1.1 Життєвий цикл проекту............................................................................................... 4

УНЕ 1. Середовище управління проектом............................................................................ 4

УНЕ 2. Фази життєвого циклу проекту................................................................................ 17

ЗМ 1.2 Проектно-організаційні структури........................................................................... 29

УНЕ 1. Організаційна структура виконуючої організації.................................................. 29

Модуль 2 Процеси і компоненти проектної діяльності

ЗМ 2.1 Групи процесів та процеси проектної діяльності................................................... 35

УНЕ 1. Групи процесів управління проектом, їх взаємозв'язки. 35

Процеси проектної діяльності.......................................................................................

ЗМ 2.2 Компоненти проектної діяльності............................................................................ 43

УНЕ 1. Структурні компоненти розділів проектного менеджменту 43

з управління інтеграцією, змістом і часом проекту.....................................................

УНЕ 2. Структурні компоненти розділів проектного менеджменту 88

з управління вартістю, якістю і людськими ресурсами проекту.................................

УНЕ 3. Структурні компоненти розділів проектного менеджменту 148

з управління комунікаціями, ризиком і закупівлями проекту.....................................

Список літератури........................................................................................................... 212

Навчальне видання

БАБАЄВ Володимир Миколайович

Системна організація професійної діяльності

Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.000003 - «Управління проектами »

Редактор М.З. Аляб 'єв

План 2007, поз. 111

Підп. до друку 11.07.07 Формат 60х84 1/16. Папір офісний. Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 7,3. Обл.-вид. арк. 8,0. Тираж 300 прим.        Замовл. №

61002, Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

1  Наверх ↑