Аналіз проблем інтеграції україни в світову економіку

Моісеєнко о.с., бабич л.м.

Хмельницький національний університет

У статті розглянуто позитивні і негативні чинники інтеграції україни в світову економіку, а також напрямки її інтеграції. Також подано інформацію щодо найбільших економічних партнерів україни.

Рівень економічного розвитку україни, як і будь-якої іншої країни, тісно пов'язаний з процесами, що відбуваються у всесвітньому господарстві. Від ступеню участі в міжнародному поділі праці залежить розв'язання багатьох проблем української економіки.

До головних економічних чинників, які впливають на швидкість процесу входження україни у світовий економічний простір, слід віднести:

Позитивні:

-         Значний сировинний потенціал;

-        Вигідне географічне положення, розвинуту мережу залізничних доріг, водних і повітряних трас, трубопроводів і мережу енергопостачання;

-        Досить високий рівень кваліфікації кадрів поряд з вкрай низькою заробітною платою, хоча досить часто це характеризується низькім рівнем продуктивності праці;

-        Наявність технологічно-передових секторів промисловості, здатних до швидкого освоєння нових видів продукції;

-        Наявність виробничої бази (будинки, інфраструктура тощо), яка швидко без значних обсягів інвестування може бути використана у новому виробничому процесі. [3].

Негативні:

-        Тривалий час україна, як інші постсоціалістичні країни, була ізольована від світогосподарських глобальних процесів і приречена на замкненість і самодостатність. За часів ссср економіка україни функціонувала на принципах централізованого планування і розвивалась у відриві від впливу світової господарської кон'юнктури, у власній системі цінових пропозицій; вона виробляла та в певній мірі продовжує виробляти в основному продукти, що не знаходять попиту на зовнішньому ринку за сприятливими цінами. Функції щодо регулювання зовнішньої торгівлі і платежів в основному виконували органи державного управління, а не ринкові регулятори;

-        Наявність високого ступеню політичної нестабільності, відсутність чіткої економічної політики, непослідовність в проведенні реформ;

-         Невизначеність, непослідовність, а іноді відсутність належної законодавчої бази;

-         Велику корумпованість владних структур різних рівнів;

-        Скорочення виробничого споживання за рахунок різкого падіння виробництва, а також обмеженість внутрішнього ринку у зв'язку з вкрай низькою купівельною спроможністю населення;

-         Низка інвестиційна привабливість галузей з довгостроковим циклом віддачі вкладених капіталів. В результаті структурні зрушення гальмуються фактично нульовою інвестиційною активністю;

-        Подальше погіршення структури експортно-імпортних потоків: збільшення в експорті питомої ваги сировинної групи товарів, а в імпорті - продукції споживчого призначення.

-         Недостатній розвиток фінансової, технічної, інформаційної та іншої інфраструктури;

-        Неконкурентоздатність продукції більшості українських підприємств, більш того, - ймовірність "системного відриву" її від групи провідних країн через несумісність технологій, низьку здатність економіки до інвестицій та нововведень, структурно-галузеву несумісність;

-         Переважна орієнтованість торговельних зв'язків україни на одну країну - російську федерацію;

Щодо стратегічних напрямів інтеграції україни в світове господарство необхідно виділити:

Входження її в перспективі до структур європейського союзу (єс).

У напрямі розвитку зовнішньої торгівлі з окремими регіонами світу одне з найбільш приоритетних направлень української інтеграції є поглиблення зв'язків з країнами-членами європейського союзу. Необхідність інтеграції україні до ес випливає з ряду об'єктивних обставин:

-        Україна представляє собою одну з найбільших, як за чисельністю населення, так і за територією, європейських країн;

-         Інтеграція відкриває перед україною значні можливості щодо використання свого вигідного географічного положення.

-         Орієнтація на співробітництво з європейським союзом змусить українських товаровиробників підтягуватися до високих європейських стандартів. Саме через європейський ринок ми зможемо отримувати новітні технології, за допомогою яких виготовлятимемо продукцію, конкурентоспроможну на ринках європи, азії, росії, країн снд.

-         Забезпечення недискримінаційного доступу основних товарів експорту україни на ринки єс. Треба врахувати, що європейський ринок - це понад 500 млн потенційних споживачів, що мають високу платоспроможність.

-         Україна вже зараз може сподіватись на певну підтримку з боку єс та його країн-членів в питанні приєднання україни до генеральної угоди про тарифи і торгівлю гатт/сот, одержання доступу до загальної системи преференції єс.

Як -

□ експорт □ імпорт   □ сальдо

Рис. 1. Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі між україною та європейським союзом (1996 — 2003 рр.) [2].


Співробітництво з країнами снд

У регіональному аспекті одним з пріоритетних напрямів у зовнішньоторговельній діяльності україни є співробітництво з країнами снд, що обумовлено історичними зв'язками, взаємопов'язаністю економік, подібністю економічних проблем.

Чорноморський економічній басейн.

Інтереси україни як морської держави вимагають надання пріоритетного значення активізації її участі у чорноморському економічному співробітництві (чес), де вона є однією з 11 країн-засновників. Серед основних переваг - поглиблення економічних відносин з туреччиною - для забезпечення імпорту сировини для легкої промисловості, грецією - розвиток судноплавства в басейні середземного моря, болгарією та румунією - розвиток торгівлі в придунайському регіоні.

Східній регіон

Найперспективнішим партнером україни на далекому сході є японія, яка включила україну до генеральної системи преференцій. Необхідно активізувати співробітництво з новими індустріальними країнами (нік), з країнами асеан, китаєм і індією, країнами південно-західної азії (близького та середнього сходу) такі, як ліван, кувейт, туреччина, сирія, саудівська аравія, об'єднані арабські емірати. Вони мають велике значення з точки зору забезпечення економіки україни джерелами енергоносіїв і споживання інженерно-технічних послуг україни у спорудженні промислових та цивільних об' єктів, транспортної і комунальної інфраструктури.

Висновок

Інтеграція україни в світове господарство - одна з переваг її державної політики з моменту проголошення незалежності. Активне включення україни в міжнародний поділ праці (мі ii і) призвано служити:

-         Підтримці в функціональному стані її галузей в період структурної перебудови і становлення ринкових відносин в державах колишнього срср;

-         Здобуття вигод від участі в мі iiі за рахунок використання порівняльних переваг у виробництві тих або інших товарів;

-         Забезпеченню оптимальних масштабів випуску продукції, гарантуючих окупність витрат на розробку і освоєння випуску нових видів продукції;

-         Отриманню доступу до світових ресурсів науково-технічної інформації і капіталу.

Як показує світовий досвід, інтеграція в сучасну економіку - це тривалий процес, який вимагає вироблення довгострокової економічної політики, що враховує історичні і господарські особливості кожної конкретної країни, тенденції нтп і світогосподарських зв'язків. Її реалізація складається в структурній перебудові економіки, підвищенні конкурентоспроможності її галузей, перебудові форм і методів господарських зв'язків, в поступальному русі вперед в напрямі більшої відвертості економіки.

Література

1. Зовнішньоекономічна політика україни: європейський та російський вектор / а. А. Мазаракі. - к.: кнтеу, 2005. - 280 с.

2. Міністерство економіки україни // www.me.gov.ua.

3. Стеценко ж.в. аспекти зовнішньоекономічної політики україни // актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 8. - ст.. 49-54

Применение инновационных инструментов для управления рынком труда

Назаров а.с., дудко в.н.

Поволжский государственный университет сервиса, г.о. Тольятти, российская федерация

Рассматриваются основные проблемы управления рынком труда в современных условиях в макроэкономических масштабах. Особое внимание уделено российскому рынку труда как специфическому объекту управления. В статье выявлены основные тенденции изменения методов управления рынком труда, изложены применяемые на сегодняшний день маркетинговые подходы к управлению рынком труда как наиболее эффективные в настоящее время. Авторы приводят основные причины, обуславливающие невозможность использования традиционных методов при управлении рынком труда в современных условиях. В статье рассмотрено решение данной проблемы за счет внедрения принципов инновационного маркетинга как наиболее передового способа управления рынком труда.

Рынок труда представляет собой производный рынок от рынков других товаров и услуг. Сущность управления рынком труда можно определить как особый вид деятельности, направленной на достижение изменения в его содержании и формах (факторах), соответствующих интересам страны, региона, предприятий и личности, путем социально-этического, научно осмысленного, согласованного воздействия субъектов рынка труда на совокупность взаимосвязанных факторов его развития с целью достижения равновесия между его параметрами [1]. Иными словами, цель управления рынком труда заключается в гармонизации интересов всех участников рынка, а также обеспечение механизмов эффективной адаптации к непрерывно изменяющимся условиям окружающей среды, что является неотъемлемой частью современного управления. Для понимания сущности рынка труда как объекта управления необходимо отразить его основные свойства:

1.                Целостность

2. Бесконечность

3.Целенаправленность

4. Увеличение его внутреннего многообразия.

Фактически, в настоящее время большинство специалистов признает, что рынок труда меняется, либо должен меняться. Однако возникают определенные сложности в четкой идентификации этих изменений, а также в их классификации и попытках дать объяснения происходящему [2]. Например, доклад международной организации труда за 2006 год содержит следующую предпосылку: «растет ощущение того, что обесценилось достоинство труда. Большинство экономистов рассматривают труд лишь как фактор производства, как товар, и забывают о человеке, семье, общине, об общенациональном значении человеческого труда. Люди говорят об этом в своих семьях, реагируют на это результатами голосования на выборах, а когда необходимо, и высказывают свое мнение на уличных демонстрациях» [3]. Фактически данное заявление является констатацией того, что используемые в настоящее время подходы к управлению рынком труда устарели, более того, в нем фактически содержится призыв к разработке новых подходов и методов такого управления. Однако данный доклад содержит некоторые предложения: «основной способ обращения экономического роста на пользу всех - организация и управление трудовым процессом и рынком труда. Однако события последних лет вызывают озабоченность: во всем мире экономический все менее ориентирован на развитие занятости» [4]. В нем фактически постулируется главная в настоящее время задача - разработка новых, гибких, эффективных (по сути инновационных) способов управления рынком труда. Таким образом, мы приходим к выводу, что для соответствия современным постоянно, изменяющимся условиям внешней среды (фактически ситуации на других рынка) в управлении самим рынком труда должны быть встроены инновационные механизмы, позволяющие учитывать эти изменения. Такая ситуация характерна для рынка труда в макроэкономическом, глобальном понимании [5]. Однако у российского рынка труда имеются некоторые особенности, которые значительно определяют требования к управляющим механизмам. Рассмотрения национальной специфики в данном вопросе принципиально для дальнейшего изложения предмета. Можно выделить ряд основных положений и причин отличий российского рынка труда от глобальных:

1.                Неблагоприятная демографическая ситуация.

2.Низкое качество отечественной рабочей силы.

3. Слабая мобильность рабочей силы.

4.Неэффективная занятость населения.

5. Существование значительного неформального сектора экономики.

6.Незначительная доля занятых в малом бизнесе.

7. Кризис сельского хозяйства.

Фактически, рассматриваемый нами механизм управления рынком труда должен содержать механизмы, снижающие влияние указанных выше факторов, а также достаточно гибко реагировать на их изменения, поскольку все они достаточно динамично изменяются, и недооценка таких изменений может вызвать еще большие проблемы [6]. В целях эффективного управления рынком труда можно использовать маркетинговый подход.

Представим модель взаимодействия субъектов рынка труда на схеме:

Рис. 1. Модель взаимодействия субъектов рынка труда


С точки зрения маркетингового подхода можно выделить семь типов субъектов рынка труда, интересы которые должны быть гармонизированы для обеспечения стабильности системы в целом:

1.                Наемные работники

2. Работодатели

3. Система профессионального образования

4. Государственная миграционная служба

5.Государственная служба занятости

6. Коммерческие службы занятости

7. Профессиональные союзы

В настоящее время взаимодействие осуществляется следующим образом: на рынке присутствуют наемные работники, подготовленные системой образования, либо привлеченные из-за рубежа, которые самостоятельно, либо посредством специальных агентов получают работу. Также существуют профессиональные союзы, которые в зависимости от их реального положения и влияния, осуществляют воздействие на работодателей, а также отчасти и весьма ограниченно на систему образования и государственную миграционную политику.

Фактически, в рамках представленной модели взаимодействия построение подлинно маркетинговой модели управления, учитывающей интересы всех сторон фактически невозможно.

Несмотря на достаточно широкий спектр возможных методов и подходов в российской практике реально используется только концепция эффективного формирования профессиональной рабочей силы, которую назвать полноценно маркетинговой достаточно сложно. В этой связи фактически применение действительно маркетинговой концепции для управления рынком труда в российских условиях будет являться инновационным. При этом важно подчеркнуть, что инновационность применения того или иного маркетингового подхода заключается не просто в применении новой технологии к управлению рынком труда, а в формировании его качественного нового состояния, в котором достигаются цели всех участников рынка. В этой связи, само применение маркетинговых подходов к управлению рынком труда будет инновационном при достижении им вышеуказанной цели сбалансированности интересов субъектов рынка.

Для дальнейшего анализа проблемы необходимо охарактеризовать круг целей каждого участника рынка труда, поскольку, только анализируя конкретные, измеримые цели субъектов рынка, можно говорить о тех или иных максимизируемых ими функциях.

Основная цель наемных работников найти рабочее место, соответствующее их ожиданиям в плане условий и оплаты труда, а также возможности для самореализации и развития.

Для работодателей важнейшей целью будет являться получение достаточного количества работников, нужной квалификации и образования, способных выполнять необходимые задачи и адаптироваться к изменениям условий внешней среды, что принципиально необходимо для развития самого работодателя как организационной структуры.

Основная цель системы образования в рамках рынка труда заключается в том, что бы подготовить "продукт" в виде наемного работника, удовлетворяющего требованиям рынка и работодателя. Данную цель можно считать основной для современного образования в рамках нашего анализа, поскольку только при ее достижении возможно перспективное развитие системы образования.

С точки зрения государственных миграционных органов принципиально важным будет такая организация управления рынком труда, при которой миграционные трудовые потоки будут сбалансированы и организованы. Фактически миграции на рыке труда необходима для восполнения тех узких мест рынка, которые не могут быть исправлены в рамках страны. Подлинной гармонизации интересов, позволяющих использовать синергетический эффект всего рынка в целом достичь практически невозможно. Тем не менее, важно отметить, что реальная возможность для выхода управления рынком труда лежит в использовании синергетического эффекта усилий каждого субъекта рынка труда. Обеспечение комплексного взаимодействия всех участников рынка приведет к более полному удовлетворению их потребностей и более эффективному достижению поставленных ими целей, что в конечном итоге является целью качественного управления рынком труда. Проблема обостряется по той причине, что темпы изменений, протекающих во внутренней среде участников рынка труда различна, вследствие чего также возникают разрывы, приводящие к несбалансированности ситуации в целом. В этой связи необходимо говорить о применении инновационного маркетинга как эффективного способа гармонизации рыночных интересов, основанном на точном знании и понимании интересов и потребностей всех участников рынка. При рассмотрении использования инновационного маркетинга необходимо определиться с содержанием данного понятия, которое, на наш взгляд, представляет две компоненты:

-         Применение новых по форме маркетинговых подходов (событийный, вирусный, интерактивный маркетинг и т. Д.)

-        Непрерывная разработка новых методов наиболее эффективного выявления и удовлетворения потребностей участников рынка труда. При этом данная компонента является основной с точки зрения инновационного маркетинга как такового [7].

Применение новых маркетинговых методов обусловлено описанным выше недостаточно эффективным действием традиционных подходов. Следовательно, необходим механизм, который будет предусматривать постоянное обновление используемых методов. При этом необходимо подчеркнуть, что инновационный маркетинг предполагает поиск новых решений не просто ради самого решения, а для более качественного удовлетворения потребности субъектов рынка. Фактически в данном случае идет речь о качественно новой организации рыночного информационного обмена, позволяющего сбалансировать противоречивые интересы субъектов рынка. Представим такую организацию на схеме:


Принципиальное отличие от предыдущих подходов заключается в том, что инновационный маркетинг предполагает образование единого инновационного поля, которое проходит или содержит в себе всех участников. Это является обязательным условием реализации новых методов. Фактически, данная структура подразумевает непрерывное реагирование каждого субъекта рынка на любые изменения других участников рынка. Такое положение обеспечит возможность поиска новых, индивидуальных методов для предотвращения рыночных разрывов. Сущность инновационного маркетинга на рынке услуг заключается в том, что бы не просто изобретать новые способы реагирования на рыночные изменения, а предвидеть развитие ситуации и не допустить рыночных разрывов. Фактически, новые маркетинговые технологии как таковые служат лишь для того, чтобы эффективно выявлять изменения и определенным образом интерпретировать их. В современной

Экономике рыночная ситуация меняется непрерывно, следовательно устанавливать какие-либо рамки для принятия маркетинговых решений нецелесообразно. Каждая ситуация требует индивидуальных подходов и методов решения, что в принципе невозможно, если мы оперируем только одной какой-либо ценностью (например, интересами работодателя или только запросами работников) инновационный маркетинг в управлении рынком труда предполагает одновременный баланс всех интересов за счет принятия решений, основанных на точном знании целей и потребностей всех участников рынка. Это может быть достигнуто только с использованием развитой информационной инфраструктуры, позволяющей осуществлять эффективный обмен информацией для достижения поставленной цели. Далее, основываясь на имеющихся данных, можно осуществлять принятие индивидуальных маркетинговых решений. При этом под понятием индивидуальное решение подразумевается не механическая невозможность использования одного и того же решения дважды, а уход от стандартных схем и полноценный учет всех факторов характерных именно для данной ситуации. При этом неизбежно возникнет необходимость разработки новых методов в части комплекса маркетинга (подготовки специалистов, определении стоимости услуг, позиционировании, коммуникационной политике и т.д.). Естественно, если та или иная проблемная ситуация повторяется, то целесообразно применять уже отработанные решения, однако грамотная реализация инновационного подхода не предполагает возникновения однотипных проблем, поскольку они будучи, решенными однажды, должны быть эффективно предотвращаемыми. Кроме того, в данном подходе принципиально важно, чтобы каждый участник рынка признавал цели и задачи остальных субъектов. Фактически, цель инновационного маркетинга - удовлетворение всех целей всех участников рынка. Задача инновационного маркетинга искать способы и методы удовлетворения всех потребностей, не выделяя важности и приоритетов целей какого-либо участника рынка.

Рис. 3. Пример взаимодействия в рамках инновационного поля

2.   Заказ на формирование качеств работника

3.   Разработка индивидуальных образовательных программ

4.   Учет особенностей работника

 

На рис. 3 представлен пример возможного взаимодействия некоторых субъектов рынка труда в рамках инновационного поля, образуемого при реализации принципов инновационного маркетинга для управления рынком труда. Работодатель формирует собственные требования к качеству и содержанию подготовки наемных работников и передает их с соответствующим финансовым обеспечением в систему профессионального образования. В рамках данной системы происходит учет "заказов" работодателей, а также учет пожеланий и особенностей людей, которые собираются стать наемными работниками. В результате совмещения интересов разрабатываются индивидуальные образовательные программы, учитывающие требования работодателей и пожелания работников. В результате к работодателю попадают работники с требуемой квалификацией, желающие работать в данной сфере деятельности. Работники получают образование, дающее им возможность получить работу соответствующую их финансовым и другим ожиданиям. Образовательные учреждения ведут эффективную политику, позволяющую им успешно реализовывать собственные образовательные продукты, тем самым финансово обеспечивать свою деятельность.

Литература

1.                Калинкина с.ю. управление рынком труда: методологический аспект // www.lib.csu.ru

2.                        Друкер п.ф. задачи менеджмента в xxi веке. М.,диалектика, 2000

3. Изменение моделей и структур в сфере труда - доклад генерального директора мот на 95-й сессии международной конференции труда (2006 г.) International labour office, geneva, 2006 // www.ilo.org/public/russian/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-i-c.pdf

4. Дудко в.н., назаров а.с. синергетический аспект управления международным разделением труда // синергетика природных, технических и социально-экономических систем. Сборник статей всероссийской научно-технической конференции с международным участием. Тольятти. 2006

5.Ансофф и. Новая корпоративная стратегия - спб, питер, 1999

6. Скорниченко н.н.,назаров а.с. инновационный маркетинг в сфере услуг: основные понятия и предпосылки внедрения // вестник тгус - серия экономика - 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51  Наверх ↑