ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Монографія

Київ 2004

352.075.001.3/001.76

67.9(4УКР)301

К89

Рецензенти: I. В. Розпутенко, д-р наук з держ. упр., проф.

В. П. Тронь, д-р наук з держ. упр., проф. В. М. Шаповал, д-р юрид. наук, проф.

Рекомендовано Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 2 від 20.02.04)

Куйбіда В. С.

К89 Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія. — К.: МАУП, 2004. — 432 с.: іл. — Бібліогр.: с. 373-431.

ISBN 966-608-407-4

У монографії пропонується цілісна концепція вдосконалення методів та диверсифікації принципів функціонування самоврядних органів у контексті розвитку системи місцевого самоврядування. Досліджується система консти­туційно-правових засад місцевого самоврядування України. Розкриваються особливості процесу становлення конституційно-правових засад місцевого са­моврядування та аналізуються теоретичні та практичні аспекти їх реалізації, осмислюються напрями вирішення виявлених проблем. Розглядаються органі­заційно-правові питання територіальної та матеріально-фінансової основи місце­вого самоврядування, проблеми функціонування його представницьких та вико­навчих органів.

Для науковців, муніципальних службовців, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться місцевим самоврядуванням.

ISBN 966-608-407-4

ББК 67.9(4УКР)301+66.3(4УКР)12

© В. С. Куйбіда, 2004 © Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП), 2004

ЗМІСТ

вступ  6

Розділ 1

теоретико-методологічні принципи і

методи діяльності органів

місцевого самоврядування        9

Місцеве самоврядування як об'єкт дослідження науки управління       9

Зміст організаційно-функціональних принципів діяльності органів місцевого самоврядування  26

Сутність методів діяльності органів

місцевого самоврядування        46

Дослідження організаційно-функціональних принципів і методів діяльності органів

місцевого самоврядування        56

Організаційно-функціональні принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування у світлі теорій

та концепцій науки управління  66

Висновки до першого розділу    88

розділ 2

фактори формування принципів і методів діяльності органів місцевого самоврядування            92

Сутність і класифікація факторів формування організаційно-функціональних принципів і

методів діяльності органів місцевого самоврядування      92

Історичні фактори формування організаційно-функціональних принципів і

методів діяльності органів місцевого самоврядування     101

Політико-правові фактори формування організаційно- функціональних принципів і методів діяльності

органів місцевого самоврядування     127

Соціально-економічні фактори формування організаційно-функціональних принципів і

методів діяльності органів місцевого самоврядування     131

2.5. Інші фактори формування організаційно-функціональних принципів і методів діяльності органів

місцевого самоврядування        139

Висновки до другого розділу      151

розділ 3

оцінка організаційно-функціональних

принципів і методів діяльності

органів місцевого самоврядування

через його сучасні проблеми і

регіональні особливості  154

Класифікація сучасних проблем функціонування органів місцевого самоврядування в умовах трансформації суспільства         154

Аналіз політико-правових проблем     167

Організаційно-функціональні принципи і

методи діяльності органів місцевого самоврядування в світлі соціально-економічних проблем            183

Регіональні особливості діяльності органів місцевого самоврядування         194

роль місцевого самоврядування в сучасній

регіональній політиці        202

Висновки до третього розділу    207

розділ 4

інформаційне забезпечення реалізації принципів і методів діяльності органів Місцевого самоврядування    209

Інформатизація як фактор побудови

інформаційного суспільства       209

Правове регулювання інформаційних відносин в Україні.... 224

Інформатизація діяльності органів

місцевого самоврядування        235

"Електронне врядування" в системі

місцевого самоврядування         249

Висновки до четвертого розділу           271

Розділ 5

ТЕНДЕНЦІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ І МЕТОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ     275

Пошук шляхів підвищення ефективності діяльності

органів місцевого самоврядування     275

Зміцнення економічних основ місцевого самоврядування.... 303

Перспективні напрями удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування: необхідність пошуку нових принципів та застосування нових методів  331

Нові форми самоорганізації населення та їх взаємовідносини з органами місцевого самоврядування    340

Висновки до п'ятого розділу       350

Висновки      353

Додатки        360

Список використаної та рекомендованої літератури          373

The integral conception of perfection of methods and diversification of principles of self-governmental bodies functioning in the context of development of the system of local self-government is proposed in the monography. The system of constitutional and legal basis of local self-government of Ukraine is studied. The peculiarity of the process of establishment of local self-government constitutional and legal basis is discovered; theoretical and practical aspects of its realization are analyzed, the trends of resolving revealed problems are comprehended. Organizational and legal issues of territorial, material and financial basis of local self-government, challenges of its representative and executive bodies functioning are examined.

For scientists, municipal employees, students and those, who are interested in local self- government alike.

Наукове видання Куйбіда Василь Степанович ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Монографія

Scientific edition Kuybida, Vasyl S. PRINCIPLES AND METHODS OF ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENTAL BODIES

Monograph

Редактор В. Д. Бондар Коректор О. І. Маєвська Комп'ютерне верстання Т. В. Кулік Оформлення обкладинки Д. В. Кругленко

Підп. до друку 28.03.04. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 25,11. Обл.-вид. арк. 27,67. Тираж 3000 пр. Зам № 4-235

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02.2000

ВАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" 09117 Біла Церква-17, вул. Леся Курбаса, 4

1  Наверх ↑