Методичні вказівки до семінарських занять

 

 

 

Затверджено на засіданні

 Кафедри права.

Протокол №9 від 24.06.2004 р.

 

 

Хмельницький 2004

Правознавство. Методичні вказівки до семінарських занять / А.А. Герц, С.І. Лучковська. – Хмельницький: ХДУ, 2004. – 16 с.

 

Зміст

 

Вступ

ПРОГРАМА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Література

ВСТУП

 

 

Дисципліна “Правознавство” вивчає питання, що стосуються правового регулювання основних сфер суспільного життя.

Семінарські заняття з правознавства є методом практичного засвоєння студентами необхідного матеріалу курсу. Під час підготовки до семінарських занять та у процесі їх проведення студент отримує навички роботи з нормативно-правовою базою.

Метою семінарських занять є засвоєння студентами необхідних знань з курсу “Правознавство”. Семінарські заняття спрямовані на всебічне опра-цювання лекційного матеріалу та питань, що рекомендовані студентам до самостійного вивчення.

Методичні вказівки з курсу призначені для студентів всіх спе-ціальностей університету.

Семінар 1

 

Тема: Основи теорії держави і права

Питання для обговорення

1. Поняття держави, її ознаки та функції. Основні теорії походження держави.

2. Класифікація держав залежно від форм державного правління, державного устрою, типів державних режимів.

3. Поняття, ознаки та функції права.

4. Джерела права.

5. Норми права: поняття, структура, класифікація.

6. Система права: поняття та структура.

7. Поняття законодавства та його системи. Систематизація законодавства.

8. Поняття та види юридичної відповідальності. Поняття, види та склад правопорушення.

 

Література: [1; 32; 33; 34; 35, 38, 39].

Методичні рекомендації

В процесі вивчення теми студент повинен звертати увагу на засво-єння основних понять про державно-правові явища. Опрацювання цієї теми на належному теоретичному рівні обумовить розуміння наступних тем курсу “Правознавство”.

Необхідно пам’ятати, що поняття права можна розглядати з різних точок зору, тому існують різноманітні теорії щодо визначення поняття права та держави, а також їхнього походження. Студент має орієнтуватись в суті основних теорій про державу та право і знати вчених, що розробляли їх. При опрацюванні питання щодо джерел права, слід також звернути увагу на існування різних видів джерел в національній правовій системі.

 

Контрольні питання

 

1. Які теорії походження держави і права вам відомі?

2. Назвіть основні функції держави?

3. Які з існуючих джерел права притаманні національній системі права?

4. Яке джерело права є найпоширенішим у континентальній (романо-германській) правовій системі?

5. Як співвідносяться між собою система права та система законодавства?

6. Скільки елементів входять до структури правової норми?

7. Що є підставою для притягнення до юридичної відповідальності?

8. За якими критеріями можна класифікувати норми права?

 

Теми рефератів

 

1. Основні теорії походження держави та права.

2. Види правових систем.

3. Правопорушення як підстава юридичної відповідальності.

4. Нормативно-правовий акт як джерело права.

5. Міжнародний договір як джерело права України.

6. Правова держава.

7. Правове регулювання законодавчого процесу в Україні.

 

 

Семінар 2

 

Тема: Основи конституційного права

Питання для обговорення

1. Поняття, предмет та система конституційного права.

2. Джерела конституційного права.

3. Конституція України – основний закон держави.

4. Правовий статус особи. Єдність та відмінність понять “людина”, “особа”, “громадянин”.

5. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

6. Правове регулювання питань громадянства в Україні.

7. Поняття та форми здійснення народного суверенітету. Безпосередня і представницька демократія.

8. Конституційний принцип поділу державної влади. Система органів державної влади за Конституцією України.

9. Законодавчий процес.

 

Література: [1-4; 15; 20; 21; 28; 29; 32-35, 38-39].

 

Методичні рекомендації

 

Конституційне право України є фундаментальною галуззю правової системи держави. Без розуміння основних понять та категорій цієї галузі права неможливе вивчення інших галузей. При засвоєнні теми необхідно приділити особливу увагу такому інституту конституційного права, як правовий статус особи. Цей інститут включає норми, що регулюють конституційні відносини у галузі основних прав та свобод людини та громадянина, гарантії їх захисту та закріплює основні обов’язки особи.

 

Контрольні питання

 

1. Що означає поняття “правовий статус особи”?

2. Які повноваження Конституційного суду України?

3. Наведіть приклади особистих прав громадян України?

4. Які конституційні обов’язки громадян України закріплені Конституцією України?

5. Які існують підстави для набуття громадянства України?

 

Теми рефератів

 

1. Основні права і свободи людини і громадянина.

2. Особисті права громадян України.

3. Соціально-економічні права громадян України.

4. Культурні права громадян України.

5. Механізми захисту прав і свобод громадян України.

6. Інститут Уповноваженого ВР України з прав людини.

7. Правовий статус Конституційного суду України.

8. Правове регулювання громадянства.

9. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

10. Правовий статус біженців.

11. Виконавча влада в Україні.

 

 

Семінар 3

 

Тема: Основи адміністративного права

Питання для обговорення

1. Поняття, предмет і система адміністративного права.

2. Джерела адміністративного права: поняття та види.

3. Державне управління: поняття, риси, форми та методи.

4. Державна служба в Україні. Правовий статус державних службовців.

5. Адміністративна відповідальність: поняття і особливості.

6. Поняття, ознаки і склад адміністративного проступку.

7. Адміністративні стягнення: поняття і види.

 

Література: [1; 12; 16; 25; 32-33; 35].

 

Методичні рекомендації

 

При вивченні теми студенти повинні звернути увагу на систему, джерела та суб’єкти даної галузі права. Ключовим поняттям при розгляді теми є поняття державного управління. Студенти повинні засвоїти поняття державного управління, його риси, форми та методи. Слід звернути увагу на правовий статус державних службовців, проаналізувавши Закон України “Про державну службу”. При вивченні питання стосовно адміністративної відповідальності слід звернути увагу на особливості адміністративної від-повідальності неповнолітніх.

 

Контрольні питання

 

1. Що таке управління та які його види вам відомі?

2. Які методи державного управління вам відомі?

3. Які органи держави мають повноваження у сфері державного управління?

4. Які риси державного управління вам відомі?

5. Хто такі державні службовці?

 

Теми рефератів

 

1. Підстава для притягнення до адміністративної відповідальності.

2. Адміністративні правовідносини.

3. Методи державного управління.

4. Порядок накладення адміністративних стягнень.

5. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

6. Державна служба в Україні.

 

 

Семінар 4

 

Тема: Основи цивільного права

Питання для обговорення

1. Цивільне право України як галузь права: поняття, предмет і система.

2. Джерела цивільного права. Цивільний кодекс України, його структура.

3. Цивільні правовідносини: поняття та структура.

4. Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин.

5. Правочини у цивільному праві.

6. Позовна давність.

7. Представництво у цивільному праві.

8. Власність та право власності.

9. Цивільно-правова відповідальність.

10. Правове регулювання спадкування в Україні.

 

Література: [1; 2; 5; 8; 9; 10; 32-33; 35; 38-39; 45].

Методичні рекомендації

 

При вивченні даної теми необхідно усвідомити, що цивільне право протягом всього розвитку людства відігравало і буде відігравати надзвичайно важливу роль у захисті інтересів громадян і суспільства. Недарма Цивільний кодекс називають другою конституцією України.

Студентам необхідно звернути увагу на структуру цивільних правовідносин. Ключовим поняттям при розгляді теми є поняття правоздатності та дієздатності, представництва та довіреності. Слід засвоїти їх визначення, види, час виникнення та припинення.

Слід звернути увагу на цивільну відповідальність як одну з видів юридичної відповідальності.

 

Контрольні питання

 

1. Які відносини регулює Цивільний кодекс України?

2. Розкрийте поняття “фізична особа” та “юридична особа”.

3. Які форми власності існують в Україні?

4. Що таке спадкове право?

5. Як розподіляється спадщина?

6. Який порядок складання заповіту?

7. Розкрийте поняття правоздатності та дієздатності.

 

Теми рефератів

 

1. Правове регулювання права власності в Україні.

2. Способи забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань.

3. Договір купівлі-продажу у роздрібній торгівлі.

4. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань у цивільному праві.

5. Правове регулювання авторського та суміжних прав.

6. Господарський договір як різновид цивільно-правового договору.

7. Юридичні особи як суб’єкти цивільно-правових відносин.

8. Правове регулювання орендних відносин в Україні.

9. Спадкування у цивільному праві.

10. Загальна характеристика Господарського кодексу України.

 

 

Семінар 5

 

Тема: Основи трудового права

Питання для обговорення

1. Поняття і предмет трудового права.

2. Джерела трудового права. Кодекс законів про працю України, його структура.

3. Поняття колективного договору та його зміст.

4. Трудовий договір: поняття, сторони, види, форма та зміст. Укладання і припинення трудового договору.

5. Поняття та види робочого часу.

6. Поняття та види часу відпочинку.

7. Правові питання оплати праці.

8. Правові основи охорони праці.

9. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

 

Література: [1; 11; 13; 17; 35; 38-39; 42-43].

 

Методичні рекомендації

 

Передусім студенту потрібно розкрити поняття “праця” і його значення, зрозуміти, що являє собою суспільна організація праці. Слід врахувати – трудове право регулює трудові відносини, що виникають із застосуванням працівниками здібностей до праці, а також інші, тісно пов’язані з трудовими, суспільні відносини.

Трудове право України є однією з провідних галузей у системі права. Студенти повинні опрацювати законодавчі та нормативно-правові акти, що відносяться до цієї теми.

Слід звернути увагу на поняття, зміст та порядок укладання колективних та трудових договорів. Необхідно засвоїти правові питання видів часу відпочинку та оплати праці.

 

Контрольні питання

 

1. Метод трудового права, його особливість.

2. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного, права соціального забезпечення).

3. Роль, функції трудового права і тенденції його розвитку.

4. Суб’єкти трудового права.

5. З якого віку допускається прийняття на роботу?

6. Порівняйте переведення та переміщення працівника на іншу роботу.

7. Розкажіть про трудову книжку. Спробуйте довести важливість цього документа.

8. Які святкові дні встановлено кзпп України?

9. Які органи розглядають та вирішують спори між працівником та роботодавцем?

 

 

Теми рефератів

 

1. Правове регулювання охорони праці у трудовому праві.

2. Правове регулювання часу відпочинку у трудовому праві.

3. Трудовий договір у законодавстві України.

4. Контракт у трудовому праві.

5. Дисциплінарна відповідальність як вид юридичної відпові-дальності.

 

 

Семінар 6

 

Тема: Основи сімейного права

Питання для обговорення

1. Поняття, предмет, система та джерела сімейного права України.

2. Сім’я та шлюб. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладання.

3. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя.

4. Майнові права подружжя.

5. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей.

6. Позбавлення батьківських прав.

7. Припинення шлюбу та визнання шлюбу недійсним

8. Усиновлення (удочеріння). Опіка і піклування. Патронат.

 

Література: [1; 2; 3; 4; 5; 8; 19; 38 - 41].

 

Методичні рекомендації

 

При вивченні теми слід зосередити увагу на регулюванні майнових та особистих немайнових відносин між подружжям, батьками та дітьми, а також іншими членами сім’ї. Необхідно вивчити поняття та зміст окремих інсти-тутів сімейного права: інститут шлюбного договору, усиновлення, опіка, піклування, патронат.

 

Контрольні питання

 

1. Який порядок укладання шлюбу встановлено законодавством України?

2. Які умови необхідні для укладання шлюбу?

3. Як вирішуються майнові питання у відносинах подружжя?

4. Які взаємні права та обов’язки дітей та батьків?

5. Що таке піклування та опіка?

6. Спробуйте порівняти визнання шлюбу недійсним та розлучення?

 

Теми рефератів

 

1. Сім’я та її члени.

2. Опіка і піклування у цивільному праві.

3. Права і обов’язки подружжя у сімейному праві.

4. Право власності подружжя.

5. Обов’язки дітей перед батьками.

6. Порівняльна характеристика Кодексу України про шлюб та сім’ю та нового Сімейного кодексу.

7. Шлюбний контракт у сімейному праві.

8. Правове регулювання питань усиновлення згідно із Сімейним кодексом України.

9. Патронат над дітьми.

 

 

Семінар 7

 

Тема: Основи фінансового права

Питання для обговорення

1. Поняття, предмет, система та джерела фінансового права.

2. Фінансово-правові відносини: поняття та структура.

3. Бюджет і бюджетна система. Бюджетний кодекс України.

4. Поняття податку та його види.

5. Законодавство України про банки і банківську діяльність.

6. Правові основи грошового обігу в Україні.

 

Література: [7; 14; 18; 27; 38; 39; 44].

 

Методичні рекомендації

 

Фінансове право є галуззю права, норми якої регулюють сферу фінансової діяльності держави, тобто процес утворення, розподілу та використання фінансових ресурсів держави з метою виконання її завдань та функцій. При розгляді теми “Основи фінансового права” студенту слід звернути увагу на склад суб’єктів фінансових правовідносин, зокрема на повноваження органів публічної влади у сфері регулювання фінансової діяльності. Після засвоєння теми студент повинен орієнтуватись у питаннях правового регулювання окремих видів фінансово-правових відносин, зокрема засадах бюджетної, податкової, банківської систем та основах грошового обігу у державі.

 

Контрольні питання

 

1. Наведіть класифікацію джерел фінансового права?

2. Що означає поняття “фінансова діяльність держави”?

3. Наведіть поняття бюджетної системи та назвіть її принципи.

4. Що таке банк, та в якій організаційно-правовій формі можуть створюватися банки в Україні?

5. Які види місцевих та загальнодержавних податків ви знаєте?

6. Якою є структура банківської системи України.

Теми рефератів

 

1. Стадії бюджетного процесу та їх учасники.

2. Елементи податкового механізму.

3. Види обов’язкових платежів.

4. Правовий статус банків в Україні.

5. Правове регулювання оподаткування фізичних осіб.

6. Правове регулювання оподаткування юридичних осіб.

7. Правові основи здійснення валютних операцій.

 

 

Семінар 8

 

Тема: Кримінальне право

Питання для обговорення

1. Поняття, предмет і система кримінального права України.

2. Кримінальний кодекс України та його структура.

3. Поняття, ознаки та види злочинів.

4. Поняття кримінальної відповідальності. Підстави для притягнен-ня до кримінальної відповідальності.

5. Кримінальне покарання та його види.

6. Кримінальна відповідальність і покарання неповнолітніх.

 

Література: [1; 2; 6; 30; 31; 38; 39].

 

Методичні вказівки

 

При вивченні даної теми необхідно враховувати положення чинного кримінального законодавства, постанов Пленуму Верховного суду України.

Висловити свої міркування стосовно проблемних питань теорії кримінального права, враховуючи практику вирішення подібних ситуацій судовими та правоохоронними органами.

 

Контрольні питання

 

1. Поняття та ознаки злочину.

2. Види покарань за кримінальним законодавством України.

7. Поняття кримінальної відповідальності. Підстава для притягнен-ня до кримінальної відповідальності.

3. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

4. Структура Кримінального кодексу України.

5. Поняття, предмет та система кримінального права України.

 

Теми рефератів

 

1. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності.

2. Злочини проти життя та здоров’я особи.

3. Стадії вчинення злочину.

4. Звільнення від кримінальної відповідальності.

5. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

 

 

Семінар 9

 

Тема: Судові та правоохоронні органи України

Питання для обговорення

1. Судова влада та її місце у системі розподілу державної влади. Структура судової системи України.

2. Конституційний Суд України: його повноваження та правове регулювання діяльності.

3. Повноваження та правове регулювання діяльності органів прокуратури.

4. Органи міліції: основні завдання та правове регулювання діяльності.

5. Правовий статус Служби безпеки України.

 

Література: [1; 2; 3; 20; 21; 22; 23; 24; 38; 39].

 

Методичні рекомендації

 

При вивченні даної теми студенти повинні звернути увагу на структуру судової влади відповідно до законодавчих актів. Висловити свої міркування стосовно діяльності правоохоронних органів.

Студентам слід засвоїти основні завдання, повноваження та принципи системи судочинства.

 

Контрольні питання

 

1. Правовий статус СБУ.

2. Принципи побудови судової системи.

3. Правове регулювання діяльності органів прокуратури.

4. Суб’єкти звернення до Конституційного суду України.

 

Теми рефератів

 

1. Правове регулювання діяльності органів міліції.

2. Завдання та повноваження Служби безпеки України.

3. Структура судової системи України.

4. Повноваження Конституційного Суду України.

 

1  Наверх ↑