МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО

Курс лекцій 2-ге видання, стереотипне

Київ 2003

ББК 67.5я73 Д12

Рецензенти: А. П. Румянцев, д-р екон. наук, проф. П. Д. Бшенчук, канд. юрид. наук

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 6 від 30.09.02)

Дахно І. І.

Д12 Міжнародне економічне право: Курс лекцій. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2003. — 160 с. - Бібліогр.: с. 157.

ISBN 966-608-330-2

У курсі лекцій розглянуто найважливіші аспекти міжнародного економіч­ного права загалом та його підгалузей з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних даних.

Для студентів і слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищен­ня кваліфікації кадрів, а також аспірантів, викладачів, наукових працівників, фахівців-практиків і всіх, хто цікавиться актуальними питаннями сучасного міжнародного публічного права.

ББК 67.5я73

©         І. І. Дахно, 2000

©         І. І. Дахно, 2003, стереотип.

©         Міжрегіональна Академія

ISBN 966-608-330-2          управління персоналом (МАУП), 2003

ЗМІСТ

Передмова              3

Тема 1. Поняття та предмет міжнародного економічного права                        4

Зміст і значення міжнародних економічних відносин                    4

Система та особливості міжнародних економічних відносин...   6

Предмет міжнародного економічного права            7

Концепції міжнародного економічного права                       9

Система міжнародного економічного права             11

Тема 2. Джерела міжнародного економічного права                     12

Поняття та система джерел міжнародного

економічного права                      12

Загальна характеристика джерел міжнародного економічного права              13

Тема 3. Принципи міжнародного економічного права                   20

Поняття та система принципів міжнародного

економічного права                      20

Нормативне закріплення принципів міжнародного економічного права — важлива умова їх дотримання             22

Тема 4. Держава як суб'єкт міжнародного

економічного права                      34

Правовий статус держави як суб'єкта міжнародного економічного права                  34

Імунітет держави за міжнародним правом                35

Тема 5. Міжнародні економічні організації —

суб'єкти міжнародного права                 44

Поняття та правовий статус міжнародної економічної організації                     44

Короткі довідки про міжнародні економічні організації                  45

Тема 6. Транснаціональні корпорації              80

Роль транснаціональних корпорацій у системі

міжнародних економічних відносин                80

Міжнародно-правове регулювання діяльності транснаціональних корпорацій                     82

Тема 7. Міжнародні економічні договори                  86

Поняття та значення міжнародних економічних договорів                      86

Види договорів та угод                87

Тема 8. Забезпечення виконання зобов'язань, що випливають

з міжнародних економічних договорів            104

Загальна характеристика правового забезпечення зобов'язань

і засобів розв'язання міжнародних економічних спорів    104

Міжнародний суд і Міжнародний арбітраж    106

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної

діяльності в Україні           114

Значення та правові засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні            114

Органи державного регулювання

зовнішньоекономічної діяльності         119

Тема 10. Міжнародне торговельне право                  122

Міжнародне торговельне право —

підгалузь міжнародного економічного права                       122

Принципи міжнародної торгівлі            123

Міжнародні торговельні договори                    124

Тема 11. Міжнародне валютне право             128

Поняття та джерела міжнародного валютного права                    128

Організаційно-правовий механізм

міжнародної валютної системи             130

Європейська валютна система             133

Міжнародні валютно-кредитні відносини                   134

Тема 12. Міжнародне транспортне право                 136

Поняття та джерела міжнародного транспортного права            136

Основи міжнародно-правового регулювання

видів транспорту               136

Тема 13. Міжнародно-правове регулювання співробітництва

у промисловості та сільському господарстві 144

Загальносвітові тенденції розвитку промисловості

та сільського господарства         144

Правове регулювання міжнародного співробітництва

у промисловості     146

Правове регулювання міжнародного

співробітництва в сільському господарстві   147

Тема 14. Правове регулювання міжнародного

науково-технічного співробітництва    149

Розвиток науки як чинник економічного піднесення          149

Значення та правове регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва    151

Список використаної та рекомендованої літератури          157

The course of lectures deals with the most important aspects of international econo­mic law in general as well as with its branches and takes into consideration new natio­nal and international data.

For under- and postgraduate students, lecturers, research assistants, specialists and practical workers and those interested in pressing questions of modern international public law.

Навчальне видання Дахно Іван Іванович МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО

Курс лекцій 2-ге видання, стереотипне

Education edition Dakhno, Ivan I. INTERNATIONAL ECONOMIC LAW

Course of lectures 2nd edition, stereotype

Відповідальний редактор M. В. Дроздецька

Редактор О. I. Калашникова Коректори I. В. Широколава, Л. В. Сазонова Комп'ютерне верстання Л. О. Кулагіна, Н. С. Лопач Оформлення обкладинки Я. С. Уласік

Підп. до друку 18.08.03. Формат 60* 84/16. Папір газетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 9,3. Обл.-вид. арк. 9,0. Тираж 5000 пр. Зам. № 3-0761

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02.2000

ДП "Експрес-Поліграф" 04080 Київ-80, вул. Фрунзе, 47/2

Свідоцтво ДК № 247 від 16.11.2000

1  Наверх ↑