КУРС ЦИВІЛЬНОГО ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

Г16 Курс цивільного та сімейного права України (у питаннях і відповідях): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. В. Га­люк, О. X. Юлдашев. - К.: МАУП, 2005. - 240 с. - Бібліогр.: с. 232-233. ISBN 966-608-518-6

У посібнику подано стислі відповіді на питання курсу "Цивільне та сімейне право". Вони побудовані відповідно до контрольних питань навчальної програми цієї дисципліни, укладеної Інститутом права МАУП. Навчальний матеріал розроблено на базі загальноприйнятих цивілістичних положень і новітнього цивільного та сімейного законодавства України.

Для студентів спеціальності "Правознавство" освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" і "магістр". Посібник може бути використаний на курсах підвищення кваліфікації юристів-практиків, зокрема й під час підготовки кандидатів у професійні судді для складання іспитів з метою проходження кваліфікаційної атестації.

ББК 67.9(4УКР)304я73+67.304я73

© В. В. Галюк,О. X. Юлдашев, 2005 © Міжрегіональна Академія ISBN 966-608-518-6     управління персоналом (МАУП), 2005

ЗМІСТ

Вступ.................................................................................. 3

1.   Цивільні правовідносини.......................................... 11

2.    Об'єкти цивільних прав............................................. 13

3.    Цінні папери............................................................... 15

4.    Нематеріальні блага................................................... 16

5.   Дії цивільного законодавства у часі......................... 17

6.   Акти цивільного законодавства і договір................ 18

7.    Звичаї ділового обороту........................................... 19

8.    Аналогія...................................................................... 19

9.    Цивільне законодавство та міжнародні договори. 20

10.    Цивільна дієздатність фізичної особи.................. 21

11.    Право фізичної особи на заняття підприємництвом         24

12.    Підприємницька діяльність голови селянського (фермерського) господарства              25

13.    Юридичні особи. Дієздатність юридичної особи 26

14.    Відповідальність юридичних осіб.......................... 28

15.    Ліквідація юридичної особи................................... 29

16.    Правові форми участі держави та Автономної Республіки Крим

у відносинах, що регулюються цивільним законодавством     30

17.    Правові форми участі адміністративно-територіальних утворень

у відносинах, що регулюються цивільним законодавством      31

18.    Поняття та види правочинів ..................................  32

19.    Правові наслідки недійсності правочину.............. 33

20.    Поняття та підстави представництва..................... 35

21.    Передоручення......................................................... 36

22.    Представництво за довіреністю ............................  36

23.    Визначення та обчислення строків........................ 38

24.    Позовна давність .....................................................  39

25.    Зупинення перебігу позовної давності.................. 41

26.    Поняття і види особистих немайнових прав........ 42

27.    Зміст особистого немайнового права та його захист          43

28.    Право на життя та охорону здоров'я.................... 44

29.    Право на таємницю про стан здоров'я................. 45

30.    Право на свободу та особисту недоторканність .  46

31.    Право на ім'я.............................................................. 48

32.    Право на повагу до гідності та честі...................... 48

33.    Право на недоторканність ділової репутації........ 49

34.    Право на індивідуальність ......................................  49

35.    Право на особисте життя та його таємницю ......  49

36.    Право на інформацію ............................................. 50

37.   Захист інтересів особи при проведенні фото-, кіно-, теле-

та відеозйомок..................................................................... 51

38.   Право на місце проживання................................................... 51

39.   Право на недоторканність житла.......................................... 52

40.   Право на вибір роду занять.................................................... 53

41.   Право на пересування............................................................. 53

42.   Право на об'єднання............................................................... 54

43.   Право на мирні зібрання ....................................................... 55

44.   Поняття речового права......................................................... 56

45.   Види речових прав та їх зміст................................................ 59

46.   Поняття права власності......................................................... 60

47.   Безгосподарне майно.............................................................. 61

48.   Відумерлість майна ........................................................           62

49.   Рухоме майно, від якого власник відмовився..............           62

50.  Набуття права власності на знахідку...................................... 63

51.   Скарб......................................................................................... 64

52.  Набувальна давність ................................................................ 65

53.  Набуття права власності при приватизації державного майна

та майна адміністративно-територіального утворення.. 66

54.  Реквізиція ................................................................................. 67

55.   Конфіскація....................................................................           68

56.  Націоналізація.......................................................................... 68

57.  Припинення права власності ................................................. 69

58.  Поняття і підстави виникнення спільної власності ............. 70

59.  Визначення часток у праві спільної часткової власності                 71

60.  Земля як об'єкт права власності ............................................. 72

61.  Набуття права власності на землю......................................... 75

62.   Основні засади захисту права власності............................... 77

63.  Непорушність права приватної власності............................ 79

64.  Позов про визнання права власності.................................... 81

65.  Недійсність актів, що порушують право власності............. 81

66.  Наслідки припинення законом права власності ................. 82

67.  Поняття володіння .................................................................. 83

68.   Суб'єкти та об'єкти володіння ............................................... 84

69.   Захист права володіння майном ........................................... 84

70.  Захист права володіння майном до набуття на нього права власності за давністю володіння (набувальна давність)................................................................................           85

71.   Поняття сервітуту. Земельний сервітут. Захист сервітутних прав              86

72.   Поняття права користування чужою землею для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)               88

73.   Суперфіцій. Його захист........................................................ 90

74.   Об'єкти авторського права..................................................... 91

75.   Особисті немайнові права автора.......................................... 93

76.    Строки чинності авторських майнових прав......... 94

77.    Наслідки припинення чинності авторських майнових прав          97

78.    Перехід авторських майнових прав у спадщину.... 97

79.    Відчуження авторських майнових прав................... 98

80.    Поняття та суб'єкти суміжних прав.......................... 99

81.    Строк чинності суміжних прав............................... 101

82.    Захист авторського права і суміжних прав............ 104

83.    Умови правової охорони винаходу, корисної моделі, промислового зразка     107

84.    Примусова ліцензія................................................... 110

85.    Відповідальність за порушення прав володільця патенту   112

86.    Патентування винаходів, корисних моделей і промислових

зразків у зарубіжних країнах............................................... 114

87.    Поняття зобов'язання і підстави його виникнення 115

88.    Сторони зобов'язання.............................................. 116

89.    Треті особи у зобов'язанні....................................... 117

90.    Підстави припинення зобов'язання....................... 117

91.    Способи забезпечення виконання зобов'язань.... 118

92.    Неустойка................................................................... 121

93.    Завдаток...................................................................... 122

94.    Речові способи забезпечення виконання зобов'язання      123

95.    Застава......................................................................... 124

96.    Купівля-продаж......................................................... 126

97.    Позовна давність у зв'язку з недоліками товару.... 129

98.    Оплата товару............................................................ 130

99.    Страхування товару................................................... 132

100.   Договір поставки...................................................... 132

101.    Договір міни (бартеру)............................................ 133

102.   Договір дарування.................................................... 134

103.    Поняття договору ренти......................................... 136

104.    Поняття договору довічного утримання.............. 138

105.    Поняття договору найму......................................... 140

106.    Строк договору найму............................................. 143

107.    Надання речі у користування................................. 143

108.   Договір прокату........................................................ 144

109.    Найм (оренда) земельних ділянок......................... 145

110.    Найм (оренда) будівель та інших капітальних споруд       148

111.    Найм (оренда) транспортних засобів................... 150

112.   Договір лізингу......................................................... 151

113.   Договір найму житла............................................... 154

114.    Договір позички...................................................... 156

115.   Договір підряду........................................................ 158

116.    Будівельний підряд.................................................. 161

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

238

Підряд на проектні та пошукові роботи .................  165

Підряд на виконання науково-пошукових і дослідно-

конструкторських робіт............................................... 167

Договір про надання послуг........................................ 169

Договір перевезення вантажу...................................... 170

Договір транспортної експедиції............................... 171

Договір зберігання........................................................ 173

Поняття договору факторингу.................................. 177

Договір франчайзингу................................................. 178

Субфранчайзинг .........................................................  180

Ведення чужих справ без доручення.......................... 180

Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності          181

Відповідальність юридичної особи за шкоду, завдану

її працівником................................................................ 183

Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями службових осіб органів дізнання, досудового слідства,

прокуратури та суду...................................................... 184

Відшкодування шкоди, завданої через недоліки товарів, робіт,

послуг............................................................................. 186

Сімейні стосунки........................................................... 187

Основні засади сімейного права ...............................  187

Особливості здійснення сімейних прав та обов'язків

неповнолітніми............................................................. 189

Особисте майно подружжя......................................... 190

Припинення права дружини на аліменти.................. 192

Право чоловіка на утримання у разі проживання його разом

з дитиною...................................................................... 194

Розмір аліментів, які присуджуються дружині або чоловікові             195

Встановлення походження дітей від батьків, які перебувають

між собою у шлюбі, і запис їх у книгах реєстрації... 197

Встановлення походження дитини при розірванні шлюбу

або визнанні шлюбу недійсним.................................. 197

Оспорювання батьківства чи материнства............... 198

Рівність прав і обов'язків батьків ...............................  200

Права та обов'язки батьків щодо виховання дітей... 200

Поняття спадкування ..................................................  201

Спадкування права на відшкодування збитків (шкоди), сплати

неустойки...................................................................... 203

Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання,

догляд, лікування і поховання спадкодавця.............. 204

Поняття заповіту........................................................... 204

Заповіт з умовою......................................................... 207

Право заповідача на скасування та зміну заповіту ..  207

149.    Строк видачі свідоцтва про право на спадщину 208

150.    Державна реєстрація прийняття спадщини....... 209

151.    Анулювання свідоцтва про право на спадщину 210

152.    Поняття спадкового договору.............................. 210

153.    Обов'язки набувача за спадковим договором.... 212

154.    Розірвання спадкового договору......................... 212

155.    Визначення права, що підлягає застосуванню до цивільно- правових відносин, ускладнених іноземним елементом...................................................................... 212

156.    Визнання документів, виданих органами іноземних держава       215

Додаток........................................................................... 215

Навчальна програма дисципліни "Цивільне та сімейне

право України".............................................................. 215

Список використаної та рекомендованої літератури......... 235

1  Наверх ↑