КРИМІНОЛОГІЯ

Загальна частина Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА КРИМІНОЛОГІЇ

Кримінологія як наука і її предмет        3

Завдання і функції кримінології 7

Система кримінології.

Кримінологія як навчальна дисципліна          9

Кримінологія в системі наук. Зв'язок кримінології з правовими

та іншими науками            10

Тема 2. ІСТОРІЯ НАУКИ КРИМІНОЛОГІЇ.

КРИМІНОЛОГІЯ В УКРАЇНІ Й ЗА КОРДОНОМ

Кримінологічні ідеї класичної школи кримінального права          13

Позитивізм у кримінології           15

Сучасна кримінологія      20

Історія і сучасний стан кримінології в Україні           22

Тема 3. МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Поняття методики кримінологічного

дослідження            26

Сутність і етапи (процедура)

кримінологічного дослідження  28

Метод суцільного та вибіркового дослідження         30

Соціологічні методи

кримінологічного дослідження  33

Психологічні методи

кримінологічного дослідження  37

Тема 4. ПРАВОВА СТАТИСТИКА

І її ЗАСТОСУВАННЯ У КРИМІНОЛОГІЇ

Поняття правової статистики     40

Етапи статистичного дослідження

у кримінології          42

Тема 5. ЗЛОЧИННІСТЬ І ЇЇ ПОКАЗНИКИ

Поняття злочинності        48

Показники злочинності    52

Латентна злочинність       56

Тема 6. ПРИЧИНИ І УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ

Детермінація і причинність злочинності         62

Концепції причин злочинності   65

Основні сучасні теорії причин злочинності

в Україні та Росії    66

Тема 7. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ

Поняття особи злочинця 75

Соціальне і біологічне в особі злочинця        80

Типологія особи злочинця          85

Практичне значення кримінологічного

аналізу особи злочинця   90

Тема 8. ІНДИВІДУАЛЬНА ЗЛОЧИННА ПОВЕДІНКА

Причини і умови окремого злочину     93

Обставини формування особи  95

Зовнішні обставини вчинення

злочину (ситуація) 98

Мотивація злочину            101

Тема 9. ВІКТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОНКРЕТНОГО ЗЛОЧИНУ

Віктимологія: загальне поняття

й історія розвитку  106

Основні поняття віктимології

(жертва, потерпілий, віктимність, віктимізація)        110

Віктимна поведінка і її види.

Класифікація потерпілих від злочинів 112

Тема 10. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

І ПЛАНУВАННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття і види кримінологічного

прогнозування         118

Методи кримінологічного прогнозування       121

Значення кримінологічного прогнозування  124

Поняття, завдання і види

кримінологічного планування    125

Тема 11. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Поняття попередження злочинності   129

Об'єкти, рівні й форми профілактики злочинності   131

Заходи попередження злочинності

та їх класифікація  135

Суб'єкти попереджувальної діяльності

та їх класифікація  137

Правоохоронні органи як суб'єкти

попереджувальної діяльності    139

Особлива частина

Тема 12. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАРКОМАНІЇ. НАРКОБІЗНЕС І ЗАХОДИ ЙОГО ЗАПОБІГАННЯ 12.1. Кримінологічна характеристика наркоманії:

медичні й соціальні аспекти       144

Причини наркоманії в сучасних умовах         150

Шляхи попередження наркоманії         153

Наркобізнес і заходи його запобігання           162

Тема 13. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Кримінологічна характеристика

злочинності неповнолітніх          168

Причини й умови скоєння

злочинів неповнолітніми 172

Попередження злочинності неповнолітніх    179

Тема 14. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Кримінологічна характеристика

злочинів, які скоюють жінки        189

Причини і умови вчинення

злочинів жінками   191

Кримінологічні проблеми проституції  196

Попередження жіночої злочинності

й проституції           198

Тема 15. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

І ПОПЕРЕДЖЕННЯ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Кримінологічна характеристика

рецидивної злочинності й злочинця-рецидивіста    202

Причини й умови рецидивної злочинності     207

Профілактика рецидивної злочинності           210

Тема 16. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Кримінологічна характеристика

професійної та організованої злочинності     215

Причини й умови, що детермінують

професійну та організовану злочинність       224

Основні напрями попередження

професійної та організованої злочинності     227

Тема 17. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ! ЗЛОЧИННОСТІ

Кримінологічна характеристика

економічної злочинності  233

Причини й умови, що детермінують

економічну злочинність   243

Попередження економічної злочинності        247

Тема 18. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ НЕКОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ

Кримінологічна характеристика

насильницьких некорисливих злочинів          253

Причини й умови вчинення

насильницьких некорисливих злочинів          259

Попередження насильницьких

некорисливих злочинів    261

Тема 19. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

І ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ

19.1. Кримінологічна характеристика

корисливих злочинів проти приватної власності     265

Причини й умови, що детермінують

корисливі злочини проти приватної власності         273

Попередження корисливих злочинів

проти приватної власності          275

Тема 20. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕОБЕРЕЖНИХ ЗЛОЧИНІВ

Кримінологічна характеристика

необережних злочинів     278

Причини й умови, що детермінують

необережні злочини         282

Попередження необережних злочинів           283

Кримінологічна характеристика і попередження необережних

автотранспортних злочинів        284

Список використаної та рекомендованої літератури          288

The main ideas and categories of criminology, its object, tasks and methodology are revealed in the general part of the proposed series of lectures. The modern views of scientists-criminologists on the problem of criminal person formation, definition of criminality causes and conditions, individual criminal behaviour, planning and organisation of preventive activity are analysed. The criminological characteristic of criminality's particular kinds and preventive measures are given in the special part.

It is meant for students, teachers of legal higher educational institutions and practical workmen of law machinery.

Навчальне видання

Александров Юрій Валер'янович Гель Андрій Павлович Семаков Геннадій Семенович

КРИМІНОЛОГІЯ

Курс лекцій

Educational edition Aleksandrov, Yuriy V.

Gel, Andriy P. Semakov, Gennadiy S.

CRIMINOLOGY

A series of lectures

Відповідальний редактор I. В. Хронюк Редактор О. I. Маевська Коректори Л. Г. Бурлакіна, I. В. Точаненко Комп'ютерна верстка Н. М. Музиченко Оформлення обкладинки Д. В. Коврига

Реєстраційне свідоцтво ДК № 8 від 23.02.2000

Підп. до друку 27.12.02. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 17,2. Обл.-вид. арк. 17,1. Тираж 10000 пр. Зам. № 3-5

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Акціонерне товариство закритого типу "Книга" 04655 МСП Київ-53, вул. Артема, 25

1  Наверх ↑