25. Загальні умови, необхідні для здійснення автоматичного процесу складання.

В даний час ще немає достатньо чітких критеріїв оцінки технологічності виробів стосовно автоматичного складання, і це завдання вирішується у кожному конкретному випадку, протее можна сформулювати деякі умови, яким повинні задовольняти вироби і деталі, призначені для автоматичного складання:

Широке застосування уніфікованих і нормалізованих виробів і деталей, що їх складають;

Число деталей в виробі, що складається, має бути найменшим, що веде до зменшення числа робочих позицій в автоматичних верстатах або лініях;

Складні вироби, що складаються з великої кількості деталей, повинні будуватися за блоковим принципом, тобто виріб повинен складатися з окремих закінчених складальних компонентів (блоків), в які входить порівняно мала кількість простих по конфігурації деталей;

Деталі, що входять в виріб, що складається (складальну одиницю), повинні мати просту форму (циліндр, призма і т. п.);

Бажано, щоб поверхня сполучення служила і установчою базою, оскільки в цьому випадку погрішність взаємної орієнтації деталей, що складаються, буде найменшою;

При автоматичному складанні виробів слід прагнути до зменшення числа кріпильних деталей, оскільки останні істотно ускладнюють процес складання;

Слід уникати з'єднань шпонами, як вельми складно здійснюваних при автоматичному складанні, закріплення деталей розтискними кільцями, закручування дротом і тому подібне;

Шорсткість поверхонь сполучення деталей, що складаються, має бути обґрунтована, оскільки занижені вимоги до шорсткості можуть сприяти заклинюванню деталі в процесі складання, а завищені - збільшують вартість виробів;

При конструюванні виробів, що поступають на автоматичне складання, слід прагнути до такої компоновки виробу, при якій постановка комплектуючих деталей на базову забезпечується простим рухом;

Деталі, що сполучаються в осьовому напрямі, на кромках поверхонь, що сполучаються, повинні мати конструктивні елементи, полегшуючі самоустановку і центрування поверхонь;

На деталях, що складаються, мають бути відсутніми гострі кути і задирки, крім того, деталі мають бути сухими і без забруднень;

Допустимі відхилення розмірів, форми, взаємного розташування поверхонь збираних деталей, які складаються і сполучаються, мають бути обґрунтовані розрахунками для забезпечення оптимальної точності самого процесу автоматизованого складання;

Слід уникати довгих шляхів з'єднання; утворення повітряних подушок; виключати взаємне зчеплення деталей при транспортуванні;

Форма деталей має бути симетричною або підкреслено асиметричною.

При оцінці виробів (складальних одиниць) на технологічність слід враховувати

технологічний, економічний і організаційний критерії. Технологічний критерій включає рівень уніфікації вживаних деталей, точність розмірів і форми деталей, раціональність технології їх виготовлення, придатність деталей до автоматичного завантаження, складність складання, раціональність виду з'єднання, складність регулювання і контролю, рівень механізації і автоматизації. Як економічний критерій можна використовувати собівартість виготовлення виробу (складальної одиниці). Як організаційний критерій можна використовувати швидкість підготовки виробництва.

27. Для більшості виробів машинобудування і приладобудування, а також виробів електронної техніки після сполучення деталей їх треба закріпити, тобто жорстко зафіксувати їх відносне розташування. Основні види закріплення, характерні для процесу автоматичного складання:

30. Вимога підвищення продуктивності праці привела до створення верстатів-автоматів, а потім до створення автоматичних ліній, цехів і заводів автоматів.

Якщо в потоковій лінії здійснити автоматичну передачу деталей від верстата до верстата, а також автоматичний затиск і відкріплення деталей в робочих позиціях, то потокова лінія перетвориться на автоматичну.

Таким чином, автоматична лінія - це система верстатів, розташованих по ходу

технологічного процесу, для автоматичного перетворення заготівки в готову деталь за допомогою виконання різних технологічних, контрольних, складальних і інших операцій з автоматичним переміщенням оброблюваних деталей від верстата до верстата і перезакріпленням або перебазуванням їх безпосередньо в пристосуваннях верстатів або в спеціальних пристосуваннях-супутниках. Перетворення потокової лінії на автоматичну пов'язане із значними витратами і не завжди економічно виправдовується.

Використання автоматичних ліній дозволяє: - підвищити продукти-вність праці; - скоротити виробничі площі; - вивільнити робочих; - скоро-тити допоміжні транспортні засоби; - скоротити час холостих ходів; - змен-шити виробничі заділи; - дотримувати виробничий ритм.

Снимок1.PNG28. При невисоких вимогах до продуктивності вироби складають на однопозиційних складальних агрегатах (рис. а), які мають технологічно необхідний комплект механізмів, робітників і інструментів. Підвищення вимог до продуктивності призводить до диференціації процесу складання на окремі операції, виконувані системою однопозиційних машин кожна з яких здійснює, як правило, одну складову і суміщені з нею операції, допустимі конструкцією деталі й прийнятим ТП. Тим самим формується технологічний ланцюжок, що складається з q однопозиційних машин (рис. б). Вироби послідовно передаються з позиції на позицію, отримуючи поступово весь обсяг технологічного впливу. Подальше зростання вимог до продуктивності приводить до того, що один технологічний ланцюжок машин з диференційованим процесом складання вже не в змозі забезпе-чити виробничу програму, тому з'являються дублери - р технологічних ланцюжків з q машин (рис. в). Нарощуючи кількість паралельно працюючих технологічних ланцюжків р, можна довести продуктивність системи машин до як завгодно високого рівня. Однак таке структурно-компоновочне рішення має свої недоліки, такі як велика спільна конструктивна складність – адже у кожної з машин числом pq необхідно мати свій привід, свою систему управління, механізми заван-таження і знімання виробів; великі загальна площа і чисельність обслуговуючого персоналу. Звідси - неминучий перехід до багатопозиційним автоматів. Принцип побудови багатопозиційних автоматів полягає в тому, що в них концентруються одно- або різнойменні, або одночасно і ті й інші операції складання. В залежності від типу концентруючих операцій розрізняють автомати послідовної (г), паралельної(д) та послідовно-паралельної (е) дії.

Існують такі методи складання:

- метод повної взаємозамінності;

- метод неповної взаємозамінності;

- метод розсортовування деталей, що складаються, на групи;

- із застосуванням компенсаторів;

- з індивідуальною пригонкою деталей, що сполучаються.

31. За типом вживаного устаткування автоматичні лінії підрозділяються на тих, що складаються з:

1) агрегатних верстатів;

2) універсальних автоматів і напівавтоматів;

3) спеціальних верстатів;

4) верстатів з числовим програмним управлінням;

5) комбінованого устаткування.

Лінії з агрегатних верстатів отримали дуже широке застосування в машинобудуванні, головним чином у багатосерійному і масовому виробництві.

Лінії з універсальних автоматів і напівавтоматів застосовують при серійному і дрібносерійному характері виробництва.

Використання в автоматичних лініях верстатів з ЧПУ дозволяє створювати гнучкі автоматичні лінії, коли на лінії одночасно проводиться обробка різних деталей.

Лінії із спеціальних верстатів і пристроїв проектують і застосовують, коли деталь не може бути по тих або інших причинах оброблена на верстатах, що випускаються серійно

1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑