Тема 6. Процес банківського кредитування

 

Лекційні питання

6.1. Одержання та аналіз кредитної заявки позичальника.

6.2. Підготовка та підписання кредитної угоди.

6.3. Моніторинг кредитних операцій банку.

 

Ключові поняття та терміни: кредитна заявка, анкета позичальника, правоустановчі документи, комерційні документи, фінансова звітність, ідентифікація та вивчення позичальника, кредитний комітет, кредитний договір, договір застави, метод надання кредиту, графік погашення кредиту, кредитна справа, моніторинг кредитних операцій.

 

Після вивчення теми студент повинен знати:

– характеристику етапів кредитного процесу;

– порядок надання банківських кредитів;

– структуру кредитної угоди;

– порядок організації моніторингу кредитних операцій.

Кредитний процес – це рух банківського кредиту як послідовний перебіг його організаційних стадій. У ході кредитного процесу відбувається послідовна зміна стадій механізму банківського кредиту. Комерційні банки можуть надавати кредити всім суб’єктам господарської діяльності незалежно від їхньої галузевої приналежності, статусу, форм власності за наявності у них реальних можливостей та правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом. 

У теорії та практиці кредитування виокремлюють, як правило, сім основних етапів кредитного процесу:

– отримання та розгляд заявки клієнта на кредит;

– інтерв’ю (співбесіда) з потенційним позичальником;

– оцінка кредитоспроможності позичальника;

– підготовка кредитного договору;

– кредитна угода;

– надання банківського кредиту;

– моніторинг і контроль якості виданих кредитів.

У загальному випадку для отримання кредиту юридичні особи разом із заявкою подають пакет документів:

– свідоцтво про реєстрацію (копія);

– фінансову звітність за два останніх роки та останній звітний період (баланс, форма № 2, форма № 3);

– бухгалтерську довідку про перелік основних засобів та їх залишкову вартість станом на останню звітну дату, розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості (розшифровка 10, 36, 63 рахунку на останню звітну дату);

– розшифровку наступних статей балансу на останню звітну дату: основні засоби, незавершене будівництво, запаси, дебіторська заборгованість (в т.ч. інша), кредиторська заборгованість (довгострокова, короткострокова, в т. ч. інша), короткострокові кредити банків, довгострокові кредити банків;

– ТЕО (крім продуктів “Long term mortgage credit line” та “Credit Line”);

– довідку з банку(ів) про стан заборгованості за кредитами (при наявності кредитів) та по оборотах на рахунках за останні 6 місяців (оригінал);

– анкету-заявку на кредит;

– звіт про незалежну експертну оцінку вартості забезпечення, що оформляється в іпотеку банку.

Фізичні особи-підприємці для отримання кредиту подають у банк пакет документів:

– громадянський паспорт фізичної особи (всі сторінки з інфор­мацією) (копія);

– свідоцтво про державну реєстрацію підприємця та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі (копія);

– документи, що підтверджують доходи позичальника (договори купівлі-продажу, надання послуг та ін. документи), звіти з ДПІ про прибутки підприємця-фізичної особи за два останні роки, а також книга обліку доходів та витрат (копії);

– ТЕО (крім продуктів “Long term mortgage credit line” та “Credit Line”);

– довідку з банку(ів) про стан заборгованості за кредитами (при наявності кредитів в інших банках) та за оборотами по рахунках за останні шість місяців (оригінал);

– анкету-заявку на кредит;

– звіт про незалежну експертну оцінку вартості забезпечення, що оформляється в іпотеку банку.

Фізичні особи для отримання кредиту подають у банк пакет документів:

– громадянські паспорти позичальника та дружини/чоловіка позичальника (копії всіх сторінок з інформацією);

– довідки з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера позичальнику та дружині/чоловіку позичальника (копії);

– документи, що підтверджують право власності на нерухомість або інше майно вказане позичальником в анкеті-заяві (оригінал);

– довідку з місця роботи позичальника та/або дружини/чоло­віка позичальника (згідно стандартів ДПА), засвідчена в бухгалтерії не раніше ніж за два тижні до дня її подання в банк, що підтверджує посаду позичальника та/або дружини/чоловіка позичальника та нараховану заробітну плату за останні шість місяців;

– документи, що підтверджують інші доходи позичальника або дружини/чоловіка позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. декларація про доходи на останню звітну дату;

– довідку (оригінал) з банку(ів) про стан заборгованості за кредитами (при наявності кредитів);

– анкету-заявку на кредит;

– звіт про незалежну експертну оцінку вартості забезпечення, що оформлюється в іпотеку банку.

За своєю структурою кредитний договір включає такі складові:

– преамбулу, в якій зазначаються найменування сторін та їх організаційно-правова форма;

– предмет і суму договору (уточнюється мета кредиту, його сума, строк надання позики, величина річних відсотків; указується номер і дата договору);

– умови забезпечення кредиту вказується конкретно: договір застави, договір поруки (гарантія), цінні папери або інші документи; зазначається, що кредит, наданий банком, забезпечується всім належним позичальнику майном і коштами);

– порядок надання і погашення позики (розкривається конкрет­ний механізм видачі і погашення позики із зазначенням терміну);

– зобов’язання банку і позичальника (банк зобов’язується відкрити позичальнику певний (вказується номер) позичковий рахунок для видачі кредиту; позичальник зобов’язується використати кредит на зазначені у договорі цілі та забезпечити повернення одержаного кредиту і сплату нарахованих відсотків із свого поточного рахунка у встановлені строки відповідно до строкових зобов’язань;

– права банку і позичальника (банк має право у разі недотримання позичальником умов договору розірвати його і достроково стягнути кредит зі сплатою штрафу – вказується розмір штрафу у відсотках до суми позички позичальник має право достроково розірвати договір, повністю повернувши одержаний кредит, включаючи відсотки за його користування, попередньо повідомивши про це банк);

– санкції у разі невиконання умов договору;

– порядок розгляду спірних питань (вони вирішуються згідно з чинним законодавством в арбітражному порядку);

– особливі умови (наприклад порядок внесення змін у договір; зміни у договорі оформляються додатковою угодою сторін);

– строк дії договору (строк дії кредитного договору встановлюється з дня надання кредиту і до повного погашення позики та відсотків за нею);

– юридичні адреси та реквізити сторін;

– підписи сторін.

У тексті кредитного договору необхідно вказати:

– назву та номер договору;

– дату та місце укладення договору;

– офіційне найменування сторін, які укладають кредитний договір;

– посилання на документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір;

– предмет договору (надання кредиту чи відкриття кредитної лінії);

– суму кредиту (ліміт кредитної лінії);

– строк користування кредитом;

– розмір процентної ставки;

– дату (число, місяць, рік ) повернення кредиту;

– дати нарахування та сплати відсотків;

– права та обов’язки сторін;

– посилання на договір забезпечення виконання обов’язків за кредитним договором;

– відповідальність сторін;

– штрафні санкції;

– порядок розгляду спорів;

– термін дії договору;

– юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

Головним завданням кредитного моніторингу є відслідковування зміни кредитоспроможності позичальника та визначення кон­кретних дій, які необхідно вжити у разі виникнення проблем. В основу процесу кредитного моніторингу покладено процедуру аналізу поточного фінансового стану позичальника (згідно з першим етапом механізму оцінки кредитоспроможності) та оцінки якісних показників його діяльності.

 

Практичне заняття 6.

Практичне застосування методів оцінки

кредитоспроможності позичальника

 

1. Етапи процесу банківського кредитування.

2. Порядок формування та розгляду документів позичальника.

3. Оформлення кредитної угоди.

4. Супровід наданих позичок.

 

Перед практичним заняттям студент має знати: характеристику етапів банківського кредитування, порядок підготовки документів для надання кредиту, структуру кредитної угоди та сутність моніторингу кредитних операцій.

 

Мета практичного заняття: поглибити теоретичні знання та набути практичного досвіду щодо оформлення, надання та супроводу банківських кредитів юридичним та фізичним особам.

 

Після практичного заняття студент повинен уміти:

– здійснювати контроль документів поданих позичальником;

– оформляти супровідні документи за наданим кредитом;

– здійснювати супровід виданих кредитів.

 

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. ТОВ “Верес” для одержання кредиту у сумі 50 тис. грн під 28 % річних на 6 місяців подало до банку “Імідж” такі документи:

– обґрунтоване клопотання, в якому обумовлюються характер угоди, мета кредиту, сума та строк використання кредиту;

– нотаріально засвідчену копію статуту;

– нотаріально засвідчену копію установчого договору;

– заповнену анкету клієнта;

– техніко-економічне обґрунтування заходу, що кредитується, з урахуванням економічного ефекту від його реалізації;

– копії договорів у підтвердження угод, на реалізацію яких береться кредит;

– оригінали накладних, рахунків-фактур при отриманні кредиту на закупівлю товарно-матеріальних цінностей;

– довідку про обороти на поточному рахунку за останні три місяці та про наявність заборгованості за позичками;

– копії ліцензій;

– квартальні звіти з додатками за останній рік роботи підприємства;

– розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованостей за останній звітний період;

– картку зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи, яка засвідчена нотаріально в установленому порядку;

– копію свідоцтва про державну реєстрацію;

– копію довідки про внесення до ЄДРПОУ;

– копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;

– копію документа про реєстрацію у Пенсійному фонді;

– документи, необхідні для оформлення договору застави.

Також треба зазначити, що всі фінансово-економічні показники мають тенденцію до збільшення. Підприємство має потужний ресурс (прибуток) не тільки для того, щоб повернути кредит, а й нарощувати в подальшому свій виробничий потенціал.

Як забезпечення пропонуються основні засоби ТОВ “Верес”, офісні меблі та устаткування на 74 тис. грн, автомобіль вартістю 60 тис. грн, та продукція на складі на суму 30 тис. грн. Джерелом повернення кредиту слугують кошти, одержані від реалізації готової продукції.

Банк співпрацює з позичальником протягом п’яти років.

Вкажіть, у чому суть аналізу кредитної заявки. Чи достатньо даних для вирішення питання про можливість надання кредиту? Визначте майбутню вартість кредиту, заставленого майна та зробіть висновок щодо можливості його надання.

 

Завдання 2. Споживчий кредит на суму 25 тис. грн видано на рік за ставкою 22 % річних. Погашення кредиту повинно здійснюватись рівними строковими внесками щоквартально. Визначити вартість кредиту та розмір щоквартальних внесків. Вказати, яка буде вартість кредиту, якщо погашення його буде здійснюватись щомісячно. Пояснити особливості погашення кредиту рівними частинами та рівними строковими виплатами.

 

Завдання 3. Визначте вартість кредиту та суму, що підлягає поверненню в банк, якщо відомо, що фермерське господарство уклало угоду з АКБ “Укрсоцбанк” на одержання кредиту в сумі 250 тис. грн під 18 % річних. Строк користування позикою – 2 роки з умовою погашення основного боргу рівними частинами наприкінці кожного півріччя.

Цільове використання кредиту – придбання сільськогосподарсь-кої техніки (трактор). Пояснити особливості погашення кредиту рівними частинами і порядок розрахунку внеску позичальника для часткового повернення кредиту з урахуванням процентів за кредит.

 

Завдання 4. ВАТ “Верес” звернулось до банку для отримання кредиту на термін з 1 квітня по 31 травня поточного року на суму 50000 грн під 25 % річних. В зв’язку із зміною облікової ставки НБУ 30 квітня поточного року було проведено збільшення процентної ставки за кредитом на 2 пункти. Визначте суму нарахованих відсотків та механізм погашення кредитної суми, нарахування і сплати відсотків.

 

Завдання 5. ВАТ “Реноме” збирається звернутися до банку “Прогрес” із заявою на отримання позики у сумі 500 тис. грн та наміром повернути через півроку 570 тис. грн. Визначте ставку відсотків за кредитом, на підставі якої потенційний позичальник може обрати банківську установу.

Проблемно-пошукові питання

1. Аналіз наявних форм забезпечення банківських кредитів (зас­тави, поруки, гарантії).

2. Аналіз ефективності застосування методів і формул роз-рахунку процентної ставки за кредитом.

3. Аналіз динаміки та умов диференціації процентних позичкових ставок комерційних банків України.

 

Теми доповідей та рефератів

1. Сутність та особливості сплати комісії як додаткового елемента ціни банківського кредиту.

2. Система контролю за своєчасним поверненням кредиту.

3. Підходи до визначення стадій та етапів процесу банківського кредитування.

4. Роль кредитного моніторингу в кредитному процесі.

 

Питання для самоконтролю

1. Основні етапи кредитного процесу та їх характеристика.

2. Які документи подаються позичальником – юридичною особою для отримання кредиту в банку?

3. Мета проведення інтерв’ю з потенційним позичальником.

4. Яку інформацію необхідно отримати під час проведення інтерв’ю з позичальником?

5. На основі якої інформації проводиться оцінка фінансового стану позичальника?

6. З якою метою здійснюється структурування кредиту?

7. Яка основна мета структурування кредиту?

8. З урахуванням яких вимог визначається сума і термін кредиту?

9. Фактори, що впливають на визначення відсоткової ставки за кредитом.

10. Структура кредитного договору та характеристика основних розділів.

11. Які документи подаються в банк для оформлення договору застави?

12. Як формується кредитна справа позичальника?

13. Сутність та мета кредитного моніторингу.

14. Склад кредитного комітету банку.

 

Тест поточного контролю

1. До комерційних документів позичальника відносяться:

а) звіт про фінансові результати;

б) бізнес-план;

в) техніко-економічний розрахунок окупності кредиту;

г) баланс позичальника.

 

2. До правоустановчих документів позичальника належать:

а) бізнес-план;    г) свідоцтво про державну

б) статут;      реєстрацію позичальника.

в) анкета позичальника;

 

3. Які з документів не подаються в банк для отримання кредиту юридичною особою:

а) заявка позичальника;

б) аудиторський висновок щорічної перевірки позичальника;

в) довідка про репутацію директора та головного бухгалтера;

г) статут;

д) немає правильної відповіді.

 

4. Джерелами для оцінки кредитоспроможності позичальника є:

а) інформація отримана від клієнта;

б) внутрішньобанківська інформація;

в) інформація із засобів масової інформації;

г) інформація отримана від інших банків.

 

5. У процесі структурування кредиту визначаються такі параметри:

а) рівень ризику;      в) термін кредиту;

б) сума кредиту;         г) рівень процентної ставки.

 

6. До складу кредитного комітету банку входять:

а) голова правління банку;   в) завідуючий касою;

б) головний бухгалтер;    г) начальник служби безпеки банку.

 

7. При отриманні короткострокового кредиту позичальник подає в банк фінансову звітність за останні…

а) чотири звітних періоди;   в) звітний рік;

б) чотири квартали;     г) два квартали поточного року.

 

8. Анкета позичальника не містить:

а) повну назву позичальника;

б) відомості про керівний персонал;

в) інформацію про продукцію, що випускає;

г) відомості про прибутки та збитки.

 

9. Основними напрямами кредитного моніторингу є:

а) аналіз кредитної історії позичальника;

б) контроль за цільовим використанням кредиту;

в) відстеження змін у фінансовому стані позичальника;

г) контроль за ринковою вартістю забезпечення за кредитом.

10. Головною метою кредитного моніторингу є:

а) постійний контроль та оцінка рівня кредитного ризику;

б) постійний контроль за погашенням кредиту та відсотків;

в) постійний контроль за цільовим використанням кредиту;

г) постійний контроль за фінансовим станом позичальника.

 

Література: [1, с. 259–283; 2, c. 127–154].

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Наверх ↑