Тема 10. Створення резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій

 

Лекційні питання

10.1. Сутність резерву для відшкодування можливих втрат від кредитних операцій банків.

10.2. Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів.

10.3. Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики.

10.4. Порядок використання резервів для покриття можливих втрат від кредитних операцій.

 

Ключові поняття та терміни: чистий кредитний ризик, валовий кредитний ризик, резерви під стандартну та нестандартну кредитну заборгованість, об’єкт резервування, безумовні гарантії.

 

Після вивчення теми студент повинен знати:

– сутність створення резервів під кредитні операції;

– критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями;

– порядок розрахунку резервів під кредитні операції.

Розмір резерву під кредитні ризики визначається шляхом зважування чистого кредитного ризику на встановлений коефіцієнт резервування за відповідною категорією кредитної операції:

 

http://library.tup.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2009_2/213/tema10.files/image002.gif       (10.1)

 

де Р – розрахункова сума резерву; Зi – сума чистого кредитного ризику за кожною категорією кредитної операції; Ki – коефіцієнт резервування.

На підставі класифікації валового кредитного ризику та враховуючи прийнятне забезпечення, банк визначає чистий кредитний ризик за кожною кредитною операцією і зважує його на встановлений коефіцієнт резервування (табл. 10.1).

 

Таблиця 10.1 – Коефіцієнти резервування за кредитними операціями

 

Категорія

кредитної операції

Коефіцієнт

резервування

за ступенем ризику, %

Коефіцієнт резервування

за кредитними операціями

в іноземній валюті, %

Стандартна

1

2

Під контролем

5

7

Субстандартна

20

25

Сумнівна

50

60

Безнадійна

100

100

 

Практичне заняття 10.

Порядок розрахунку резервів

під кредитні операції комерційного банку

 

1. Критерії прийняття рішення про видачу кредиту.

2. Форми забезпечення повернення банківських позичок.

3. Порядок розрахунку ціни кредиту.

 

Перед практичним заняттям студент має знати: сутність створення резервів під кредитні операції, критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями, порядок розрахунку та використання резервів за кредитними операціями.

 

Мета практичного заняття: поглиблення теоретичних знань з теми та формування практичних умінь розрахунку резерву за кредитними операціями комерційних банків.

 

Після практичного заняття студент повинен уміти:

– класифікувати кредитні операції за критеріями;

– визначати критерії прийняття забезпечення за кредитами;

– розраховувати резерви за кредитними операціями.

 

Приклад розв’язування типової задачі

Задача. За наведеним у таблиці кредитним портфелем розрахувати суму резерву для відшкодування можливих втрат від кредитних операцій, якщо резерв за даним портфелем раніше не формувався.

Необхідно здійснити розрахунок резерву та заповнити таблицю.

Кредитний портфель

Вид забезпечення

Розрахунок резерву

Група ризику

Сума, тис. грн

Недержавними ЦП, тис.грн

Коефіцієнт, %

Сума

коригування,

тис. грн

Чистий

кредитний

ризик, тис. грн

Норма

резервування, %

Сума

резервування,

тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

Стандартні

70000

100000

50

50000

20000

1

200

Під контролем

25000

30000

40

12000

13000

5

650

Субстандартні

45000

60000

20

12000

33000

20

6600

Сумнівні

30000

70000

10

7000

23000

50

11500

Безнадійні

5000

2000

0

0

5000

100

5000

Всього

175000

262000

 

81000

94000

 

23950

 

Розв’язування

1. Згідно таблиці визначаємо коефіцієнт коригування для недержавних цінних паперів та заносимо його в 4-й стовпчик таблиці. Аналогічно проставляємо норму резервування в 7-му стовпчику таблиці.

2. Залежно від коефіцієнта коригування розраховуємо суму коригування для забезпечення та заносимо в 5-й стовпчик таблиці. Напри-лад, для стандартних кредитів: 100000 × 0,5 = 50000 тис. грн.

3. Далі розрахуємо суму чистого кредитного ризику (від сум 2-го стовпця віднімаємо суми 5-го) та записуємо отримані результати в 6-му стовпчику. Наприклад, для стандартних кредитів:

70000 – 50000 = 20000 тис. грн.

4. Суму резерву визначаємо помноживши суму чистого ризику на коефіцієнт резервування, результат заносимо у 8-й стовпчик таблиці.

5. Отже, банку необхідно створити резерв у розмірі 23950 тис. грн.

 

Завдання для самостійної роботи

Задача 1. Структура кредитного портфеля банку “Імідж” на поточну дату така (тис. грн):

– стандартні – 2000;

– під контролем – 2500;

– субстандартні – 1000;

– сумнівні – 500;

– безнадійні –100.

Забезпеченням за видані кредити є нерухоме майно та кошти на депозиті, що обліковується на позабалансових рахунках (тис. грн):

– за стандартними кредитами (нерухоме майно) – 1200;

– за кредитами під контролем (депозити) – 2300;

– за субстандартними кредитами (нерухоме майно) – 300.

Необхідно визначити:

– розмір чистого кредитного ризику за кожною групою кредитів;

– розмір страхового резерву за кожною групою кредитів;

– загальну суму страхового резерву.

 

Задача 2. За наведеним в таблиці кредитним портфелем роз-рахувати суму резерву для відшкодування можливих втрат від кредитних операцій, якщо резерв за даним портфелем раніше не формувався.

 

Кредитний портфель

Вид забезпечення

Розрахунок резерву

Група ризику

Сума,

тис. грн

Недержавними ЦП, тис. грн

Коефіцієнт, %

Сума

коригування,

 тис. грн

Чистий кредитний

ризик, тис. грн

Норма резерву,

 %

Сума резерву,

 тис. грн

Стандартні

250000

200000

 

 

 

 

 

Під контролем

350000

450000

 

 

 

 

 

Субстандартні

150000

100000

 

 

 

 

 

Сумнівні

70000

90000

 

 

 

 

 

Безнадійні

50000

40000

 

 

 

 

 

Всього:

870000

880000

 

 

 

 

 

 

Необхідно здійснити розрахунок резерву та заповнити таблицю.

 

Проблемно-пошукові питання

1. Тенденції створення резервів під кредитні операції банками України.

2. Напрями вдосконалення порядку створення та використання резерву для покриття можливих утрат від кредитних операцій.

 

Теми доповідей та рефератів

1. Особливості врахування забезпечення при визначенні чистого кредитного ризику.

2. Порядок формування резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій.

 

Питання для самоконтролю

1. Вказати взаємозалежність категорії кредитної операції, класу фінансового стану позичальника та якості обслуговування позичальником боргу.

2. У чому полягають особливості класифікації кредитних операцій за врахованими векселями?

3. На вартість якого забезпечення може зменшуватись сума валового кредитного ризику при розрахунку чистого кредитного ризику?

4. Що розуміють під чистим кредитним ризиком?

5. Які кредити відносяться до стандартної та нестандартної заборгованості, відповідно?

6. На які цілі може використовуватись резерв під кредитні ризики?

7. Назвати коефіцієнти резервування за окремими групами кредитних операцій.

8. У чому полягають особливості розрахунку резерву за коштами, що містяться на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках, депозитами до запитання в інших банках і сумнівною заборгованістю за цими коштами?

9. Які джерела формування резерву під кредитні ризики?

 

Тест поточного контролю

1. Об’єктом резервування є:

а) дебіторська заборгованість банку;

б) прострочені нараховані доходи за кредитами;

в) кошти на коррахунках в НБУ;

г) основні засоби банку.

 

2. Нараховані доходи за кредитними операціями банків є прост­роченими, якщо платіж із погашення відсотків прострочено понад:

а) 15 днів;   б) 31 днів;   в) 30 днів;   г) 45 днів.

 

3. Нараховані доходи за кредитними операціями банків є сум­нівними, якщо платіж із погашення відсотків прострочено понад:

а) 30 днів;   б) 60 днів;   в) 45 днів;   г) 180 днів.

 

4. Нараховані доходи за кредитними операціями банків є сумнівними, якщо платіж за основним боргом прострочено понад:

а) 30 днів;   б) 60 днів;   в) 45 днів;   г) 180 днів.

 

5. До нестандартної заборгованості за кредитом не відноситься:

а) стандартна заборгованість;

б) заборгованість під контролем;

в) субстандартна заборгованість;

г) сумнівна заборгованість.

 

6. Рішення про списання безнадійної заборгованості за позикою за рахунок резерву під нестандартну заборгованість приймає:

а) голова правління банку;   в) правління банку;

б) рада акціонерів банку;      г) кредитний комітет банку.

 

7. Рішення про визнання заборгованості за позикою безнадійною приймає:

а) голова правління банку;   в) правління банку;

б) рада акціонерів банку;      г) кредитний комітет банку.

 

8. Коефіцієнт резервування за стандартними кредитними операціями у національній валюті встановлений у розмірі:

а) 1 %;   б) 2 %;    в) 5 %;    г) 10 %.

 

9. Коефіцієнт резервування за кредитними операціями під контролем у національній валюті встановлений у розмірі:

а) 5 %;   б) 7 %;    в) 10 %;    г) 20 %.

 

10. Коефіцієнт резервування за сумнівними кредитними опе­раціями у національній валюті встановлений у розмірі:

а) 10 %;   б) 20 %;    в) 50 %;    г) 100 %.

 

Література: [1, c. 377–402; 2, c. 227–240].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Наверх ↑