Тема 3. Бухгалтерський баланс

 

 Бухгалтерський баланс, його будова і зміст

 Чотири типи змін в балансі

 

3.1. Бухгалтерський баланс, його будова і зміст

 

У побутовому розумінні баланс означає рівновагу, тотожність надходжень i витрат; балансувати – дотримуватись відповідності наяв­них господарських засобів i джерел їх утворення.

Баланс – це не просто складова методу бухгалтерського обліку, його елемент; це найважливіший документ бухгалтерської звітності, суттєве джерело інформації для управління, планування, організації виробництва, нормування, аналізу, контролю. Баланс є обліковою категорією, синтезом облікових записів, а тому його треба вміти читати i критично оцінювати з погляду змісту, будови, раціонального викорис­тання даних.

Слово “баланс” походить від латинського слова “bilanx”, що означає “двошальковий”; bilanx разом зi словом “libra” (терези) озна­чало у римлян двошалькові терези (libra bilanx). Відтак у багатьох мовах з’явились слова, близькі до слова “bilanx”, які означають “терези”: італійське – la bilancia, французьке – 1а balance, англійське – balance тощо.

Як обліковий термін слово “баланс” має два значення:

– рівність, рівновага двох підсумків протилежного значення, що має місце в рахунках, відомостях i таблицях: рівність сум чи кількості прибутку i витрат, дебету i кредиту, активу i пасиву. У цьому розумінні слово “баланс”зберігає близький зв’язок зі своїм первісним значенням: однакові підсумки ніби відповідають збалансованим шалькам терезів;

– таблиця, яка відображає результат облікової реєстрації, май­новий стан підприємства в грошовій оцінці на відповідний момент, тобто стан його актив i пасивів.

Бухгалтерський баланс є не тільки однією зі складових методу бухгалтерського обліку, а й одним із найважливіших джерел інформа­ції для управління.

Баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який ві­дображає на певну дату його активи, зобов’язання i власний капітал.

За зовнішнім виглядом бухгалтерський баланс – це таблиця з двох частин; ліва частина має назву “Актив”, у якій відображається майно підприємства; у правій частині, під назвою “Пасив”, відобража­ються власний капітал та зобов’язання. Для бухгалтерського балансу є обов’язковою рівність активу та пасиву, з якої випливає основне ба­лансове рівняння:

 

Активи = Зобов’язання + Капітал.

 

За основним балансовим рівнянням активи (майно) дорівню­ють джерелам, за рахунок яких вони створені: власному капіталу та зобов’язанням. Активи i зобов’язання відображені в балансі за ознаками зростання ліквідності: спершу – малоліквідні (необоротні активи), далі – більш ліквідні (запаси, грошові кошти). Ліквідність розглядається як здатність швидко i без втрат конвертувати активи у найдорожчі з них – грошові кошти.

Активи i пасиви групуються в балансі за економічно однорід­ними ознаками. Групи однорідних активів, зобов’язань чи видів капіталу, відображені за одним рядком балансу i визначені однією сумою, називаютьсястаттями балансу. Статті активів та зобов’язань відобража­ються в балансі окремо. Не допускається їх взаємне згортання, за винят­ком випадків, передбачених окремими П(С)БО. Однорідні групи активів i пасивів об’єднуються в розділи балансу. Методологічні засади побудови бухгалтерського балансу та його форма визначені П(С)БО 2 “Баланс”. Актив балансу складається з трьох розділів, пасив – з п’яти розділів. Узагальнена модель бухгалтерського балансу (длявcіx підприємств, за винятком суб’єктів малого підприємництва) наведена у таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1 – Вигляд балансу

Баланс

Актив

Пасив

Розділи активу

Розділи пасиву

І. Необоротні активи

І. Власний капітал

ІІ. Оборотні активи

ІІ. Забезпечення наступних витрат

i платежів

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

VІ. Поточні зобов’язання

 

V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

Баланс

 

Відображення статей у балансі можливе за умови їх визнання. Критерії визнання статей балансу визнані П(С)БО 2 “Баланс”. Актив відображається в балансі за таких умов:

– якщо його оцінка може бути достовірно визначена;

– очікується в майбутньому отримання економічних вигід, по­в’язаних з його використанням.

Актив не може визнаватись у балансі, якщо в результаті здійс­нених у звітному періоді витрат є малоймовірним надходження на під­приємство майбутніх економічних вигод. У такому випадку здійснені витрати визнаються у звіті про фінансові результати.

Зобов’язання відображається в балансі, якщо:

– його оцінка може бути достовірно визначена;

– існує можливість зменшення економічних вигід, пов’язаних з його використанням у майбутньому внаслідок його погашення.

Не визнаються як зобов’язання такі, що не виконуються обома сторонами (зобов’язання за замовленими, але ще не відвантаженими i не отриманими запасами).

Власний капітал відображається в балансі одночасно з відоб­раженням активів та зобов’язань, що приводять до його зміни.

У першому розділі активу балансу “Необоротні активи” відоб­ражається вартість необоротних активів: нематеріальних активів, основ­них засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості, відстрочені по­даткові активи та інші необоротні активи. Термін погашення або вико­ристання таких активів перевищує 12 місяців, або операційний цикл.

У другому розділі активу “Оборотні активи” відображається вартість оборотних активів та грошових коштів, які підприємство має на кінець звітного періоду. Активи можна класифікувати як поточні за дотримання таких умов:

– очікується, що вони будуть реалізовані або спожиті в ході звичайного операційного циклу підприємства протягом 12 місяців з дати балансу;

– є грошовими коштами або еквівалентами грошових коштів, не обмежені у використанні.

До поточних активів відносяться запаси, векселі отримані, де­біторська заборгованість за товари, роботи i послуги, дебіторська за­боргованість за розрахунками, інша поточна заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, та інші оборотні активи.

У третьому розділі активу “Витрати майбутніх періодів” ві­дображається сума витрат майбутніх періодів. Це витрати, здійснені у поточному або попередніх звітних періодах, які відносяться до наступ­них звітних періодів.

У першому розділі пасиву “Власний капітал” наводиться інформація про власний капітал підприємства – частину підприємства в активах, що залишається після вирахування його зобов’язань: статут­ний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (зби­ток) та статті, що зменшують розмір власного капіталу: неоплачений капітал, вилучений капітал.

У другому розділі пасиву балансу “Забезпечення наступних витрат i платежів” відображається вартість визначених шляхом аналітичних роз­рахунків забезпечень: виплат персоналу, інших та цільового фінансування.

У третьому розділі пасиву “Довгострокові зобов’язання” ві­дображається вартість довгострокових зобов’язань підприємства, тобто таких, які неможливо класифікувати як поточні: довгострокові кредити банків, довгострокові фінансові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання, інші довгострокові зобов’язання.

У четвертому розділі пасиву балансу “Поточні зобов’язання” відображаються поточні зобов’язання підприємства, тобто такі, які будуть погашені в ході звичайного операційного циклу діяльності підприємства або протягом 12 місяців з дати балансу. Якщо окремі зобо­в’язання не будуть погашені у визначені терміни з різних причин, не обумовлених угодами, вони все ж будуть класифікуватись як поточні. До поточних зобов’язань підприємства відносяться: короткострокові кре­дити банків, поточна частина заборгованості за довгостроковими зобо­в’язаннями, векселі видані, кредиторська заборгованість за товари, роботи i послуги, поточні зобов’язання за розрахунками, інші поточні зобов’язання.

У п’ятому розділі пасиву балансу “Доходи майбутніх періодів” відображаються доходи, що були отримані протягом поточного або по­переднього періодів, але будуть визнані в майбутніх звітних періодах. Доходи i витрати майбутніх періодів можуть бути довгостроковими або поточними залежно від періоду, який залишився до їх визнання.

 

3.2. Чотири типи змін в балансі

 

На практиці існує дуже багато господарських операцій, розгля­немо декілька на прикладі: підприємство закуповує сировину, матеріали, розраховується з постачальниками, здійснює виробництво, відванта­жує готову продукцію, виплачує заробітну плату робітникам тощо.

Але з точки зору впливу на бухгалтерський баланс всі госпо­дарські операції можна поділити на чотири типи:

 

Баланс [1]

підприємства станом на _______ (тис. грн)

 

Актив

Сума

Пасив

Сума

Поточний рахунок

34

Статутний капітал

Прибуток

Кредити банку

10

9

15

Баланс

34

Баланс

34

 

1. Операції першого типу не змінюють валюту (підсумок) ба­лансу, а зміни стосуються тільки активних статей балансу, причому одна з них зростає, а друга – зменшується на таку ж суму. Наприклад, отримана готівка з банку – 10000 грн. Після цієї операції баланс [1] зміниться i буде виглядати таким чином:

 

Баланс [2]

підприємства станом на ____________ (тис. грн)

 

Актив

Сума

Пасив

Сума

Поточний рахунок

Каса

24

10

Статутний капітал

Прибуток

Кредити банку

10

9

15

Баланс

34

Баланс

34

Слід звернути увагу на те, що внаслідок господарських опера­цій першого типу одна стаття балансу зростає, а друга зменшується. Формула першого типу змін в балансі: +А – А

2. Операції другого типу також не змінюють валюту балансу, а зміни стосуються тільки пасивних статей балансу, причому одна з них зростає, а друга – зменшується на ту ж саму суму. Наприклад, частка прибутку, спрямована на поповнення резервного капіталу – 2000 грн – після цієї операції баланс [3] зміниться i буде виглядати таким чином:

 

Баланс [3]

підприємства станом на ________ (тис. грн)

 

Актив

Сума

Пасив

Сума

Поточний рахунок

Каса

24

10

Статутний капітал

Прибуток

Кредити банку

Резервний капітал

10

7

15

2

Баланс

34

Баланс

34

 

Зверніть увагу на те, що внаслідок другого типу господар­ських операцій також одна стаття балансу зростає, а друга – зменшу­ється. Формула другого типу змін в балансі: + П – П.

3. Внаслідок операцій третього типу зростає валюта балансу, оскільки водночас збільшується одна активна, а друга – пасивна статті балансу. Наприклад, від постачальника отримали товар, але ще не сплатили 6000 грн. Після цієїоперації баланс [4] змінюється i буде мати такий вигляд:

 

Баланс [4]

підприємства станом на _______ (тис. грн)

 

Актив

Сума

Пасив

Сума

Розрахунковий рахунок

Каса

Товар

24

10

6

Статутний капітал

Прибуток

Кредити банку

Резервний капітал

Розрахунки з постачальниками

10

7

15

2

6

Баланс

40

Баланс

40

 

Зверніть увагу на те, що внаслідок третього типу господар­ських операцій водночас зростають активні i пасивні статті балансу (їx значення в даному випадку до операцій дорівнювало нулю). Формула третього типу змін в балансі: +А + П.

4. Внаслідок операцій четвертого типу зменшується валюта ба­лансу, оскільки водночас зменшуються i активна, i пасивна стаття балансу. Наприклад, з поточного рахунка погашена позика банку – 10000 грн. Після цієї операції баланс [5] змінюється i буде мати вигляд:

 

Баланс [5]

підприємства станом на ______ (тис, грн)

 

Актив

Сума

Пасив

Сума

Розрахунковий рахунок

Каса

Товар

14

10

6

Статутний капітал

Прибуток

Кредити банку

Резервний капітал

Розрахунки з постачальниками

10

7

5

2

6

Баланс

30

Баланс

30

 

Формула четвертого типу змін в балансі: – А –П.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Наверх ↑