Тема 7. Фінансова звітність бюджетних установ

Визначення фінансової звітності бюджетних установ. Загальні по-

ложення про порядок, техніку і методику складання, оформлення та

подання фінансової звітності установами, що є одержувачами коштів

державного або місцевих бюджетів.

Склад і зміст річної фінансової звітності, яку складали у 2002 р.

установи — одержувачі коштів державного та місцевих бюджетів.

Зміст і структура Балансу (форма № 1) бюджетних установ. Робота,

яка передує складанню форми № 1 за IV квартал.

Роль фінансової звітності в удосконаленні фінансово-господарсь-

кої діяльності бюджетних установ.

15Тема 1

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

1.1. Суть, принципи і функції бюджетного обліку

в Україні

Бюджет є невід'ємною частиною ринкових відносин і одночасно

концентрованим виявом державної політики, яка на даному етапі на -

правлена на реформування економіки держави.

Через бюджет держава акумулює грошові кошти для фінансував -

ня пріоритетних напрямів виробництва, соціального розвитку, акти-

візує заходи щодо збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Для забезпечення своєчасного і повного надходження доходів бюд-

жету, своєчасного асигнування заходів, передбачених в бюджеті,

цільового направлення та ефективного використання коштів бюдже-

ту як у сфері матеріального виробництва, так і невиробничій сфері

потрібна правильна організація обліку виконання бюджету і кошто-

рисів бюджетних установ.

Бухгалтерський облік виконання бюджету і кошторисів бюджет-

них установ прийнято називати бюджетним обліком.

Бюджетний облік як один з видів бухгалтерського обліку являє со-

бою процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, уза-

гальнення, зберігання і передачі інформації про виконання бюджету

І кошторисів бюджетних установ.

Метою ведення бюджетного облікує накопичення і надання кори-

стувачам інформації для прийняття рішень про доходи бюджету, ви-

трати, кредитування з урахуванням погашення, фінансування, а та-

кож визначення результату виконання бюджету.

Предметом бюджетного обліку є кошти державного бюджету і бюд-

жетів всіх рівнів бюджетної системи, а також процес їх використання.

Об'єктом бюджетного обліку є доходи й видатки загального і спеці-

ального фондів бюджету; фонди і резерви, що утворилися в бюджетах у

процесі їх виконання; кошти по взаємних розрахунках між бюджетами;

витрати на утримання бюджетних установ; залишки грошових коштів

напоточних рахунках у банках, на реєстраційних рахункаху Державно-

му казначействі, в касі; матеріальні цінності бюджетних установ.

16Тема 1 Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних .

З одного боку, складовими бюджетного обліку є облік формування

та використання державного і місцевих бюджетів, а з іншого — облік

виконання кошторисів бюджетних установ, які утримуються за раху-

нок бюджету відповідного рівня.

Ці складові мають окремі Плани рахунків бухгалтерського обліку,

але їх зв 'язок здійснюється через єдину бюджетну класифікацію.

Методом бюджетного обліку є сукупність прийомів і способів, які

застосовуються для отримання інформації про виконання бюджету і

кошторисів бюджетних установ. До них відносяться:

Ч- спостереження і відображення операцій, що здійснюються

щодо виконання бюджету в первинних документах, які є єдиним дже-

релом даних обліку. Будь-яка господарська операція, не зафіксована

у відповідному документі, є незаконною, як незаконним є складання

бухгалтерського документа без здійснення операції;

+ відображення операцій за допомогою способу подвійного за-

пису на рахунках бухгалтерського обліку і в облікових реєстрах;

+ проведення інвентаризацій;

4- узагальнення у відомостях, бухгалтерському балансі та звітності.

Бюджетний облік і фінансова звітність, що створюється на його

базі, засновані на таких основних принципах:

+ законність — відповідність правилам і процедурам, передбаче-

ним законодавчими і нормативними актами;

4- правильність — добросовісне застосування прийнятих правил

і процедур;

+ обачність — обґрунтована, розсудлива оцінка фактів;

•+ • достовірність — правдиве відображення в бухгалтерській звіт-

ності фінансових операцій держави з дотриманням вимог відповід-

них нормативних актів;

4- незалежність — розмежування фінансових звітних періодів

про виконання бюджету по роках;

4- постійність — незмінність методів бухгалтерського обліку, об-

раної облікової політики (зміна облікової політики можлива лише

у випадках, передбачених національними положеннями (стандарта-

ми) бухгалтерського обліку);

+ доступність — інформація, що міститься в бухгалтерському

обліку і звітності, повинна бути зрозумілою для користувачів;

4- доцільність — корисність інформації для підготовки і прийнят-

тя рішень;Тема І Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних ..

4- зіставлення — можливість визначити очікуване виконання бюд-

жету за допомогою порівняння інформації, що міститься в бухгалтер -

ському обліку і звітності за певний період;

4- перевага змісту над формою — операції враховуються відпо-

відно до їх суті, а не тільки виходячи з юридичної форми;

+ своєчасність — забезпечення своєчасною інформацією орга-

нів законодавчої і виконавчої влади, які приймають рішення, вино-

сять оцінку виконання бюджету, готують пропозиції для складання

проекту бюджету на наступний рік;

4- грошові вимірники — групування і відображення всіх опера -

цій в обліку і звітності здійснюється в грошовій одиниці України.

До основних функцій бюджетного обліку відносяться інформа-

ційна, управлінська і контрольна.

Інформаційна функція бюджетного обліку полягає в накопиченні,

групуванні, узагальненні і наданні інформації. Вона відіграє роль пер-

шоджерела, оскільки надання облікової інформації є першим підгото-

вчим етапом процесу управління, регулювання, планування і контро-

лю. Цій функції належить першість, оскільки облікова інформація ста-

новить близько 70% від загального обсягу економічної інформації.

Управлінська функція обліку полягає в забезпеченні інформацією,

необхідною для планування, регулювання, оцінки (аналізу) об'єктів

управління різних рівнів.

Функція контролю пов' язана з постійним суцільним контролем, яки й

здійснюється на всіх етапах проведення господарських операцій: по-

передній контроль — до здійснення операції, поточний — під час здій-

снення операції, остаточний контроль — пі еля здійснення операції.

1.2. Організація і ведення бухгалтерського обліку в

бюджетних установах

Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетна установа —

орган, установа або організація, що визначені Конституцією Украї-

ни, а також установи або організації, створені у встановленому по-

рядку органами державної влади Автономної Республіки Крим або

органами місцевого самоврядування, які повністю утримуються за

рахунок відповідного державного або місцевих бюджетів.

Бюджетні установи відносяться до категорії неприбуткових.

Сфера бюджетних установ за функціональними ознаками дуже

різноманітна. Умовно їх можна розподілити на три групи:

18Тема 1- Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних ...

1) установи, які виконують законодавчі функції, функції управлін-

ня, охорони, контролю: установи законодавчої і виконавчої влади; міні-

стерства, відомства, управління, тобто' апарат органів державного

управління, громадських та інших організацій; фінансові органи, ор-

гани казначейства, податкова і митна служби, армія, міліція, судові

органи, прокуратура та ін.;

2) установи соціально-культурного комплексу: заклади освіти всіх

рівнів, медичні заклади, дитячі виховні заклади, заклади культури,

бібліотеки, наукові організації та ін.;

3) соціальні фонди і служби, інші бюджетні установи.

Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність

в Україні» [9] визначені основні положення організації і ведення бух-

галтерського обліку та фінансової звітності. Цей Закон розповсюджу-

ється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства

України, незалежно від організаційно-правових форм власності. Про-

те кожна ланка бухгалтерського обліку має свої особливості.

Організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах можна

розглядати з трьох сторін:

по-перше, як систему правил і нормативів, що регламентують ді-

яльність зверху, з боку вищестоящих органів (головних розпорядни-

ків коштів);

по-друге, як діяльність колективу працівників бухгалтерії по ве-

денню бухгалтерського обліку відповідно до посадових інструкцій і

встановлених правил ведення обліку, тобто розглядати організаційну

структуру бухгалтерії;

по-третє, як систему здійснення технології обліку, тобто розгляда-

ти структуру документообороту, форми ведення бухгалтерського об-

ліку, напрями їх вдосконалення і розвитку.

Інструкції і методичні вказівки з бухгалтерського обліку розробляє

Міністерство фінансів України. Одні з них надаються як накази Мі-

ністерства фінансів України, інші, найбільш важливі, як постанови

Кабінету Міністрів України. Однак є документи, що регламентують

порядок ведення обліку тільки в бюджетних установах. Такі докумен-

ти розробляє Державне казначейство України.

У бюджетних установах з 01.10.2000 р. застосовується меморіаль-

но-ордерна форма обліку відповідно до Інструкції № 68, затвердженої

наказом Головного управління Державного казначейства України

№68 від 27.07.2000р. [43].

19Тема 1 Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних ..

Окремі меморіальні ордери складаються поступово після здій-

снення операцій, але не пізніше наступного дня після отримання

первинного документа як на основі окремих документів, так і на

основі однорідної групи документів. Всі меморіальні ордери під-

писуються головним бухгалтером або його заступником і праців-

ником, який його склав, а в централізованих бухгалтеріях ще й ке-

рівником групи.

Синтетичний облік виконання кошторисів бюджетних установ

централізовані бухгалтерії і бухгалтерії установ ведуть в книзі

«Журнал-Головна». У цій книзі реєструються всі меморіальні ордеі-

ри. Як правило, книга «Журнал-Головна» ведеться по рахунках дру-

гого порядку, але може вестися і по рахунках третього порядку.

Аналітичний облік ведеться в облікових реєстрах (книгах, картках,

накопичувальних відомостях).

ІЗ. План рахунків бухгалтерського обліку

в бюджетних установах

Згідно із ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінан-

сову звітність в Україні» [9] (далі — Закон про бухгалтерський облік)

сфера дії даного Закону розповсюджується на всіх юридичних осіб,

створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх ор-

ганізаційно-правових форм і форм власності, а також представниц-

тва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вес-

ти бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність згідно із зако-

нодавством. 301.01.2000 р. положення Закону про бухгалтерський об-

лік в рівній мірі розповсюджуються на всіх юридичних осіб, до яких,

як вказувалося вище, відносяться і бюджетні організації. Однак ви-

моги положень (стандартів) бухгалтерського обліку на бюджетні ор-

ганізації не розповсюджуються.

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського

обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої по-

становою Кабінету Міністрів України від 28.10.98р. № 1706 [24], на-

казом Головного управління Державного казначейства України від

10.12.99р. № 114 [21], затверджений План рахунків бухгалтерського

обліку бюджетних установ і Порядок застосування Плану рахунків,

який діє в даний час з подальшими змінами і доповненнями.

Вимоги Плану рахунків є обов'язковими для всіх установ і органі-

зацій, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів дер-

жавного або місцевих бюджетів.

20Темо 1- Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних

Для відображення господарських операцій бюджетні установи за-

стосовують субрахунки (рахунки другого порядку), встановлені Пла-

ном рахунків, виходячи із загальнодержавних і галузевих потреб управ-

ління, контролю, аналізу і звітності. При необхідності установи можуть

використовувати додаткові субрахунки (рахунки третього порядку)

з обов'язковим збереженням номерів субрахунків Плану рахунків.

В основу Плану рахунків покладено Міжнародні стандарти бухгал-

терського обліку, а також План рахунків бухгалтерського обліку ак-

тивів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та

організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України

від ЗО. 11.1999 р. № 291, з урахуванням специфіки діяльності бюджет-

них організацій.

Ялан рахунків складається з таких класів балансових рахунків:

Клас 1. Необоротні активи.

Клас 2. Запаси.

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи.

Клас 4. Власний капітал.

Клас 5. Довгострокові зобов'язання.

Клас 6. Поточні зобов'язання.

Клас 7. Доходи.

Клас 8. Витрати.

Клас 0. Позабалансові рахунки.

Клас 1 «Необоротні активи» об'єднує рахунки, які призначені для об-

ліку основних засобів бюджетнихустанов, інших необоротних матеріаль-

них і нематеріальних активів, що отримані для тривалого використання і

не призначені для реалізації або використання протягом одного року.

Клас 2 «Запаси» об'єднує рахунки для обліку оборотних матеріаль-

них активів, що належать бюджетним установам, реалізацію і вико-

ристання яких планується здійснити протягом року.

Клас 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» включає рахунки, при-

значені для відображення поточних фінансових активів: коштів у касі,

на рахунках в установах банків або в органах Державного казначейс-

тва України, в розрахунках з дебіторами.

Клас 4 «Власний капітал» включає рахунки, призначені для обліку

фондів і визначення результатів виконання кошторисів бюджетної

установи, а також сільських, селищних, міських (міст районного

підпорядкування) бюджетів за поточний рік.

21Тема 1 Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних ...

Клас 5 «Довгострокові зобов'язання» призначений для обліку зобо-

в'язань бюджетної установи, що не виникають у процесі звичайної

діяльності, не характерні для діяльності даної установи і погашення

яких відбудеться по закінченні поточного бюджетного року.

Класб «Поточні зобов'язання» включає рахунки, призначені для об-

ліку зобов' язань установи, які виникають протягом звичайної її діяльно-

сті і погашення яких очікується протягом поточного бюджетного року.

Клас 7 «Доходи» призначений для обліку доходів, що отримані бю-

джетною установою за рахунок загального і спеціального фондів,

а також сільських, селищних, міських (міст районного підпорядку-

вання) бюджетів.

Клас 8 «Витрати» об'єднує рахунки, призначені для обліку фак-

тичних витрат і видатків бюджетних установ, а також касових видат-

ків сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування)

бюджетів.

Клас 0 «Позабалансові рахунки» включає рахунки, призначені для

обліку активів і розрахунків, які виключені з обороту установи і не

відображаються в балансі, але потребують спеціального контролю.

На позабалансових рахунках господарські операції відображаються

без застосування методу подвійного запису, тобто облік на них ве-

деться за простою системою.

На момент прийняття Плану рахунків це був, мабуть, єдиний доку-

мент для бюджетних організацій, в якому були враховані основні прин-

ципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звіт-

ності, викладені в Законі про бухгалтерський облік, і положення яко-

го свідчили про істотні зміни в бухгалтерському обліку бюд-жетних

організацій. Через деякий час Державне казначейство Украї-ни, ке-

руючись покладеними на нього повноваженнями (ст. 4 Закону про

бухгалтерський облік), затвердило ряд документів, що визначають

порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності

в бюджетних організаціях відповідно до нового Плану рахунків.

1.4. Організаційна структура бухгалтерії

бюджетної установи

Бухгалтерський облікв бюджетних установах ведеться бухгалтері-

ями установ або централізованими бухгалтеріями. Структура бухгал-

терії визначається задачами і обсягами робіт, послуг, які надає ця уста-

22Тема 1- Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних ...

нова, обсягом асигнувань, кількістю і складністю облікових робіт, ти-

повими системами організації бухгалтерського обліку, що пропону-

ються, фінансовими можливостями бюджетної установи по придбан-

ню засобів автоматизації обліку.

Централізовані бухгалтерії бюджетних установ можуть створюва-

тися при міністерствах, відомствах, виконкомах, їх управліннях і від-

ділах, у центральних, міських і районних лікарнях та інших устано-

вах, якщо в районі й області діє декілька бюджетних установ одного

профілю.

Очолює централізовану бухгалтерію головний бухгалтер, який здій-

снює керівництво організацією бухгалтерського обліку, звітності і

контролю за виконанням кошторисів і за збереженням матеріальних

цінностей в установах, що обслуговуються.

При централізації обліку за керівниками установ, які обслугову-

ються, зберігається право розпорядника бюджетних коштів, їм

дозволено: укладати договори на поставку матеріальних цінностей і

надання послуг, трудові угоди на виконання робіт (однак ці договори

в обов'язковому порядку має візувати головний бухгалтер централі-

зованої бухгалтерії); отримувати у встановленому порядку аванс на

господарські й інші потреби; витрачати відповідно до встановлених

норм матеріали, продукти харчування та інші матеріальні цінності на

потреби установи; затверджувати авансові звіти підзвітних осіб, до-

кументи щодо інвентаризації, акти на списання товарно-матеріаль-

них цінностей, що прийшли в непридатність; вирішувати інші питан-

ня фінансово-господарської діяльності установ, якими вони керують.

Створення централізованих бухгалтерій дає ефект за рахунок та-

ких чинників:

+ зменшення кількості поточних рахунків і скорочення кількості

банківських операцій;

+ спрощення планування і складання кошторисів, полегшення

складання і зведення періодичної та річної звітності;

+ скорочення документообороту, створення умов для вдоскона-

лення організації праці бухгалтерів та організаційної структури бух-

галтерії;

+ створення передумов для автоматизації обліку на базі персо-

нальних комп'ютерів;

+ посилення контролю за дотриманням кошторисно-фінансової

ДИСЦИПЛІНИ.

23Тема 1 Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних

До обов'язків головного бухгалтера входить визначення чисельно-

сті працівників, необхідних для ведення облікових робіт, визначення

обсягу робіт для окремих працівників і груп працівників, розробка

посадових інструкцій.

Структура централізованої бухгалтерії може бути різною, однак,

як правило, виділяються групи розрахунків по оплаті праці, розрахун-

ків з батьками за утримання дітей в дошкільних установах, матеріаль-

на, фінансова, планова, групи звітності та аналізу. У залежності від

робіт на тій або іншій ділянці можуть виділятися групи продуктів хар-

чування, медикаментів і перев'язувальних засобів, капітальних вкла-

день тощо.

В установах, що обслуговуються централізованими бухгалтеріями,

у разі потреби створюються обліково-контрольні групи з працівникі з

цих бухгалтерій. Вони забезпечують оформлення всієї первинної до-

кументації з бухгалтерського обліку операцій даної установи, здій-

снюють контроль за збереженням цінностей, які знаходяться у мате-

ріально відповідальних осіб, і виконують інші роботи, передбачені

розподілом обов'язків.

Установи, що обслуговуються централізованими бухгалтеріями,

повинні своєчасно подавати в бухгалтерію необхідні для обліку і конт-

ролю документи, кошториси, виписки з наказів і розпоряджень, а та-

кож договори та інші документи.

Графік документообороту, складений головним бухгалтером і за-

тверджений керівником установи, при якій створена централізована

бухгалтерія, регламентує порядок подання первинних документів до

централізованої бухгалтерії.

1.5. Бюджетна класифікація

В основі системи бюджетного обліку лежить бюджетна класифіка-

ція — єдине систематизоване групування доходів і видатків бюджету

по однорідних ознаках,

Бюджетна класифікація України застосовується для здійснення

контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, орга-

нів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпо-

рядників бюджетних коштів, для проведення необхідного аналізу в

розрізі доходів, а також організаційних, програмних та економічних:

категорій видатків, для забезпечення загальнодержавного і міжнарод-

ного порівняння бюджетних показників. Міністерство фінансів за-

24Тема 1- Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних

тверджує бюджетну класифікацію, а також зміни в ній та інформує

про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України.

Сьогодні діє бюджетна класифікація, затверджена в 2001 році.

Бюджетна класифікація має такі складові частини:

1) класифікація доходів бюджету;

2) класифікація видатків (в тому числі кредитування за вираху-

ванням погашення) бюджету;

3) класифікація фінансування бюджету;

4) класифікація боргу.

Доходи бюджету класифікуються за такими підрозділами:

+ податкові надходження;

+ неподаткові надходження;

+ доходи від операцій з капіталом;

4- трансферти.

Витрати бюджету класифікуються таким чином:

1) за економічною характеристикою операцій (економічна класи-

фікація видатків);

2) за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відом-

ча класифікація видатків);

3) за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).

За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на

поточні видатки, капітальні видатки та кредитування за вирахуван-

ням погашення, склад яких визначається Міністерством фінансів

України. Кожному напряму видатків відповідає код економічної кла-

сифікації видатків (КЕКВ):

поточні видатки 1000

оплата праці працівників бюджетних установ 1110

нарахування на заробітну плату 1120

придбання предметів і матеріалів, оплата послуг 113О

видатки на відрядження 1140

матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт і

заходи спеціального призначення, що мають загальнодер-

жавне значення 1150

оплата комунальних послуг і енергоносі'Ів 1160

субсидії і поточні трансферти 1300

капітальні видатки 2000

кредитування за вирахуванням погашення 4000

25'Тема І. Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних

Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних

розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне казначей-

ство України і місцеві фінансові органи ведуть реєстр всіх розпоряд-

ників бюджетних коштів.

Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при

формуванні бюджету за програмно-цільовим методом.

Класифікація фінансування бюджету визначає джерела отриман-

ня фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджет^',

і напрями витрачання фінансових ресурсів, які утворилися внаслі-

док перевищення доходів бюджету над його витратами (до цієї кате -

горії відносяться платежі по погашенню основної суми боргу).

Класифікація боргу, в якій борги бюджету групуються по видах

кредиторів і боргових зобов'язаннях, включає внутрішні і зовнішні

борги держави.

1.6. Зміст і структура кошторисів бюджетних

установ: порядок їж складання, розгляду і

затвердження

Порядок складання, розгляду, затвердження і основні вимоги до

виконання кошторисів бюджетних установ затверджений постано-

вою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 [29]. Згідно

з цим порядком кошторис бюджетної установи є основним плановим

документом, який дає повноваження бюджетній установі на отриман-

ня доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і направлення кош-

тів для виконання бюджетною установою своїх функцій і досягнення

цілчй, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Бюджетне призначення — це повноваження, надане головному

розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом України, За-

коном про Державний бюджет України або рішенням про місцевий

бюджет, яке має обмеження за кількістю і часом та дозволяє виділяти

бюджетні асигнування.

Кошторис складається з двох частин:

і) загального фонду, який містить обсяг надходжень із загально-

го фонду бюджету і розподіл видатків по повній економічній класифі-

кації для виконання установою основних функцій;

2) спеціального фонду, який містить обсяг надходжень із спеці-

ального фонду бюджету на конкретну мету і їх розподіл по повній

економічній класифікації на виконання відповідних видатків, перед-

26Тема !• Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних

бачених законодавством, а також на реалізацію пріоритетних захо-

дів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій.

форма кошторису затверджується Мінфіном України.

Обов'язковим додатком до кошторису, який затверджується разом

з кошторисом, є план асигнувань.

План асигнувань із загального фонду бюджету — це щомісячний

розподіл видатків, затверджених в кошторисі для загального фонду,

за скороченою формою економічної класифікації. Він регламентує

зобов'язання, які бере на себе установа протягом року.

Установа, незалежно від того, веде вона облік самостійно або об-

слуговується централізованою бухгалтерією, для забезпечення своєї

діяльності складає індивідуальні кошториси і плани асигнувань по

кожній бюджетній програмі (функції), що виконується.

Зведені кошториси і плани асигнувань — це зведення показників

індивідуальних кошторисів і планів асигнувань розпорядників кош-

тів бюджету нижчого рівня, який складається головним розпорядни-

ком для подання Мінфіну України, Мінфіну АР Крим.

Зведені кошториси не затверджуються.

Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки при наявно-

сті затверджених кошторисів і планів асигнувань.

1.7. Бухгалтерський баланс бюджетної установи:

його зміст, структура, техніка і методика

складання

Центральне місце в системі бухгалтерської звітності установ і ор-

ганізацій, основна діяльність яких відбувається за рахунок коштів

державного або місцевих бюджетів, займає баланс.

Бухгалтерський баланс — це звітний документ, в якому відобра-

жені й узагальнені в грошовій оцінці на певну дату кошти бюджетної

установи по видах і використанню, а також по джерелах їх утворення

і цільовому призначенню.

Для всіх бюджетних установ і організацій, що ведуть бухгалтерсь-

кий облік відповідно до міжнародних стандартів, Баланс (форма № 1)

та Інструкція про порядок складання звітності за рік затверджуються

наказом Державного казначейства України.

Баланс побудований відповідно до нового Плану рахунків бюджет-

них установ. Розділи балансу відповідають певним класам Плану ра-

хунків, кожний рядок балансу має свій рахунок, який йому відпові-

27Тема І Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних

дає. Так, розділі активу балансу відповідає класу 1 рахунків; розділІІ —

класам 2 і 3; розділ III — класу 8 нового Плану рахунків. Пасив балан-

су також складається з трьох розділів. Розділ І пасиву балансу відпо-

відає класу 4 рахунків, розділ II — класам 5 і 6, а розділ III — класу 7.

Баланс складається на основі звірених даних аналітичного і синте -

тичного обліку на кінець кварталу. Залишки на рахунках обліку

«На початок року» повинні відповідати показникам на «Кінець року»

балансу за попередній рік (форма № 1, графа 4).

Перед складанням річної бухгалтерської звітності обов'язковим є

проведення інвентаризації. Мета інвентаризації — забезпечення до-

стовірності даних бухгалтерського обліку шляхом зіставлення фак-

тичної наявності майна. Інвентаризують все майно установи неза-

лежно від його місцезнаходження! всі види фінансових зобов'язань.

При проведенні річної інвентаризації бюджетні установи керуються

Інструкцією № 90 з інвентаризації необоротних активів, запасів, роз-

рахунків та інших статей балансу, затвердженою наказом Головного

управління Державного казначейства України [40].

Крім того, виконуються річні заключні операції на рахунках бухгал-

терського обліку по списанню фактичних видатків, виконаних протя-

гом року, доходів загального і спеціального фондів, і визначаються ре-

зультати виконання кошторису по загальному і спеціальному фондах.

Відповідальність за законність і правильність відображення в зві-

тах вищезгаданих операцій несуть розпорядники бюджетних коштів.

Звіти складаються в гривнях, а зведені звіти — в тисячах гривень

з десятковим знаком.

Періодичність складання І подання балансу в складі звітності така:

річна (на І січня), за І квартал (на 1 квітня), за II квартал (на 1 липня)

і за III квартал (на і жовтня).

Кожна установа заповнює в балансі тільки рядки, що відносяться

до її діяльності, в інших рядках проставляють прочерк.

Бухгалтерський баланс бюджетної установи має форму двосторон -

ньої таблиці, що складається з активу і пасиву.

Актив балансу містить три розділи, в яких кошти бюджетної уста-

нови згруповані за економічною ознакою та їх розміщенням:

Розділ І. Необоротні активи.

Розділ II. Оборотні активи.

Розділ III. Видатки.

Пасив балансу також містить три розділи, в яких подано інформа-

цію про джерела надходження коштів і їх цільове призначення:

28Тема І Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних ..

Розділ І. Власний капітал.

Розділи. Зобов'язання.

Розділ Ш. Доходи.

Крім того, в формі балансу передбачена довідка по рахунку 70 «Дохо-

ди загального фонду» для відображення операцій, внаслідок яких відбу-

ваються збільшення або зменшення доходів установи по загальному

фонду, а також довідка по рахунку 71 «Доходи спеціального фонду».

Баланс дає користувачам повну, правдиву інформацію на певну

дату, необхідну для управління і прийняття рішень, а також для аналі-

зу фінансово-господарської діяльності бюджетної установи і контро-

лю за цільовим використанням коштів, що виділяються установі із

загального і спеціального фондів бюджету.

Контрольні питання до теми

1. Значення бюджетного обліку в умовах ринкової економіки.

2. Визначення бюджетного обліку, його задачі.

3. Складові бюджетного обліку.

4. Мета ведення бюджетного обліку.

5. Місце, що належить бюджетному обліку в системі бухгал-

терського обліку.

6. Установи та організації, що належать до бюджетних.

7. Особливості діяльності бюджетних організацій.

8. Об'єкти бухгалтерського обліку бюджетних установ.

9. Основні принципи і вимоги щодо здійснення бюджетного

обліку і звітності.

10. Функції бюджетного обліку.

11. Поняття плану рахунків.

12. Структура плану рахунків бюджетних установ, організацій.

13. Зміст і структура бухгалтерського балансу бюджетної

установи.

14. Визначення бюджетної класифікації, її структура.

15. Економічна класифікація видатків, коди КЕКВ за основними

напрямками видатків.

16. Форми бухгалтерського обліку, що застосовуються в бюд-

жетних організаціях.

17. Порядок зберігання бухгалтерських документів.

29'Тема 1 Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних

18. Порядок вилучення первинних документів І реєстрів .

галтерського обліку установи, централізованої бухгалтери.

19. Організаційна структура бухгалтерії бюджетної установи

20. Централізація І децешпралізація обліку в бюджетнихуста

новак, організаціях.

Тести до теми ' '

Гесш № І

Вставити пропущене слово:

«... бюджетного обліку є кошти державного бюджету і бюджетів

усіх рівнів бюджетної системи, а також процес їх використання».

а) Об'єктом;

6} Метою;

в) Предметом; ,

г) Принципом.

Гесш № 2

Визначити, які підприємства, установи, організації з нижчеперелі

чених відносяться до бюджетних: >

а) дитячі дошкільні заклади;

б) школи;

в) наукові організації;

г) Національний банк України;

д) податкові служби;

е| акціонерні товариства;

ж) контрольно-ревізійні служби.

Тест № З

Розділ І пасиву балансу (форма № 1) бюджетних установ відпо

відас:

а) класу 1 Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

б) класам 516 Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних

установ;

в) класу4 Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетнихустанов

Тест № 4

Бухгалтерський баланс (форма № 1) бюджетнихустанов, організа

цій побудований в повній відповідності:

ЗОТема 1 Організація бухгалтерського обчіку виконання кошторисів бюджетних

а) бюджетній класифікації;

б) плану асигнувань загального фонду;

• в) кошторису;

г) Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ,

організацій.

Тест № 5

Вставити пропущене слово:

«План асигнувань із загального фонду — це ... розподіл видатків,

затверджених в кошторисі для загального фонду за скороченою фор-

мою економічної класифікації, який регламентує зобов'язання, які

бере на себе установа протягом року».

а) щоквартальний;

б) щомісячний;

в) подекадний.

Тест № 6

Визначити, які з нижченаведених фондів є складовими частинами

кошторису бюджетної установи:

а) соціальний фонд;

б) спеціальний фонд;

в) цільовий фонд;

г) загальний фонд;

д) резервний фонд;

е) фонд у необоротних активах.

Тест №7

Відомча класифікація видатків побудована згідно з такими ознаками:

а) за основними функціями держави;

б) за найменуваннями головних розпорядників бюджетних коштів;

в) за борговими зобов'язаннями;

г) за економічними ознаками.

Тест №8

Виділити складові бюджетної класифікації:

а) класифікація доходів;

б) трансферти;

в) програмна класифікація;

г) класифікація боргу;

А) класифікація видатків;

31'Тема І Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних

е) функціональна класифікація видатків;

ж) класифікація фінансування бюджету.

Тест № 9

> • ' , »

Індивідуальні кошториси затверджуються:

а) для розпорядників коштів другого ступеня;

б) для головних розпорядників бюджетних коштів; > *

в) для розпорядників бюджетних коштів другого і третього ступеня;

г) для розпорядників бюджетних коштів третього ступеня. , І ,

Тест № 10

Принцип організації бюджетного обліку і фінансової звітності «доб-

росовісне застосування прийнятих правилі процедур» носить назву:

а) принцип законності;

б) принцип правильності;

в) принцип обачності;

г) принцип доступності;

д) принцип достовірності;

е) принцип постійності.

Тест №11

Принцип достовірності ведення бюджетного обліку і складання

фінансової звітності передбачає: *

 :

а) обґрунтовану оцінку фактів; '

 ;

б) добросовісне застосування прийнятих правил і процедур;

в) правдиве відображення фінансових операцій з дотриманням

вимог відповідних нормативних актів.

Тест №12

Підібрати розділи, що відносяться до активу балансу (форма № 1)

бюджетної установи, організації:

а) зобов'язання; ' ' ' ' ''

б) оборотні активи; " • '

в) власний капітал;

г) результат виконання кошторису по загальному фонду;

д) необоротні активи;

е) витрати;

ж)доходи.

32Тема 2

ОБЛІК АСИГНУВАНЬ, КОШТІВ

І ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

2.І. Основні принципи і порядок отримання

бюджетних асигнувань

Терміни, які використовуються в даній темі, відповідно до Бюджет-

ного кодексу України [2] мають таке визначення:

бюджетна установа — орган, установа чи організація, визначені

Конституцією України, а також установа чи організація, утворені

в установленому порядку органами державної влади, органами влади

АР Крим або органами місцевого самоврядування, що повністю утри-

муються за рахунок державного бюджету або місцевих бюджетів і є

неприбутковими;

бюджетне асигнування — повноваження розпоряднику бюджет-

них коштів на взяття бюджетного зобов'язання і здійснення платежів

на конкретну мету в процесі виконання бюджету, яке надане відпо-

відно до бюджетних призначень;

бюджетне зобов'язання — будь-яке розміщення замовлення, укла-

дання договору, придбання товару, послуга чи інші ідентичні опера-

ції протягом бюджетного року, згідно з якими необхідно буде здійсни-

ти платежі з бюджету протягом цього ж бюджетного року або в май-

бутньому відповідно до бюджетних асигнувань;

бюджетне призначення — це повноваження, яке надане головному

розпорядникукоштів бюджетучинним Кодексом, Законом про Держав-

ний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількі-

сні та часові обмеження, і дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Основною ознакою віднесення установ до бюджетних є надання їм

асигнувань з державного або місцевих бюджетів для забезпечення

Діяльності протягом року і здійснення видатків, які передбачаються

в кошторисах доходів і видатків.

Надання асигнувань бюджетним установам відбувається з дотри-

манням таких принципів.

По-перше, асигнування бюджетних установ є кошторисним і має

плановий характер. Кошторис доходів І видатків на бюджетний рік —

сновний плановий документ установи. Кошти виділяються установі

33Тема 2 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

в міру виконання нею планових обсягів робіт з урахуванням раніщ^,

відпущених коштів, У разі невиконання установою плану по основ-

них показниках діяльності обсяг коштів зменшується. Не допуска-

ються видатки, не передбачені кошторисом, і перевищення видатків

за кошторисом, Кошторис складається відповідно до постанов Уряду

та інших нормативних актів, які регламентують умови і порядок асиг

нування за кошторисом.

По-друге, важливим принципом бюджетного асигнування є обґрун-

тованість кошторису дох одів і видатків за видами і напрямами бюд

жетних асигнувань, а також економічна доцільність і раціональність

використання виділених коштів. Здійснення цього принципу забез-

печується шляхом бюджетного нормування, розробки обґрунтованих

норм видатків та їх с уворого дотримання у фінансовій діяльності кож •

ної установи За допомогою бюджетного нормування досягається од-

наковий рівень задоволення потребу фінансових ресурсах масових

однотипних установ, обґрунтовується необхідна потреба у коштах і

розширюються можливості контролю за доцільністю витрачання ви-

ділених асигнувань.

По-третє, безповоротність надання коштів. Цей принцип означає,

що кошти, отримані бюджетною установою, не повертаються до дже •

рела їх надання (державного чи місцевого бюджету). Тобто впродовж

бюджетного року кошти використовуються на проведення фінансо

во-господарс ької діяльності установи для виконання нею своїх функ-

цій та досягнення цілей, а залишки бюджетних асигнувань на кінець

звітного року залишаються у її розпорядженні.

По-четверте, суттєвою особливістю асигнування закошторисом є його

цільовий характер. Цільове призначення видатків забезпечується за до-

помогою бюджетної класифікації, яка групує всі асигнування бюджет-

них установ у встановленому порядку направлень окремих видатків.

Поняття «бюджетне асигнування» тісно пов'язане з поняттям «роз-

порядник бюджетних коштів». Бюджетні асигнування надаються роз-

порядникам бюджетних коштів для виконання програм і заходів, які

здійснюються за рахунок коштів бюджету.

Залежно від, обсяіу прав та обов'язків розрізняють головних розпо-

рядників бюджетних коштів і розпорядників бюджетних коштів ниж-

чого рівня. Статус розпорядників бюджетних коштів визначений У

новому Бюджетному кодексі України, відповідно до якого головним!'

розпорядниками бюджетних коштів можуть бути лише:

342 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

4- за бюджетними призначеннями, які передбачені Законом про

Державний бюджет України [ 17], — органи в особі їх керівників, упо-

' доважені відповідно Верховною Радою, Президентом, Кабінетом Мі-

ністрів України забезпечувати їх діяльність, а також міністерства, інші

центральні органи виконавчої влади, Конституційний суд України,

Верховний суд України та інші спеціалізовані суди, установи та орга-

нізації, визначені Конституцією України, або установи, що входять до

складу Кабінету Міністрів, в особі їх керівників;

4- за бюджетними призначеннями, передбаченими бюджетом

др Крим, — уповноважені юридичні особи (бюджетні установи), які за-

безпечують діяльність Верховної Ради АР Крим і ради міністрів АР Крим,

а також міністерства та інші органи влади АР Крим в особі їх керівників;

+ за бюджетними призначеннями, які передбачені іншими міс-

цевими бюджетами, — керівники місцевих державних адміністра-

цій, виконавчих органів рад та їх секретаріатів, керівники головних

управлінь, управлінь і відділів та інших самостійних стр уктурних під-

розділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад.

Головні розпорядники коштів Державного бюджету України затверд-

жуються Законом про Державний бюджет України шляхом установ-

лення їм бюджетних призначень.

Головні розпорядники коштів по місцевих бюджетах визначають-

ся рішенням про місцевий бюджет.

Головний розпорядник бюджетних коштів виконує такі функції:

+ розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань і функ-

цій, визначених нормативно-правовими актами для досягнення кон-

кретних результатів за рахунок бюджетних коштів;

+ розробляє відповідно до плану діяльності проект кошторису і

бюджетні запити і подає їх до Міністерства фінансів України або до

місцевого фінансового органу;

+ отримує бюджетні призначення шляхом затвердження їх в

Законі про Державний бюджет України або в рішенні про місцевий

бюджет, доводить в установленому порядку до відома розпорядників

бюджетних коштів нижчого рівня інформацію про обсяги асигнувань,

забезпечує управління бюджетними асигнуваннями;

+ затверджуєкошторисирозпорядниківбюджетнихкоштівниж-

чого рівня;

+ здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень бюд-

жетних коштів до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та

З

а їх витрачанням;

35Тема 2 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

4- отримує звіти про використання коштів від розпорядників бюд-

жетних коштів нижчого рівня та аналізує ефективність використан-

ня бюджетних коштів.

Розпорядники бюджетних коштів — це бюджетні установи в особі

їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань,,

взяття бюджетних зобов'язанні здійснення видатків з бюджету.

Залежно від обсягу прав і обов"язків розпорядники коштів нижчого

рівня за державним бюджетом поділяються на розпорядників коштів

бюджету другого та третього рівня, а за місцевим бюджетом — тре-

тього рівня. Такі відмінності кількості категорій розпорядників бюд-

жетних коштів за різними бюджетами залежать від кількості ланок

управління.

До розпорядників бюджетних коштів другого рівня відносяться

керівники бюджетних установ, які уповноважені отримувати бюд-

жетні асигнування, брати бюджетні зобов'язання, здійснювати ви-

датки в установах, якими вони керують, а також доводити до відома

розпорядників коштів третього рівня інформацію про обсяги бюджет-

них асигнувань і затверджувати їх кошториси.

Розпорядники бюджетних коштів третього рівня — це бюджетні

установи в особі їх керівників, які уповноважені отримувати бюджет-

ні асигнування відповідно до кошторису, брати бюджетні зобов'язан-

ня і здійснювати видатки лише в установах, якими вони керують.

У період становлення ринкової економіки утворилося багато ко-

мерційних банків, змінилися функції Національного банку України в

частині виконання Державного бюджету. В результаті цього облік

і контроль за витрачанням бюджетних коштів значно погіршилися.

Розпорошення бюджетних коштів на багатьох поточних рахунках, від-

сутність оперативної інформації на всіх рівнях виконання Держав-

ного бюджету не давали змоги ефективно маневрувати і без того об-

меженими коштами. Саме цим пояснюється становлення в Україні

органів Державного казначейства.

Відповідно до Тимчасової інструкції про порядок касового вико-

нання Державного бюджету за видатками, затвердженої Головний

управлінням Державного казначейства України від 21.03.97 р-

№ 28 [42], фінансування бюджетних установ починаючи з 1997 року

здійснюється за двома формами:

+ за відомчою структурою;

4- через органи Державного казначейства.

362 Облік асигнувань, коштів і видатків загального фонду бюджетних установ

За першою формою фінансуються установи, що утримуються за

ахунок місцевих бюджетів, та інші розпорядники коштів бюджету,

перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за подан-

ням Міністерства фінансів України.

Головне управління Державного казначейства перераховує бюд-

жетні кошти з єдиного казначейського рахунка на поточні рахунки

головних розпорядників коштів бюджету на підставі поданого ними

розподілу бюджетних коштів, який складається головним розпоряд-

ником коштів бюджету (ГРК) за встановленою формою.

Головним розпорядником коштів в уповноважених установах бан-

ків відкриваються такі поточні рахунки:

а) на видатки установи;

б) для перерахування коштів підвідомчим установам.

Порядок відкриття поточних рахунків регламентується Інструк-

цією № 3 Про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюд-

жетних рахунків в установах банків, затвердженою постановою

Правління НБУ від 27.05.96 р. № 121 [38]. Перерахування бюджет-

них коштів з єдиного казначейського рахунка здійснюється платіж-

ним дорученням, яке подається до уповноваженого банку у вигляді

електронних розрахункових документів каналами зв' язку в міру аку-

муляції коштів на рахунку місцевого бюджету. Такий порядок фі-

нансування мобілізує діяльність місцевої адміністрації і фінансової

служби на своєчасне та повне виконання доходної частини бюдже-

ту, тобто видатки місцевих бюджетів знаходяться в прямій залежно-

сті від доходів.

Отримавши від уповноваженого банку виписки з єдиного казна-

чейського рахунка, управління бухгалтерського обліку та звітності

Головного управління Державного казначейства перевіряє повноту

проведених платежів. Управління оперативного планування видат-

ків відображає суму проведеного фінансування головного розпоряд-

ника коштів бюджету у картці обліку асигнувань.

Головний розпорядник коштів місцевих бюджетів здійснює надан-

ня асигнувань підвідомчим установам шляхом перерахування коштів

на їх поточні рахунки в уповноважених банках. Нижчий розпорядник

коштів за місцевим бюджетом не має підвідомчих установ, а тому йому

в

 установах банків відкривається тільки поточний рахунок на видатки

Установи. Усім розпорядникам коштів відкривається не один, а декіль-

ка поточних рахунків на видатки установи за цільовим призначенням.

37Тема 2. Обчік асигнувань, коштів і видатків загального фонду бюджетних установ

Бюджетною політикою на 2002 рік (бюджетна резолюціЯ|

з 01.01.2002 р. передбачене запровадження казначейського обслуго,

вування місцевих бюджетів за доходами, що є суттєвим кроком у ро3.

витку цивілізованої фінансової системи держави, а з 01.07.2002 р. -

переведення на казначейську систему виконання місцевих бюдже-

тів за видатками. Перехід від відомчого фінансування на виконання

видаткової частини бюджету, принциповою ознакою якої є здійснен-

ня видатків розпорядників бюджетних коштів шляхом оплати рахун-

ків органами Державного казначейства, дає можливість конт-

ролювати бюджетні видатки на всіх стадіях виконання державного

бюджет}^.

При фінансуванні розпорядників коштів через територіальні ор-

гани Державного казначейства в уповноважених установах банків

закриваються поточні бюджетні рахунки. Натомість розпорядникам

коштів відкриваються реєстраційні відповідно до наказу Державно-

го казначейства України «Про затвердження Порядку відкриття ра-

хунків у національній валюті в органах Державного казначейства:)

№221 від 02.12.2002р. [34].

Під реєстраційним рахунком слід розуміти рахунок, що відкритий

в органах Державного казначейства розпорядникам бюджетних кош-

тів для обліку їх видатків. Для відкриття реєстраційних рахунків у від-

повідних органах Державного казначейства на кожного розпоряд-

ника бюджетних коштів відкриваються особові справи. Розпорядни-

ки бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства

такі документи:

4- заяву на відкриття рахунків встановленого зразка за підписом

керівника установи і головного бухгалтера [додаток А);

4- копії установчих документів (статуту, положення), засвідчені

нотаріально або вищою організацією;

4- довідку про внесення установи до Єдиного державного реєст-

ру підприємств і ор ганізацій України із зазначенням ідентифікацій-

ного коду;

4- план асигнувань із загального фонду бюджету, тобто помісяч-

ний розподіл видатків, затверджених у кощторисі для загального фон-

ду, за скороченою формою економічної класифікації, що регламентує

зобов'язання, які установа бере протягом року;

4- затверджений кошторис доходів і видатків;

4- картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного

законодавства надане право розпоряджатися рахунком і підписува-

382 Обпік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

пла

тіжні та інші розрахункові документи. У картку включається

кож зразок відбитка печатки, присвоєної установі;

>- звіт про виконання кошторису видатків установи на дату за-

криття поточного рахунка в уповноваженому банку.

З органом Державного казначейства розпорядник бюджетних кош-

тів укладає договір на відкриття та обслуговування реєстраційних

пакунків, реєстраційні рахунки відкриваються в розрізі розділів бюд-

жетної класифікації на один бюджетний рік і щорічно поновлюють-

ся. Відкриття реєстраційних рахунків набуває чинності після пись-

мового повідомлення про це розпорядника коштів.

При зміні юридичної адреси розпорядник бюджетних коштів по-

винен упродовж одного тижня повідомити про це відповідні органи

Державного казначейства. Якщо змінюється й адміністративно-те-

риторіальна підпорядкованість розпорядника бюджетних коштів, то

реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства за ста-

рим місцезнаходженням закривається. При цьому розпоряднику кош-

тів надається виписка із особової картки, в якій фіксується інформа-

ція щодо підсумкового результату проведених бюджетною устано-

вою видатків. Виписка подається в органи Державного казначейства

за новою адресою, після чого між розпорядником коштів та органом

Державного казначейства укладається договір на розрахункове об-

слуговування.

Порядок відкриття і ведення реєстраційного рахунка подано на

рис. 2.1.

2.2. Облік асигнувань і руху грошових коштів

Для обліку наявності і руху бюджетних коштів в установах, які отри-

мують асигнування за відомчою структурою, призначені два субра-

хунки активного рахунка 31 «Рахунки в банках» з розподілом на суб-

рахунки: 311 «Поточні рахунки на видатки установи» та 312 «Поточні

рахунки для переведення підвідомчим установам».

На субрахунку 311 обліковуються кошти бюджету, що надійшли в

Розпорядження головного розпорядника коштів на утримання уста-

нови або на централізовані заходи на видатки, передбачені в розділі

«Загальний фонд» кошторису установи. Субрахунок ведеться розпо-

рядниками коштів усіх ступенів.

На субрахунку 312 обліковуються кошти, призначені для переве-

дення підвідомчим установам.

39Тема 2 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

Прийняття документів

Перевірка документів

Документи на

відкриття рахунка

Договір на відкриття

рахунка

Рис. 2.1. Порядок відкриття і ведення реєстраційного рахунка

Записи по дебету- субрахунка 311, а також по дебету і кредиту суб-

рахунка 312 здійснюються на відстані виписок з поточних рахунків

які видаються в строки, погоджені з бюджетними установами, І обо-

в'язково на 1-е число місяця. До виписок додаються відповідні пер-

винні документи, якими оформляється рух коштів на рахунках в бан-

ку і на підставі яких складені виписки. Форми виписок з поточиш

рахунків можуть бути різними залежно від застосування технічним

засобів, але загальними для них є такі реквізити: дата проведення опе-

рації; номер документа, на підставі якого здійснено запис; номер ко-

респондуючого рахунка; вид операції; символ статистичної звітності

банку.

При використанні виписок банку в бухгалтерії установи для запи-

сів на рахунках необхідно пам'ятати, що в банку рахунок 31 «Рахунки

в банках» є пасивним. Унаслідок цього в бухгалтерії банку суми бюд'

жетних коштів, що надійшли бюджетній установі, відображаються по

кредиту цього рахунка. Суми у виписках банку наводяться в тому зна

ченні, яке вони мають для банку.

40Т ма 2 Облік асигнувань, коштів і видатків загального фонду бюджетних установ

Рух бюджетних коштів на поточних рахунках здійснюється у взає-

мозв'язку із змінами джерел фінансування, якими є доходи загально-

го фонду.

Облік доходів повинен забезпечити:

4- відповідність сум асигнувань кошторисному призначенню

(з урахуванням виконання плану розгортання мережі та укомплекту-

вання штатів і контингентів);

4- правильність використання бюджетних коштів за їх цільовим

призначенням.

Для обліку доходів за загальним фондом і внутрішніх розрахунків,

які виникають в процесі виконання кошторисів між вищими розпо-

рядниками коштів і підвідомчими їм установами, призначений пасив-

ний рахунок 70 «Доходи загального фонду» і субрахунок 681 «Внут-

рішні розрахунки за загальним фондом» рахунка 68 «Внутрішні роз-

рахунки». Рахунок 70 має два субрахунки (701 «Асигнування з дер-

жавного бюджету на видатки установи та інші заходи» і 702 «Асигну-

вання з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи»)

й ведеться тільки у головних розпорядників коштів. У кредит субра-

хунків 701 і 702 записуються:

+ суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки, передбачені

кошторисом згідно із затвердженим бюджетом;

+ суми виявлених лишків матеріалів і грошей у касі, а також без-

оплатно одержані матеріали.

У дебет цих субрахунків записуються:

4- сумивідкликанихкоштів;

+ суми списаних нестач матеріалів і безоплатно переданих мате-

ріалів.

Кредитовий залишок цих субрахунків протягом року показує суму

асигнувань з бюджету наростаючим підсумком з початку року (за мі-

нусом недостач матеріалів і безоплатно переданих матеріалів). На-

прикінці року сума річних асигнувань з бюджету списується на ви-

значення результату виконання кошторису за загальним фондом

У кредит субрахунка 431 «Результат виконання кошторису за загаль-

ним фондом».

Субрахунок 681 залежно від того, у розпорядника коштів якого сту-

пеня він застосовується, може бути активним, пасивним І активно-

пасивним. У головного розпорядника коштів субрахунок 681 завжди

є

 активним і призначений для обліку розрахунків з підвідомчими уста-

41Тема 2 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

новами за сумами проведеного перерахування їм асигнувань із з^,

гального фонду.

Сальдо субрахунка 681 протягом року відображає суму асигнувань

підвідомчих установ. Оскільки останні повинні відзвітуватися перед

головним розпорядником коштів щодо раціонального використання

отриманих асигнувань відповідно до затверджених кошторисів, то де

сальдо слід розглядати як дебіторську заборгованість. З характеру

внутрішніх розрахунків, які виникають в процесі виконання кошто.

рисів, встановлюється, що сума дебетового залишку субрахунка681

у головного розпорядника коштів має дорівнювати сумі кредитових

залишків на субрахунку 681 усіх підвідомчих установ. При складанні

зведеного балансу ці залишки взаємно виключаються.

У розпорядників коштів нижчого ступеня, які не мають підвідом-

чих установ, субрахунок 681 пасивний і використовується для обліку

сум асигнувань загального фонду, отриманих від розпорядника кош-

тів вищого ступеня.

Кредитове сальдо субрахунка 681 наростаючим підсумком протя-

гом року показує суми отриманих асигнувань загального фонду. На-

прикінці року ці суми списуються у кредит субрахунка 431 «Резуль-

тат виконання кошторису за загальним фондом».

У розпорядників коштів другого ступеня, які мають підвідомчі уста-

нови, субрахунок 681 активно-пасивний. Він призначений для обліку

сум асигнувань, одержаних від головних розпорядників коштів (па-

сивний субрахунок), і для обліку сум проведеного перерахування аси-

гнувань із загального фонду підвідомчим установам (розпорядникам

коштів третього ступеня).

Характеристики бухгалтерських рахунків для обліку надходженім

бюджетних коштів і доходів загального фонду дають змогу розгляну'

ти порядок записів операцій бюджетних установ, що утримуються ЗІІ

рахунок різних бюджетів (табл .2,1).

Наведені у табл. 2.1 бухгалтерські записи відображаються в щомі-

сячних накопичувальних відомостях ф. № 381 (бюджет), об'єднаній

з меморіальними ордерами № 2, які складаються за кожним субра

хунком рахунка 31. Вони побудовані за шаховою формою і за наявна

сті кількох рахунків у банку нумеруються відповідно № 2 а, № 2 6

іт. д. (додатокБ).

За субрахунками 311 і 312 для обліку надходження грошових коїй'

тів складається машинограма «Відомість обліку грошових коштів зз

датами і кореспондуючими рахунками».

42Тема ? Облік асигнувань, коштів і видатків загального фонду бюджетних установ

Таблиця 2.1

Облік надходження коштів, доходів і внутрішніх розрахунків

за загальним фондом

Зміст операцій

Надходження асигну-

вань за загальним фон-

дом:

на видатки установи

для переведення

підвідомчим устано-

вам

Переведені кошти ви-

щими розпорядниками

коштів нижчим розпоряд-

никам коштів

Відкликані кошти за

загальним фондом

Зараховані на поточні

рахунки суми відклика-

них коштів

У головного

розпорядника

коштів

Дебет

311

312

681

701,702

312

Кредит

701,702

701,702

312

311, 312

681

У розпорядника

коштів другого

ступеня

Дебет

311

312

681

681

312

Кредит

681

681

312

311

681

У розпорядника

коштів третьо-

го ступеня

Дебет

311

-

681

Кредит

681

-

311

У разі машинної обробки облікової інформації реєстром аналітично-

го обліку за рахунком 31 є машинограма «Зведена відомість коштів».

Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних

установ регламентується наказом Державного казначейства Украї-

ни№ 100 від 06.10.2000р. «Про порядок складання карток і книг ана-

літичного обліку бюджетних установ» [53].

Відповідно до наказу № 100 для аналітичного обліку отриманих аси-

гнувань використовується «Картка аналітичного обліку отриманих

асигнувань» (додатокВ).

Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків

окремо за кожним кодом функціональної класифікації видатків.

При отриманні від вищестоящої установи доходів зі спеціального

фонду бюджету картки ведуться окремо за загальним і спеціальним

фондами бюджету.

Картка відкривається на рік. За рядком «Затверджено кошторисом

н

арік» заповнюються кошторисні призначення. Протягом року вони

43Тема 2 Облік асигнувань, коштів і видатків загального фонду бюджетних установ

можуть коригуватися на підставі змін, що вносяться до кошторисі^

у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Записи щодо отриманих асигнувань здійснюються на підставі ви.

писок органу Державного казначейства чи установи банку з реєстра.

цінних, особових (поточних) рахунків, відкритих в органах Держав-

ного казначейства (установах банків). Суми відізваних асигнувань

записуються зі знаком «мінус» або чорнилом червоного кольору.

Щомісячно в картці підраховується підсумок «Усього асигнувань

за місяць», «Усього асигнувань за рік» та «Залишок річних бюджет

них призначень».

Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань підписується

виконавцем та особою, що перевірила картку.

В бюджетних установах та централізованих бухгалтеріях для ана-

літичного обліку асигнувань, перерахованих розпорядникам коштів

нижчого рівня, використовується «Книга аналітичного обліку асиг

кувань, перерахованих підвідомчим установам». Вона ведеться в роз

різі кодів економічної класифікації видатків.

Книга відк ривається на рік у розрізі підвідомчих установ. За кож

ним кодом функціональної класифікації видатків відкривається окре

ма книга (додаток Г).

За рядком «Затверджено кошторисом на рік» заповнюються кош

торисні призначення підвідомчої установи. Протягом року вони мо

жуть коригуватися на підставі змін, що вносяться до кошторисів

у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Записи у книзі про перераховані підвідомчим установам кошти здій

снюються на підставі виписок органу Державного казначейства (уста

нови банку) з реєстраційних, особових (поточних) рахунків, відкри

тих в органах Державного казначейства (установах банків). Суми ві

ді званих асигнувань записуються чорнилом червоного кольору аб<

зі знаком «мінус», а при веденні автоматичного обліку — тількі

зі знаком «мінус».

Щомісячно виводяться показники «Усього асигнувань за місяць»

«Усього асигнувань з початку року» та «Залишок річних бюджетнії

1

призначень».

При асигнуванні бюджетних установ через органи Державного ка

значейства для обліку наявності та руху коштів, виділених розпорал

нику коштів на утримання установи за загальним фондом, використо

вується активний субрахунок 321 «Реєстраційні рахунки». Оскільк'

44Тема 2- Облік асигнувань, коштів і видатків загального фонду бюджетних установ

виділення коштів розпорядникам бюджетних коштів усіх ступенів

здійснюється безпосередньо органами Державного казначейства,

внутрішні розрахунки з цих операцій між розпорядниками коштів не

проводяться, субрахунок 681 не застосовується. Бухгалтерські запи-

си щодо надходження коштів і доходів за загальним фондом наведено

віпабл.2.2.

Таблиця 2.2

Бухгалтерські записи з обліку надходження коштів і доходів

загального фонду через органи Державного казначейства

Зміст операцій

Зараховані кошти на

реєстраційні рахунки

розпорядників коштів

Відкликані кошти з ре-

єстраційних рахунків

розпорядників коштів

У головного

розпорядника

коштів

Дебет

321

701

Кредит

701

321

У розпорядника

коштів другого

ступеня

Дебет

321

701

.,-_, . —

Кредит

701

321

У розпорядника

коштів третьо-

го ступеня

Дебет

321

701

Кредит

701

321

Для відображення записів руху грошових коштів на реєстраційних

рахунках бюджетних установ призначений меморіальний ордер № 2 —

накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в

органах Державного казначейства України, ф. № 381 (бюджет). Якщо

бюджетна установа має декілька рахунків в органах Державного ка-

значейства, то кожний рахунок оформляється окремим меморіаль-

ним ордером. Меморіальні ордери складаються поступово після про-

ведення операцій, але не пізніше наступного дня після отримання

виписок з реєстраційних рахунків. У кожного меморіального ордера

є «двійник» — одноіменний меморіальний ордер, складання якого

здійснюється за принципом, аналогічним вищезгаданому, але до наз-

ви форми додається «авт». Дана форма меморіального ордера засто-

совується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку. Ме-

моріальний ордер № 2 підписується головним бухгалтером або його

заступником і працівником, що його склав, у централізованих бухгал-

теріях, а також керівником групи.

Аналітичний облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, від-

критих за кодами функціональної класифікації.

45Тема 2 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

Аналітичний облік доходів загального фонду за субрахунком ?0]

ведеться в установах, які утримуються за рахунок асигнувань з дер.

жавного бюджету. Форми аналітичного обліку і порядок їх ведення

аналогічні аналітичному обліку асигнувань за відомчою структурою

2.3. Облік видатків загального фонду,

затверджених у кошторисі бюджетної установи.

Склад видатків

Видатки — один з найважливіших показників фінансово-господар.

ської діяльності бюджетних установ. Вони с основою для визначення

результатів виконання кошторису доходів і видатків, а також для його

аналізу з метою виявлення резервів зниження видатків.

Видатки бюджетних установ, які вони здійснюють в процесі надан-

ня нематеріальних послуг, за економічним змістом відрізняються від

видатків госпрозрах ункових підприємств та організацій. Під видатка-

ми розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню, тобто

такі платежі, які не створюють і не компенсують фінансові вимоги.

Контрольна функція обліку потребує такої його побудови, яка б за-

безпечувала отримання різнобічної інформації про видатки залежно

від місця й часу їх виникнення. Видатки мають досить складну струк-

туру, а тому їх облік здійснюється залежно від чинної класифікації.

Видатки, здійснені за рахунок бюджетних коштів, називаються т

дашками загального фонду, їх планують у кошторисі бюджетної уста

нови у графі« Загальний фонд» за окремими кодами економічної кла

сифікації.

Видатки на утримання бюджетних установ є одним з основних напря

мів видатків бюджету. Але не завжди видатки на утримання установи

збігаються з видатками бюджету. При обліку виконання кошторису ви

датки поділяються на два підоб' єкти: касові та фактичні видатки.

Касовими видатками вважаються всі виплати, здійснені з поточ

них чи реєстраційних рахунків як готівкою, так і шляхом безготівко

вих перерахувань. Повернення грошових коштів на рахунки приво

дить до відновлення, тобто зменшення касових видатків. Як прикла)

касових видатків можна навести такі операції: отримання готівй

в касу на виплату заробітної плати, коштів на відрядження, для прі'

дбання матеріальних цінностей через підзвітних осіб; перерахував

ня коштів постачальникам; повернення кредиторської заборговано'

ті і т. ін. Основною задачею обліку касових видатків є забезпечені

46гг 2 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

онтролю за цільовим витрачанням бюджетних коштів відповідно до

кошторисних асигнувань.

фактичні видатки — це дійсні кінцеві видатки установи, оформ-

ені відповідними документами, включаючи видатки за неоплачени-

ші рахунками кредиторів, за нарахованою, але не виплаченою заро-

бітною платою і стипендіями, витрати на продукти харчування, за-

тверджений авансовий звіт по видатках на відрядження і т. ін. Ці ви-

датки відображають фактичне виконання норм, затверджених кош-

торисом, вони є показником кінцевого виконання кошторису устано-

ви, тому при виконанні планового обсягу робіт вони повинні відпові-

дати сумам асигнувань за кошторисом.

фактичні видатки, як правило, не збігаються з касовими ні в часі, ні

в сумі. В тих випадках, коли частина грошових коштів на рахунках у

казначействі чи у банку спрямовується на поповнення запасів мате-

ріалів, обліковується в розрахунках (дебіторська заборгованість), за-

лишається невитраченою у вигляді підзвітних сум, готівки в касі або

використовується на погашення кредиторської заборгованості, що

виникла раніше, фактичні видатки менше за касові; якщо установа

має в своєму розпорядженні запаси матеріалів, то фактичні видатки

на здійснення планового обсягу робіт можуть перевищувати касові,

оскільки витрата матеріалів не викликає зменшення грошових кош-

тів на рахунках.

Касові та фактичні видатки на практиці найчастіше не збігаються

в часі, оскільки в ї'х основу покладено різні принципи запису бухгал-

терських операцій: касовий метод, коли запис доходів і видатків здій-

снюється в момент отримання коштів незалежно від періоду, до якого

вони належать, і метод нарахувань, за яким запис бюджетних опера-

цій відбувається в момент їх здійснення. Наприклад, фактичні видат-

ки за економічним змістом за кодами 11 і 0,1120,1342 в часовому вимі-

рі випереджають касові, тобто нарахування заробітної плати, внесків

на соціальне страхування, стипендії відбувається раніше, ніж здій-

снено платежі та отримано грошей у касу на зазначені виплати. За

іншими категоріями видатків, навпаки, касові видатки випереджа-

ють, як правило, фактичні. Наприклад, попередня оплата за придбан-

ня предметів і матеріалів (код 1130); попередня плата за придбання

основного капіталу (код 2100).

Якщо касові й фактичні видатки збігаються в часі, то вони назива-

ється прямими видатками.

47Тема 2 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

В основі планування видатків, їх синтетичного та аналітичного об

ліку лежить бюджетна класифікація, що є важливим організуючи^

документом і суттєво впливає на всю організацію бухгалтерського

обліку та звітності бюджетних установ. Важливою відмінністю нової

бюджетної класифікації від попередньої є розмежування коштів, цй

правлених на поточні та капітальні видатки. Кожній категорії при

своєно чотиризначний код. Скорочену форму класифікації видатків

за економічною ознакою подано в табл. 2.3.

Таблиця 2,3

Класифікація видатків за економічною ознакою

^скорочена форма)

Поточні вїщаткн

(1000)

Кед

економічної

класифікації

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1300

Найменування

(категорія)

видатків

Оплата праці працівників

бюджетних установ

Нарахування на заробітну

плату

Придбання предметів і

матеріалів

Видатки на відрядження

Оплата послуг з утриман-

ня бюджетних установ

Оплата комунальних

послуг та енергоносіїв

Субсидії і поточні

трансфертні виплати

Капітальні видатки ~

(2000)

Код

економічної

класифікації

2100

2120

2130

2300

Найменування

(категорія)

видатків

Придбання основного

капіталу

Капітальне будівництво

Капітальний ремонт

Придбання землі та

нематеріальних активів

Категорія «Оплата праці працівників бюджетних установ» вкл»

чає оплату праці в грошовій формі всіх працівників бюджетних уста

нов за встановленими посадовими окладами, ставками або розцінка

ми. Видатки за цією категорією мають найбільшу питому вагу у вид»

ткахустанови і є захищеною бюджетом статтею.

До категорії «Нарахування на заробітну плату» відносять внеси

до страхових фондів, що нараховані від фактичних видатків на оплат

праці, а саме: на обов'язкове державне пенсійне страхування у ро:

мірі 32 %; на загальнообов'язкове державне соціальне страхувань

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності у розмірі 2,9

482 Облік асигнувань, коштів і видатків загального фонду бюджетних установ

я 01.01.2003 р.); на обов'язкове страхування на випадок безробіття у

змірі 2,1% (на 01.01.2003 р.); на страхування від нещасних випадків

виробництві у розмірі 0,2%. Загальний розмір нарахування на за-

обітну плату на 01.01.2003 р. становив 37,2%. Це також захищена

бюджетом стаття. З 01.03.2003 р. відповідно до законодавства загаль-

ний розмір нарахування на заробітну плату становить 37%.

Категорія «Придбання предметів і матеріалів» включає видатки на

придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя та

матеріалів, виготовлення і придбання бухгалтерських і статистичних

книг, бланків, відомостей, а також класних журналів, дипломів, сві-

доцтв, медалей, грамот, іншої документації для навчальних закладів;

періодичних, довідникових та інформаційних видань, видатки на при-

дбання матеріалів для поточних господарських потреб; придбання

медикаментів і перев'язувальних матеріалів, мєдико-відновних засо-

бів, бактеріологічних препаратів для лікувально-профілактичних і лі-

кувально-ветеринарних закладів, будинків-інтернатів, санаторіїв,

профілакторіїв, дитячих закладів тощо. До них належать також вида-

тки на продукти харчування у лікувально-профілактичних закладах,

будинках-інтернатах, дитячих будинках, профтехучилищах, видатки

на спецхарчування осіб, які працюють у шкідливих умовах.

За окремим кодом до цієї категорії відносяться також видатки на

придбання предметів з терміном служби менше року або однорідних

малоцінних предметів; на придбання різного роду матеріалів і пред-

метів для науково-дослідних і навчальних робіт; на придбання м'яко-

го інвентаря та обмундирування, придбання книг, періодичних ви-

дань для бібліотечних фондів, інших матеріалів та інвентаря.

До категорії «Видатки на відрядження» належать видатки на опла-

ту проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень; опла-

ту підйомних, проїзду і добових при переміщенні працівників, відря-

джень на курси та у навчальні заклади, на сесії, наради та конферен-

ції, тобто всі видатки на відрядження, що сплачуються за рахунок

бюджетних коштів.

Категорія «Оплата послуг з утримання бюджетних установ» вклю-

чає плату за оренду приміщень та обладнання, транспортні послуги

(в тому числі капітальний і поточний ремонт транспортних засобів),

ПОСЛуги Зв'язку, ПОЛІГрафІЧНІ ПОСЛуГИ, ПОТОЧНИЙ реМОНТ будівель, СПО-

РУД, приміщень, обладнання та інвентаря, професійних послуг; опла-

гу Інших поточних видатків, а також видатки на позавідомчу охорону,

49Теча 2 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

утримання приміщень, заходи з охорони праці та техніки безпеки

представницькі видатки тощо.

Категорія «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» включає

платежі з оплати бюджетними установами комунальних послуг та

енергоносіїв. До них належать видатки на оплату тепло- і водопоста-

чання, водовідведення, на оплату електроенергії, природного газу

інших видів енергії, інших комунальних послуг.

До категорії «Субсидії і поточні трансфертні виплати» віднесено

всі безповоротні державні платежі, які не підлягають поверненню

і передбачаються на поточні цілі.

Під капітальними видатками розуміють платежі з метою придбан-

ня капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів,

землі, нематеріальних активів.

Категорія «Придбання основного капіталу» передбачає видатки щ

нові або існуючі товари тривалого користування, які закуповуються

або створюються власними силами. Ця категорія охоплює лише видат-

ки на товари, термін служби яких перевищує 1 рік. Сюди відносяться

нерухомі (наприклад, споруди) і рухомі основні засоби.

До цієї категорії відносяться також видатки на будівництво об'єк-

тів соціально-культурного призначення.

Категорія «Придбання землі і нематеріальних активів» включас

видатки на придбання землі, права на розробку надр, використання

авторських прав, патентів і торгових знаків, придбання програмного

забезпечення тощо.

Дана номенклатура видатків є єдиною для планування та обліку

касових і фактичних видатків у бюджетних установах.

. 2.3.7. Облік касових видатків

Для ведення синтетичного обліку касових видатків у класі 3 Плану

рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ передбачені суб-

рахунки: 311 «Поточні рахунки на видатки установи» та 321 «Реєст-

раційні рахунки». За кредитом цих субрахунків відображаються здій-

снені касові видатки, тобто суми, отримані з рахунків у банку чи каз-

начействі готівкою або перераховані в безготівковому порядку. ОД'

ночасно робиться запис у дебет різних субрахунків за-лежно від спрЯ'

мування видатків. Основні бухгалтерські проводки з обліку касовй"*

видатків наведено в табл. 2.4,

502 Обпік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

Таблиця 2.4

Основні бухгалтерські проводки з обліку касових видатків

Зміст операцій

-От^^имано з поточного або

реєстраційного рахунка та

оприбутковано готівку для подальшого

використання для:

виплати заробітної плати

виплати стипендії

виплати видатків по відрядженню

"Перераховано до бюджету суми

заборгованості по прибутковому

податку

Перераховано заборгованість

Пенсійному фонду

Погашено заборгованість перед

постачальником за матеріали

Оплачено рахунки постачальників за

комунальні послуги

Внесено на рахунки депоновану

заробітну плату

Кореспонденція рахунків

Код економічної

класифікації

видатків

1110

1342

1140

1110

1120

1130

1160

1110

Дебет

301

641

651

675

675

311, 321

Кредит

311,321

311, 321

311, 321

311, 321

311, 321

301

До касових видатків належать також суми грошових коштів, пере-

ведених з поточних чи реєстраційних рахунків для наступних розра-

хунків з постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих

чекових книжок.

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових

видатків виконуються на підставі виписок з поточних або реєстра-

ційних рахунків і доданих до них документів.

Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих реєст-

рах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних або

Реєстраційних рахунках.

Аналітичний облік касових видатків проводиться по кожному по-

точному або реєстраційному рахунку в розрізі кодів функціональної

Та ек

ономічної класифікації.

Для аналітичного обліку касових видатків у бюджетних установах

Централізованих бухгалтеріях використовується «Картка аналітич-

51Іема І Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

ного обліку касових видатків за загальним фондом». Для установ, щ0

обслуговуються централізованими бухгалтеріями, у централізованих

бухгалтеріях складаються окремі картки за кожною установою в роз

різі кодів економічної класифікації видатків та загальна картка за всі •

ма установами, які обслуговуються.

Картка відкривається щомісячно та заповнюється щоденно бухгал-

тером на підставі виписки органу Державного казначейства (устано

ви банку). Суми відшкодованих касових видатків записуються на зво

ротному боці картки.

Картка аналітичного обліку касових видатків підписується вико-

навцем та особою, яка перевірила картку (додаток Д 1).

Для реєстрації угод, укладених бюджетними установами у будь-

якій формі, і контролю за відповідністю прийнятих зобов'язань бюд-

жетним асигнуванням призначена «Книга обліку асигнувань та прий-

нятих зобов'язань».

Книга відкривається на рік на підставі затвердженого кошторису

доходів і видатків установи в розрізі кодів економічної класифікації

видатків. Для кожного коду функціональної класифікації видатків від-

водяться окремі сторінки. Протягом року кошторисні призначення

можуть коригуватися з урахуванням змін, що вносяться у порядку,

встановленому чинним законодавством України.

У книзі реєструється кожна укладена угода, за наслідками вико-

нання якої бюджетна установа має сплатити кошти за отримані по-

слуги або матеріальні цінності, а також дов гострокові угоди минулих

років, що передбачають сплату бюджетних коштів у поточному році.

Після кожної зареєстрованої угоди в книзі виводиться залишок кош-

торисних призначень у розрізі кодів функціональної та економічної

класифікації.

2.3.2. Облік фактичних видатків

Облік фактичних видатків ведеться на активному рахунку 80 «Ви-

датки із загального фонду», який поділяється на такі субрахунки:

801« Видатки з державного бюджету на у гримання установи та інші

заходи»;

802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інШ1

заходи».

За дебетом субрахунків 801,802 обліковуються фактичні видатки,

проведені установами за рахунок коштів, одержаних з державного

522 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетним установ

, місцевого бюджету на виконання заходів, передбачених кошто-

рисом даної установи.

Протягом року за дебе гом субрахунків 801,802 накопичуються ви-

атки наростаючим підсумком з початку року.

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунків

Я01 802удебетсубрахунка431 «Результат виконання кошторису за

загальним фондом».

Основні бухгалтерські проводки з обліку фактичних видатків наве-

дено в табл.2.5.

Таблиця 2.5

Основні бухгалтерські проводки з обліку фактичних видатків

Зміст операцій

Нарахована заробітна плата пра-

цівників бюджетних установ

Нараховані внески до Пенсійного

фонду, до фондів соціального стра-

хування

Затверджені авансові звіти підзвіт-

них осіб

Списані продукти харчування

Списані медикаменти на лікування

хворих

Списані матеріали на утримання

установи

Нараховані стипендії студентам і

аспірантам

Кореспонденція рахунків

Код

економічної

класифікації'

видатків

1110

1120

1140

1133

1132

1130

1342

Дебет

801,802

801,802

801,802

801,802

801,802

801,802

801,802

Кредит

661

651,652,

653, 654

362

232

233

231,234,

239

662

Аналітичний облік фактичних видатків за субрахунками 801, 802

У бюджетних установах та централізованих бухгалтеріях ведеться

в

 «Картці аналітичного обліку фактичних видатків» (додаток Д 2).

Картка ведеться щомісячно в розрізі кодів економічної класифіка-

ЧІІ видатків. За кожним кодом функціональної класифікації видатків

стального фонду складаються окремі картки. У централізованих бух-

53Тема 2 Облік асигнувань, коштів і видатків загального фонду бюджетних установ

галтеріях для установ, що обслуговуються, складаються окремі карт-

ки за кожною установою в розрізі зазначених параметрів та загальна

картка за всіма установами, які обслуговуються.

Записи про суми фактичних видатків установи здійснюються на

підставі даних меморіальних ордерів. Суми відшкодованих фактич-

них видатків записуються на зворотному боці картки.

Картка аналітичного обліку фактичних видатків підписується ви-

конавцем та особою, яка перевірила картку.

2.3.3. Контроль за формуванням видатків

Контроль за формуванням видатків і цільовим використанням кош-

тів загального фонду починається на етапі складання кошторису і за-

кінчується аналізом його виконання.

Попередній контроль за витрачанням коштів державного бюджету

здійснюють органи Державного казначейства України. З метою за-

безпечення цього контролю відповідні відділи органів Державного

казначейства на підставі поданих розпорядниками коштів платіжних

доручень з доданими до них рахунками, рахунками-фактурами, на-

кладними, трудовими угодами, договорами на виконання робіт, акта-

ми виконаних робіт тощо здійснюють перевірку доцільності та ефек-

тивності витрат.

Статтею 18 Закону України «Про Державний бюджет України на

2001 рік» [14] передбачено, що розпорядники коштів державного бюд-

жету мають право брати зобов'язання тільки в межах відповідних

бюджетних асигнувань. Облік зобов'язань розпорядників та контроль

за їх дотриманням покладено на органи Державного казначейства за

вимогами « Порядку обліку зобов' язань розпорядників коштів бюджету

в органах Державного казначейства», затвердженого наказом Дер-

жавного казначейства України від 19.10.2000 р. № 103, зі змінами та

доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства Украї-

ни від 12.10.2001 р. № 180 [56].

За фінансовими зобов'язаннями, які виникають у ході виконання

кошторисів доходів та видатків, розпорядники коштів бюджету склада-

ють і подають до органів Державного казначейства такі документи:

+ реєстр зобов'язань розпорядників коштів бюджету;

4- реєстр фінансових зобов'язань розпорядників коштів бюджету;

+ довідку про суми фінансових зобов' язань.

При реєстрації розпорядником в обліку органів Державного каз-

начейства зобов'язання, оплата якого здійснюватиметься з різних

542 Облік асигнувань, коштів і видатків загального фонду бюджетних установ

""єст

раційних рахунків, реєстри складаються окремо за кожним ко-

ні функціональної класифікації видатків. Суми, які включаються до

' еєстрів, у такому випадку визначаються розпорядником самостій-

але в межах бюджетних асигнувань поточного бюджетного року

кожним кодом функціональної класифікації видатків.

За умови виникнення змін за зобов'язаннями або фінансовими зо-

бов'язаннями розпорядник коштів бюджету повинен внести відпо-

відні зміни в облік органів Державного казначейства. При знятті

з обліку у реєстрах сума зобов'язань проставляється з «мінусом», а ре-

єстрація нового зобов' язання проводиться у встановленому порядку.

Операційно-контрольні управління, операційні відділи управлін-

ня, відділи бухгалтерського обліку та звітності органів Державного

казначейства ведуть для кожного реєстраційного рахунка особові

картки, які містять розгорнуту інформацію про виділені бюджетні

кошти на оплату витрат, суми їх використання та задишку.

З метою створення необхідних умов для ефективного використан-

ня коштів державного бюджету розпорядники коштів, що утримують-

ся за рахунок державного бюджету і не переведені на казначейське

виконання кошторисів, п одають розрахункові документи до установ

банків після їх попередньої перевірки органами Державного казна-

чейства та за умови наявності на них відбитка штампа скарбничого.

Основною метою здійснення всіх заходів по вдосконаленню меха-

нізму обліку використання бюджетних коштів є забезпечення урядо-

вої політики щодо управління бюджетними коштами, яка повинна бути

спрямована на створення такої оптимальної системи оперативного

управління державними фінансами, що забезпечить своєчасні роз-

рахунки за зобов'язаннями держави і сприятиме вирішенню пробле-

ми незбалансованості ресурсної та видаткової частин державного

бюджету в часі.

2.4. Облік касових операцій

Будь-яка установа, підприємство чи організація мас в активі гро-

шові кошти, їх стан постійно змінюється, при цьому рух може відбу-

ватись як у безготівковій формі, так і у вигляді готівки. Операції, за

якими кошти переміщуються у формі готівки, називаються касовими.

Уся готівка, що знаходиться в установі чи в централізованій бух-

галтерії, для забезпечення її збереження і цільового використання

зберігається в касі. Посиленню контролю за витрачанням готівки

с

прияє суворе дотримання порядку здійснення касових операцій,

55Тема 2 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

який регламентується Положенням ведення касових операцій у на-

ціональній валюті в Україні [58], затвердженим постановою Прав-

ління Національного банку України від 19.02.2001 р. № 72, із змінами

до Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Украї-

ні, затвердженими постановою Правління НБУ від 01.08.2001 р

№ 311 (далі — Порядок ведення касових операцій № 72). Цей порядок

є єдиним для всіх юридичних осіб (крім банків і підприємств зв'язку)

незалежно від форм власності та роду діяльності. Згідно із зазначе-

ним документом організації та установи повинні зберігати грошові

кошти в установах банків. При отриманні готівки у грошовому чеку

вказується мета отримання коштів.

Готівка, отримана установою чи підприємством, повинна зберіга-

тися у спеціально обладнаному та ізольованому приміщенні, призна-

ченому для прийняття, видачі та тимчасового її зберігання, — касі

Відповідальність за обладнання каси, доставку й зберігання грошей

несуть керівники підприємств та установ. Посадова особа, яка здій-

снює операції по первинному обліку, прийняттю, видачі та зберіган-

ню грошей, називається касиром. Призначення на посаду касира від-

бувається за наказом керівника установи. Після ознайомлення каси-

ра з відповідними нормативними документами, що регламентують по-

рядок ведення касових операцій, з касиром підписується угода про

повну матеріальну відповідальність.

В установах, організаціях, що обслуговуються централізованими

бухгалтеріями, видачу заробітної плати, допомоги з тимчасової втра-

ти працездатності, стипендій і премій за письмовим наказом керів-

ника можуть проводити інші, крім касирів, особи, з якими підпису-

ється угода про повну матеріальну відповідальність.

Касир повинен неухильно дотримуватись порядку ведення касо-

вих операцій, а саме: готівка має зберігатись у вогнетривких сейфах;

після закінчення роботи сейфи мають бути опечатані; ключі зберіга-

ються у касира (дублікати — у керівника установи); зберігати в касі

готівку й цінності, що не належать установі чи підприємству, заборо-

нено. Перед відкриттям каси та металевих сейфів касир повинен огля-

нути замки, двері, вікна, перевірити сигналізацію. В разі будь-яких

ушкоджень касир одразу попереджує про цей факт керівництво уста-

нови для прийняття відповідних заходів.

Рух грошових коштів здійснюється відповідно до п. З «Положення

про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» [58]

562 Облік асигнувань, коштів і видатків загального фонду бюджетних установ

підставі відповідним чином оформлених прибуткових, видаткових

сових ордерів та платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей.

Видача заробітної плати, стипендій тощо здійснюється на основі

тіжних а

^о розрахунково-платіжних відомостей, по кожній з яких

кладається видатковий касовий ордер на фактично видані гроші.

В централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні устано-

ви на загальну суму виданої заробітної плати складається один ви-

датковий ордер, номер якого фіксується у кожній розрахунково-пла-

тіжній відомості. Видача грошей окремій особі за видатковим орде-

ром відбувається за умови подання документа, що підтверджує особу

одержувача грошей.

фізична особа ставить свій підпис у видатковому ордері про отри-

мання готівки із зазначенням отриманої суми (гривень — словами,

копійок — цифрами). Касир у видатковому ордері фіксує відповідні

дані, а саме: який це документ, ким і коли був виданий, номер. Підчас

отримання ордерів касир повинен перевірити наявність і достовір-

ність підписів головного бухгалтера, керівника установи; правиль-

ність оформлення документів; наявність вказаних у документах до-

датків. Якщо навіть один із перерахованих пунктів не дотримано, ка-

сир повертає документи особі, яка його склала, на переоформлення.

Видача грошей особі, яка не є штатним працівником установи чи

підприємства, відбувається за видатковим ордером, що виписується

на кожну окрему особу, чи за відомістю,

Надходження коштів оформляється прибутковим касовим ордером,

який складається з двох частин: власне ордера, що залишається в бух-

галтерії установи, та квитанції, яка після внесення необхідних запи-

сів (підпису головного бухгалтера, касира та печатки або штампа уста-

нови) видається на руки особі, яка отримує гроші. Прийом та видача

коштів здійснюються в день складання касових ордерів.

Прибуткові та видаткові касові ордери складаються і реєструють-

ся у відповідному журналі реєстрації прибуткових та видаткових ка-

сових ордерів бухгалтером, а потім передаються касиру. Видаткові

°РДери, складені на основі платіжних (розрахунково-платіжних) ві-

домостей на видачу заробітної плати, реєструються після її видачі.

°идача зазначених документів на руки особам, які отримують чи вно-

сять кошти, заборонена.

За відповідним чином оформленими документами касир видає чи

От

римує готівку, що підтверджується його підписом на відповідному

57Тема 2 Облік асигнувань, коштів і видатків загального фонду бюджетних установ

документі. Додатки до касових ордерів та інших видаткових докумен-

тів погашаються штампом чи надписом «Погашено». На підставі за-

значених документів після отримання чи видачі коштів в національ-

ній валюті касир робить записи у касову книгу (типова форма КО-4(

затверджена наказом Мінстату).

Касова книга ведеться у кожній організації, на кожному підприєм •

стві, щомаєкасу. Оформлена відповідним чином книга (листи прону-

меровані, прошнуровані, опечатані печаткою, а їх кількість підтверд-

жена підписом головного бухгалтера та керівника установи) переда-

ється в розпорядження касира. Принцип побудови касової книги дає

можливість без зайвого дублювання відтворювати записи в ній удвох

примірниках за допомогою копіювального паперу. Записи проводять-

ся касиром кульковою ручкою або чорнилом темного кольору. Підчис -

тката невмотивовані виправлення заборонені. Якщо виправлення все

ж зроблено, воно засвідчується підписом касира та головного бухгал-

тера (чи особи, яка його заміщає). Функцію контролю за правильністю

ведення касової книги покладено на головного бухгалтера.

Наприкінці кожного робочого дня касир підбиває підсумки за день

та виводить залишок готівки в касі, який підтверджує звітом (другий

відривний лист касової книги). Залишок повинен відповідати умовам

ліміту каси — величині грошей, що можуть знаходитись у касі на

кінець робочого дня. Ліміт каси підприємств та організацій визнача-

ється установами банку щорічно упродовж першого кварталу. Пере-

гляд ліміту каси можливий за умови надання в установу банку об-

ґрунтованої заявки-розрахунку. Загальний порядок встановлення лі-

міту каси визначається Порядком ведення касових операцій № 72.

Вся готівка понад ліміт повинна бути здана до відповідної установи

банку. Понадлімітна готівка може зберігатись у касі, якщо вона отри-

мана з метою виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, дивідендів

(доходів) тільки три робочі дні. По закінченні цього терміну невико-

ристані за призначенням кошти повертаються в установу банку.

Кошти, видані з каси установи підзвітній особі, повинні бути витра-

чені за призначенням, а факт використання — зафіксований у відпо-

відних первинних документах. Звіт про використання коштів підзвіт-

на особа подає у письмовій формі не пізніше ніж через 3 дні після

повернення з відрядження.

Звіт касира разом із прибутковими касовими ордерами та видатко-

вими документами передається у бухгалтерію під розписку в касовій

58а 2 Облік асигнувань, коштів і видатків загального фонду бюджетних установ

язі. Касові документи після обробки бухгалтерією звіту касира комп-

остуються у хронологічному порядку, нумеруються та переплітають-

Б окремі папки. В такому вигляді вони зберігаються протягом

Чб місяців матеріально відповідальною особою, в обов'язки якої вхо-

ить зберігання документів установи, згідно з встановленим порядком.

Касова книга може вестись за допомогою технічних засобів у ви-

гляді машинограми «Вкладний лист касової книги». При цьому пара-

лельно формується машинограма «Звіт касира». Обидві машиногра-

ми повинні бути ідентичними; їх реквізити мають повністю відповіда-

ти реквізитам, передбаченим касовою книгою. Зазначені машиногра-

ми складаються до початку наступного робочого дня. У машинограмі

«Вкладний лист касової книги» наприкінці місяця останнім рядком

автоматично друкується кількість листів касової книги за місяць, по

закінченні року — загальна кількість листів за рік. Після закінчення

календарного року «Вкладні листи касової книги» комплектуються

у хронологічному порядку. Загальна кількість листів за рік підтверд-

жується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства —

юридичної особи. Вони переплітаються в окрему книгу, яка зберіга-

ється протягом 36 місяців в архіві підприємства.

Облік касових операцій здійснюється на рахунку ЗО «Каса» з роз-

поділом на субрахунки:

ЗОЇ «Каса в національній валюті»;

302 «Каса в іноземній валюті».

На субрахунку ЗОЇ, який є активним, проводиться облік готівки

в національній валюті. За дебетом субрахунка ЗОЇ записуються надход-

ження в касу, а за кредитом — видані кошти. Кожен день у бухгалтерії

на підставі звітів касира робиться запис у меморіальний ордер № 1 —

накопичувальну відомість за касовими операціями (додаток Е).

Для відображення операцій з готівкою в касі бюджетної установи

призначена «Картка аналітичного обліку готівкових операцій», яка

ведеться в розрізі кодів бюджетної класифікації та видів коштів (окре-

мо за загальним і спеціальним фондами й видами коштів спеціально-

г

° фонду). у централізованих бухгалтеріях для установ, що обслугову-

ється, складаються окремі картки за кожною установою в розрізі за-

значених параметрів та загальна картка за всіма установами, які об-

слуговуються.

Картка відкривається щомісячно, записи в ній здійснюються на

'Аставі кожного звіту касира.

59Тема 2 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

Підсумок «Усього» (за кодами функціональної класифікації, видо^

коштів) є проміжним і виводиться за кожним звітом касира в розрІЗІ

кодів економічної класифікації видатків та видів коштів. Підсумок

проміжних граф виводиться у рядку «Усього», який призначений для

контролю за правильністю здійснення записів і повинен відповідати

даним звіту касира.

Картка аналітичного обліку готівкових операцій підписується ви-

конавцем та особою, яка перевірила картку.

Контрольні питання до теми

1. Права, обов'язки і відповідальність головних бухгалтерів центра-

лізованих бухгалтерій та бухгалтерій бюджетнихустанов.

2. Структура кошторису бюджетної організації.

3. План асигнувань загального фонду кошторису бюджетної

установи, організації.

4. «Лімітна довідка», її зміст та строки надходження до бюд-

жетної організації.

5. Порядок формування доходів загального і спеціального фондів

кошторису бюджетної організації.

6. Порядок планування видатків загального і спеціального фон-

дів кошторису бюджетної організації.

7. Принципи бюджетних асигнувань бюджетнихустанов.

8. Розкрити суть поняття «асигнування бюджетнихустанов».

9. Визначити поняття «розпорядниккоштів».

10. Суть та відмінність виділення асигнувань за відомчою струк-

турою і через органи Державного казначейства.

11. Головні розпорядники бюджетних коштів, їх повноваження.

12. Дати визначення поняттям «касові видатки» і «фактич-

нівидатки».

13. Порядок відкриття реєстраційних рахунків в органах Дер-

жавного казначейства.

14. Облік зберігання коштів на поточних, реєстраційних рй-

хунках бюджетнихустанов.

15. Аналітичний облік касових видатків загального фонду.

16. Облік фактичних видатків загального фонду в бюджетнії*

установах, що перебувають на державному бюджеті, місцевих

бюджетах.

602 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

17. Визначення результату виконання кошторису за загаль-

ним фондом.

18. Визначення касових операцій, порядок їх ведення в націо-

нальній валюті.

19. Порядок отримання та видачі готівки з каси.

20. Ліміт каси, контроль за його дотриманням.

21. Облік касових операцій в бухгалтерії.

22. Обов'язки керівництва установи щодо забезпечення нор-

мальної роботи каси.

Тести до теми

Тест№1

Надання права розпоряднику бюджетних коштів брати зобов'язан-

ня і витрачати грошові кошти бюджету на конкретні цілі в процесі

виконання бюджету — це:

а) зобов'язання;

б) кошторис;

в) асигнування;

г) кредитування.

Тест № 2

Суми, отримані чи перераховані бюджетними організаціями з по-

точних або реєстраційних рахунків для їх використання, прийнято

називати:

а) касовими операціями;

б) касовими видатками;

в) фактичними видатками;

г) господарськими операціями.

Тест № З

Керівники, для яких виділяються кошти з бюджету згідно з кошто-

рисами і планами асигнувань на видатки установ, якими вони керу-

!

°

ть

г і для розподілу між підвідомчими бюджетними установами — це:

а

) головні розпорядники коштів;

б) розпорядники коштів 2-го ступеня;

в

) Розпорядники коштів 3-го ступеня.

61Тема 2 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

Тест № 4

Указати код субрахунка, на якому обліковуються кошти, виділені ^

загального фонду бюджету розпоряднику коштів на утримання уста.

нови І на централізовані заходи при казначейському обслуговуванні

а) субрахунок 322 ;

б) субрахунок 311;

в) субрахунок 321;

г) субрахунок 312.

Тест № 5

Підібрати правильне визначення касових і фактичних видатків:

а) касові видатки — це...

б) фактичні видатки — це...

1) видатки по загальному фонду кошторису;

2) видатки за рахунок коштів голЬвного розпорядника бюджетних

коштів;

3) операції, здійснені з поточного або реєстраційного рахунка як

готівкою так і безготівковими розрахунками;

4) видатки за рахунок спеціального фонду кошторису;

5) кінцеві видатки установи, оформлені відповідними документами

і виконані згідно з кошторисом.

Тест № 6

Аналітичний облік касових видатків у бухгалтерії бюджетної уста-

нови ведеться:

а) в меморіальному ордері;

6) в книзі (картках) аналітичного обліку;

в) в особових рахунках;

г) в книзі «Журнал-Головна».

Тест № 7

Аналітичний облік касових видатків ведеться в розрізі:

а) кодів функціональної класифікації видатків;

б) кодів відомчої класифікації видатків;

в) кодів економічної класифікації видатків;

г) кодів субрахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Тест №8

Код економічної класифікації видатків 1110 призначений для &'

дображення видатків бюджетної організації у напрямах:

622 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

а

) оплата праці працівників бюджетних установ;

б» нарахування на заробітну плату;

І оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

г) витрати на відрядження.

\

Тест № 9

Із перелічених нижче керівників виділити головних розпорядників

бюджетних коштів:

а) ректор університету;

б) міністр охорони здоров'я;

в) головний лікар лікарні;

г) керівник обласного відділу освіти облдержадміністрації;

д) директор коледжу.

Тест № Ю

Реєстраційні рахунки відкриваються розпорядниками бюджетних

коштів в органах Державного казначейства для обліку їх видатків тер-

міном;

а) на один рік;

б) на п'ять років;

в) без обмеження терміну.

Тест№ 11

Для обліку доходів по загальному і спеціальному фондах коштори-

су установи у головного розпорядника коштів в Плані рахунків бух-

галтерського обліку призначений... клас:

а) третій;

б) шостий;

в) четвертий;

г) сьомий.

Тест № 12

Внутрішньовідомчі розрахунки, які виникають в процесі вико-

нання кошторисів між вищестоящими розпорядниками коштів і під-

ВІ

Домчими установами по загальному фонду обліковуються на суб-

Рахунку:

а) 321;

б) 675;

в) 681;

г

) 682.

63Тема 2 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

Тест № 13

У головного розпорядника бюджетних коштів у кредиті субрахуц.

ків 701 і 702 відображаються:

а) суми виявлених надлишків матеріалів, а також грошей в касі;

б) суми списання недостачі матеріалів за рахунок установи;

в) суми бюджетних коштів, які надійшли на видатки, передбачені в

кошторисі;

г) суми відкликаних бюджетних коштів.

Тест № 14

Операції, що виконуються бюджетними установами готівкою, прий-

нято називати:

а) касовими видатками;

б) касовими операціями;

в) фінансовими операціями.

Тест №15

Указати правильне визначення терміну «ліміт каси»:

а) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси на господар-

ські потреби;

б) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси протягом дня,

в) гранична сума готівки, яка може зберігатися в касі на кінець

робочого дня;

г) гранична сума готівки, яка може бути отримана з поточного або

реєстраційного рахунка протягом дня.

Тест № 16

Підібрати господарські операції до бухгалтерських проводок:

а)дебет ЗО1 кредит 321;

б)дебет 321 кредит701;

в)дебет 234 кредит 701;

г)дебет 311 кредитЗОЇ;

д)дебет 311 кредит 682

1) в касу отримана готівка з реєстраційного рахунка;

2) готівка внесена на поточний рахунок;

3) головним розпорядником коштів, що утримується з держбюдже-

ту, отримані асигнування;

4) на поточний рахунок розпорядника коштів нижчого рівня надій'

шли асигнування;

647 Облік асигнувань, коштів І видатків загального фонду бюджетних установ

еМа

 __ — . — - - - --- - - • ----

е» безоплатно отримані господарські матеріали І канцелярське при-

ПіДІбРати КОА

 економічної класифікації видатків до фактичних ви-

^атків бюджетної установи:

а) нараховані стипендії студентам ;

б) нарахована заробітна плата працівникам бюджетної установи;

в) нарахування на заробітну плату в страхові фонди;

г) списані продукти харчування

1) код 1120;

2) код 1342;

3) код 11 Ю;

4) код 11 33.

Тест №18

Вставити пропущене слово:

«На субрахунку 801 «Видатки з державного бюджету на утримання

установи та інші заходи» ведеться облік . . . видатків за рахунок коштів

Державного бюджету на утримання установ та інші зах оди» .

а) касових;

б) планових;

б) фактичних;

в) грошових.

Тест Не 19

Указати правильні варіанти річних заключних бухгалтерських про-

водок щодо списання фактичних видатків, здійснених із загального

фонду державного і місцевого бюджетів у бюджетних установах, що

утримуються за рахунок коштів відповідно Державного І місцевого

бюджетів:

а) дебет 432 кредит 802;

б) дебет 43 1 кредит 802;

в) дебет 431 кредит 801;

г

) Дебет 432 кредит 80 1 .

65Тема З

ОБЛІК КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

3.1. Структура і планування спеціального фонду

Кошти спеціального фонду дозволяють бюджетним установам І

організаціям (далі — установи) розвиватися, поповнювати і модерщ.

зувати матеріально-технічну базу, здійснювати ремонти в приміщен-

нях і більш якісно надавати послуги населенню.

Поняття спеціального фонду державного і місцевих бюджетів упер,

ше було введене Законом «Про Державний бюджет України щ

2000 рік» [10]. До складу спеціального фонду передбачено включати

позабюджетні кошти бюджетних установ, які утримуються за раху-

нок відповідних бюджетів.

Згідно з положеннями ст. 6, ст. 42 Закону [10] позабюджетні кошти

були включені в спеціальний фонд як власні надходження установ

Віднесення цих надходжень до складу спеціальних фондів відповід-

них бюджетів надало їм характеру бюджетних коштів.

Таким чином, кошторис бюджетної установи, крім загального фон-

ду, включає і спеціальний фонд.

Планування та використання спеціального фонду бюджетних уста-

нов здійснюється відповідно до положень, затверджених постановою

Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затверджен-

ня Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до

виконання кошторисів бюджетних установ» [29].

Доходи спеціального фонду складаються з надходжень від фізич-

них і юридичних осіб як компенсація вартості наданих установо»

послуг.

Формування доходної частини спеціального фонду проекту кошто-

рису здійснюється на основі розрахунку надходжень, що планують-

ся на наступний рік. Основою розрахунку служать показники (на-

приклад, площа приміщень, вартість обладнання або іншого майна

яке здають в оренду, кількість місць в гуртожитках, кількість відвідУ

вань музеїв, виставок та ін.) і величина плати за одиницю показника

встановлена відповідно до чинного законодавства. При плануванні

доходів використовується бухгалтерська звітність за попередній пе

'

ріод (рік) з подальшим коригуванням показників (з урахуванням п°'

даткового законодавства, інфляції та інших чинників).

66Тема 3 Облік коштів спеціального фонду

розподіл видатків спеціального фонду кошторису відбувається

ме

ясах і за рахунок відповідних надходжень, запланованих на певні

ш по кодах економічної класифікації видатків.

У процесі складання і затвердження кошторисів залишки коштів

о спеціальному фонду не плануються. При наявності залишків кош-

ів на кінець звітного року вони можуть бути використані для здій-

снення видатків у наступному році, але тільки після внесення змін

в кошторис.

Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних надход-

жень плануються в такій послідовності:

1) згідно з певною метою;

2) на погашення заборгованості установи;

3) на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функ-

цій, не забезпечених (або частково забезпечених) видатками загаль-

ного фонду.

Складання кошторису установи, в тому числі п о спеціальному фон-

ду, проводиться за формою, затвердженою наказом Міністерства фі-

нансів України від 28.01.2002 р. № 57.

Ця форма передбачає планування доходної частини спеціального

фонду установи за трьома складовими:

4- плата за послуги, що надаються бюджетними установами;

+ інші джерела власних надходжень;

4- інші надходження.

У травні 2002 року Кабінет Міністрів України постановою № 659 за-

твердив перелік груп власних надходжень бюджетних установ, які

входять до спеціального фонду бюджету. Узагальнені дані надходжень

до спеціального фонду та їх класифікація відповідно до наказу Міністер-

ства фінансів України № 604 від 27.12.2001 р. [22] подані в табя. 3.1.

Норми пп. 47, 49 Порядку № 228 [29] і постанови Кабміну України

В

ІД11.04.2002 р. № 489 «П ро внесення зміни в пункт 49 Порядку скла-

дання, розгляду, затвердження і основних вимог до виконання кошто-

рисів бюджетних установ» [ЗО] визначають випадки внесення змін

До кошторису установи в цілому, в тому числі до спеціального фонду.

Для бюджетних установ найбільш характерними є зміни, пов'язані

13

 збільшенням витрат спеціального фонду внаслідок перевищення

На

АХодженьдо цього фонду в порівнянні із запланованими. Така си-

туація може виникнути при отриманні незапланованих спонсорев-

их сум, а також надходжень від незапланованого списання матері-

аль

них активів.

67Тема 3 Облік коштів спеціального фонду

Таблиця 3.1

Класифікація надходжень до спеціального фонду

Класифікація надходжень спеціального фонду згідно

з постановою Кабміну України № 659 від 18.05.2002 р.

Вл, . |-

ходження

Інші надход-

ження спе-

ціального

фонду

Перша група - плата

за послуги, що нада-

ються бюджетними

установами

(код 24 121 000)

Друга група - інші

джерела власних

надходжень

бюджетних установ

(код 24 122000)

Кошти за розподі-

лами головних роз-

порядників КОШТІВ,

інші надходження

спеціального фонду

бюджету

Підгрупа 1 - плата за

послуги, що надаються

бюджетними устано-

вами згідно з їх функціо-

нальними повноважен-

нями

Підгрупа 2 - надход-

ження бюджетних уста-

нов від господарської і

виробничої діяльності

Підгрупа 3 - плата за

оренду майна бюджет-

них установ

Підгрупа 4 — надход-

ження бюджетних уста-

нов від реалізації майна

Підгрупа 1 - добродійні

внески, гранти І пода-

рунки

Підгрупа 2 - кошти, які

отримують бюджетні

установи для виконання

окремих конкретних

доручень

Код бюджетної"^

класифікації згідно

з наказом Мінфіну

України № 604

від 27.12.2001 р.

24 121 100

24 121 200

24121 300

24 121 400

24 122 100

24 122 200

Однак потрібно розрізнювати порядок внесення змін в частині влаС'

них надходжень установи і в частині інших надходжень спеціального

фонду:

68Теми 3 Облік коштів спеціального фонду

4- протягом року зміни до спеціального фонду кошторису щодо пла-

за послуги, які надаються бюджетними установами (код 24 121 000),

щодо інших джерел власних надходжень (код 24 122 000) вищих

авчальних закладів 11 1 — IV рівнів акредитації, закладів і установ На-

іональної академії наук, галузевих академій наук, які фінансуються

. державного бюджету, вносяться і затверджуються у разі необхідно-

-ті керівниками цих закладів без внесення відповідних змін у бюджет-

ний розпис по спеціальному фонду бюджету;

4- зміни до спеціального фонду кошторису з інших надходжень

(крім власних надходжень бюджетних установ) вимагають внесення

відповідних змін у бюджетний розпис і після цього — складання дові-

док про внесення змін в кошторис.

Зміни, внесені до спеціального фонду кошторису (бюджетний роз-

пис ), не зумовлюють внесення змін у Закон «Про Державний бю-

джет України» (рішення про місцевий бюджет).

Зведена фінансова звітність про виконання спеціального фонду

державного і місцевих бюджетів складається з урахуванням змін,

внесених в планові показники, на основі змін по спеціальному фонду

в кошторисах бюджетних установ.

3.2. Облік коштів, отриманих як плата за послуги

3.2.1. Суть платних послуг, що надаються

бюджетними установами

Одним з виліт! коштів сп еціального фонду є кошти, отримані як плата

за послуги, надані бюджетними установами Переліки платних по-

слуг, які можуть надаватися бюджетними установами, затверджують-

ся Кабінетом Міністрів України. Поява перших переліків відносить-

ся до кінця 1996 — початку 1997 років. Протягом останніх п'яти років

нормативна база поповнилася рядом документів, що розширили пе-

реліки платних послуг, які мають право надавати певні види бюджет-

них установ.

Так, вищі навчальні заклади можуть надавати такі платні послуги

згідно з функціональними повноваженнями:

"^ навчання іноземних і українських студентів (понад державне

замовлення);

"^ отримання другої вищої освіти;

^ післядипломна освіта;

69Тема 3 Облік коштів спеціального фонду

4 підготовка аспірантів і докторантів (понад державне, замов,

лення);

4 прийом кандидатських іспитів;

4- проведення експертиз;

4 мешкання в гуртожитках навчальни х закладів;

4- інші види послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 989 [ЗІ]

затверджені зміни, що вносяться в постанову Кабінету Міністрів

України від 17.09.1996 р. № 1138. У зазначеному документі подано пе-

релік платних послуг', які можуть надаватися в державних і комуна-

льних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних

закладах і науково-дослідних установах.

Доходи, отримані за надання платних послуг, включаються до скла-

ду спеціальних фондів бюджетів, а тому не можуть вважатися дохо-

дами бюджетних організацій, що належать оподаткуванню. У розу-

мінні Закону про оподаткування прибутку [6] бюджетні установи не

отримують п рибутків, їх діяльність не спрямована на отримання при-

бутку, а отже, вони не е платниками податку на прибуток.

Зараз питома вага коштів спеціального фонду в кошторисах бага-

тьох бюджетних установ досить висока (понад 50 %), тому велике зна-

чення має правильно організований облік, завданнями якого є:

4- контроль за повним і своєчасним надходженням коштів спеці-

ального фонду;

4- забезпечення контролю за витрачанням коштів спеціального

фонду відповідно до затверджених кошторисів;

4 забезпечення всіх рівнів управління інформацією про рух І

використання коштів спеціального фонду.

З метою ефективного контролю за використанням бюджетних кош-

тів чинним законодавством передбачене обслуговування коштів спе-

ціального фонду тільки через спеціальні реєстраційні рахунки бюд-

жетних установ, відкриті в органах Державного казначейства України.

3.2.2. Порядок відкриття спеціальних реєстраційних

рахунків за надані послуги та облік цих операцій

Порядок відкриття рахунків у національній валюті, затверджений

наказом Державного казначейства України № 221 від 02.12.2002 {>•

«Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній ва

-

люті в органах Державного казначейства» [34], відповідно до яког°

70Тема 3. Облік коштів спецій Іьного фонду

рціальні реєстраційні рахунки відкриваються розпорядникам

° птів бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації ви-

датків (програмами).

Для відкриття рахунків спеціального фонду розпорядники коштів

лають до органів Державного ка значейства України такі документи:

+ заяву на відкриття рахунків встановленого зразка за підписами

івника | головного бухгалтера або іншої посадової особи, на яку

покладена функція ведення бухгалтерського обліку і складання звіт-

ності;

> • копію довідки про включення в Єдиний державний реєстр

підприємств і організацій України, засвідчену нотаріально або орга-

ном, що видав довідку;

+ копію статуту (положення), засвідчену нотаріально;

+ копію документа, що підтверджує реєстрацію клієнта в подат-

ковій службі, у випадках, передбачених чинним законодавством;

4- картку (в двох примірниках) із зразками підписів осіб, яким

відповідно до чинного законодавства надане право розпоряджатися

рахунком, підписувати документи для проведення розрахунків, за-

свідчену нотаріально або вищестоящим органом, а також із зразком

відбитка гербової печатки розпорядника коштів Картка оформляєть-

ся згідно з вимогами розділу 7 Інструкції про порядок відкриття і ви-

користання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої

постановою Правління Національного банку України від 18.12,98 р.

№527 [41];

+ довідку про реєстрацію як платника в органах Пе нсійного фон-

ду. У довідці обов'язково повинен бути вказаний орган Державного

казначейства, в якому відкривається рахунок (працівник органу Дер-

жавного казначейства, який приймає документи на відкритгя рахун-

ка, оформляє відривну частину довідки і повертає її клієнту для пере-

дачі в Пенсійний фонд);

+ документ, який підтверджує реєстрацію клієнта як платника

соціальних страхових внесків, або його копію, засвідчену нотаріально;

+ затверджений кошторис розпорядника бюджетних коштів.

Спеціальні реєстраційні рахунки відкриваються щорічно на початок

Нового бюджетного періоду. Залишки коштів на рахунках, передбачені

•^використання в наступному році для виконання певних завдань, пе-

РЄ

НОСЯТЬСЯ на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті на початок но-

°

г

° бюджетного періоду з урахуванням їх цільового призначення.

71Тема 3 Облік коштів спеціального фонду

Днем відкриття спеціальних реєстраційних рахунків в

Державного казначейства є дата, вказана на заяві в розділі «Відмітку

органу Державного казначейства», а днем початку операцій по вц

датках — дата реєстрації повідомлення, отриманого від власника рд

хунка про взяття його на облік в податковій службі.

Взаємовідносини між розпорядниками коштів (власниками рахуц.

ків) і органами Державного казначейства по розрахунково-касовому

обслуговуванню оформляються договорами.

Зарахування коштів, отриманих як плата за послуги, на спеціальні

реєстраційні рахунки проводиться як шляхом безготівкових розра.

хунків, так і за наявні гроші, що надійшли до каси установи.

Витрачати кошти, отримані як плата за послуги, без попереднього

зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів

забороняється.

Операції на рахунках проводяться в загальновстановленому по-

рядку і в межах залишків коштів на цих рахунках.

Оплаті видатків зі спеціальних реєстраційних рахунків за надані

послуги передує попередній контроль, що здійснюється органами

Державного казначейства на основі платіжних доручень, з додаван-

ням виправдних документів (рахунки-фактури, накладні, товарно-

транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт,

акти виконаних робіт) у межах наявності коштів по певному коду еко-

номічної класифікації видатків.

Видача готівки зі спеціальних реєстраційних рахунків за надані

послуги на певну мету (заробітна плата, господарські витрати, витра-

ти на відрядження) здійснюється на основі заяви, що подається до

органів Державного казначейства.

Для обліку операцій по коштах, отриманих як плата за послуги, за-

стосовуються активні субрахунки:

313 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за по-

слуги»;

323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отрима-

них як плата за послуги».

Операції по руху коштів спеціального фонду проводяться в меморі-

альному ордері № 3 (форма№ 382 (бюджет)) «Накопичувальнавідомість

руху коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства

України (установах банків)» окремо за кожним видом коштів спеціаль'

ного фонду. Нумерують їх таким чином: № 3 — 1, № 3 — 2 і т. &

72Тема 3 Облік коштів спеціального фонду

'

 новою для записів служать виписки із спеціальних реєстраційних

. Укінці місяця суму оборотів з меморіального ордера перено-

-ятьУ книгу «Журнал- Головна», яка є реєстром синтетичного обліку.

Реєстрами аналітичного обліку є картки і книги. Форми і порядок їх

ддання затверджені наказом Державного казначейства України

"Ід Об. 10.2000 р.№ 100 [53] . Даним наказом не присвоюються номери

сЬормам

 карток і книг аналітичного обліку.

Аналітичний облік касових витрат спеціального фонду, в тому чис-

лі коштів, отриманих як плата за послуги, ведуть в «Картці аналітич-

ного обліку касових видатків» по кодах економічної класифікації ви-

датків. Картку відкривають щомісяця, заповнюють щодня. Підставою

для записів є виписки органу Державного казначейства зі спеціаль-

них реєстраційних рахунків. Суми, що надійішш на рахунок як від-

шкодування касових витрат, вказують на зворотній стороні картки.

3.2.3. Лоходи по коштах, отриманих як плата

за послуги

Для обліку доходів спеціального фонду призначений пасивний ра-

хунок 7 1 «Доходи спеціального фонду» з розподілом на субрахунки:

7 1 1 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги»;

712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджет-

них установ»;

713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду»;

714 «Кошти батьків за надані послуги»;

715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду»;

716 «Доходи за витратами майбутніх періодів » .

У кредиті субрахунка 711 «Доходи за коштами, отриманими як пла-

та за послуги» обліковується нарахування плати за послуги, які нада-

ються бюджетною установою згідно з її функціональними повнова-

женнями, надходження від господарської і виробничої діяльності,

плата за оренду майна, надходження від реалізації майна відповідно

До затвердженого кошторису.

8 обліку це відображається записом:

А^рах. 364 «Розрахунки з іншими дебіторами»

К-трах. 711 «Доходи закоштами, отриманими як плата запослуги».

Кредитовий залишокнасубрахунку?! 1 протягом року відображає суму

а

Аходжень за надані послуги наростаючим підсумком з початку року.

73Тема 3 Облік коштів спеціального фонду

Для визначення фінансового результату виконання кошторису ц0

спеціальному фонду за бюджетний період сума річних надходжень

за надані послуги списується у кредит субрахунка 432 «Результат ви-

конання кошторису за спеціальним фондом»,

В обліку це відображається записом:

Д-т рах. 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги»

К-т рах. 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фон-

дом».

(Підстава — лист Державного казначейства України від 2.12.2000р.

№07-04X1219-9396).

Крім того, за дебетом субрахунка 711 списується сума коштів, отри-

маних як плата за послуги за договорами з фізичними або юридични-

ми особами, що відносяться до наступного бюджетного року (плата за

навчання, перерахована за весь термін навчання, тобто залишені до-

ходи на передбачені договорами видатки у наступному році), за кре-

дитом субрахунка 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів».

Реєстром синтетичного і аналітичного обліку доходів спеціального

фонду, в тому числі по коштах, отриманих як плата за послуги, є мемо-

ріальний ордер № 14 « Накопичувальна відомість нарахування доходів

спеціального фонду бюджетних установ» (форма № 409 (бюджет)). На

кожний вид доходів відкривають окремий меморіальний ордер. Кож-

ний ордер нумерують в такій послідовності: № 14 — 1,№ 14 — 2 і т.д.

32.4. Видатки по коштах, отриманих як плата

за послуги

Облік фактичних видатків за рахунок спеціального фонду згідно

з кошторисами ведеться на рахунку 81 «Видатки спеціального фон-

ду» , який розподіляється на субрахунки:

811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги»;

812 «Видатки за іншими джерелами власних надходжень»;

813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду».

За дебетом субрахунка 811 враховуються фактичні видатки спеці-

ального фонду, проведені за рахунок надходжень, отриманих устано-

вою згідно з кошторисом як плата за послуги. Облік видатків ведеться

наростаючим підсумком з початку року.

Для визначення фінансового результату виконання кошторису по

спеціальному фонду за бюджетний період сума фактичних видатків

списується в кінці року за дебетом субрахунка 432 «Результат вико-

нання кошторису за спеціальним фондом». В обліку дана операція

відображується записом:

74Тема 3. Облік коштів спеціального фонду

^"Г^грах. 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

К-т рах. 811« Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги ».

Реєстром аналітичного обліку за субрахунком 811 е « Картка аналі-

ного обліку фактичних видатків », яку ведуть по кодах економічної

ифікації видатків. Підставою для записів є дані меморіальних

ордерів-

Бухгалтерські записи, що відображають облік, операцій по коштах,

триманих як плата за послуги, подано в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Основні бухгалтерські проводки з обліку коштів, отриманих як

плата за послуги

Зміст операцій

1

Нарахування плати за навчання у вищих навчальних

закладах, навчальних закладах професійно-технічної

освіти, за підготовку кадрів і підвищення кваліфікації

Надходження плати за послуги по навчанню у вищих

навчальних закладах, закладах професійно-технічної

освіти

Нарахування плати за надані послуги по оренді

приміщення, квартирній платі, за роботу транспорту та

інші платні послуги

Нарахування податку на додану вартість відповідно до

чинного законодавства

Надходження коштів за оренду приміщень, квартирну

плату, за роботу транспорту та інші платні послуги

Виділення з вилучених коштів доходів, що відносяться

до коштів, отриманих як плата за послуги

Надходження сум на поточний, спеціальні реєстра-

ційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за

^оспуги з каси установи

Нарахування заробітної плати, внесків до Пенсійного

,Ф253У_[фондів державного соціального страхування

"РИДбання матеріалів і продуктів харчування (сума

без ПДВ)

на суму - ПДВ не включений в податковий кредит

н

а суму - ПДВ включений в податковий кредит

^"исання на основі документів, які підтверджують,

к

°ристаних матеріалів, продуктів харчування,

^ВДментів

Кореспонденція рахунків

Дебет

2

364

301, 313,

323

364

811

313, 323

741

313, 323

811

231 -239

811

641

811

Кредит

3

711

364

741

641

364

711

301

661,651,652

653, 654

313, 323,

364, 675

364, 675

364, 675

231 -239

75Тема 3 Облік коштів спеціального фонду

Закінчення табл. З о

1

Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів

(сума без ПДВ)

сума ГЩВ в установах, звільнених від сплати ПДВ

сума ПДВ в установах, які є платниками ПДВ

одночасно проводиться другий запис на вартість

малоцінних та швидозношуваних предметів

Списані видатки, проведені протягом звітного бюд-

жетного року

Списані суми доходів за договорами, що залишилися

в звітному році, на передбачені договорами видатки

наступного року

Списані видатки, проведені в поточному році за дого-

ворами минулого року

Списані доходи, отримані як плата за послуги, які

згідно з кошторисом відносяться до поточного бюд-

жетного року

2

221

811

641

811

432

711

716

711

3 ~~^ |

313, 323, 364,

675

364,675

364, 675

411

811

716

811

432

3.3. Облік розрахунків по коштах, отриманих

за іншими джерелами власних надходжень

Операції, які проводяться в бюджетних установах по коштах, отри-

маних для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки,

добродійні внески, інвестиції як в грошовій, так і натуральній формі,

обліковуються на пасивному субрахунку 673 «Розрахунки за кошта-

ми, отриманими за іншими джерелами власних надходжень». Грошо-

ві кошти, які надійшли на ім'я установи для виконання доручень, збе-

рігаються на окремому реєстраційному рахунку, відкритому в орга-

нах Державного казначейства. Облік цих коштів ведуть за субрахун-

ком 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отрима-

них за іншими джерелами власних надходжень» суворо за призна-

ченням, вказаним у відповідному дорученні.

Для обліку спонсорських і добродійних внесків, іншої гуманітарної

допомоги призначені субрахунки: 324 «Спеціальні реєстраційні ра

'

хунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власнй*

надходжень» ,712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень

бюджетних установ», 812 «Видатки за іншими джерелами власних наД'

ходжень (наказ Державного казначейства України від 27.05.2002 Р

76Тема 3. Облік коштів спеціального фонду

«Зміни і доповнення до Інструкції № 61 «Про кореспонденцію

боахунків бухгалтерського обліку для відображення основних гос-

арських операцій бюджетних установ» [48]).

° Бух

галте

Рськ

*

записи

' Щ° відображають облік операцій по коштах,

оиманих за іншими джерелами власних надходжень в умовах каз-

чейського обслуговування, подано в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Основні бухгалтерські проводки з обліку коштів спеціального

фонду, отриманих по інших джерелах власник надходжень

Зміст операцій

"Надійшли кошти на спеціальний реєстраційний рахунок

для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень, для виконання певних доручень

Перераховані кошти для придбання матеріалів і продуктів

харчування, вказаних в дорученні

Отримані й оприбутковані матеріали і продукти харчу-

вання (без ПДВ) на суму ПДВ

Придбані основні засоби, машини і обладнання

надійшли й оприбутковані ( без ПДВ),

на суму ПДВ

одночасно проводиться другий запис

Отримання основних засобів, інших необоротних мате-

ріальних і нематеріальних активів як гуманітарної допо-

моги

одночасно проводиться другий запис

Отримання матеріалів та продуктів харчування як

гуманітарної допомоги

Отримання малоцінних і швидкозношуваних предметів як

гуманітарної' допомоги

одночасно проводиться другий запис

^тримання спонсорських, добродійних внесків та Іншої

_[^анітарної допомоги в грошовій формі

^писання вартості витрачених матеріалів і продуктів

[_^Р^Ування на потреби установи

Кореспонденція рахунків

Дебет

324

364

231 - 235

238 - 239 673

104

673

873

101-122

812

^~ 231 - 235, "І

238 - 239

221

812

301,314, ЗІ 8,

324

812

Кредит

673

324

364,

364

364

324, 364

364

401

712

40!

712

712

441

712

231-235,

238 - 239

77Тема 3 Облік коштів спеціального фонду

3.4. Облік інших надходжень спеціального фонду

До надходжень спеціального фонду відносяться кошти за розподі.

лом головних розпорядників коштів та інші надходження. Для їх облі-

ку призначені такі субрахунки:

316 « Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального

фонду;

326 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень

спеціального фонду»;

633 «Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послу-

ги з власних надходжень»;

713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду».

При здійсненні обліку інших надходжень спеціального фонду кошто-

рису дотримуються того ж порядку, який встановлений щодо коштів,

отриманих як плата за послуги, які надаються бюджетними установами.

Бухгалтерські записи, що відображають облік операцій інших над-

ходжень спеціального фонду, подано в табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Основні бухгалтерські проводки з обліку інших надходжень

спеціального фонду

Зміст операцій

Надходження на поточний, спеціальні реєстраційні рахунки

установи сум, які відносяться до інших надходжень

спеціального фонду

Проведення видатків по коштах, які відносяться до інших

надходжень спеціального фонду

Списані видатки, проведені протягом звітного

бюджетного року

Списані доходи, отримані як інші надходження спеціального

фонду, що відносяться згдно з кошторисом до поточного

бюджетного року

Кореспонденція рахунків

Дебет

316,326

813

432

713

Кредит

713,633

316, 326,

364, 675

813

432

3.5. Направлення тимчасово вільних коштів

спеціального фонду на видатки, передбачені

загальним фондом кошторису

Тимчасово вільні кошти спеціального фонду, що знаходяться на

поточних, спеціальних реєстраційних рахунках за рішенням розпо'

78Тема 3 Облік коштів спеціального фонду

ка

 бюджетних коштів, оформленим наказом по установі, можуть

п . • ,-

- гги направлені на виконання першочергових видатків, передбачених

тторисом по загальному фонду з подальшим відшкодуванням, якщо

ІС

 ий порядок не передбачений нормативно-правовими актами Мін-

1

 і Головного управління Державного казначейства України.

Органи Державного казначейства спрямовують тимчасово вільні

цти спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів після

отримання таких документів:

1) заяви розпорядника бюджетних коштів із зазначенням суми

оііггів спеціального фонду, спрямованих на погашення заборгова-

ності по заробітній платі, стипендіях, комунальних послугах й інших

г

оіііальних виплатах, а та кож дати проведення таких операцій і суми

коштів, що належать поверненню;

2) подання головного розпорядника бюджетних коштів, яке є

дозволом на проведення такого відшкодування;

3) балансу або виписки з книги «Журнал-Головна» про наявність

девної суми заборгованості на субрахунку 715 «Доходи, спрямовані

на покриття дефіциту загального фонду».

Бухгалтерські записи, що відображають облік напряму коштів на

бюджетні видатки і відшкодування видатків спеціального фонду, по-

дано в табл. 3,5.

Таблиця 3.5

Облік операцій, пов'язаних з покриттям дефіциту загального

фонду кошторису

— — — — — .

Зміст операцій

1

Кореспонденція рахунків

Дебет

2

Кредит

3

Сума,

грн

і 4

Спрямування коштів на витрати загального фонду

Прийнятий до оплати рахунок за комунальні

послуги

Заправлені кошти спецфонду на

погашення заборгованості за комунальні

послуги

Іе

Рераховані кошти постачальникам

^^ьних послуг

ЦЦ^шені витрати загального фонду

801

711,712,

713

675

811

675

715

313,314,316,

323, 324, 326

801

5000

5000

5000

Г5000|

79Тема 3. Облік коштів спеціального фонду

Закінчення табл. з 5

1 2 | 3 4

Відшкодування витрат спеціального фонду

Перераховані кошти загального фонду

Одночасно зараховані кошти на рахунки

обліку доходів спеціального фонду

Відновлені витрати загального фонду

715

313,314,

316,323,

324, 326

801

311,321

711,712,713

811

5000

5000

5000

Порушення в оформленні документації щодо проведення опера-

цій, а також використання службовими особами бюджетних коштів

не за цільовим призначенням або в обсягах, які перевищують затвер-

джені межі витрат, можуть спричинити карну відповідальність згід-

но з Карним кодексом України.

Контрольні питання до теми

1. Визначити склад спеціального фонду бюджетної установи,

2. Види коштів від власних надходжень бюджетних установ.

3. Поточні, спеціальні, реєстраційні рахунки для обліку кош-

тів, отриманих як плата за послуги. Порядок їх відкриття,

термін дії.

4. Кошти, отримані як плата за послуги.

5. Порядок оподаткування коштів спеціального фонду бюджет-

них установ.

6. Облік доходів, отриманих як плата за послуги.

7. Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

кошторису.

8. Облік доходів за витратами майбутніх періодів.

9. Облік видатків за коштами, отриманими як плата за послуги

10. Рахунки, що використовуються для обліку коштів, отрима-

них як плата за послуги та розрахунків за ними.

11. Розкрити суть і призначення сум за дорученнями, їх облік

розрахунки.

12. Суми, що відносяться до депозитних, їх облік, строки збер>'

гання.

13. Види платних послуг, що можуть надаватися вищими нв'

вчальними закладами.

80Тема 3 Облік коштів спеціального фонду

14. Порядок складання меморіального ордера № 3 (форма № 382

(бюджет)).

15. Охарактеризувати класифікацію надходжень до спеціаль-

ного фонду бюджету.

16. Облік результатів виконання кошторису за спеціальним

фондом.

17. Види розрахунків, причини іх виникнення в процесі вико-

нання кошторисів бюджетних установ.

Тести до теми

До коштів спеціального фонду бюджетної установи відносяться:

а) кошти, отримані як плата за послуги;

б) цільові кошти;

в) депоновані суми;

г) депозитні суми;

д) гуманітарна допомога;

е) матеріальна допомога;

ж) добродійні внески;

з) кошти для виконання окремих доручень,

Тест № 2

До коштів, отриманих як плата за послуги бюджетної установи, від-

носяться:

а) добродійні внески;

б) асигнування з місцевою бюджету за загальним фондом; • .

в) плата студентів за навчання у вузі за договором;

г) орендна плата за користування транспортом;

А) доходи, отримані за виконання НДДКР за договорами.

Облік руху коштів, отриманих як плата за послуги, ведеться на суб-

рахунку:

а

)32І; г

)324;

б

) 322; д) 325;

в

)323; е) 3 13.

81Тема 3 Облік коштів спеціального фонду

Тест Л& 4

При централізації бухгалтерського обліку для всіх бюджетних ст

ганізацій, що обслуговуються в установі банку, органі Державне^

казначейства, відкривається поточний або реєстраційний рахунок по

обліку коштів, отриманих як плата за послуги:

а) один на кожний вид коштів, отриманих як плата за послуги, дд,

всіх установ, що обслуговуються;

б) один по всіх видах коштів, отриманих як плата за послуги, д^

всіх установ, що обслуговуються;

в) один по всіх видах коштів, отриманих як плата за послуги, дд,

кожної установи.

Тест № 5

Фактичні видатки, виконані за рахунок коштів, отриманих як плата

за послуги, відповідно до кошторису обліковуються на активному суб-

рахунку:

а) 801; в) 813;

6)811; г)823.

Тест № 6

Термін позовної давності, встановлений для зберігання депозит'

них сум, належних громадянам, відповідно до законодавства Украї-

ни, становить:

а) один рік;

б) два роки;

в) три роки,

Тест № 7

Після закінчення терміну позовної давності незатребувані депо-

зитні суми підлягають:

а) перерахуванню в доход бюджету;

б) списанню на результат виконання кошторису бюджетної уст

а

нови;

в) перерахуванню на рахунок головного розпорядника бюджетні^

коштів.

Тест № 8

На субрахунку 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів»

 вЄ

деться облік:

82Тема 3 Облік коштів спеціального фонду

"^ І доходів для подальшого списання збитків від виконання науко-

.дослідних робіт за договорами;

В

°б) доходів, що перераховуються до бюджету;

1 доходів, що залишились на кінець звітного періоду і відповідно

оговорів будуть використані наступного року. [

Тест №9

добровільні компенсації хворими послуг, наданих лікувальними

санітарно-профілактичними закладами, відносяться до одного з ви-

дів коштів спеціального фонду закладу охорони здоров'я:

а) кошти, отримані як плата за послуги;

б) суми для виконання окремих доручень;

в) депозитні суми;

г) інші джерела власних надходжень.

Тест №10

Грошові кошти, зараховані на поточні або реєстраційні рахунки

для обліку сум для виконання окремих доручень, витрачаються суво-

ро за призначенням і в терміни, зазначені у дорученнях на рахунках

бухгалтерського обліку:

а) 322,312;

6)323,313;

в) 324,314.

Тест№11

Підібрати правильний економічний зміст до кожної наведеної бух-

галтерської проводки:

а) дебет 672 кредит315;

б) дебет 672 кредит 642;

в) дебет ЗО 1 кредит 324;

г) дебет 811 кредит 661

І) нарахована заробітна плата по коштах, отриманих як плата за

п

°слуги;

*) зі спеціального реєстраційного рахунка отримана готівка;

3) перераховані депозитні суми з поточного рахунка обліку депо-

Зи

тнихсум;

" Депозитні суми списуються на розрахунки з бюджетом по закш-

ЧеІЩІ терміну їх зберігання.

83Тема 4

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ

У процесі виконання кошторисів бюджетні установи вступаю^

у грошові відносини, які здійснюються як у готівковій, так і безготів,

ковій формі у вигляді різних розрахунків: по заробітній платі, ститіец.

діях, з підзвітними особами, з іншими дебіторами і кредиторами.

4.1. Облік розрахунків по заробітній платі і

стипендіях. Праия та заробітна плата

в бюджетних установах і задачі їх обліку

Конституція України гарантує громадянам право на працю. У бюд-

жетних установах, як і на підприємствах різних форм власності, пра-

ця виступає як цілеспрямована діяльність людини і є основним дже-

релом задоволення матеріальних та духовних потреб громадян. У про-

цесі праці працівники бюджетних установ надають різні немате-

ріальні блага для задоволення потреб членів суспільства.

Процес застосування праці в бюджетній сфері має певні особливості:

+ послуги виявляються як діяльність по виконанню функцій

При цьому переважає розумова праця;

+ високий рівень кваліфікації працюючих. У таких галузях, як

освіта, охорона здоров'я, культура, мистецтво фахівці найвищої квалі-

фікації становлять близько 50% від загальної чисельності працюючих,

4- у складі сукупних витрат видатки на заробітну плату мають

найбільшу питому вагу і досягають зараз 70 — 80% від загальних

видатків кошторису. Однак середня заробітна плата працівників не-

виробничої сфери залишається найнижчою у цілому в економіці.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оплату праці» [5] заробітна

плата — це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі,

яку за трудовим договором власник чи уповноважений орган випла-

чує працівнику за виконану роботу.

У бюджетних установах фінансування видатків на оплату пра№

здійснюється в межах асигнувань, передбачених кошторисом по стат-

ті «Оплата праці працівників бюджетних установ» (код 1110), яказгід110

із Законом України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» [ 1 'І

є захищеною статтею бюджету.

Накреслені і здійснювані урядом заходи зумовлюють необхідність

підвищення ефективності використання коштів на оплату прай1

84Тема 4. Облік розрахунків

'язку з цим правильна організація обліку праці та й оплати має

жавне значення. Бухгалтерський облік повинен забезпечувати:

^ 4- контроль за дотриманням штатного розкладу і фонду заробітної

плати;

+ контроль за раціональним використанням робочого часу;

4- здійснення всіх розрахунків з працівниками по заробітній пла-

• та інших виплатах відповідно до чинного закон одавства;

> контроль за використанням коштів загального і спеціального

, оНдів, виділених на заробітну плату;

4- забезпечення користувачів інформацією про працю і заробіт-

ну плату, необхідною для контролю, аналізу та складання бухгалтер-

гької, податкової і статистичної звітності.

4.2. Оперативний облік персоналу

Право на працю в бюджетних установах громадяни реалізують

укладенням трудового договору чи контракту. Трудовий договір — це

угода між адміністрацією установи і працівником для виконання кон-

кретної роботи. Контракт є різновидом трудового договору. Він укла-

дається на встановлений термін або на час виконання певної роботи.

Чисельність працівників бюджетних установ визначається штат-

ним розкладом. Штати — це перелік і кількість посад, затверджених

вищестоящою організацією.

У залежності від функцій, що виконуються, чи сфер застосування

праці персонал бюджетних установ поділяється:

+ на основних працівників, на яких покладене виконання голов-

них функцій, закріплених за даною установою в загальній системі

поділу праці (педагогічний, професорсько-викладацький персонал,

наукові працівники, лікарі);

+ на допоміжно-технічний персонал, задача якого — обслугову-

вати основних працівників, сприяючи виконанню покладених на них

Функцій (середній медичний персонал, навчально-допоміжний та ін.);

^ на адміністративно-господарський і молодший обслуговую-

чий персонал — забезпечує узгодженість робіт між структурними

ПІ

АРозділами, створює умови праці, утримує приміщення.

Працівники, які займають посади в державних органах та їх аіха-

Рат

ІІ згідно із Законом України «Про держав ну службу» [4] єдержав-

и

ми службовцями. При прийомі на роботу вони приймають присягу

Рукавного службовця, після чого їм присвоюється відповідний рані

категорії.

85Тема 4 Облік розрахунків

Загальну чисельність працівників бюджетної установи прийнят

називати списковою чисельністю, або штатним складом.

Для виконання окремих робіт на малий термін можуть залучатио

особи, які не враховуються в штаті установи і працюють за трудово,.

угодою. Такі працівники відносяться до позаштатного (несписц0

ваго) складу.

Оперативний облік персоналу установи веде відділ кадрів у типовц»

формах первинного обліку, які були введені в дію з 01.01.96 р. згідц»

з наказами Міністерства статистики України № 253 від 09.10.95 р

і № 277 від 27.10.95 р. [59]. Прийом на роботу, переведення і звільнец.

ня працівників оформляються на основі різного роду документів: за.

яви працівника; наказу (розпорядження) про прийом на роботу

(Ф. № П-1), про переведення на іншу роботу (Ф. № П-5), про надання

відпустки (Ф. № П-6), про припинення дії трудового договору

(контракту) (Ф. № П-8) та ін.

Первинні документи використовуються не тільки відділом кадрів

для ведення особових карток працівників, але й іншими відділами

і службами. Наприклад, в бухгалтерії на основі копій наказів відкри-

ваються картки-довідки ф. № 417 або особові рахунки на кожного пра-

цівника, прийнятого на роботу, видаються розрахункові книжки, вно-

ситься прізвище в табель. У картках особового обліку (ф. № П-2) фін

суються анкетні дані, інформація про трудову діяльність особового

складу установи. Особам, уперше прийнятим на роботу на термії

більше п'яти днів, відкривається трудова книжка (зберігається у від

ділі кадрів), в якій робиться запис про прийом на роботу, присвоюєть-

ся табельний номер, який вноситься в усі документи щодо обліку пра-

ці і заробітної плати. При звільненні чи переведенні працівника й

іншу роботу його табельний номер не повинен присвоюватися іншо-

му працівнику, як правило, протягом двох років.

На основі карток особового обліку і первинних документів, що ві

дображають рух персоналу, в установі ведеться статистичний облі*

чисельності й складу персоналу.

Основними задачами обліку руху персоналу є: забезпечення своє

часного заміщення вакантних посад в структурних підрозділах бкй

жетної установи відповідними фахівцями, а також дотримання шт

аТ

ної дисципліни.

86Тема 4 Облік розрахунків

4 3. Облік використання робочого часу #, обсягу

виконаних робіт

V чМІЦнен

™ трудової дисципліни і підвищенні продуктивності пра-

аясливу роль відіграє контроль за своєчасністю явки на роботу,

ц

 . ом відпрацьованого часу і часу завершення роботи.

° основним джерелом інформації про використання робочого часу в

-• дясетних установах є дані табельного обліку, які знаходять своє відо-

<~ аження в «Табелі обліку використання робочого часу» (Ф.№П-13).

Табель являє собою список працівників структурного підрозділу (від-

ілення, відділ, кафедра) або установи в цілому і ведеться в алфавіт-

ному порядку особою, призначеною керівником установи. Відкрива-

ється табель щомісяця до початку розрахункового періоду на основі

табеля за минулий місяць з вказівкою прізвища, ініціалів, посади, та-

бельного номера кожного працівника. Вносити в табель недавно

прийнятих працівників і виключати з нього звільнених необхідно тіль-

ки на основі первинних документів з обліку руху персоналу установи.

Існують два способи ведення обліку використання робочого часу:

1) щоденна реєстрація в табелі відпрацьованого часу кожним пра-

цівником, неявок на роботу з указанням причин їх неявок і запізнень,

часів роботи в нічний період, часів понаднормової роботи (вказують-

ся за допомогою умовних позначень-шифрів);

2) реєстрація тільки відхилень від нормальної тривалості робочого

дня (запізнення, прогули), неявок на роботу з поважних причин (від-

пустка, відрядження, виконання державних обов'язків і т. ін.), понад-

нормові роботи, робота в нічний час.

Більш прогресивним є другий спосіб, який і рекомендується засто-

совувати для ведення обліку використання робочого часу в бюджет-

них установах.

У будь-якому випадку після закінчення місяця підраховується за-

гальний календарний фонд робочого часу, час неявок та інші втрати.

13

 загального календарного фонду вираховують всі втрати і отримують

Фактично відпрацьований час. У кінці місяця дані табелів підсумову-

ється по кожному працівнику, а також по структурних підрозділах.

Підписаний керівником структурного підрозділу (завідувачем від-

/ЧЛе

ння, кафедри, лабораторії) табель й інші документи передаються

Ухгалтерію для нарахування заробітної плати, складання звітності

ай

алізу трудової дисципліни за звітний місяць.

87Тема 4 Облік розрахунків

Для бюджетних установ існує державна регламентація робочого

тижня. Згідно зі ст. 50 Кодексу законів України про працю [3] робо-

чий тиждень працівників бюджетних установ не повинен перевищу,

вати 40 годин. Виняток становлять працівники, для яких законодавче

встановлена скорочена тривалість робочого часу. Дане положення

розповсюджується на деяких працівників розумової праці, діяльність

яких пов'язана з підвищеним інтелектуальним і нервовим напружец.

ням (викладачі, вчителі, лікарі).

Результати праці працівників бюджетних установ, як правило, не

знаходять втілення у фізичному вимірюванні продукції, а виступа-

ють в основному як нематеріальні блага. Контроль за використанням

робочого часу не дає повного уявлення про завантаженість праців-

ників протягом робочого дня, про інтенсивність та ефективність їх

праці в досягненні конкретних результатів.

У зв'язку з цим в бюджетних установах ведеться облік кількості та

якості затраченої праці шляхом встановлення працівнику обсягу ро-

біт, який необхідно виконати в певний період часу і на відповідному

якісному рівні. Так, у вищих навчальних закладах для професорсько-

викладацького персоналу основою нормування праці є річне на-

вчальне навантаження, яке встановлюється в академічних годинах

відповідно до навчального плану роботи.

Вчителям, вихователям та іншим педагогічним працівникам серед-

ніх, середніх спеціальних і дошкільних закладів встановлюються

ставки заробітної плати за певну кількість годин педагогічної роботи

на день (тиждень).

Тривалість робочого дня для наукового, навчально-допоміжного та

адміністративно-господарського персоналу — 7 годин.

В установах охорони здоров'я, які працюють в режимі шестиден-

ного робочого тижня, немає єдиного графіка роботи. Всі графіки ро-

боти складаються з розрахунку тижневого фонду робочого часу ліка-

рів, встановленого законодавством. Протягом робочого дня лікар від-

повідної спеціалізації повинен виконати певний обсяг роботи, який

прийнято називати «нормою навантаження».

Праця незначної частини працівників бюджетних установ вимі-

рюється кількістю та якістю виготовленої продукції. До них відно-

сяться працівники ремонтних груп, дільниць, молочних кухонь, зубо-

протезних відділень і виконавці інших робіт при наявності затверА'

жених у встановленому порядку норм трудових затрат. Основний

документом з обліку виробітку є наряд на відрядну роботу (ф. №П-40)'Тема 4 Облік розрахунків

йй виписується в залежності від характеру роботи на одного пра-

. нйКа чи на бригаду терміном від одного дня до одного місяця.

4.4. Форми і системи оплати праці

держава здійснює регулювання оплати праці працівників бюджет-

них установ за допомогою таких важелів:

4- встановленням величини мінімальної заробітної плати й інших

лержавних г

&Рант

ій .301.01.2003 р. розмір мінімальної заробітної пла-

ти в Україні становить 185грн/міс. [16];

•> • встановленням нео податкованого мінімуму. Його розмір за ста-

дом на01.01.2003р. становить 17грн;

+• встановленням умов і величин оплати праці працівників відпо-

відно до законодавчих і нормативних актів України, генеральними,

галузевими і регіональними угодами, колективними договорами в ме-

жах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах бюджетних

установ по загальному і спеціальному фондах.

Основою організації оплати праці є тарифна система, яка базуєть-

ся на тарифних сітках, тарифних ставках, схемах посадових окладів,

тарифно-кваліфікаційних довідниках.

Основними формами оплати праці і відповідно обліковими показ-

никами є почасова і відрядна форми, кожна з яких поділяється на

окремі системи заробітної плати.

При почасовій формі оплати праці заробітна плата працівника за-

лежить від відпрацьованого ним часу.

Відрядна форма оплати праці — це оплата за кількість і якість виго-

товленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг по встановлених

розцінках. Цю форму використовують при оплаті праці працівникам,

праця яких підлягає нормуванню.

У бюджетних установах переважає почасова форма оплати праці.

Вона має два різновиди: штатно-окладна і погодинна система оплати.

При штатно-окладній системі оплати праці кожному працівнику

встановлюється місячний посадовий оклад (ставка) згідно з штатним

Розкладом, посадою, освітою, вченим ступенем, категорією.

Застосовуються два варіанти оплати праці за цією системою:

^ встановлення в централізованому порядку суворо фіксованого

посадового окладу (установи охорони здоров'я, вищі навчальні закла-

^1- При цьому перевиконання працівниками обов'язкової норми тру-

дового навантаження не веде до підвищення заробітної плати;

89Тема 4. Облік розрахунків

4- допускається перевиконання норми трудового навантаження і

збільшення розміру заробітної плати пропорційно фактично викона-

ному обсягу робіт (загальноосвітні школи, середні спеціальні на-

вчальні заклади).

Погодинна форма оплати праці включає дві системи; просту пого-

динну і погодинно-преміальну.

Проста погодинна система оплати праці заснована на принципі

оплати по встановлених ставках за одну годину роботи. Заробітна пла-

та працівників визначається множенням годинної ставки на кількість

відпрацьованих годин.

При погодинно-преміальній системі оплати праці крім посадового

окладу виплачується премія у встановлених розмірах за досягнення

якісних і кількісних показників. Застосування цієї системи залежить

від фінансових можливостей бюджетних установ — економії фонду

оплати праці по загальному і спеціальному фондах.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. № 134

«Про упорядкування умов оплати праці працівників установ, закла-

дів і організацій окремих галузей бюджетної сфери» [28] був дещо

змінений порядок оплати праці бюджетних працівників. Наприклад,