Тема 5, Облік необоротних активів

Поняття необоротних активів бюджетних установ. Склад необорот-

них активів: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, не-

матеріальні активи.

Характеристика, класифікація та оцінка необоротних активів.

Завдання їх обліку. Синтетичні рахунки та субрахунки 1 -го рівня Плану

14Тематичний план і програма курсу

рахунків бухгалтерського обліку, що застосовується для обліку не-

оборотних активів. Вартість необоротних активів: балансова, первіс-

на, відновна.

Документальне оформлення надходження необоротних активів.

Інвентарний облік необоротних активів за місцем ї'х збереження. Син-

тетичний та аналітичний облік наявності й надходження необорот-

них активів.

Поняття зносу необоротних активів. Порядок нарахування зносу.

Види ремонтів необоротних активів. Механізм відображення в обліку

вибуття необоротних активів бюджетних установ.

1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑