Тема 2. Облік асигнувань, коштів і видатків загального фонду бюджетних установ

Порядок і принципи надання асигнувань бюджетним установам.

Розпорядники коштів бюджетних установ, їх права та обов'язки. По-

рядок надання асигнувань бюджетним установам через органи Дер-

жавного казначейства: відкриття реєстраційних рахунків, укладення

договору між органами казначейства та бюджетними установами.

Асигнування за відомчою структурою: поточні рахунки, порядок їх

відкриття. Касові та фактичні видатки. Рахунки (їх коди), що викорис-

товуються для обліку асигнувань з державного або місцевого бюдже-

ту на видатки установи та інші заходи, їх структура та економічна

характеристика, реєстри аналітичного і синтетичного обліку. Облік

доходів загального фонду установ, що утримуються за рахунок дер-

жавного бюджету, місцевого бюджету, їх аналітичний та синтетич-

ний облік.

Наявні кошти бюджетних установ, порядок та умови їх зберіган-

ня. Загальні положення Порядку ведення касових операцій в націо-

нальній валюті України. Синтетичний та аналітичний облік касових

операцій.

Поняття інших грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні

бюджетних установ. Синтетичний та аналітичний облік.

1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑