Тема 1. Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних установ і організацій

Значення бюджетного обліку в умовах ринкової економіки та ре-

формування системи бухгалтерського обліку із застосуванням між-

народних стандартів. Суть і принципи побудови бюджетного обліку в

Україні, Особливості системи бюджетного обліку, його складові. Пред-

мет, метод, задачі бюджетного обліку, мета його ведення.

Бюджетна класифікація як основа системи бюджетного обліку, її

структура.

Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних уста-

нов та її вплив на методику і теорію бухгалтерського обліку. Центра-

лізація і децентралізація обліку. Організаційна структура бухгалтерії

бюджетної установи. Форми бухгалтерського обліку, що застосову-

ються в бюджетних установах.

Контроль за виконанням кошторису та взятих зобов'язань за до-

триманням фінансово-господарської дисципліни, своєчасне вияв-

12Тематичний план і програма курсу

лення небажаних наслідків фінансово-господарської діяльності, за-

безпечення інформацією користувачів.

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та по-

рядок його застосування, запроваджені в дію з 0 і .01.2000 р. Переваги

нової системи бухгалтерського обліку бюджетних установ. Бухгал-

терський баланс бюджетної установи. Шляхи подальшого вдоскона-

лювання бухгалтерського обліку бюджетних установ.

1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑