Розділ 10 МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ

А. ПОСТАНОВКА МЕТИ НАВЧАННЯ

Мета вивчення розділу: показати сутність зовніш¬

ньої і внутрішньої рівноваги у відкритій економіці,

засвоїти шляхи та методи її досягнення. Основною

ідеєю при цьому є положення про інтеграцію націо¬

нальних економік у міжнародну економіку через зов¬

нішньоекономічний сектор, який формалізується у

платіжному балансі.

Логіка вивчення цього розділу:

10.1. Основи макроекономічної моделі для відкри¬

тої економіки.

10.2. Макроекономічна політика у малій відкритій

економіці.

10.3. Макроекономічна політика у великій від¬

критій економіці.

10.4. Монетаристське моделювання відкритої еко¬

номіки.

290 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

Б. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

10.1. Основи макроекономічної моделі

для відкритої економіки

Сьогодні більшість країн мають відкриту економі¬

ку. Тому досягнення стабільного стану економіки, або

макроекономічної рівноваги, для цих країн означає

досягнення не тільки "повної зайнятості" при мінімаль¬

но допустимому рівні інфляції, але і збалансованої

системи зовнішніх розрахунків та ін.

Значна і довгострокова нерівновага платіжного ба¬

лансу, дефіцитний чи надлишковий стан балансу по¬

точних операцій, зростаюча зовнішня заборгованість

можуть негативно вплинути на внутрішній стан еко¬

номіки, викликаючи економічні, фінансові й валютні

кризи. В умовах тісної взаємозалежності національних

економік це може мати небажані наслідки для світової

економіки в цілому.

Звідси робимо висновок, що у відкритій економіці

метою макроекономічної політики має бути одночасне

досягнення як внутрішньої, так і зовнішньої рівноваги.

Під внутрішньою рівновагою передусім розуміють:

а) стан повної зайнятості за мінімально допустимо¬

го рівня інфляції;

б) відповідність сукупного попиту сукупній пропо¬

зиції на рівні потенційного випуску.

Під зовнішньою рівновагою, як правило, мають на

увазі:

а) збалансованість платіжного балансу офіційних

розрахунків;

291 Розділ 10

б) нульове чи задане цільове значення сальдо балан¬

су поточних операцій;

в) певний рівень іноземних валютних резервів.

Для досягнення поставлених цілей можна скори¬

статись фіскальною, монетарною, зовнішньоторговель¬

ною і валютною політикою. Нерідко використовують

політику управління зовнішньою заборгованістю та

різними сполученнями методів різних видів економіч¬

ної політики.

У відкритій економіці значно ускладнюються взає¬

мозв'язки між основними макроекономічними змінни¬

ми, оскільки на них тепер крім внутрішніх впливають

і зовнішні чинники.

Уточнимо, передусім, зв'язок поточного рахунку і

рахунку руху капіталу. Для цього перетворимо по¬

слідовно основну тотожність національних рахунків:

Υ = С + І + G + NX.

Віднімемо від обох частин (С + G) і маємо:

(10.1)

Враховуючи, що вираз У - С - G = Sn

, становить

національне нагромадження, запишемо попереднє

рівняння в такому вигляді:

Цей запис показує, по-перше, що зміни в чистому

експорті (NX) можуть викликати зміни в сукупному

випуску (У), а отже, і в зайнятості населення; по-дру¬

ге, що існує зв'язок між міжнародними потоками за¬

ощаджень капіталу (/ - Sn) і міжнародними потоками

товарів та послуг (NX).

292 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

Вираз (/ - Sn) — надлишок внутрішніх інвестицій

над внутрішніми заощадженнями і характеризує раху¬

нок руху капіталу.

Таким чином можна визначити потребу в іноземних

позиках для інвестицій.

NX відтворює рахунок поточних операцій, де фіксу¬

ються кошти, отримані з-за кордону в обмін на вітчиз¬

няний чистий експорт (включаючи чисті доходи від

інвестицій та чисті трансферти). Виходячи з того, що

внутрішні заощадження перевищують внутрішні інве¬

стиції, можемо записати:

NX = Sn

 - І.

Пам'ятаймо, що заощадження залежать від фіскаль¬

ної політики: менший обсяг державних закупівель (G)

чи вищі податки (T) збільшують національні заоща¬

дження. Інвестиції (/) залежать від світової реальної

процентної ставки (r*): вищі процентні ставки роблять

окремі інвестиційні проекти неприбутковими. Різни¬

ця між заощадженнями та інвестиціями за певного

рівня світової процентної ставки визначає сальдо ра¬

хунку поточних операцій. Ситуація, яка характерна

для малої відкритої економіки, показана на рис. 10.1.

Якщо І > Sn

, то надлишок інвестицій має фінан¬

суватися з-за кордону (взагалі це нестача інвестицій).

Ці позики дають змогу більше імпортувати товарів і по¬

слуг, ніж експортувати, тобто IМ > ЕХ, тоді NX < 0.

Країна виступає боржником перед світовою співдруж¬

ністю, оскільки дефіцит балансу поточних операцій

фінансується здебільшого чистим припливом капіталу.

Якщо Sn

 > І, то збиткові заощадження використо¬

вуються для кредитування зарубіжних партнерів. Ос¬

кільки в цих країнах IМ > ЕХ, а у "Вітчизні" навпа¬

ки, ЕХ > IМ і NX > 0, то "Вітчизна" виступає креди¬

тором.

293 Розділ 10

Рис. 10.1. Співвідношення заощаджень та інвестицій

Основну тотожність можна записати так:

Υ - (С + І + G) = NX,

де NX > 0 передбачає перевищення доходу над витра¬

тами, а

NX < 0 передбачає перевищення витрат над дохо¬

дом.

А це означає зовнішню нерівновагу на макроеконо-

мічному рівні. Для відновлення зовнішньої рівноваги

необхідно вибрати відповідні засоби, наприклад, фіс¬

кальні (з податками і бюджетними витратами).

Тепер розглянемо основну тотожність з позицій

участі в ній національних та іноземних факторів ви¬

робництва.

Перша тотожність полягає у тому, що дохід (сукуп¬

ний випуск) дорівнює внутрішнім витратам на товари

та послуги плюс чистий експорт.

294 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

Якщо Υ (випуск) = ВВП (GDP), тобто дорівнює вар¬

тості товарів і послуг, створених на території країни,

незалежно від національної приналежності факторів

виробництва, то NX включає товари і нефакторні по¬

слуги.

Якщо Υ (випуск) = ВНП (GNP), тобто дорівнює кін¬

цевій вартості товарів і послуг, створених національни¬

ми факторами виробництва незалежно від території їх

розміщення, то NX включає товари, нефакторні послу¬

ги й чисті факторні доходи з-за кордону (YF).

Тоді основну тотожність можна записати так:

GNP = Y = C + I + G + (X-M + YF). (10.2)

Якщо до обох частин тотожності додати чисті транс¬

ферти з-за кордону (TRF), то ми отримаємо валовий

національний дохід, що залишається в розпорядженні

(GNDi).

GNDi = C + I + G(X-M + YF+ TRF). (10.3)

Тут вираз (X - Μ + YF + TRF) відповідає балансу

поточних операцій в рахунках платіжного балансу.

Тепер віднімемо і додамо податки (Т) в правій ча¬

стині рівняння (10.3) і отримаємо рівняння:

GNDi = C + I + G+T-T + (X-M + YF+ TRF). (10.4)

Використаємо відомі рівняння:

Sp

 = GNDi - СΤприватні заощадження;

BS = Τ - G — надлишок держбюджету;

NX = X - Μ + YF + TRF — рахунок поточних опе¬

рацій.

Підставивши їх в рівняння (10.4), отримаємо:

NX = (Sp

 -I) + (T- G). (10.5)

295 Розділ 10

Таким чином, баланс поточних операцій дорівнює

сумі бюджетного надлишку та різниці між заощаджен¬

нями й інвестиціями приватного сектору.

Це рівняння встановлює зв'язок між зовнішньою

рівновагою і державним бюджетом. Звідси видно, що

зростання бюджетного дефіциту, якщо він не супро¬

воджується збільшенням приватних заощаджень або

зменшенням інвестицій, безумовно, призведе до по¬

гіршення балансу поточних операцій.

Для досягнення позитивного сальдо поточних опе¬

рацій необхідно, щоб Sp

 > І, або ж Τ > G. Якщо за

допомогою засобів економічної політики будуть досяг¬

нуті ці умови, то покращиться баланс поточних опе¬

рацій.

Ця політика має переваги перед тарифною та нета-

рифною політикою (квоти, мито, субсидії). Насправді

дефіцит балансу поточних операцій (-ΝΧ) означає не¬

достатність національних заощаджень порівняно з інве¬

стиціями і державними витратами.

Проведемо більш детальний аналіз величини NX з

позиції джерел її фінансування. Якщо рахунок поточ¬

них операцій представити як суму джерел його фінан¬

сування, то отримаємо:

(10.6)

296 ня за рахунок імпорту майбутнього споживання. Доб­

робут цієї країни зростає.

NX < 0 означає, що чисті зарубіжні активи змен­

шуються або зростають ліквідні вимоги до "Вітчиз­

ни" з боку іноземців. Резерви іноземної валюти змен­

шуються, відбувається приплив капіталу в країну.

Країна імпортує сьогоднішнє споживання за рахунок

експорту майбутнього споживання. Рівень добробуту

в "Вітчизні" падає.

Постійні дефіцити балансу поточних операцій при­

зведуть до скорочення чистих зарубіжних активів.

"Вітчизна" перетвориться в нетто-боржника, і перед

нею виникне проблема: як сплачувати борги?

Перетворимо рівняння (10.5) з урахуванням рівнян­

ня (10.6).

Отримаємо:

— зміни в чистих офіційних резервах іноземної

валюти;

— зміни у внутрішньому кредитуванні уряду і

комерційних банків;

297

Надлишок держбюджету, як видно, означає чисте

збільшення ліквідних вимог "Вітчизни" до зовнішньо­

го світу.

Отже, вся проблема зводиться до маніпулювання

фіскальними засобами — податками, державними ви­

тратами, трансфертами тощо. Є й інший шлях — ви­

користання резервів іноземної валюти.

Припустимо, що офіційні резерви іноземної валюти

Національного банку дорівнюють резервам іноземної

валюти країни. Тоді з балансового звіту Національно­

го банку випливає: Розділ 10

— зміни в грошовій базі (грошах підвищеної

потужності).

У рахунках зовнішнього сектору баланс офіційних

рахунків дорівнює:

BP = NX + ΚΑ = AR,

де BP — баланс офіційних розрахунків;

КА — рахунок руху капіталу;

NX — рахунок поточних операцій.

При BP < 0, зростає попит на іноземну валюту й

офіційні резерви іноземних валют зменшуються, ос­

кільки Національний банк повинен купувати власну

валюту в обмін на іноземну. Тоді зміни в грошах підви­

щеної потужності дорівнюють змінам в чистих офіцій­

них резервах іноземної валюти при не­

змінності внутрішнього кредитування уряду і комер­

ційних банків Грошова база через грошовий

мультиплікатор пов'язана з пропозицією грошей:

де Sm

 — пропозиція грошової маси;

MB — грошова база.

Якщо чисті офіційні резерви іноземної валюти

знизяться, то зменшаться прирости грошової бази

грошова база (MB) і пропозиція грошової маси

(Sm). А це означає зниження ділової активності, паді­

ння попиту (AD) і випуску (Y).

Національний банк не повинен вести пасивну по­

літику, коли зменшуються чисті офіційні резерви. Він

повинен проводити активну політику "стерилізації",

тобто змінювати обсяги внутрішніх кредитів (DC) та­

ким чином, щоб грошова маса підвищеної потужності

(MB) залишалася незмінною, незважаючи на зміни

чистих офіційних резервів іноземної валюти. Якщо

298 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

вони будуть зменшуватись, то це викличе зростання

обсягів внутрішнього кредитування. Національний

банк буде витрачати офіційні валютні резерви, тим

самим зменшуючи грошову базу, але одночасно збіль¬

шуючи внутрішнє кредитування. Це можливо завдя¬

ки проведенню грошової політики з використанням

таких її інструментів, як операції на відкритому рин¬

ку, зниження ставки дисконту, або зниження норм

резервного покриття. Тоді маса грошей залишиться на

попередньому рівні або зменшиться на заплановану

величину. Ця політика, як правило, спрямована на

підтримку процентної ставки чи грошової маси на по¬

передньому рівні. Така ситуація може виникнути в

умовах дефіциту платіжного балансу. Позитивне саль¬

до платіжного балансу навпаки спонукає Національ¬

ний банк до збільшення грошової маси, що буде стиму¬

лювати внутрішні витрати та імпорт.

Розглянуті тут і раніше (в розділах 1 і 9) положення

про зв'язки внутрішніх секторів національної еконо¬

міки із зовнішньоекономічним сектором дають змогу

визначити точки стабільності та способи досягнен

ня внутрішньої і зовнішньої рівноваги у відкритій еко¬

номіці та побудувати відповідну модель (IS - LM -

ВР-модель). Взагалі це IS — LM-модель Дж. Р. Хікса,

адаптована до відкритої економіки.

В реальному секторі відплив коштів із системи у

вигляді заощаджень (S) і витрат на імпорт (IМ) дорів¬

нює "ін'єкціям" коштів у систему у вигляді інвестицій

(/) і доходів від експорту (ЕХ). Рівновага відобража¬

ється з допомогою кривої IS:

IS :Y = C (Y, T) + I(r) + G + EX (RER) -

-IM(Y,RER), (10.7)

де C — споживання як функція доходу (Υ) і податків (Т);

І — інвестиції як функція реальної процентної став¬

ки (т);

299 Розділ 10

G — державні витрати;

ЕХ — експорт як функція реального валютного

курсу (RER);

IМ — імпорт як функція доходу (У) і реального ва¬

лютного курсу (RER).

Крива IS в моделі збалансованої відкритої еконо¬

міки показує можливі комбінації рівня доходу і про¬

центної ставки, за яких реальний сектор перебуває в

рівновазі. Вона має від'ємний нахил, оскільки збіль¬

шення процентної ставки зменшує інвестиції і через

мультиплікативний ефект веде до зниження рівня

доходу. Екзогенними змінними тут виступають ав¬

тономні витрати і чисті податки. Будь-які зміни в

цих компонентах зрушують криву. У відкритій еко¬

номіці на зрушення кривої впливає також зміна об¬

мінного курсу національної валюти. Нахил кривої IS

у відкритій економіці залежить не тільки від гранич¬

ної схильності до споживання та чутливості інве¬

стицій до процентної ставки, а й від величини гра¬

ничної схильності до імпортування.

У грошовому секторі, де трансакційний і спекуля¬

тивний попит на гроші (Dm) дорівнює їх пропозиції

(Sm), рівновага відображається з допомогою кривої LM:

(10.8)

де Μ — пропозиція грошей, що контролюється Націо¬

нальним банком;

Ρ — рівень цін;

L — попит на гроші як функція процентної ставки

(г) і доходу (У);

— реальна пропозиція грошей.

Крива LM в моделі збалансованої відкритої економіки

показує можливі комбінації рівня доходу і процентної

300 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

ставки, за яких грошовий сектор перебуває в рівновазі.

Вона має позитивний нахил, оскільки процентна ставка

і дохід обернено впливають на попит на гроші. Зміни в

номінальній пропозиції грошей ведуть до зрушень кри­

вої LM. Нахил її залежить від чутливості попиту на

гроші до рівня доходу і величини процентної ставки.

У зовнішньоекономічному секторі, де дефіцит балан­

су поточних операцій (ЕХ-ІМ) покривається чистим

припливом короткострокового капіталу з-за кордону

(FI), рівновага відображається з допомогою кривої BP:

де КА — баланс руху капіталів як функція різниці між

внутрішньою і світовою процентними ставками, яка

тут показана для малої відкритої економіки;

BP — крива у моделі збалансованої відкритої еко­

номіки, яка показує можливі комбінації рівня дохо­

ду і процентної ставки, за яких платіжний баланс пе­

ребуває в рівновазі. Вона має додатній нахил, оскіль­

ки збільшення доходу веде до зростання імпорту і, за

інших рівних умов, до дефіциту сальдо поточних опе­

рацій. Відновлення рівноваги платіжного балансу

можливе за досягнення достатнього позитивного саль­

до балансу руху капіталів (NX + ΚΑ= 0). Для цього

за заданого рівня доходу необхідним є збільшення

внутрішньої процентної ставки. Зміни у параметрах

екзогенних факторів, які викличуть зміни чистого ек­

спорту, а також зміни в потоках капіталу під дією фак­

торів, не пов'язаних зі  з м і н а м и процентної ставки,

зрушують криву BP. Нахил цієї кривої може бути як

від'ємним, так і додатнім. Це залежить від рівня

міжнародної мобільності капіталу (тоді він від'ємний)

і від величини граничної схильності до імпортування

(тоді він додатній). За низького рівня мобільності ка-

301 Розділ 10

піталу крива ВР буде крутою, а за високого — похи¬

лою.

Графічно модель потрійної рівноваги у відкритій

економіці має вигляд, як на рис. 10.2. Вона розміщена

в осях г і Y, які є інструментами макроекономічної по¬

літики. Область правіше кривої IS відповідає інфляцій¬

ному попиту і надлишковій зайнятості, а лівіше — над¬

лишковій пропозиції і неповній зайнятості. Область пра¬

віше кривої ВР відповідає дефіциту платіжного балан¬

су, а лівіше — його активному сальдо.

Рис. 10.2. Потрійна рівновага у відкритій економіці

Як видно з графіка, одночасна рівновага у відкритій

економіці досягається в точці А, де всі три криві пере¬

тинаються. Звісно, це ідеальний стан економіки. По¬

вна рівновага досягається в результаті дії ринкових сил

лише тимчасово, потім економіка виходить з балансу і

потребує коригування.

302 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

Порівнюючи всі три рівняння, зважимо на те, що

змінна державних витрат зустрічається тільки в рів¬

нянні кривої IS і тому впливає тільки на реальний

сектор. Змінна пропозиції грошей Sm

 зустрічається

тільки в рівнянні LM кривої, і тому її зміна впливає

тільки на грошовий сектор. Змінна валютного курсу

присутня в усіх трьох рівняннях і тому впливає на

стан в усіх трьох секторах. Якщо вважати, що уряд

може маніпулювати державними витратами і пропо¬

зицією грошей, то, знаючи їх параметри, завжди мож¬

на визначити рівень доходу, процентної ставки і ва¬

лютного курсу, за яких усі три сектори перебувають у

рівновазі.

Вперше ця модель була обґрунтована Р. Манделлом

та М. Флемінгом. Оскільки вони допускали абсолютну

мобільність капіталу між країнами, то лінія ВР у них

була горизонтальною. Ми дотримуємося того підходу,

що ближчим до реальності буде ситуація, в якій на¬

явні певні перепони на шляху руху капіталу в міжна¬

родній економіці. Таке припущення не вносить прин¬

ципових змін в кінцеві результати аналізу, який ми

почнемо зі стандартного випадку малої країни з фіксо¬

ваним валютним курсом та регульованим потоком ка¬

піталу. Далі розглянемо ті самі варіанти за умов гнуч¬

кого валютного курсу, а потім перейдемо до аналізу

великої відкритої економіки.

10.2. Макроекономічна політика у малій

відкритій економіці

Змоделюємо спочатку імовірну економічну політи¬

ку в умовах режиму фіксованого валютного курсу.

Попередньо потрібно обумовити, що для малої країни

світова процентна ставка (r*) — величина задана, а

303 Розділ 10

мобільність капіталу низька (це характерно для біль¬

шості країн, в тому числі й для України). Передбача¬

ється також, що в Національному банку наявні валютні

резерви, необхідні для підтримки офіційного валют¬

ного курсу.

Нехай економіка малої країни знаходиться в точці

Ε (рис. 10.3). У цій точці вона досягає рівноваги, але

за умовами будь-якої моделі кейнсіанського похо¬

дження не забезпечує повної зайнятості. Для ліквідації

безробіття уряд ставить за мету збільшення національ¬

ного виробництва. Досягнення цієї мети можливе з

використанням засобів монетарної чи фіскальної по¬

літики.

Якщо уряд використовує засоби монетарної політи¬

ки, то він збільшує грошову масу. Зростання пропо¬

зиції грошей зміщує криву LM в положення LM'. Еко¬

номіка зміститься в точку Е', в якій буде досягнута

внутрішня рівновага, що відповідає повній зайнятості

населення. Але при цьому виникає дефіцит платіжно¬

го балансу, адже точка Е' знаходиться значно правіше

кривої ВР. Національна валюта почне знецінюватись.

Для підтримки попереднього валютного курсу уряд

повинен буде використати частину резервної валюти,

продаючи її. Ця акція зменшить пропозицію націо¬

нальної валюти і поверне LM' в попереднє положення.

Дефіцит платіжного балансу буде ліквідовано, але

безробіття залишиться на рівні, що був до початку

проведення монетарних заходів. Отже, монетарна екс¬

пансія при фіксованому курсі неефективна.

Тепер розглянемо випадок використання заходів

фіскальної політики (рис. 10.4). Уряд для стимулюван¬

ня сукупного попиту може збільшити державні витра¬

ти або ж зменшити податки.

Бюджетна експансія змістить криву IS в положен¬

ня IS'. Економіка переміститься в точку Е', в якій

буде досягнута внутрішня рівновага, але порушиться

304 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

ВР

L M

LM'

Рис. 10.3. Реакція на грошову експансію за фіксова¬

ного валютного курсу

Рис. 10.4. Реакція на фіскальну експансію за фіксо¬

ваного валютного курсу

305 Розділ 10

зовнішня, так як цій точці відповідає дефіцитне зна¬

чення сальдо платіжного балансу. При цьому дохід

зростає до рівня  Y 2

, збільшуючи попит на гроші. Тоді

процентна ставка зростає до рівня r2

. Але при низькій

мобільності капіталу покращення рахунку руху капі¬

талу буде незначним. Водночас зростання доходу ви¬

кличе значне збільшення попиту на імпорт. Дефіцит

платіжного балансу буде стійким.

Для підтримки офіційного валютного курсу уряд

почне продавати іноземну валюту. Це зменшить ва¬

лютні резерви країни і грошову масу в обігу. В резуль¬

таті крива LM, яка раніше перемістилася в положен¬

ня LM' під дією збільшення грошової маси як реакція

на зростання доходу, повертається в попереднє поло¬

ження. Рівновага буде досягнута в точці Е". Уряд до¬

сягне своєї мети. Отже, фіскальна експансія при фіксо¬

ваному валютному курсі буде досить-таки ефективною.

Адже дохід, хоч і не значною мірою, але зростає,

збільшується також процентна ставка. Таким чином

збільшиться приплив капіталу з-за закордону.

Тепер розглянемо ще варіант економічної політики

у відкритій економіці, пов'язаний з тарифним регулю¬

ванням, необхідним для збалансування поточних пла¬

тежів. Припустимо, що уряд вирішив обмежити обся¬

ги імпорту, вводячи імпортне мито. Чистий експорт

зросте. У зв'язку з тим, що чистий експорт входить в

рівняння кривої IS, його зростання під впливом екзо¬

генних факторів змістить криву IS в положення IS'

(рис. 10.5). Економіка переміститься з точки Ε в точку

Е', у якій вона буде знаходитись у стані внутрішньої

рівноваги. Водночас сальдо платіжного балансу стане

від'ємним. Очевидно, що це результат значного від'єм¬

ного сальдо рахунку поточних операцій, адже більш

висока процентна ставка залучить в країну капітал, і

сальдо його руху буде позитивним. Рівень доходу зро¬

сте до рівня Ύ2, а процентна ставка до рівня r2

. Разом

306 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

з тим, чистий експорт є складовою рівняння кривої ВР.

Тому ця крива теж зміститься вправо. Але мульти-

плікативний ефект для кривої ВР буде більшим, ніж

для кривої IS, і перша зміститься вправо значно

більше. Це пов'язано з тим, що в рівняння кривої ВР

не входить функція споживання.

2 З

Рис. 10.5. Зовнішньоекономічна політика у відкритій

економіці в умовах фіскального валютного курсу

Під впливом зростання процентної ставки в точці

Е' сальдо рахунку руху капіталів також зросте. Тому

виникне значне активне сальдо платізкного балансу.

Про це свідчить положення точки Е' відносно кривої

ВР'. Тоді попит на національну валюту зросте. Для

запобігання зростанню курсу валют щодо вітчизня¬

них грошей національний банк купує іноземну валю¬

ту. Грошова маса в обігу збільшується, крива LM

зміщується в положення LM'. Процентна ставка падає

307 Розділ 10

до рівня r3

 Дохід ще більше зростає. Економіка пере¬

міщується в точку Ε", у якій і буде досягнута потрійна

рівновага.

Тепер перейдемо до моделей макроекономічної по¬

літики в умовах гнучкого валютного курсу. Вільний

флоатинг передбачає коливання валютного курсу під

дією попиту і пропозиції. Розглянемо послідовно ті самі

варіанти застосування фіскальної і монетарної політи¬

ки, необхідної для досягнення повної зайнятості та

економічного зростання, а потім — зовнішньоеконо¬

мічної політики, застосування методів якої дасть змо¬

гу урівноважити платіжний баланс.

Розглянемо проаналізовану вище ситуацію в еко¬

номіці з початковою рівновагою в точці Е, яка перед¬

бачає наявність безробіття (рис. 10.6).

Уряд застосовує фіскальну експансію, зменшую¬

чи податки чи збільшуючи державні витрати. Для

кривої IS вони є екзогенними факторами, тому кри¬

ва зміщується в положення IS'. Дохід зростає до

рівня Y2

, а процентна ставка до рівня r2

. Більш висо¬

кий рівень доходу спричинить зростання імпорту і,

як результат, сальдо балансу поточних операцій буде

негативним. Воно не перекриється позитивним саль¬

до балансу руху капіталу, оскільки зростання про¬

центної ставки за низької мобільності капіталу має

слабкий вплив на платіжний баланс. Основною скла¬

довою його буде рахунок поточних операцій. Отже,

сальдо платіжного балансу буде негативним, і йому

відповідає стан економіки в точці Е', яка знаходи¬

ться правіше кривої ВР. Це спричинить падіння кур¬

су національної валюти, що призведе до підвищення

конкурентоспроможності вітчизняних товарів і зро¬

стання їх експорту. Дефіцит платіжного балансу

почне скорочуватись, що змістить криву ВР в поло¬

ження ВР'. Одночасне зростання випуску вітчизня¬

них товарів змістить криву реального сектора в по-

308 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

2  ' 3

 J

-

Рис. 10.6. Фіскальна експансія у відкритій економіці

з гнучким валютним курсом

ложення IS". Екзогенний фактор чистого експорту

зумовить зміщення кривої ВР більшою мірою ніж

кривої IS. Але з часом це не завадить перетину трьох

кривих — товарного, грошового і валютного ринків

— в одній точці Е". Саме в цій точці і буде досягнута

внутрішня і зовнішня рівновага, буде ліквідовано без¬

робіття і сальдо платіжного балансу дорівнюватиме

нулю (ВР = 0).

У цілому фіскальна політика в умовах гнучкого

валютного курсу дає більше зростання доходу, ніж в

умовах фіксованого валютного курсу.

Розглянемо наслідки монетарної політики у відкри¬

тій економіці в умовах вільного флоатингу (рис. 10.7).

В результаті збільшення грошової маси на ринку,

сукупний попит змістить криву LM в положення LM'.

Як наслідок зросте дохід до рівня Y2

 і процентна став¬

ка знизиться до рівня r2

. Платіжний баланс зазнає

309 Розділ 10

Рис. 10.7. Монетарна експансія у відкритій економіці

з гнучким валютним курсом

негативних змін. Більш високий дохід стимулювати­

ме імпорт, і чистий експорт матиме від'ємне сальдо.

Падіння процентної ставки спричинить відплив капі­

талу за кордон, і сальдо рахунку капіталів стане де­

фіцитним. Тоді платіжний баланс буде зведеним зі

значним дефіцитом. Курс вітчизняної валюти пони­

зиться і стимулюватиме зростання експорту та вітчиз­

няного виробництва, а отже і доходу. Оскільки перша

компонента є екзогенним фактором щодо кривої BP,

то остання зміститься в положення BP', а зростання

грошової маси, яка теж є екзогенною стосовно кривої

IS, змістить її в положення IS'. Всі три криві перет­

нуться в точці потрійної рівноваги Е". Тоді спостері­

гатиметься зростання вітчизняного виробництва, а,

очевидно, і зростатиме рівень зайнятості. Зниження

процентної ставки викличе зростання внутрішніх інве­

стицій, що теж буде сприяти ліквідації безробіття.

310 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

Баланс платежів, як бачимо, теж зведеться до нуля

(ВР = 0).

Далі проаналізуємо стимулюючий вплив на відкри¬

ту економіку протекціоністської зовнішньоторговель¬

ної політики (рис. 10.8).

Рис. 10.8. Протекціоністська зовнішньоекономічна

політика у малій відкритій економіці при гнучкому

валютному курсі

Як і раніше, економіка знаходиться в точці Е. Вплив

держави на обсяги зовнішньої торгівлі змінює обсяги

сукупного попиту. Крива IS зміщується в положення

IS'. Це спричиняє зростання доходу до рівня Y2

 і про¬

центної ставки до рівня r2

. Збільшення доходу супро¬

воджується зростанням імпорту і виникненням

від'ємного сальдо поточних операцій, а за низької мо¬

більності капіталу, — і дефіциту платіжного балансу.

Про це свідчить нова точка внутрішньої рівноваги, яка

знаходиться правіше кривої ВР. Реакцією на цю ситуа-

311 Розділ 10

цію є падіння валютного курсу і збільшення експорту.

Чистий експорт зростає, в тому самому напрямку зміню¬

ється і сальдо руху капіталів. Крива ВР зміщується

вправо в положення ВР'. В точці Е' платіжний баланс

має значне позитивне сальдо. І економічні процеси по¬

чинають розвиватись у зворотному напрямку.

Валютний курс національних грошей стрімко зро¬

стає. Не втручаючись у цей процес, Національний банк

залишається спостерігачем. А тим часом вітчизняний

експорт скорочується, а імпорт, навпаки, зростає, що

спричиняє зменшення чистого експорту. Криві IS і ВР

зміщуються в зворотному напрямку до їх початкового

положення. Тільки в точці Ε буде досягнута потрійна

рівновага, але поставлена мета може бути досягнута

лише на деякий час.

Таким чином, аналіз макроекономічної політики у

малій відкритій економіці з низькою мобільністю ка¬

піталу дає змогу зробити такі висновки.

1. Фіскальна політика повністю ефективна тільки в

умовах фіксованого валютного курсу. За вільного фло¬

атингу вона ефективна лише частково — попередній

ефект розширення сукупного попиту нейтралізується

наступним скороченням чистого експорту.

2. Експансіоністська монетарна політика ефектив¬

на тільки в режимі вільного валютного курсу. За фіксо¬

ваного обмінного курсу для його збереження і під за¬

грозою збільшення дефіциту платіжного балансу уряд

змушений застосовувати валютну інтервенцію, яка

повертає економіку до початкового стану.

3. Протекціоністська політика повністю ефективною

буде тільки в умовах фіксованого валютного курсу,

коли вона не тільки збалансує платіжний баланс, але і

вплине на зростання зайнятості екзогенним чином. В

умовах вільного флоатингу вона майже неефективна.

312 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

10.3. Макроекономічна політика

у великій відкритій економіці

У випадку великої країни треба мати на увазі одну

обставину: світова процентна ставка не може сприйма¬

тись як задана. Вона залежить від внутрішньої і зов¬

нішньої політики. Фіскальна експансія, за інших не¬

змінних умов, збільшує процентну ставку, а монетар¬

на зменшує. Водночас зовнішньоекономічна політика

може діяти в обох напрямках: якщо вона супрово¬

джується зростанням курсу національної валюти, то

процентна ставка зростає, а якщо зниженням валют¬

ного курсу, то процентна ставка знижується. В цілому

ж заходи економічної політики у великій відкритій

економіці мають наслідки, характерні як для закри¬

тої, так і для відкритої економіки залежно від екзоген¬

них умов. Втім, розглянемо можливі варіанти більш

детально.

Проаналізуємо спочатку монетарну політику вели¬

кої країни (рис. 10.9).

Насправді мобільність капіталу для великої країни

досить висока. А це означає, що крива ВР буде гори¬

зонтальною. При цьому гранична схильність до імпор¬

тування незначна. Як і в моделі IS - LM для закритої

економіки грошова експансія зменшує внутрішню про¬

центну ставку. Крива LM переміщується вправо, а кри¬

ва ВР — вниз. Як результат розпочинається відплив

капіталу за кордон. За гнучкого курсу вітчизняна ва¬

люта знецінюється, що спричинює покращення балан¬

су поточних операцій. Тоді крива IS переміститься

вправо в положення IS'. Для великої країни внутріш¬

ня грошова експансія зумовить незначне зниження

світової процентної ставки.

Водночас за кордоном відбуваються протилежні

процеси. Знецінення валюти у великій країні еквіва-

313 Розділ 10

LM'

Рис. 10.9. Грошова експансія за гнучкого валютного

курсу і високої мобільності капіталу:

а) "Велика країна";

б) "Інший світ"

лентне подорожчанню валюти в іншому світі. Це нега­

тивно вплине на баланс поточних операцій інших

країн, в результаті чого крива IS* зміститься в поло­

ження IS*'. Крива BP* зміститься вниз, а нова рівно­

вага виникне в точці E*' .

Звідси можемо зробити такий висновок: грошова

експансія всередині великої країни скоротить сукуп­

ний попит за кордоном. Ефект передачі буде негатив­

ним у зв'язку з тим, що заходи спрямовані на збільшен­

ня виробництва у великій країні водночас скорочують

його за кордоном.

Тепер розглянемо випадок застосування фіскальної

експансії за тих самих умов: гнучкий валютний курс і

вільне переміщення капіталу.

Якщо велика країна проводить фіскальну експан­

сію, то загальний баланс інвестицій і заощаджень у

світовій економіці зрушується, що викликає зростан­

ня процентної ставки в країні та світі.

314 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

Рис. 10.10. Фіскальна експансія при гнучкому валют¬

ному курсі і вільному переміщенні капіталу:

а) "Велика країна";

б) "Інший світ"

\  Ефект буде схожим на ефект, характерний для еко¬

номіки. Крива IS зміщується вправо в точку Ε', але

водночас і крива ВР зміщується вгору, як це показано

на рис. 10.10. Рівновага встановиться в точці Е" пере¬

тину LM і ВР'. У зв'язку з подорожчанням валюти кри¬

ва IS теж переміщується у напрямку точки рівноваги

Е". Нова рівновага характеризується більшою величи¬

ною сукупного попиту Υ2, більш високою процентною

ставкою r2

 (і в великій країні, і за кордоном) і подорож¬

чанням національної валюти. Ця обставина відповідно

спричинить погіршення поточного балансу. Але фіс¬

кальна експансія нейтралізується не остаточно.

Світова процентна ставка зростає, приплив капіта¬

лу в країну зменшується і, як наслідок, валютний курс

знижується на меншу величину. Тоді ефект витискан¬

ня чистого експорту буде меншим.

315 Розділ 10

В інших країнах ситуація розвивається в протилеж¬

ному напрямку. Процентна ставка r* зростає і крива

ВР* зміщується вгору. Нова рівновага для інших країн

виникає в точці Е*' на перетині кривих ВР*' і LM*.

Сукупний попит за кордоном зростає від точки Е* до

точки Е*'. Іноземна валюта дешевшає. Це є дзеркаль¬

ним відтворенням подорожчання національної валю¬

ти. Таким чином підвищується конкурентоспромож¬

ність закордонних товарів. Отже, крива IS* для закор¬

донних країн ендогенно зміщується вправо IS*'.

Отже, можемо зробити певні висновки.

1. Грошова експансія всередині великої країни ско¬

рочує сукупний попит за кордоном. Ефект передачі

від'ємний (здійснюється політика "оббирання" сусіда),

у зв'язку з тим, що зростання доходу великої країни

відбувається за рахунок іншої.

2. За фіскальної політики країни, навпаки, ефект

передачі є позитивним, тобто збільшується дохід все¬

редині країни і за кордоном.

3. Вплив заходів економічної політики на велику

відкриту економіку визначається за правилом "вели¬

кого пальця": велика відкрита економіка є проміжним

випадком між великою закритою економікою і малою

відкритою економікою. Щоб визначити вплив еконо¬

мічної політики на динаміку будь-якої змінної, по¬

трібно обчислити показники для двох граничних ви¬

падків і взяти середнє значення.

Але все може змінитись на протилежне, якщо зміни¬

ти умови (наприклад, провести індексацію заробітної

плати), тоді фіскальна політика матиме такі самі на¬

слідки, які мала монетарна, а остання такі, які мала

фіскальна.

316 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

10.4. Монетаристське моделювання

відкритої економіки

Монетаристська модель базується на двох основних

передумовах.

Перша передумова представлена рівняннями інфля¬

ції для "Вітчизни" і "Закордону":

(10.10)

(10.11)

де Ρ — логарифм загального рівня цін;

Sm

 — логарифм номінальної пропозиції грошей;

Dm

 — логарифм грошового попиту;

(*) — позначення відповідних змінних для "Закор¬

дону".

В найпростішому випадку показники реального по¬

питу на гроші можуть бути виражені такими рівнян¬

нями:

(10.12)

(10.13)

де у — логарифм національного доходу;

і — логарифм номінального процента;

n і а — позитивні величини, що відображають участь

кожного з компонентів у загальному попиті на грошову

масу;

k — бажане співвідношення номінальних грошових

залишків і номінального національного доходу (вели¬

чина постійна).

Якщо рівняння (10.12) і (10.13) підставити у рівнян¬

ня (10.10) і (10.11), то стає очевидним, що дохід і об-

317 Розділ 10

мінний курс визначають грошовий попит. Останній, у

свою чергу, впливає на рівень цін. Якщо припустити,

що темпи зростання пропозиції грошей випереджають

темпи зростання попиту на гроші, то неминучою буде

інфляція (Р > 0). При цьому рівняння (10.13) передба¬

чає, що реальному попиту на гроші притаманна оди¬

нична еластичність за доходом і напівеластичність за

процентом.

Друга передумова монетаристської моделі полягає

у дотриманні принципу паритету купівельної спромож¬

ності, тобто

Ρ = Ρ* R,

або у формі логарифма:

10Р = r + Р*,

або

r=Р-Р*, (10.14)

де R — обмінний курс спот;

r — логарифм валютного курсу.

Поєднуючи умови рівноваги, що випливають з ви¬

кладених вище передумов монетаристської моделі,

отримаємо:

r = (Sm

 - Sm*) + (Dm* -D m )= P- P*, (10.15)

або

r = (Sm

 - Sm*) + (k* - k) + n (у* -у) + а(і- і*). (10.16)

Рівняння (10.16) дає змогу зробити такі висновки:

1) коли дохід у "Вітчизні" зростає порівняно з "За¬

кордоном", то вітчизняна валюта дорожчає;

318 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

2) коли вітчизняна процентна ставка зростає віднос¬

но світової процентної ставки, то вітчизняна валюта

знецінюється;

3) коли рівень цін за кордоном змінюється, то уряд

не в змозі одночасно контролювати рівні інфляції і

обмінного курсу вітчизняної валюти, тому уряд пови¬

нен визначитися з режимом валютного курсу.

Згідно з постулатами монетаристської моделі за

фіксованого валютного курсу вітчизняний уряд втра¬

чає контроль над пропозицією грошей та імпортом

явищ інфляції і дефляції із "Закордону". У випадку

вільного флоатингу заходи урядового регулювання

здатні вплинути на реальний обсяг виробництва, але

несуттєво. На думку монетаристів, це пов'язано з мит¬

тєвою реакцією узгодження параметрів товарного рин¬

ку. Адже відомо, що монетаризм відстоює принцип

абсолютної гнучкості цін.

Монетаристські оцінки щодо реакції міжнародних

потоків капіталу на зміни у різниці вітчизняної і світо¬

вої процентних ставок значно відрізняються від кейн-

сіанських. Монетаристський підхід передбачає, що

різниця в номінальних процентних гтавках в окремих

країнах пов'язана з очікуваннями у змінах валютних

курсів. Останні, в свою чергу, віддзеркалюють очіку¬

вання різних темпів інфляції, а отже, і різних темпів

зростання грошової маси. Нехай (і - і*) > 0, тоді фор¬

муються очікування високої інфляції не в "Закор¬

доні", а у "Вітчизні", що в короткостроковому періоді

означає знецінення вітчизняної валюти. Тому еко¬

номічні суб'єкти скоригують касові залишки у вітчиз¬

няній валюті, тим самим збільшуючи попит на іно¬

земну валюту.

Отже, узгодження гнучких цін на ринках є ключо¬

вим моментом монетаристської моделі відкритої еко¬

номіки.

319 Розділ 10

Література

1. Киреев Α.Π. Международная зкономика: В 2 ч. —

Ч. II: Международная макрозкономика: открьітая зко¬

номика и макрозкономическое программирование:

Учеб. пособие для вузов. — М.: Международньїе отно-

шения, 1999. — С. 193—274.

2. Манків Грегорі Н. Макроекономіка: Підручник

для України: Пер. з англ. — К.: Основи, 2000. —

С. 338—373.

3. МиклашевскаяНА., Холопов А.В. Международ¬

ная зкономика: Учебник. — М.: МГУ им. М.В. Ломо-

носова: Дело и Сервис, 2000. — С. 195—271.

4. Овчинников Г.П. Международная зкономика:

Учеб. пособие. — СПб.: Изд-во Михайлова В.А.: Поли-

ус, 1998. — С. 526—580.

5. Сакс Дж.Д., ЛарренФ.Б. Макрозкономика. Гло-

бальньш подход: Пер. с англ. — М.: Дело, 1996. —

С. 427—485.

6. Сальваторе Д. Международная зкономика: Пер.

с англ. — М.: Риа "ПК", 1998. — С. 440—574.

7. Рокоча В.В. Міжнародна економіка: Навч. посіб.:

У 2 кн. — Кн. 2: Монетарна теорія міжнародної еконо¬

міки. — К.: Таксон, 2003. — С. 89—124.

320 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

В. АНАЛІТИЧНО-ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Основні терміни

Внутрішня рівновага  Internal balance

Зовнішня рівновага  External balance

Стерилізація  Sterilization

Діаграма Свона  Svan diagram

Модель Манделла  Mundell model

Чисті зарубіжні активи  Net foreign assets

Мобільність капіталу  Capital mobility

Модель "IS - LM - ВР"  "IS - LM - BP" model

Бюджетно-податкова політика  Fiscal policy

Грошово-кредитна політика  Monetary policy

Зовнішньоторговельна політика  Trade policy

Проблема вибору політики  Policy assignment problem

Абсолютна немобільність

капіталу

Perfect capital immobility

Модель малої відкритої

економіки

Model of small open economy

Стимулююча монетарна

політика

Monetary fiscal expansion

Стримуюча політика  Contractionary policy

Стимулююча політика  Expansionary policy

Модель загальної рівноваги  General equilibrium model

321 Розділ 10

Програмований матричний контроль

Вибрати три правильні відповіді на кожне з постав¬

лених питань:

1. Переміщення ВР кривої зумовлюється такими

екзогенними чинниками: ...

2. Нахил IS кривої визначається: ...

3. Для стимулювання сукупного попиту уряд може

скористатись: ...

4. Велика відкрита економіка відрізняється від

малої відкритої економіки: ...

Відповіді:

1) зміною норми податку;

2) збільшенням трансфертних платежів;

3) граничною схильністю до споживання;

4) впливом на світові економічні процеси;

5) збільшенням державних витрат;

6) зміною норми резервування;

7) вищою мобільністю капіталу;

8) чуттєвістю інвестицій до процентної ставки;

9) граничною схильністю до імпортування;

10) зменшенням податків;

11) роллю світової процентної ставки у внутрішньо-

економічних процесах;

12) бюджетними видатками.

322 Моделювання макроекономічної політики у відкритій економіці

Приклади вирішення типових задач

Задача 1. У відкритій економіці фірми розрахову¬

ються з сімейними господарствами за спожиті ресурси,

сплачуючи їм 940 млн грн. Домогосподарства витрача¬

ють на споживання 760 млн грн, заощаджують 170 млн

грн. Фірми перераховують в амортизаційний фонд

65 млн грн, одержують інвестиції в розмірі 240 млн грн.

Країна імпортує продукції на 135 млн грн, експортує —

на 140 млн грн, перераховує за кордон інвестицій

50 млн грн, одержує з-за кордону інвестицій на 40 млн

грн проміжне споживання 300 млн грн. Визначте саль¬

до платіжного балансу та імовірну макроекономічну

політику уряду.

Розв'язок. Завдання розв'язується за допомогою

діаграми потоків:

Y = 940

323 Розділ 10

де С — споживання;

Υ — дохід;

ЕХ — експорт товарів та послуг;

IМ — імпорт товарів та послуг;

Кех

 — експорт капіталу;

Кіт

 — імпорт капіталу;

S — заощадження;

А — спожитий капітал;

NFA — зміни чистих закордонних активів країни.

Як бачимо, ліквідні вимоги до "Вітчизни" зроста¬

ють, резерви іноземної валюти зменшуються і капітал

пливе до "Вітчизни". Країна може перетворитись у

нетто-боржника. Найбільш вірогідною політикою уря¬

ду буде маніпулювання фіскальними засобами.

Задача 2. У відкритій економіці фірми створюють

національний дохід, який накопичується в секторі

сімейних господарств, в розмірі 380 ум. од., перерахо-

вують у фонд амортизації 40 ум. од. Країна експортує

продукції на 75 ум. од., імпортує на 60 ум. од. Фірми

одержують 96 ум. од. валових інвестицій. Домогоспо-

324 Розділ 10

У = С + / + G + NX;

Υ = 0,95 + Υ + 1180 +100 - 45r + 250 - 0,4Υ - 90r;

У - 0,95Y + 0,4У - 1530 - 135r;

0,45Y = 1530- 135r;

0,45 · 2500 = 1530 - 135r;

1125- 1530 = -135;

-405 = -135r;

r =-405 : (-135) = 3;

SM = 2925 - 300 · 3 = 2925 - 900 = 2025.

Як бачимо, грошової маси замало для збалансуван¬

ня попиту і пропозиції. Наявний рецесійний розрив.

Треба скорочувати імпорт. Найвірогіднішою політикою

буде застосування протекціоністських заходів.

Задача 4. У відкритій економіці маємо значення:

споживання (С = 10 + 0,8Y), інвестування (/ =

= 100 ум. од.), заощадження (S = 10 ум. од.), спожи¬

тий капітал — 10 ум. од. Імпорт (IМ = 350 ум. од.),

експорт (ЕХ = 150 + 0,3Υ). Іноземними інвестиціями

(кредитами) можна збалансувати національну еконо¬

міку?

Попередні зауваження. Спираємось на загальну

макроекономічну тотожність:

Υ = С + І + G + NX (ЕХ - IМ),

де Υ — загальні витрати;

С — витрати на споживання;

G — державні витрати;

ЕХ — експорт;

IМ — імпорт.

326 Моделювання макроекономічноі політики у відкритій економіці

Розв'язок

Y = 10 + 0,8Y + 100 + 0 + 150 + 0,ЗY - 350 - -90 +

+ 1,1Y- 0,1Y = -90

Y =900

С = 10 + 0,8Y = 730

ЕХ = 150 + 0,ЗY = 150 + 270 = 420

Y = 730 + 100 + (420 - 350) = 900

NX = ЕХ- IМ = 420 - 350 = 70.

Заощадження реального і зовнішнього секторів

складають Se

 = 70 + 10 + 10 = 90 ум. од. Валові інве¬

стиційні витрати потребують на 10 ум. од. більше, ніж

це можливо заощадити (100 - 90 = 10). Саме на цю різни¬

цю мають покрити іноземні інвестиції, щоб збалансувати

економіку.

Г. ТВОРЧИЙ БЛОК

1. Використовуючи балансовий звіт Національно¬

го банку, покажіть як дефіцит балансу платежів

впливає на грошову базу за фіксованого валютного

курсу. Також покажіть як стерилізація впливає на

балансовий звіт Національного банку. За яких умов

можливості стерилізації дефіциту платіжного балан¬

су, яку здійснює Національний банк, стають обме¬

женими?

2. Економіка знаходиться на рівні потенційного

випуску (Yn). Споживання (С) залежить від доходу,

який знаходиться в розпорядженні, інвестиції (/) не

залежать від процентної ставки. Державний бюджет

збалансовано (BS = 0). Що буде з приватними заоща¬

дженнями (Sp

 ), національними заощадженнями (Sn),

327 Розділ 10

державним бюджетом і чистим експортом (NX), якщо

уряд вирішить скоротити величину сумарного подат¬

ку (T)?

3. Від чого в моделі IS - LM - ВР залежить нахил

кривої ВР? За яких умов національні товарний та гро¬

шовий ринки, а також валютний ринок одночасно пе¬

ребувають у стані рівноваги? Які при цьому досягають¬

ся цілі?

4. Використовуючи балансовий звіт Національного

банку, показати вплив дефіциту платіжного балансу

на грошову базу за фіксованого валютного курсу. По¬

кажіть також вплив інтервенції на балансовий звіт

Національного банку.

5. У "Вітчизни", у якої низька мобільність капіталу

і фіксований валютний курс, рівень валового внутріш¬

нього продукту більший за потенційний, а сальдо пла¬

тіжного балансу є дефіцитним. Покажіть на графіку

ситуацію, що виникла, і визначте можливі заходи еко¬

номічної політики, які забезпечать досягнення по¬

трійної рівноваги.

6. Який вплив на внутрішню і зовнішню рівновагу

буде мати збільшення попиту на гроші в країні в умо¬

вах гнучкого валютного курсу? Яке значення при цьо¬

му буде мати ступінь мобільності капіталу?

7. Чому згідно з монетаристськими поглядами уряд

втрачає контроль над пропозицією грошей в довго¬

строковому періоді в умовах фіксованого валютного

курсу? Якщо це так, то які наслідки для потрійної

рівноваги в економіці великої країни буде мати втрата

такого контролю? Що відбудеться у "Закордоні"?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Наверх ↑