8.3. Система показників плану

 

Показники, які використовуються в плануванні, поділяють на кількісні та якісні, об’ємні та питомі.

Кількісні показники плану виражаються абсолютними величинами. До них належать: обсяг товарної, валової продукції, обсяг реалізації, чисельність працюючих, чисельність робітників, фонд заробітної плати, сума прибутку, розмір затрат різних виробничих ресурсів (металу, палива тощо) і т.д.

Якісні показники є величинами відносними. Вони виражають економічну ефективність виробництва та його окремих факторів. Це зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції та інше. До якісних показників відносять також ті, що виражають співвідношення кількісних показників між собою, наприклад, рентабельність виробництва, фондовіддача, якість продукції тощо.

Необхідна система, взаємодія кількісних та якісних показників, які спрямовували б робітників промисловості не тільки на збільшення обсягу випуску продукції, але і на виготовлення цієї продукції в необхідній номенклатурі відповідної якості, з одержанням певного ефекту у вигляді прибутку при мінімальних затратах трудових, матеріаль-них та грошових ресурсів.

У системі показників плану промисловості розрізняють об’ємні та питомі показники.

Об’ємні показники встановлюють абсолютні величини виробництва в цілому, окремих процесів та факторів, які в ньому приймають участь, наприклад, обсяг виробництва в цілому, обсяг механічної обробки, складання, обсяг трудових затрат, матеріальних ресурсів тощо.

Питомі показники встановлюють відношення двох і декількох взаємопов’язаних показників, наприклад, затрати металу на одиницю продукції, капітальні вкладення на одиницю виробничої потуж­ності та інші.

Для розрахунку показників плану промисловості використовують натуральні, трудові та вартіснівимірювачі.

Натуральні вимірювачі використовують при плануванні обсягу виробництва, матеріальних ресурсів. Широке використання одержав трудовий вимірювач обсягу виробництва, який виражається в нормо-годинах. Трудові вимірювачі разом з натуральними використовуюся для розрахунку продуктивності праці, визначення норм виробітку та інше. За допомогою вартісних показників визначають динаміку роз­витку промисловості, темпи і пропорції, взаємопов’язують всі розділи плану. У вартісних вимірювачах плануються обсяг реалізації продукції, товарна та валова продукція.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76  Наверх ↑