7.7. Завдання, структура та організація

внутрішньозаводського транспорту

 

Машинобудівне виробництво пов’язане з переміщенням великих обсягів матеріалів, напівфабрикатів, оснащення, відходів виробництва та інших вантажів. Необхідна координація транспортних процесів з технологічними, постачання сировини, матеріалів, збут готової продукції.

Розрізняють транспорт: зовнішній, міжцеховий і внутрішньо­цеховий. Останній поділяється назагальноцеховий та міжопераційний.

Основні завдання внутрішньозаводського транспортного господарства:

– своєчасне забезпечення виробництва всіма видами транспорт­них засобів і послуг;

– раціональна організація експлуатації транспортних засобів і підйомно-транспортних механізмів при мінімальних витратах;

– розвиток технічної бази і механізація всіх трудомістких транс­портних процесів.

Транспортне господарство промислових підприємств створюється для переміщення основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції, обладнання, оснащення та інших вантажів між цехами, дільницями, місцями і операціями технологічного процесу.

За способом дії транспортні засоби поділяються на засоби перервної (циклічної) і неперервної дії, за напрямком переміщуваних вантажів – на горизонтальні (транспортери, рольганги), вертикальні (підйомники, ліфти), горизонтально-вертикальні (автонавантажувачі, кран-балки, мостові крани), похилі (канатні і монорельсові дороги).

Засоби неперервного транспорту і стаціонарне підйомно-транспортне обладнання, а також служби, які організовують їх експлуа­тацію, утворюють транспортне господарство цехів. До складу загальнозаводського транспортного господарства можуть входити декілька цехів. Тоді організовується транспортно-технічний відділ. На середніх заводах є єдині транспортні цехи. На невеликих підприємствах – об’єднані транспортні господарства.

Раціональна організація перевезень базується на основі вив­чення вантажообігу і вантажопотоків у масштабі підприємства і його окремих цехів та складів. Під вантажообігом розуміється загальна кіль-кість вантажів, які переміщуються за одиницю часу (протягом зміни, доби, місяця, року).

Вантажним потоком називається обсяг вантажів, що переміщуються за одиницю часу між двома пунктами. Вантажообіг – сума окремих вантажопотоків. Перевезення основних матеріалів складає 70–95 % від вантажообігу.

Дані по вантажообігу і вантажних потоках підприємства і окремих цехів подаються у вигляді так званої “шахової” відомості (табл. 7.1).

 

Таблиця 7.1 – Шахова відомість вантажообігу заводу за рік

Постачальник

Споживач

Склад
матеріалів

Заготі­вельний
цех

Механічний цех

Скла­дальний
цех

Склад

готових

виробів

Всього

відправлено

Склад

матеріалів

 

×

 

300

 

150

 

50

 

1

 

501

Заготівельний цех

 

 

×

 

250

 

20

 

 

270

Механічний цех

 

 

 

×

 

300

 

40

 

340

Складальний цех

 

 

 

 

×

 

300

 

300

Склад готовихвиробів

 

 

 

 

 

×

 

Загалом
по заводу

 

 

300

 

400

 

370

 

341

 

1411

За даними “шахової” відомості, планувань цехів і генеральними планами підприємств складають схеми вантажопотоків, а за вантажообігом і вантажопотоками встановлюють тип і структуру парку транспортних і підйомно-транспортних машин, кількість завантажувально-розвантажувальних постів, вид маршрутів засобів перервної дії – маят­никовий чи кільцевий.

При виборі виду транспортного засобу враховуються основні параметри вантажопотоку, вимоги до організації перевезень, організації та технології виробничого процесу, можливість забезпечення високої продуктивності і сприятливих умов праці робітників обслуговування.

Число транспортних засобів перервної (циклічної) дії:

 

http://library.tup.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2009_4/334/ch2.files/image117.gif,

 

де Qд – добовий вантажообіг, кг; Вд – добова продуктивність одиниці транспортного обладнання, кг.

Добовий вантажообіг:

 

http://library.tup.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2009_4/334/ch2.files/image119.gif

 

де gi – маса деталі; Ni – план випуску деталей; D – кількість робочих днів, п – кількість різновидів деталей.

Добова продуктивність транспортних засобів:

 

http://library.tup.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2009_4/334/ch2.files/image121.gif

 

де b – вантажопідйомність транспортного засобу; h – кількість рейсів за добу.

Число засобів безперервного транспорту (транспортерів) для вантажопотоку:

 

http://library.tup.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2009_4/334/ch2.files/image123.gif

 

де Qг – погодинний вантажообіг, кг; Вг – погодинна продуктив­ність транспортера, кг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76  Наверх ↑