7.3. Організація обслуговування робочих місць інструментом

 

Основне завдання цехового інструментального господарства – своєчасно забезпечувати робочі місця оснасткою при мінімальних роз­мірах оборотного фонду.

Порядок видачі оснастки визначається типом виробництва. В умовах масового виробництва, тобто при вузькій спеціалізації робочих місць, організовується комплектна видача оснастки в постійне користування з подальшою заміною. В одиничному виробництві, в якому на одному верстаті виконуються різні детале-операції, оснастка видається у тимчасове користування. У постійне користування оснастка видається за інструментальними книжками.

При організації цехового інструментального господарства намагаються звести до мінімуму витрати часу робітників на отримання та здачу оснастки. Активне забезпечення робочих місць оснасткою полягає в тому, що за заздалегідь розробленим графіком згідно з оперативним планом виробництва скомплектована оснастка доставляється на робоче місце з ІРК в обмін відпрацьованої. Підготовка і комплектування оснастки для робочих місць виконується за комплектувальними картами, які повинні бути підготовлені і передані в ІРК одночасно з графіком подачі оснастки. В умовах гнучких автоматизованих вироб­ництв (ГАВ) скомплектована оснастка може подаватися безпосередньо до модулів ГАВ або на спеціальні інструментальні дільниці автоматич­них комплексів. Примусова заміна оснастки має профілактичне значення: вона попереджує прискорений знос верстата, збільшену витрату оснастки і підвищує стабільність якості виконання операцій.

Залежно від ступеня розподілу праці між основними та обслуговуючими працівниками потрібно розрізняти наступні системи обслуговування робочих місць інструментом та оснасткою:

– система чергового обслуговування, яка використовується в умовах одиничного та дрібносерійного виробництва;

– система планово-попереджувального обслуговування є характерною для умов серійного виробництва;

– система стандартного обслуговування робочих місць при умові масового виробництва.

Суть системи чергового обслуговування робочих місць полягає в тому, що видача предметів праці, технологічного оснащення та технічної документації виконується обслуговуючими робітниками за вимогою основного робітника з оформленням відповідних документів. На підприємствах єдиним документом, на основі якого планується забезпечення робочих місць усім необхідним, є змінне завдання.

Більш ефективною є система планово-попереджувального обслуговування робочих місць, сутність якої полягає в тому, що всі необхідні види послуг для робочого місця виконують за завчасно розроб­леним календарним планом-графіком (графіки переналагоджування та огляду верстатів, графіки запуску партій деталей у виробництво, погодинні графіки подачі на робоче місце інструменту та іншого оснащення). Ця система передбачає максимальне визволення основних робітників від виконання невластивих їм функцій з обслуговування виробництва та скорочення втрат робочого часу протягом зміни.

В умовах масового і багатосерійного виробництва при викорис­танні гнучких виробничих систем (ГВС) найбільш ефективна система стандартного обслуговування робочих місць. У цьому випадку складаються стандартні плани та графіки обслуговування робочих місць згідно з встановленим ритмом виробництва.

Стандартне обслуговування передбачає регулярне поповнення робочих місць предметами праці, обов’язкову заміну різального і вимірювального інструменту та приладів, налагодження та підналагодження обладнання, а також вивезення з робочого місця готової продукції за завчасно розробленим стандарт-планом. При цій формі обслуговування основні виробничі робітники звільняються від виконання допоміжних функцій, що дозволяє більш раціонально використовувати їх робочий час. Стандартне обслуговування може бути використане у масовому виробництві, при стійкому виробничому процесі та постійному закріпленні операцій за робочими місцями. Ця система пози-тивно впливає на трудові процеси на робочих місцях та збільшує продуктивність праці.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76  Наверх ↑