Тема 1.1. Передумови виникнення фінансів

Сутність фінансів, закономірності їх розвитку, сфера товарно-грошових відносин, яку вони охоплюють, та роль в процесі суспільного відтворення визначаються економічним устроєм суспільства, природою та функціями держави.

Фінанси є історично сформованою, складною та багатогранною економічною категорією. Термін “фінанси” походить від латинського “finantia”, що в перекладі означає “грошовий платіж”. Вперше він був застосований на практиці в Італії у XIII ст. Зокрема, у Флоренції, Венеції, Генуї, де були добре розвинені торгівля, грошові розрахунки та банківська справа. Цим словом позначалися платежі та внески, які здійснювалися на користь держави. Фактично під фінансами розуміли державне публічне господарство або господарство будь-якого утворення нижчого рівня: земство, міська община тощо.

У цей період у деяких країнах, наприклад, Німеччині, термін “фінанси” мав негативне значення. Цей термін використовували у контексті із здирництвом, хабарництвом, вимаганням тощо. Вперше у сучасному трактування категорія “фінанси” почала застосовуватися у Франції, а ввів у науковий обіг це поняття французький професор Ж. Боден у праці "Шість книг про республіку" (1577 р.). У ті часи фінансами вважали сукупність грошових коштів необхідних для задоволення держави та різних суспільних груп.

Пізніше дана економічна категорія набула міжнародного розповсюдження і почала відтворювати відносини між населенням та державою з приводу створення й використання державних фондів грошових коштів.

Усе вищевикладене дає нам змогу сформулювати основні передумови виникнення фінансів:

1.Фінанси - це економічна категорія, що має вартісний характер і пов’язана з товарно-грошовими відносинами. Тому однією з основних причин виникнення фінансів можна вважати саме товарне виробництво.

Товарне виробництво передбачає наявність ринку, обмін товарів шляхом купівлі-продажу із застосуванням грошей. Просування товару від виробника до споживача зумовлене рухом грошової форми вартості, грошовими відносинами. В умовах госпрозрахункової діяльності підприємств вони забезпечують формування грошових доходів та нагромаджень розподіл та використання їх на потреби виробництва, потреби працівників, на загальнодержавні потреби.

Якщо ми розглянемо процес відтворення в динаміці, він постане як сукупність циклів, що безперервно повторюються і складаються з чотирьох послідовних стадій:

·виробництва (В);

·розподілу (Р);

·обміну (О);

·споживання (С), яке включає особисте споживання (Со) та виробниче споживання (Св). (Рис.1)

Кожний наступний цикл відтворення можливий лише після того, як створена у виробництві та реалізована в процесі обміну вартість буде розподілена (та перерозподілена), в результаті чого будуть сформовані цільові грошові потоки, які є основою задоволення різноманітних потреб. Саме в ході розподілу створюються умови (потенційні передумови) для майбутнього задоволення потреб, причому це відбувається у вартісній формі. Завдяки обміну вже з’являються реальні можливості для задоволення потреб за рахунок здобуття споживчих вартостей.

Рис.1. Процес формування фінансових відносин

Розширенню товарно-грошових відносин сприяє посилення та розвиток спеціалізації, суспільного розподілу праці як в країні, так і в світовому суспільстві. Все це зумовлює розширення сфери дії та посилення ролі фінансів як системи грошових відносин.

2. Другою умовою, що визначає об’єктивну необхідність фінансів, є дія закону вартості, який діє всюди, де є товарне виробництво. Продукт-товар може бути обміняним на інший лише за умови рівновеликих витрат суспільно необхідної праці на їх виробництво, тобто за умов їх однакової вартості. У товарному виробництві вартість товарів-продуктів, послуг, робіт визначається за допомогою грошей, в грошовій формі. Виникає необхідність для визначення вартості використовувати такі категорії як собівартість, ціна, прибуток, грошові накопичення.

3. Наступною умовою, що визначає об’єктивну необхідність фінансів, є принцип розподілу згідно витраченої праці, принцип матеріальної зацікавленості. За умов відмінностей характеру праці, рівня освіти, ступеня кваліфікації, вимір витрат праці кожного працівника є можливим лише в грошовій формі. В грошовій формі визначається і рівень оплати кожного працівника, і його частка в сукупному суспільному продукті. Таким чином, за допомогою системи грошових відносин забезпечується відповідна еквівалентність щодо відтворення затрат праці членів суспільства.

4. Четверта умова, що визначає необхідність фінансів, це наявність держави. З цього погляду доцільно визначити два основних етапи розвитку фінансів.

І етап характеризується нерозвиненою формою фінансових відносин, яким був притаманний неявний (прихований) характер, що знаходило відображення у формуванні державних доходів: у цей час держдоходи формувалися переважно за рахунок природних податків та трудових повинностей. Крім того, цей етап визначався відторгненням казни монархів від державної казни (бюджету), що супроводжувалося системним підходом до формування і використання державного бюджету. З виділенням державної казни і повним відокремленням її від власності монарха (ХVI-ХVII ст.) Виникли поняття державних фінансів, державного бюджету, державного кредиту. Такі зміни призвели до нового бачення суті фінансів. Платники податків поступово визнавали за державою право їх стягнення по мірі того, як держава зі свого боку/почала надавати послуги населенню і проводити ефективну фінансову політику . Саме у цей період закладалися структура та законодавче підґрунтя видаткової частини бюджету, які не змінювалися протягом багатьох століть. Так, були сформовані чотири напрями видатків бюджету: на військові потреби, управління, економіку й соціальні потреби. Основна маса грошових коштів (приблизно 2/3 бюджету) використовувалися на військові цілі і практично не мала впливу на економіку. Цікавим є той факт, що з тих часів і досі практично незмінною (11-13%) залишається частка видатків у бюджетах різних держав на управління.

ІІ етап характеризується багатогранністю фінансових систем, високим ступенем впливу фінансів на економіку, великим розмаїттям фінансових відносин. На цьому етапі фінанси стають одним з найважливіших чинників непрямого впливу на відносини суспільного відтворення: відтворення матеріальних благ, робочої сили й виробничих відносин.

Держава постійно втручається в суспільний процес розподілу національного доходу. За допомогою встановлених податків, зборів, платежів держава акумулює частину доходів працюючих, спрямовуючи ці доходи на утримання апарату управління, оборону, соціальні потреби населення. У зв’язку із постійними змінами в політичній, економічній та екологічній ситуації, а також змінами загально суспільної свідомості з’являються нові державні витрати на охорону навколишнього середовища, на здолання економічної відсталості окремих районів, надання субсидій та кредитів. Податки стають важливим фінансовим методом мобілізації ресурсів в державний та місцевий бюджети, а також найважливішим засобом перерозподілу національного доходу. Наявність держави викликає об’єктивну необхідність щодо визначення системи грошових відносин, які забезпечують формування відповідних доходів держави та використання їх в процесі виконання його функцій. Ці відносини визначають економічний зв’язок держави з підприємствами організаціями, галузями народного господарства, закладами невиробничої сфери, з населенням, що забезпечує активний вплив держави на розвиток економіки.

Питання до теми.

1. Охарактеризувати історичні аспекти заснування економічної категорії “фінанси” та її початкові особливості використання.

2. Розкрити зміст основних передумов виникнення фінансів.

3. Дати характеристику етапів розвитку фінансів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑