Тема 7.1. Зміст державних фінансів

Державні фінанси є однією з найважливіших сфер фінансової системи країни, що покликана забезпечити державу необхідними фінансовими ресурсами для виконання її економічних, соціальних та політичних функцій.

За економічною сутністю державні фінанси - це грошові відносини з приводу розподілу та перерозподілу ВВП та національного доходу, що пов’язані з формуванням фінансових ресурсів, які лишаються у розпорядженні держави та його підприємств, та використання цих ресурсів на розширене відтворення, управління, соціальні та культурні потреби, оборону країни.

Суб’єктами цих відносин виступає держава з одного боку (в обличчі відповідних владних структур) та юридичні та фізичні особи - з іншого.

Ланками державних фінансів є:

1.1. Бюджетна система:

1.1.1. Державний бюджет

1.1.2. Місцеві бюджети

1.2. Централізовані грошові фонди цільового призначення:

1.2.1. Пенсійний фонд

1.2.2. Фонд соціального страхування за тимчасовою непрацездатністю

1.2.3. Фонд обов’язкового державного страхування на випадок безробіття

1.2.4. Державний інноваційний фонд

1.2.5. Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

1.2.6. Інші фонди загальнодержавного призначення

1.3. Державний кредит

1.4. Страхування

1.5. Фінанси державних підприємств

За рівнями державні фінанси поділяються на загальнодержавні та місцеві

Загальнодержавні фінанси призначені для забезпечення тих потреб суспільства, які мають загальнонаціональний характер і відображають інтереси держави в цілому. Вони, з одного боку, формують фінансову базу вищих органів державної влади та управління, а з іншого – виступають у їх руках інструментом впливу на соціально-економічний розвиток країни. Через загальнодержавні фінанси здійснюється територіальний перерозподіл ВВП з метою збалансованого розвитку окремих регіонів. За їх допомогою здійснюється також структурна політика, яка покликана забезпечити оптимальний галузевий розвиток країни.

Місцеві фінанси виступають фінансовою базою місцевих органів влади та управління. Вони забезпечують регіональні потреби у фінансових ресурсах, їх внутрішньотериторіальний перерозподіл. Основне призначення місцевих фінансів – забезпечення відносної фінансової незалежності й автономності регіональних адміністративних формувань (областей, районів) та поселень.

Основна проблема структурної побудови системи державних фінансів – установлення оптимального співвідношення між її рівнями.

З одного боку, рівень державної централізації має бути таким, щоб надійно забезпечити загальнонаціональні інтереси. Нестача коштів у центральних органів влади і управління підриває їх фінансову, а відтак і політичну силу, звужує можливості їх впливу, що може мати негативні наслідки для країни в цілому.

 

Рівні

Ланки

Бюджетна система

Цільові урядові фонди

Державний кредит

Страхування

Фінанси держпідприємств

Загальнодержавні фінанси

Державний бюджет

Загальнодержавні фонди

Державні позики

Обов’язкове державне страхування

Загальнодержавного сектору

Місцеві фінанси

Місцеві бюджети

Регіональні фонди

Місцеві позики

Недержавні види страхування на місцях

Фінанси муніципального господарства

 

Рис.7.1. Система державних фінансів

З другого боку, рівень загальнодержавної централізації не має підривати фінансову базу регіонів. Місцеві органи влади і управління потребують достатньої кількості фінансових стимулів для ефективної діяльності. Якщо цього не має, місцева влада перетворюється у звичайних виконавців, які лише отримують кошти, а не заробляють їх самостійно.

Слід зазначити, що розв’язання даного протиріччя покладено на Бюджетний кодекс, прийнятий Верховною радою України 22.03.2001р. Але про основи його застосування, а також вплив на бюджетну систему України мова піде у наступному розділі.

Функціонування сфери державних фінансів характеризується такими фінансовими категоріями: державні доходи, державні видатки, державний кредит.

Тому у цьому розділі більш детально зупинимось саме на розгляді цих категорій.

Питання до теми:

1. Дайте визначення категорії “державні фінанси”

2. Які ланки входять до складу державних фінансів?

3. Як чином здійснюється поділ державних фінансів за рівнями?

4. Охарактеризуйте основні проблеми розподілу фінансових ресурсів на загальнодержавному та місцевому рівнях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑