Рекомендація

Фінанси являють собою досить складне багатопланове суспільне явище, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Вони формують життєздатність суспільства, його потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань та цілей. Лише на основі всебічних та ґрунтовних знань фінансової теорії можливе в подальшому успішне вивчення окремих сфер та ланок фінансової системи та форм і методів фінансової діяльності.

У зв’язку з цим вивчення дисципліни “Фінанси“ є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Дисципліна вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю — іспит або залік.

Мета методичних вказівок забезпечити студентів матеріалами, необхідними для самостійного вивчення теоретичного курсу “Фінанси“, що є базою для засвоєння фінансів підприємств, фінансового менеджменту, бюджетної системи, податкової системи, страхування та інших дисциплін.

Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб студент сформував цілісну систему знань про сутність та форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізми функціонування та впливу фінансів, склад та структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інститутів, засади формування та функціонування окремих сфер та ланок фінансової системи та вмів користуватися знаннями і орієнтуватися на фінансовому та страховому ринках країни.

Електронна версія навчально-методичного посібника “Фінанси” містить основний матеріал, необхідний для вивчення цієї дисципліни. Весь навчальний матеріал поділений на окремі теми та підтеми, що викладаються з урахуванням структури процесу сприйняття, осмислення, засвоєння, закріплення, узагальнення і застосування набутих умінь та навичок на практиці. Відповідно до цього для кожної теми даються “Інформаційні матеріали теми”, “Узагальнення” та “Питання для самоконтролю”, що сприяє активному пізнанню, розвитку мислення, навичок студентів-економістів у сфері фінансових відносин.

Повний об’єм курсу передбачається для студентів всіх економічних спеціальностей.

Основна інформація з навчального курсу подається в “Інформаційних матеріалах теми”, які є тим мінімум, з яким мають ознайомитися студенти для засвоєння питань, що пропонуються для вивчення. Всі терміни тем розшифровуються в словнику.

Працюючи над “Інформаційними матеріалами теми”, студент сприймає і осмислює навчальний матеріал на основі конспекту лекцій по кожній темі із постановкою проблеми, поясненнями, схемами та посиланнями на словник або інші джерела, в тому числі і на адреса в Інтернеті. Узагальнення інформації організовує “Узагальнюючий блок”. А список “Літератури” містить джерела, що дозволяють студентам поглибити свої знання з питань, що розглядаються.

Для перевірки якості засвоєння знань з розділів курсу передбачено “Тематичний контроль”. Періодичність проведення контролю і теми, які він перевіряє, вказані в “Програмі вивчення”. Під час проведення самоконтролю студенту необхідно дати відповіді на запитання, які стосуються запропонованих тем курсу. В ході тестування необхідно вибрати правильний варіант відповіді із кількох запропонованих.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑