4.4. Фінансовий менеджмент, його місце в управлінні підприємствами.

В умовах ринкової економіки особливого значення набувають питання фінансового менеджменту, тобто найбільш ефективного управління фінансовими ресурсами підприємств, корпорацій тощо.

Основне завдання фінансового менеджменту з мобілізації та використання грошових фондів корпорацій полягає в максимізації їх реальних доходів (активів та пасивів).

Розв’язання цього завдання здійснюється за умов виконання основних функцій фінансового менеджменту:

1) планування та прогнозування фінансової діяльності корпорацій. Головними показниками в процесі фінансового планування виступають обсяг реалізації продукції, прибуток, капітальні вкладення;

2) прийняття найбільш доцільних рішень в процесі інвестування значних коштів;

3) координація фінансової діяльності корпорації зі всіма службами. Наприклад, рішення в області маркетингу впливають на обсяг реалізації, що в свою чергу впливає на розмір прибутку та інвестицій;

4) проведення значних операцій на фінансовому ринку з мобілізації додаткових капіталовкладень, реалізації власних акцій тощо.

Національні та транснаціональні корпорації з організаційно правовою формою АТ, мають значні фінансові управління. Так, фінуправління американської корпорації «Дюпон» включає 9 відділів та 29 секторів.

Головний менеджер з фінансових питань є віцепрезидентом корпорації та є безпосередньо підзвітним її президенту. Йому підпорядковується головний скарбничий та головний фінансовий контролер корпорації.

Віцепрезидент з фінансів з іншими членами ради директорів корпорації та її президентом визначає важливі питання розвитку корпорації:

·значні капіталовкладення;

·напрямки розвитку виробництва;

·ціни;

·зарплату;

·позичкову політику;

·політику в області дивідендів з акцій.

Рис.1. Розподіл функціональних обов’язків у сфері фінансів у корпорації “Дюпон”

Керівництво корпорації повинно перебачити не лише ступінь ризику при значних капіталовкладеннях і термін їх окупності, але і форму надходження коштів (готівка, комерційний кредит, бартерна угода).

Особливе питання полягає в тому, яким чином нові інвестиції вплинуть на фінансові результати діяльності корпорації, на рух курсу акцій та величину прибутку.

Головним синтетичним показником, що відображає фінансовий стан корпорації є динаміка курсу акцій:

·постійне підвищення курсу акцій свідчить про позитивну фінансову перспективу корпорації,

·пониження їх курсу - про погіршення фінансового стану корпорації, що може призвести до банкрутства.

Курс акцій залежить від низки факторів (фази циклу, діяльності корпорації щодо підвищення ефективності виробництва, передбачуваного дивіденду на акції), які аналізує фінансовий менеджер з метою впливу на них та через них на динаміку курсу акцій.

Не менш важливе значення має фінансовий менеджмент для державних фінансів, включаючи бюджетну систему та позабюджетні фонди. Вміле керування цими фондами дозволить:

1) прискорити структурну перебудову економіки,

2) запобігати неефективному використанню коштів,

3) підвисити матеріальний та культурний рівень широких верств населення.

Питання до теми.

1. Фінансовий менеджмент як інструмент управління фінансами підприємства.

2. Які функції виконує фінансовий менеджмент.

3. Розкрити особливості управління акціонерними товариствами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑