Тема 8. МІСТО І ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ.

МІСТО І ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Питання теми

Переваги і недоліки життя в місті.

Основні техногенні фактори несприятливого впливу на жителів міста.

Причини виникнення деяких хвороб у жителів міст.

Основні терміни: здоров’я, екологічні фактори, соціальні фактори.

Міські поселення, які виникали для оборонних цілей, поступово перетворились з в центри промисловості, науки і культури. Формувалась міська інфраструктура, комфортнішими ставали умови проживання. Кращі умови проживання сприяли переселенню людей з сільської місцевості в міста. Разом з тим, зростання міст, насичення їх промисловими підприємствами зумовило виникнення екологічних проблем, які, в першу чергу, негативно впливають на здоров’я населення.

Переваги і недоліки життя в місті. Населення міст веде специфічний міський спосіб життя, який відрізняється від сільського. І міський, і сільський спосіб життя мають свої переваги і недоліки (табл. 1).

Сучасне місто забезпечує більшості людей, які в ньому проживають, широкі і різноманітні умови працевлаштування. В місті розвинена система постачання і торгівлі, забезпечується належний рівень медичного обслуговування.

Житловий фонд міста характеризується високим рівнем благоустрою. У містах розвинена мережа міського транспорту. Багатофункціональна система побутового обслуговування полегшує жителям міста вирішення багатьох повсякденних проблем.

Заклади культури забезпечують міським жителям культурний відпочинок, задовольняють естетичні і пізнавальні потреби. Місто дає можливість займатись спортом, творчістю та іншими формами самовираження особистості.

Зони відпочинку і рекреації створюють умови для комфортного проведення вільного часу і неформального спілкування жителів міста.

Таблиця 1. Переваги і недоліки міського способу життя порівняно з сільським.

Переваги

Міського способу життя

Недоліки

Міського способу життя

Більший вибір товарів і послуг

Можливість отримати гарну освіту і реалізувати себе професійно

Доступ до культурних цінностей та інформаційних ресурсів

Вищий рівень професійної спеціалізації

Більша можливість брати участь в політичному житті

Можливість відпочивати в спеціально обладнаних місцях – садах, парках

Спортивних комплексах

Через велику щільність населення і постійну конкуренцію на біржі праці, життя міського населення більш насичене стресами

Вищий рівень забруднення природного середовища зумовлює специфічні патології

Соціальні хвороби: невирішене житлове питання, наркоманія, злочинність, більше випадків самогубств замкненість і відчуженість особистості

Таким чином, широкі можливості для навчання і праці, кращі умови існування, комфортність житла, наявність вільного часу і можливість використовувати його не лише для відпочинку, а й для підвищення інтелектуального рівня, роблять життя в місті більш привабливим, ніж в сільській місцевості. Це зумовлює ріст чисельності міського населення.

Разом з тим, ріст міст, насичення їх екологічними проблемами, які негативно впливають на стан здоров’я, зумовлює процес деурбанізації, який полягає в зменшенні чисельності населення міст. Причиною деурбанізації може бути зменшення промислового потенціалу міста чи зміна структури виробництва.

Процеси деурбанізації мають місце в деяких регіонах України, де зменшення об’ємів виробництва зумовило значне скорочення зайнятості і, як наслідок, переселення населення в сільську місцевість чи інші, благополучніші в економічному відношенні, регіони і країни.

Основні техногенні фактори несприятливого впливу на жителів міста. Здоров’я людини визначаються чотирма групами факторів:

1) медико-генетичними (20 %);

2) способом життя і якістю харчування (50 %);

3) станом навколишнього середовища (20 %);

4) рівнем розвитку охорони здоров’я (10 %).

Питання кількісної оцінки внеску кожної групи факторів у загальну структуру захворюваності населення важливе, так як визначає об’єм і специфіку профілактичних заходів.

Розвиток науково-технічного прогресу не лише покращує умови життя людей, а й чинить значний техногенний вплив на природне середовище. Міста є найбільш значними центрами науково-технічного прогресу. Жителі міст, в більшій мірі, користуються благами цивілізації і в першу чергу зазнають її негативного впливу.

Умови навколишнього середовища, які підвищують ризик виникнення захворювань населення, називаються фактори ризику.

Основним фактором впливу є забруднення атмосферного повітря. За даними досліджень, із загального об’єму забруднень, які надходять в повітря, до 86 % припадає на міста. Джерелами забруднення повітря міст є транспорт, промислові підприємства і територія міста. Найбільш небезпечними для людини домішками у повітрі є бенз(а)пірен, ангідриди кислот, пил. Пилогазові і теплові викиди формують в місті своєрідний мікроклімат, сприяють утворенню смогу. Все це негативно впливає на стан здоров’я жителів міста, особливо маленьких дітей і людей похилого віку.

Другим негативним фактором впливу на здоров’я міського населення є погана якість питної води. Через забрудненість джерел водопостачання, низький рівень водопідготовки в багатьох містах якість питної води не відповідає вимогам стандарту на питну воду. В зв’язку з цим актуальним стає децентралізоване водопостачання.

Несвоєчасний вивіз побутових відходів, їх накопичення в житлових кварталах, зумовлює неприємний запах, сприяє розмноженню мух, які є переносниками інфекцій.

Відсутність вологого прибирання вулиць чи нерегулярне її проведення сприяє запиленості повітря, що негативно впливає на органи дихання і зору.

Шум, інтенсивність якого зростає біля автомагістралей і залізниць, в районі аеропортів, автовокзалів і залізничних вокзалів, а також біля підприємств, впливає на нервову систему, заважає повноцінному відпочинку.

Скупченість міського населення сприяє поширенню епідемій. Комфортні умови праці в багатьох галузях виробництва, благоустрій життя, розвинута інфраструктура, особистий чи громадський транспорт сприяють гіподинамії, є причиною різних порушень здоров’я.

На стан здоров’я жителів міста впливає відірваність від об’єктів природи. Тиша природних ландшафтів сприяє повноцінному відпочинку, укріпленню нервової системи і, як результат, загальному покращенню стану здоров’я.

Причини виникнення деяких хвороб у жителів міст. Стан здоров’я жителів міста є важливим показником якості життя. Рівень захворюваності залежить від багатьох факторів і визначається економічними і соціальними умовами, екологічною обстановкою і рівнем розвитку медицини. На стан здоров’я окремого індивідуума впливає куріння, наркоманія, зловживання алкоголем, гіподинамія, стреси, спадковість, якість харчування і житлові умови.

Збільшення випадків тих чи інших хвороб можна пов’язати з забрудненням навколишнього природного середовища.

З радіоактивним забрудненням навколишнього середовища пов’язане збільшення кількості онкологічних захворювань.

Забруднення повітря спричиняє захворювання органів дихання. Забруднення водних об’єктів і погана якість води є причиною інфекційних кишково-шлункових захворювань.

Несприятливі екологічні умови проживання населення послаблюють імунну систему. Зменшується опір організму хронічним хворобам.

Напружений ритм міського життя викликає психоневрологічні розлади і депресії, спричиняє зростання серцево-судинних хвороб і захворювань нервової системи. На відміну від жителі міста більше схильні до гіподинамії.

На основі систематизації статистичних даних і матеріалів в таблиці 2 представлені основні екологічні і соціальні фактори, які сприяють розвитку деяких хвороб.

Переселення в нові міста і райони нової забудови часто супроводжується порушенням психологічного комфорту. Це явище називається “грусть нових городов” (Реймерс, 1990). Воно пояснюється руйнуванням привичних соціально-психологічних контактів, відривом від звичної інфраструктури, збільшенням часу перебування у громадському транспорті, а також можливо невдалим архітектурним плануванням. Особливо страждають люди похилого віку. Для подолання вказаних негативних факторів в останній час в архітектурному плануванні реалізуються ландшафтно-екологічні принципи. У відповідності з цими принципами етажність будинків та їх розташування враховує особливості місцевості. При створені житлових масивів в максимально можливій степені зберігається природний ландшафт.

В житлових масивах створюються рекреаційні зони, які включають сади, парки, водойми, площадки для ігор та занять спортом, місця для спілкування різни вікових груп населення.

 Для подолання монотонності міського простору створюються будинки різної конфігурації і кольору, використовується архітектура малих форм.
 

Таблиця 2. Причини виникнення деяких хвороб.

Види хвороб

Несприятливі фактори пов’язані з

Забрудненням навколишнього середовища

Умовами і способом життя індивідуума

Онкологічні

Іонізуюче випромінювання, присутність канцерогенних речовин у воді, повітрі, продуктах харчування

Куріння

Серцево-судинні, нервової, кровотворної та ендокринної систем

Загальна дія факторів забруднення навколишнього природного середовища

Стреси, емоційні і фізичні перевантаження, гіподинамія, зловживання алкоголем, відсутність повноцінного відпочинку

Хронічні органів дихання

Забруднення атмосферного повітря

Куріння

Хронічні шлунково-кишкового тракту

Погана якість питної води і їжі

Зловживання алкоголем, куріння, відсутність режиму харчування, стреси, емоційні перевантаження

Кишені інфекції, гепатит

Наявність збудників хвороб у питній воді чи їжі

Низький рівень особистої гігієни, ослаблення імунітету

Грип, гострі респіраторні хвороби

Епідемії, скупченість населення

Ослаблення імунітету

Вроджені аномалії

Загальна дія факторів забруднення навколишнього природного середовища, радіація

Алкоголізм, наркоманія, куріння, психічні і фізичні травми, спадкові хвороби

 Зменшення чисельності населення України і високий рівень захворюваності в останні роки пов’язують з погіршенням екологічного стану.

Література: 1.

Отже, стан здоров’я є важливим показником якості життя. Рівень захворюваності визначається економічними і соціальними умовами, екологічною обстановкою і рівнем розвитку медицини. На стан здоров’я окремого індивідуума впливають шкідливі звички, спосіб життя, спадковість, якість харчування та житлові умови. Одним із найголовніших чинників, який впливає на стан здоров’я є забрудненням навколишнього природного середовища.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Наверх ↑