Тема 6. ГЕНЕЗИС МІСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ. АНТРОПОГЕННИЙ ТА УРБАНІЗОВАНИЙ ЛАНДШАФТ.

ГЕНЕЗИС МІСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ. АНТРОПОГЕННИЙ ТА УРБАНІЗОВАНИЙ ЛАНДШАФТ

Питання теми

Міський ландшафт. Основні напрямки зміни ландшафтів на урбанізованих територіях.

Поняття про антропогенний ландшафт і ландшафтно-техногенний комплекс.

Класифікація антропогенних ландшафтів.

Основні терміни: ландшафт, антропогенний ландшафт, ландшафтно-техногенний комплекс, урбанізований ландшафт, селітебний ландшафт.

Історичні етапи формування урбанізованих територій перетворили природні форми земної поверхні, змінили контури річкових басейнів, порушили елементи ландшафтів. Складні природні ландшафтні форми переростали у архітектурні ансамблі з властивими їм штучними формами. Тепер урбанізовану територію слід розглядати як ландшафтний комплекс, в якому співіснують природні, техногенні і соціальні компоненти.

Міський ландшафт. Основні напрямки зміни ландшафтів на урбанізованих територіях. Ландшафт можна розглядати з фізико-географічної і ландшафтно-архітектурної (природної і антропогенної) позицій.

З фізико-географічної позицій ландшафт – однорідна за умовами розвитку природна система, основна категорія територіального поділу географічної оболонки, що складається з морфологічних елементів (місцевостей, урочищ, фацій) і компонентів (гірська порода, ґрунтовий шар, гідрологія, клімат, рослинний і тваринний світ тощо). Між компонентами ландшафту відбуваються постійний речовинно-енергетичний обмін, який визначає його структуру.

З ландшафтно-архітектурної позицій ландшафт – об’єкт гармонійного поєднання природного та антропогенного начал з метою створення культурного ландшафту і догляду за ним.

В широкому розумінні ландшафт (за Бергом) – це ділянка на якій характер рельєфу, клімату, рослинного покриву, тваринного світу, населення і культури людини утворюють єдине ціле.

 В населених пунктах перетворення ландшафтів досягає максимальної ступені. Земна поверхня в місцях розташування міст змінюється в результаті процесів, які направлені на задоволення потреб людини.

Основні напрямки перетворення ландшафтів у містах такі:

 · знищення природного рослинного і ґрунтового покриву для розробки мінеральних ресурсів;

 · регулювання стоків річок та інших водотоків внаслідок створення водосховищ;

 · використання землі під будівництво доріг та інженерних споруд;

 · відчуження земель під очисні споруди і місця захоронення та утилізації відходів;

 · створення штучного рослинного покриву в садах, парках та містах відпочинку.

 Територія міста неоднорідна в ландшафтному відношенні. В різних частинах міста, залежно від виду землекористування - в історичному і діловому центрі, житлових районах, промисловій, транспортній, водогосподарській, рекреаційній і приміській зонах - ступінь зміни природних елементів і насиченість техногенними об’єктами різна. Загальна для всіх міст тенденція – зменшення повністю змінених і штучних покриттів і ступеня забудованості в напрямку від центра до окраїн.

Методологічною основою для дослідження ландшафтної різноманітності міських територій є концепція антропогенного ландшафту і ландшафтно-техногенного комплексу.

Поняття про антропогенний ландшафт і ландшафтно-техногенний комплекс. Аналізуючи зміни ландшафту міста, можна зробити такі основні висновки:

1) культурний ландшафт є продуктом господарської діяльності людини. На формах ландшафту відбиваються рівень людської цивілізації. Суспільно-економічні відносини й естетична думка того чи іншого періоду суспільного розвитку;

2) зміни ландшафту відбуваються внаслідок трьох основних причин, які можуть діяти одночасно або окремо:

· стихійні – спонтанність забудови, характерна, наприклад, для індустріалізації кінця ХІХ і початку ХХ століття, яка дотепер має стихійний характер;

· функціональні – пізнавальне цілеспрямоване перетворення ландшафту з врахуванням інтересів господарської діяльності та об’єктивних потенційних можливостей ландшафту;

· естетичні – відповідають естетичним потребам і нормам, які існують в суспільстві;

3) послідовність зміни типів ландшафтів може бути прогресивною і регресивною. Розвиток ландшафту має послідовний характер: первісний – натуральний – культурний.

Сучасні ландшафти урбанізованих територій можна згрупувати в окремі типи з характерними ознаками. Основними типами є антропогенний ландшафт і ландшафтно-техногенний комплекс.

Антропогенним називається ландшафт, в якому на всій чи на більшій частині площі під впливом людини, змінений хоча б один компонент ландшафту. Антропогенні ландшафти, незважаючи на те, що створені людиною, є природними комплексами і в своєму розвитку керуються природними законами.

В ландшафтно-техногенних комплексах основну роль відіграє техногенний блок, функціонування якого керується людиною. Такі системи не здатні до природного саморозвитку.

 У ландшафті урбанізованих територій виділяють:

 · антропогенні ландшафти (природно-антропогенні порушені і відновлені);

 · ландшафтно-технологічні комплекси (території промислових підприємств, автомобільні та залізничні дороги і т. Д.);

 · техногенні об’єкти (будинки, елементи інженерної інфраструктури і т. Д.).

Особливістю антропогенних ландшафтів є те, що популяції організмів, які входять до складу біогеоценозів, активно взаємодіють не лише з природними, а й з техногенними елементами ландшафтних комплексів.

Природні біогеоценози входять в структуру ландшафтів і співпадають з межами ландшафтних фацій – найменших таксономічних одиниць ландшафтної сфери Землі.

Класифікація антропогенних ландшафтів. Великі підрозділи ландшафтної сфери Землі – водні, земноводні, наземні, донні і льодовикові –представлені як природними, так і антропогенними порядками (серіями). В природних порядках, в якості визначаючого критерію, використовують особливості рельєфу і географічної зональності.

В антропогенних порядках основним критерієм для класифікації ландшафтних одиниць є тип землекористування.

Існують різні класифікації антропогенних ландшафтів.

За класифікацією Мількова (1973, 1990 рр.) Виділяють такі класи антропогенного ландшафту (табл. 1):

 1) сільськогосподарський, виникає в процесі використання земель рослинний і грунтовий покрив яких змінений і контролюється людиною;

 2) промисловий, утворюється в процесі добування корисних копалин та їх обробітку різними галузями промисловості;

 3) лінійно-дорожний, пов’язаний з використанням земель для забезпечення комунікації між людьми;

 4) лісовий антропогенний, утворюється в результаті насадження лісів і відновлення лісів в місцях вирубок і пожеж;

 5) водний антропогенний, виникає при створенні штучних водойм і водостоків;

 6) рекреаційний, характерний для зон відпочинку;

 7) селітебний – ландшафт міст і сіл з їх будовами, вулицями, дорогами, зеленими насадженнями;

 8) беллігеративний (від лат. Belligero – воювати), виникає в місцях ведення бойових дій чи створення оборонних споруд.

Подальший поділ антропогенних ландшафтів полягає у виділенні підкласів, типів, підтипів і урочищ. Фактор зональності відіграє основну роль у виділені типів сільськогосподарського, лісового, рекреаційного і селітебного сільського ландшафтів. Промисловий, лінійно-дорожний, водний антропогенний і селітебний міський мають чітко виражені риси азональності.

Оскільки на міські ландшафти при їх формуванні накладались функціональні процеси, існує функціональна класифікація, за якою ландшафти поділяють на такі види:

1) урбанізований ландшафт – основний ландшафт міста, який представлений житловою забудовою, територіями підприємств, транспортними комунікаціями і зеленими масивами;

2) індустріальний ландшафт – промислові майданчики, складські зони;

3) девастований ландшафт представлений кар’єрними виїмками та відвалами в зоні видобутку будівельних матеріалів;

4) рекреаційний ландшафт - це ділянки з рекреаційними функціями;

5) комунікаційний ландшафт виникає при будівництві доріг і залізниць;

6) агрокультурний ландшафт – це ландшафт сіл, селищ, виробничих зон колгоспів і селянських спілок.

Таблиця 1. Таксономічні одиниці антропогенного ландшафту (за Мільковим, 1973, 1990 рр.).

Клас

Підклас

Тип

Сільськогосподарський

Польовий

Лучний

Садовий

Виноградників

Змішаний

Промисловий

Кар’єрний

Відвальний

Териконовий

Промисловий карст

Звалища і полігони твердих побутових відходів

Лінійно-дорожний

Автомобільних доріг

Залізниць

Аеродромів

Нафто- і газопроводів

Ліній електропередач

Лісовий

Лісові культури

Типи виділяються згідно з лісовою типологією

Вторинні ліси

Водний

Водосховища

Великі водосховища

Середні водосховища

Малі водосховища і ставки

Канали

 

Рекреаційний

Ландшафти і ландшафтно-техногенні комплекси навколо санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, туристичні бази, кемпінги, великі міські і приміські парки, лісопарки, гідропарки, ландшафтно-архітектурні музеї і т. Д.

Селітебний

Сільський

 

Міський

Садово-парковий

Малоповерховий

Багатоповерховий

Заводський

Беллігеративний

 

 

Територія міста – це мозаїка земельних ділянок з різними видами землекористування і ландшафтними характеристиками. Таким чином, урбанізований ландшафт є ширшим поняттям, ніж селітебний міський ландшафт і включає в себе урочища практично всіх класів антропогенного ландшафту. Необхідною і достатньою умовою формування урбанізованого ландшафту є наявність на певній території селітебного міського ландшафту.

Література: 1, 2.

Сучасна функціональна організація міських ландшафтів пов’язана з інтенсивної забудовою міської території. Виділення в містах різних типів ландшафтів є важливим моментом, який необхідний для дослідження генезису компонентів ландшафту урбанізованих територій, пізнання динаміки їх розвитку. Все це має важливе значення при розробці перспективних містобудівних планів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Наверх ↑