Словник

Термін

Визначення

МІСТО

Великий населений пункт, жителі якого, в основному, зайняті в галузях промисловості, послуг, управління, науки, культури і т.д.

УРБАНІЗАЦІЯ

Виникнення і постійне збільшення площ і чисельності міст, зростання ролі міст у соціально-економічному розвитку суспільства, формування міського населення, яке характеризується специфічним способом життя, виникнення “міських” популяцій рослин і тварин.

МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Частина географічної оболонки, що обмежена територією, яку займає місто, його приміська зона і пов’язані з ним інженерні і транспортні споруди. Міське середовище включає в себе природні і штучні компоненти, а також людей і їх соціальні групи. 

УРБОГЕОСОЦІО-СИСТЕМА

Нестійка природно-антропогенна система, яка формується на урбанізованих територіях і містить техносистему, природну екосистему та соціальну систему.

УРБОЕКОЛОГІЯ

Прикладна наука, яка вивчає взаємовплив міст і природного середовища, а також досліджує екологічні проблеми міст і формує шляхи їх вирішення.

НЕБЕЗПЕЧНІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

Геологічні та інженерно-геологічні процеси, які негативно впливають на територію, господарські і промислові об’єкти та життєдіяльність людей.

МЕЛІОРАЦІЯ ЗАБРУДНЕНИХ ГРНТІВ

Відновлення забруднених ґрунтів в результаті внесення хімічних речовин, які нейтралізують забруднюючі речовини промивання ґрунту водою, перемішування з незабрудненим ґрунтом, мікробіологічна очистка ґрунту.

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

Система заходів, що направлені на відновлення господарської цінності і комплексне покращення земель, які порушені в результаті господарської діяльності людини. Це один із видів меліорації.

ЕВТРОФІКАЦІЯ

Підвищення біологічної продуктивності водних екосистем в результаті збільшення вмісту органічних речовин, які надходять у водойму в результаті діяльності людини.

ДЕЕВТРОВІКАЦІЯ

Процес направлений на запобігання і усунення евтрофікації.

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ СКИДИ

Максимально допустима кількість речовини, яка відводиться з стічними водами за одиницю часу і дозволяє забезпечити дотримання норм якості води у контрольному створі водного об’єкта для найгірших умов водокористування.

ПОВЕРХНЕВИЙ СТІК

Це дощові, талі і поливальні води, які вільно стікають з території по рельєфу місцевості (неорганізований стік), чи збираються з території у канали і надходять у каналізацію (організований стік).

ЗОНА САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ ВОДОЗАБОРІВ

Територія призначена для захисту підземних вод від забруднення.

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ ВИКИДИ

Максимально допустима кількість речовини, яка викидається у повітря за одиницю часу і дозволяє забезпечити дотримання показників гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно захисної зони.

САНІТАРНО- ЗАХИСНА ЗОНА

Територія, яка створюється навколо об’єктів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря, і призначена для захисту повітря від шкідливих речовин.

ФЛОРА

Сукупність видів рослин, що історично сформувалась на певній території, яка пов’язана з її природними умовами і географічним минулим.

ФАУНА

Сукупність видів тварин, що історично сформувалась на певній території, яка пов’язана з її природними умовами і географічним минулим.

АНТРОПОГЕННИЙ ЛАНДШАФТ

Ландшафт, в якому на всій, чи на більшій частині території під впливом людини змінений хоча б один компонент. Антропогенний ландшафт є природним комплексом і у своєму розвитку керується природними закономірностями.

ЛАНДШАФТНО-ТЕХНОГЕННИЙ КОМПЛЕКС

Система у якій основну роль відіграє технічний блок, функціонування якого керується людиною. Такі системи не здатні до природного саморозвитку.

УРБАНІЗОВАНИЙ ЛАНДШАФТ

Ландшафт населених пунктів, який включає практично всі види антропогенного ландшафту. Необхідною і достатньою умовою формування урбанізованого ландшафту є наявність селітебного ландшафту.

СЕЛІТЕБНИЙ ЛАНДШАФТ

Ландшафт населених пунктів з їх будівлями, вулицями, дорогами, зеленими насадженнями.

ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ

Напрямок прикладної екології, який полягає в досліджені, прогнозуванні і використані рослинних систем для покращення геофізичних, геохімічних, біотопічних, просторових та естетичних характеристик навколишнього середовища, проектуванні і створені штучних рослинних угрупувань.

ФІТОМЕЛІОРАТИВ-НА СИСТЕМА

Рослинне угрупування природного чи штучного походження, яке використовується для фітомеліорації.

ЗЕЛЕНА ЗОНА МІСТА

Територія за межами міста зайнята лісами і лісопарками, яка виконує захисні та санітарно-гігієнічні функції і є місцем відпочинку населення.

МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Споруди і системи, а також підприємства та організації, що їх експлуатують, які забезпечують функціонування міста як складної соціально-еколого-економічної системи. До них відносяться системи водопостачання, водовідведення, енергопостачання, зв’язку, міський транспорт, благоустрій і санітарне прибирання території міста, а також міські зелені насадження і водой1ми.

СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ

Система призначена для побутового, технічного водопостачання міста.

СИСТЕМА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Система призначена для відведення відходів життєдіяльності людей, води, яка була використана для побутових потреб і в технологічних процесах, а також, дощових і талих вод з території міста.

МІСЬКІ ОЧИСНІ СПОРУДИ

 

ЕНЕРГО-ПОСТАЧАННЯ

Сукупність послідовних процесів виробництва, передачі і використання енергії. [Экология города: Учебник.

ВІДХОДИ

Компоненти сировини, які не використовуються для виробництва продукції, чи речовини та енергія, які виникають у технологічних процесах і не утилізуються у даному виробництві. [Экология города: Учебник.

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Це система спостережень, збору, обробки, передачі, зберігання та аналізу інформації про стан міського середовища, прогнозування його змін і розробка науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Наверх ↑