Тема 1: ”Аудит в системі контролю”

1 Суть і причини виникнення аудиту.

2.Класифікація аудиту.

3.Сертифікація осіб, які мають намір займатись аудитом.

4.Відповідальність аудиторів.

5.Аудиторська палата України та її функції.

1.Суть і причини виникнення аудиту.

Аудит виник більше 100 років тому назад в акціонерних компаніях Європи, коли акціонери, податкові служби, кредитори розпочали пошук незалежної особи, яка могла б оцінити і підтвердити достовірність звітних даних.

Виникнення аудиту обумовлено рядом причин, які поділяються на:

 -загальні;

-специфічні.

Загальні –притаманні для більшості країн з ринковою економікою.

Специфічні-стосуються окремо взятої країни.

У США і Великобританії дотримуються наступних теорій необхідності виникнення аудиту:

- Теорія постійного або існуючого інвестора. Суть теорії полягає в тому, що переважна більшість сторонніх фахівців володіє методикою фінансового аналізу, але застосувати її немає можливості у зв‘язку з обмеженим доступом до інформації, а саме до організації і побудови обліку на підприємстві, що є базою для формування показників у фінансовій звітності. Особливо це проблема є актуальною з виникненням класу акціонерів, які не мають доступу до управління підприємством. Аудитор в даній ситуації виступає гарантом порядності відносин між різними користувачами інформації.

- Теорія мотивації. Чисто психологічний фактор, який сприяє зменшенню помилок, обману, шахрайства, що виникають в обліку у зв’язку з щорічним аудитом.

В переважній більшості країн причинами виникнення аудиту є:

1.Інтереси між тими особами, які збирають інформацію і ті , які нею користуються не співпадають (з одного боку - власник, з іншого - акціонери, кредитори, інвестори);

2.Прийняття рішень на підставі недоброякісної інформації приводить до негативних наслідків у бізнесі або діяльності підприємства;

3.Завантаженість поточними справами бухгалтерів, які вчасно не можуть оцінити фінансову звітність.

До специфічних причин виникнення аудиту в Україні відносять:

- перехід на ринкові умови;

- роздержавлення і приватизація майна;

- створення підприємств з різними формами власності;

- розширенням зовнішньоекономічних зв’язків;

- інтенсивний розвиток аудиту в Україні відбувся з прийняттям Закону ”Про аудиторську діяльність в Україні”.

Крім зазначеного Закону аудит регулюють нормативи і стандарти аудиту. Нормативи аудиту це –основні принципи виконання аудиторських процедур. Вони мають виконуватись незалежно від умов, в яких проводиться аудит.

 В Україні, на заміну тимчасовим, діють національні нормативи аудиту та Кодекс професійної етики аудиторів.

В практиці аудиту використовують такі поняття:

 - аудиторська діяльність;

- аудит;

- аудиторські послуги.

 Аудиторська діяльність - є значно ширше поняття, ніж аудит. Аудиторська діяльність - це організаційно - методичне забезпечення аудиту; практичне виконання аудиту і надання аудиторських послуг.

Аудит - згідно Закону України ”Про аудиторську діяльність” це - перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів, та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам”. Згідно Національного нормативу №3 “Мета і загальні принципи аудиту фінансової звітності” метою аудиту є висловлення думки про те, чи відповідає фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, інструкціям, які регламентують порядок і представлення фінансових звітів”. Всі інші роботи, які не пов’язані з аудитом (перевіркою ) фінансової звітності отримали назву аудиторські послуги.

До аудиторських послуг належать :

- консультації з питань організації і побудови обліку на підприємстві;

- консультації з дотримання податкового , валютного законодавства;

- оцінка майна, що приватизується;

- обґрунтування організаційної структури підприємства;

- прогнозування діяльності підприємства;

- вивчення ринків збуту;

- аналіз фінансової звітності.

Аудит в Україні здійснюється індивідуально (аудитором), або колективно (аудиторською фірмою).

Аудитором може бути громадянин України який має вищу закінчену освіту, не нижче рівня спеціаліста або магістра, пропрацювати на протязі 3 років на одній із посад: бухгалтер, економіст, фінансист, ревізор, аудитор, юрист та має сертифікат.

Аудитори наділені певними правами, а саме:

1.Мають право самостійно обирати прийоми і способи перевірки;

2.Мають право доступу до інформації, яка стосується перевірки;

3.Мають право вимагати отримання інформації від третіх осіб. Отримання необхідної інформації здійснюється на підставі письмового запиту, який підписує керівник;

4.Мають право на додаткових умовах залучати інших фахівців для проведення перевірки;

5.Мають право проводити різноманітні контрольні процедури стосовно мети і завдань аудиту.

До зобов’язань аудитора відносять:

1.Якісно надавати аудиторські послуги або проводити аудит;

2.Дотримуватись комерційної таємниці всієї без виключення інформації стосовно діяльності замовника, не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.Не розголошувати результати аудиту без згоди замовника, виняток становить вимога правоохоронних органів.

Поряд з цим аудитор несе відповідальність. Ця відповідальність є різною, як матеріальною так і не матеріальною. Матеріальна відповідальність наступає в розмірі фактично завданого збитку підприємству.

Поряд з Аудиторська палата України має право здійснити різний вплив на вчинки аудитора. На підставі повноважень визначених ст.. 26,27 Закону України “Про аудиторську діяльність” та п. 2.2.7 Статуту Аудиторської палати України за неналежне виконання своїх професійних обов’язків до аудиторів можуть застосовуватися стягнення у вигляді попередження його, зупинення дії сертифіката до 1 року, або анулювання дії сертифіката. Попередження аудитору робиться з боку АПУ у письмовому вигляді, якщо ним порушені принципи аудиту або не якісно надана послуга або проведено аудит. При повторному порушенні документів, які регламентують аудит в Україні або не усуненні зауваження, які викладені у письмовому попередженні АПУ призупиняє дію сертифіката до 1 року. У випадках, якщо аудитор систематично чи грубо порушує чинне законодавство України, не усуває порушення або за результатом судового розслідування заборонена діяльність аудитора та у випадку, коли встановлені факти подання недостовірної інформації в документах на отримання сертифіката або з ініціативи самого аудитора, проводиться анулювання дії сертифіката.

В 10 денний термін від дня винесення рішення АПУ аудитору вручається воно, крім того Аудиторська палата України офіційно оприлюднює прийняте рішення в офіційних виданнях.

Помилково вважати, що аудит необхідний для великих підприємств, із складною системою управління і контролю або підприємств , на яких акціонери потребують захисту, аудит успішно проводиться і на малих підприємствах.

Як відомо власник неохоче сприймає контроль його діяльності. Але аудит зацікавлює його так, як :

- проводиться правильний розподіл прибутків між підприємством і державою у вигляді податків;

- між підприємством і акціонерами;

- при залучені капіталу нового партнера;

- при зміні умов партнерства;

- при одержані кредитів;

- вирішені спорів у господарських судах, між підприємством з одного боку і контролюючими органами, банками, ДПА.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑