Тема 11.2 Розрахунок і оцінка фінансових показників.

1.Аналіз фінансової стійкості Хмельницького комбінату хлібопродуктів.

 Після визначення загальної характеристики фінансового стану та його змін за звітний період наступною важливою задачею фінансового аналізу є дослідження показників фінансової стійкості підприємства.

 Фінансова стійкість - це стан рахунків підприємства, який гарантує його постійну платоспроможність. У результаті здійснення будь-якої господарської операції фінансовий стан підприємства може залишатися незмінним, або покращуватися, або погіршуватися. Потік господарських операцій, які здійснюються щоденно, є збурювачем певного фінансового стану, причиною переходу з одного типу стійкості в інший.

Для цього блоку аналізу вирішальне значення має питання про те, які показники відбивають суть стійкості фінансового стану. Відповідь на нього пов’язана перш за все з балансовою моделлю, на основі якої проводиться аналіз. В ринкових умовах ця модель має вигляд:

 НА + ОА + ВМБ = ВК+ ДЗ + ПЗ = ДМБ, (1)

Де значення величин пояснено у табл.4.

Таблиця 4. Баланс Хмельницького комбінату хлібопродуктів.

 

Актив

 1.01.02.

 1.04.02.

 1.07.02.

1.10.02

1.01.03.

1.Необоротні активи

 НА

 1769,4

 1838,0

 1830,4

 1789,2

 1981,0

2. Запаси

 З

 2851,9

 2865,8

 2590,8

 2617,9

 3197,2

2.2.Грошові кошти і цінні папери

 ГР.К

 139,2

 130,6

 127,4

 212,8

 105,8

2.3.Дебіторська заборгованість

 Дтз

 1099,8

 1129,0

 1345,9

 975,0

 1469,3

3. Витрати майбутніх періодів (ВМП)

Баланс

ББ

 5860,3

 5963,4

 5894,5

 5594,9

 6753,3

Пасив

 1.0102

 1.04.02

 1.07.02.

1.10.02.

1.01.03.

1 Власний

Капітал (ВК)

 4443,9

 4826,0

 4985,4

 4774,7

 3792,6

2.Довгострокові

Зобов’язання (ДЗ)

 -

 -

 -

 -

 -

3.Поточні зобов’язання (ПЗ)

1416,4

1137,4

909,1

820,2

2960,7

4.Короткострокові кредити (Кт)

 356,9

 262,6

 -

 186,0

 165,6

5.Поточні зобов’язання за розрахунками( пзз)

 1059,5

 874,8

 909,1

 634,2

 2795,1

6. Доходи майбутніх періодів (ДМП)

Баланс

Б

 5860,3

 5963,4

 5894,5

 5594,9

 6753,3

 

 На 1.01.02.: 1769,4+2851,9+1239,0=4443,9+0+0+356,9+1059,5

 5860,3=5860,3

 На 1.04.02.: 1838,0+2865,8+1259,6=4826,0+0+0+262,6+874,8

 5963,4=5963,4

 На 1.07.02. : 1830,4+2590,8+1473,3=4985,4+0+0+0+909,1

 5894,5=5894,5

 На 1.10.02. : 1789,2+2617,9+1187,8=4774,7+0+0+186,0+634,2

 5594,9=5594,9

 На 1.01.03. : 1981,0+3197,2+1575,1=3792,6+0+0+165,6+2795,1

 6753,3=6753,3

 По суті, модель передбачає перегрупування статей балансу для виділення однорідних з точки зору строків повернення позичених коштів. Враховуючи, що довгострокові кредити і позичені кошти направляються в основному на придбання основних засобів та капітальні вкладення, то вихід

На балансова формула матиме вигляд:

З + ГР.К. + дтз = ОА=[(ВК - НА]+ДЗ + ПЗ + ДМП (2)

 Звідси можна зробити висновок, що при умові обмеження запасів

З£[(ВК – НА)] (3)

 Така балансова модель виражає співвідношення вартості матеріальних оборотних засобів і величини власних і позичених джерел їх формування. Це і є сутністю фінансової стійкості підприємства. Зовнішнім проявом фінансової стійкості підприємства виступає платоспроможність підприємства, яка виражається нерівністю:

Гр.К³ПЗ (4)

 Станом на 1.01.03 р. Умова платоспроможності не виконується. Це означає, що грошові кошти і інші активні розрахунки не покривають короткострокові зобов’язання.

 Отже, співвідношення вартості матеріальних оборотних коштів і величин власних та позичених джерел їх формування визначає стійкість фінансового стану підприємства. Забезпеченість запасів джерелами формування є сутністю фінансової стійкості і в той же час - причиною платоспроможності чи неплатоспроможності.

 Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи нестача джерел засобів для формування запасів , який визначається як різниця величини джерел коштів і величини запасів :

[(ВК - НА]-З (5)

 На 1.01.02. : [(4443,9-1769,4]-2851,9=-177,4 тис. Грн.

 На 1.04.02. : [(4826,0-1838,0]-2865,8=-417,8 тис. Грн.

 На 1.07.02. : [(4985,4-1830,4]-2590,8=+564,2 тис. Грн.

 На 1.10.02. : [(4774,7-1789,2]-2617,9=+367,6 тис. Грн.

 На 1.01.03. : [(3792,6-1981,0]-3197,2=-1385,6 тис. Грн.

 Для характеристики джерел формування запасів і затрат використовують показники, які відбивають різний ступінь врахування різних видів джерел:

1.наявність власних оборотних коштів (НВОК), що дорівнює різниці величини джерел власних коштів і величини основних засобів та вкладень:

НВОК= ВК - ПЗ (6)

 На 1.01.02 НВОК=4443,9-1769,4=2674,5 тис. Грн.

 На 1.04.02 =4826,0-1838,0=2988,0 тис. Грн.

 На 1.07.02=4985,4-1830,4=3155,0 тис. Грн.

 На 1.10.02=4774,7-1789,2=2985,5 тис. Грн.

 На 1.01.03=3792,6-1981,0=1811,6 тис. Грн.

2.наявність власних і довгострокових позичених джерел формування запасів (НК і ДК), яку одержують з попереднього показника збільшенням на суму довгострокових кредитів і позичених коштів:

НВ і ДК = (ВК + ДЗ) – НА (7)

 Оскільки ДЗ-=0,то НВОК = НВ і ДЗ

 На 1.01.02=2674,5 тис. Грн.

 На 1.04.02=2988,0 тис. Грн.

 На 1.07.02=3155,0 тис. Грн.

 На 1.10.02=2985,5 тис. Грн.

 На 1.01.03=1811,6 тис. Грн.

3.загальна величина основних джерел формування запасів (ЗВ), яка дорівнює сумі попереднього показника і короткострокових кредитів та позичених коштів (без врахування позичок, не погашених вчасно):

ЗВ = НВ і ДЗ + Кт(8)

 На 1.01.02=2674,5+356,9=3031,4 тис. Грн.

 На 1.04.02=2988,0+262,6=3250,6 тис. Грн.

 На 1.07.02=3155,0+0=3155,0 тис. Грн.

 На 1.10.02=2985,5+186,0=3171,5 тис. Грн.

 На 1.01.02=1811,6+165,6=1977,2 тис. Грн.

У практиці закордонних країн використовують показник вартості чистих мобільних коштів або робочий капітал, який розраховується як різниця оборотних активів та короткострокової заборгованості і дорівнює показнику наявності власних і довгострокових позичених джерел формування запасів і затрат. Дійсно, якщо короткострокову заборгованість перенести у ліву частину балансової моделі, то вона матиме вигляд:

 РК = ОА – ПЗ або РК=(ВК – НА) (9)

 У лівій частині маємо різницю оборотних коштів підприємства, а в правій - величину показника НВОК:

 Таким чином, перетворення дозволяють встановити обгрунтовані взаємозв’язки між показниками фінансового стану підприємства.

 До показників наявності власних оборотних коштів, власних і довгострокових джерел формування запасів та загальної величини джерел формування запасів розраховують ще три показники забезпеченості запасів джерелами їх формування:

1.надлишок (нестача) власних оборотних коштів:

±Н(Н) ВОК= З - НВОК (10)

 На 1.01.02=2674,5-2851,9=-177,4. Тис. Грн.

 На 1.04.02=2988,0-2865,8=+122,2 тис. Грн.

 На 1.07.02=3155,0-2590,8=+564,2 тис. Грн.

 На 1.10.02=2985,5-2617,9=+367,6 тис. Грн.

 На 1.01.03=1811,6-3197,2=-1385,6 тис. Грн.

2.надлишок (нестача) власних і довгострокових джерел формування запасів :

±Н(Н)ВК і ДЗ = З - нвкідз (11)

 ±Н(Н)ВК + ДЗ

 На 1.01.02=-177,4 тис. Грн.

 На 1.04.02=+122,2 тис. Грн.

 На 1.07.02=+564,2 тис. Грн.

 На 1.10.02=+367,2 тис. Грн.

 На 1.01.03=-1385,6 тис. Грн.

3.надлишок (нестача) загальної величини джерел формування запасів :

± Н(Н) ЗВ= З - НЗВ (12)

 На 1.01.02=3031,4-2851,9=+179,5 тис. Грн.

 На 1.01.02=3250,6-2865,8=+384,8 тис. Грн.

 На 1.01.02=3155,0-2590,8=+564,2 тис. Грн.

 На 1.01.02==3171,5-2617,9=+553,6 тис. Грн.

 На 1.01.03 =1977,2-3197,2=-1220,0 тис. Грн.

 Розрахунок трьох показників забезпеченості запасів джерелами їх формування дозволяє класифікувати фінансові ситуації за ступенем їх стійкості. Виділяють чотири типи фінансової стійкості:

1) абсолютна стійкість фінансового стану, яка зустрічається дуже рідко. Вона задана умовою:

±Н(Н)ВОК³0;

 ±Н(Н)В і Дз³0;

 ± Н(Н)ЗВ³0

2) нормальна стійкість фінансового стану, яка гарантує його платоспроможність:

±Н(Н)ВОК<0;

 ±Н(Н)ВК ідз³0;

 ±Н(Н)ЗВ³0

3) нестійкий фінансовий стан, при якому платоспроможність порушена, але зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів та збільшення власних оборотних засобів:

 ±Н(Н)ВОК<0;

 ±Н(Н)ВК і ДЗ<0;

 ±Н(Н)ЗВ³0

 Фінансова нестійкість вважається нормальною, якщо величина залучених для формування запасів короткострокових кредитів і позичених коштів не перевищує сумарної вартості виробничих запасів і готової продукції (найбільш ліквідної частини запасів

 Кризовий фінансовий стан - підприємство знаходиться на грані банкрутства, оскільки в цій ситуації грошові кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість підприємства не покривають навіть його кредиторської заборгованості і прострочених позичок: В даній ситуації всі отриманні значення менше нуля. Таким чином, фінансовий стан підприємства можна характеризувати як:

 На 1.01.02. : нестійке

 На 1.04.02. : абсолютно стійке

 На 1.07.02. : абсолютно стійке

 На 1.10.02. : абсолютно стійке

 На 1.01.03. : кризове.

Всі наведені показники можна представити у таблиці (див.табл.5).

Таблиця 5

Аналіз фінансової стійкості

Хмельницького комбінату хлібопродуктів.

 

Показники

 На 1.01.02р.

 На 1.01.03р.

Відхилення(+,-)

1.Джерела власних коштів

4443,9

3792,6

-651,3

2.Необоротні активи

1769,4

1981,0

+211,6

3.Наявність власних оборотних коштів

2674,5

1811,6

-862,9

4.Довгострокові кредити

-

-

-

5.Наявність власних і довгострокових джерел формування запасів

2674,5

1811,6

-862,9

6.Короткострокові кредити

356,9

165,6

-191,3

7.Загальна величина основних джерел формування запасів

3031,4

1977,2

-1054,2

8.Загальна величина запасів

2851,9

3197,2

+345,3

9.Надлишок (нестача) власних оборотних коштів

-177,4

-1385,6

-1208,2

10.Надлишок (нестача) власних і довгострокових джерел формування запасів

-177,4

-1385,6

-1208,2

11.Надлишок (нестача) загальної величини джерел формування запасів

+179,5

-1220,0

-1399,5

 

 З даних таблиці випливає, що Хмельницький комбінат хлібопродуктів на 1.01.03р. Знаходиться у кризовому стані, майже на грані банкрутства, оскільки грошові кошти і дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості. Про кризовий стан свідчить і той факт, що загальна величина основних джерел формування запасів і затрат (включаючи короткострокові кредити) не покривають величину запасів на кінець року.

 Загальна величина основних джерел формування запасів зменшилась на кінець року на 1054,2 тис. Грн., у той час як загальна величина запасів зросла на 345,3 тис. Грн.

 Стабілізуючими заходами у даному випадку є: реалізація надлишкових запасів товарно-матеріальних цінностей, збільшення джерел власних коштів, додаткове залучення кредитів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑