Рекомендація

Процес роздержавлення та приватизації власності в Україні разом зі становленням і розвитком інших елементів ринкової економіки тісно пов’язаних з необхідністю удосконалення фінансово-економічного механізму, і особливо, таких його складових як бухгалтерський облік і контроль.

Нові законодавчі акти, що приймались у перехідний період до ринкової економіки призвели до послаблення дії державного контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ, організацій.

Першим кроком у справі реформування фінансово-економічного контролю в Україні стало створення у січні 1990 року Державної податкової служби міністерства фінансів СРСР. Створення цього органу контролю не вирішило всіх проблем контролю. Поряд з перевірками надходження коштів до бюджету, актуальними залишились питання контролю ефективності використання виділених бюджетних коштів та ресурсів підприємства і організацій. В цей час з’явились нові економічні суб’єкти, які не є власністю держави і в ряді випадків не мають вищестоящого органу управління, розширилась самостійність підприємств. Ці та інші причини привели до пошуку нового напряму контролю, який би відповідав недержавній формі власності. Такою формою контролю в Україні визначений незалежний аудит.

Перші прояви аудиту в нашій країні були пов’язані з необхідністю контролю за діяльністю спільних підприємств. Подальше поширення аудиту та інші підприємства нашої країни відбулось з набранням чинності Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р.

В останні роки проведена значна робота по встановленню аудиту в Україні.

Поряд з організацією і методикою державного контролю в навчальних планах підготовки фахівців вищого рівня кваліфікації передбачається вивчення дисципліни “Аудит”. В даному курсі розглядаються теоретично-методологічні засади аудиту, організація і регулювання аудиторської діяльності, методика проведення та узагальнення результатів аудиту, застосування аналітичних процедур.

Найважливішою умовою, від якої залежить якість аудиту, є забезпечення держави кваліфікованими фахівцями з аудиту.

Мета курсу “Аудит” полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців з аудиту. Поставлена мети досягається шляхом вивчення відповідного законодавства, що регулює аудит в Україні, техніки і методики проведення аудиту на підприємствах різних форм власності.Завданнями дисципліни є надання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навиків з аудиту в умовах ринокової економіки, оволодівши якими, майбутній фахівець зможе кваліфіковано застосувати аудиторські процедури в аудиторській діяльності.

До них належать:

- опанування теоретичними знаннями з теорії і практики аудиту;

- ознайомлення і вивчення нормативних актів, що регулюють аудит в Україні;

- ознайомлення з організацією процесу аудиту;

- на практичних заняттях у вигляді ділових ігор, ситуаційних завдань застосувати набуті теоретичні знання в питаннях: організації і створення аудиторської фірми; укладання договору на проведення аудиту; планування аудиторської перевірки; вміти визначити і оцінити аудиторський ризик; застосувати аналітичні процедури в аналізі фінансової звітності підприємства; узагальнити результати аудиту.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑