2.Застосування в аудиті докумельтальних способів перевірки.

Прийоми документального контролю включають формальну перевірку, логічну перевірку документів за змістом, зустрічну перевірку, перевірку певних документів у взаємозв’язку з реєстрами синтетичного обліку, перевірку звітності.

Документальний контроль полягає в дослідженні суті господарських операцій і господарської діяльності, що перевіряється за даними первинних документів, облікових записів в реєстрах обліку та звітності, в яких вони знайшли відображення. Прийоми документального контролю поділяються в залежності від перевірки окремого об’єкта чи перевірки декількох документів, які відображають одну і ту ж або декілька господарських операцій. Перевірка окремого документа проводиться ,як правило за допомогою формальної, логічної перевірки, перевірки документів за змістом. Перевірка документів, які відображають одну і ту ж господарську операцію або взаємопов’язані операції контролюються зустрічним шляхом, взаємним контролем або шляхом письмового запиту.

Формальна перевірка це - перевірка документів, за їх формою, тобто заповненість всіх реквізитів, чи перекреслені вільні рядки, відповідність підписів, штампів, печаток, дозволяючих підписів, чи допущені виправлення в документах, яким способом вони виправленні.

 Значна кількість документів в обліку потребує підрахунків. Це рахунки з підзвітними особами, з оплати праці, бюджетом, постачальниками, касові операції та інше. Правильність здійснення розрахунків посадовими особоми перевіряє аудитор застосовуючи логічний спосіб контролю.Таким шляхом перевіряється правильність не тільки розрахунків, але і складання калькуляцій, встановлення цін на продукцію і послуги.

В сучасних умовах на зміну традиційному способу відображення господарських операцій прийшли операції, які не мали місце у командно-адміністративній системі, а також виникають питання стосовно не тільки правильного відображення їх у обліку, але законність їх здійснення.

Взагалі документальний метод контролю націлений на перевірку повноти відображення та законності здійснення господорських операцій. Саме завдяки даному методу встановлють чи не суперечить зміст господарської операції чинному законодавству та порядку відображення їх в обліку . Крім бухгалтерських документів перевіряється правильність і законність складання не бухгалтерських документів і в першу чергу укладання договорів.

Найбільш ефективний засіб документального контролю є зустрічна перевірка. В межах зустрічної перевірки розглядаються 3 варіанти:

1. Проводиться звірка оригіналу з першою та другою копіями;

2. Перевіряються операції ,які відображаються в одних і тих же документах, але зберігаються в різних підрозділах підприємства . Це стосується в першу чергу розрахунків з оплати праці;

3. Перевіряються документи, які створені і зберігаються третіми особами.

Крім аудиту запити широко використовуються різними органами контолю і особливо ДПІ, ДКРС.

Наступний метод тісно пов’язаний з попереднім і представляє собою взаємну перевірку первинних документів та реєстрів обліку . Первинні документи є основним джерелом формування облікової інформації. Від її якості залежить своєчасність і повнота формування даних звітності. До кожного реєстра обліку повинні додаватись первинні документи та підстава на їх складання . Така перевірка проводиться в хронологічному порядку та з іншими реєстрами обліку де дана операція мала місце.

Завершальним способом документального контролю є перевірка звітності. В аудиті використовують 3 способи перевірки звітності:

1. Експрес аудит;

2. Камеральна (рахункова) перевірка;

3. Документальна перевірка звітності.

Експрес аудит - миттєва перевірка фінансової звітності . Її проводять в тому випадку, коли договором не передбачено час на перевірку звітності . Така ситуація виникає, коли замовник пропонує аудитору провести діагностику фінансового стану підприємства. Договором передбачається час на проведення аналітичних процедур, однак вони не будуть якісними, якщо аудитор не буде впевнений в достовірності звітних даних. Експрес аудит полягає у наступному: аудитор вимагає від замовника особи надати йому матеріали всіх попередніх внутрішніх інвентаризацій, останні виписки банків з поточних, валютних рахунків та рахунків за отриманими довготерміновими і короткотерміновими кредитами, установчі документи, акти звірки дебіторської та кредиторської заборгованості, розрахунки та декларації за податками.

Камеральна перевірка – це перевірка, яка проводиться без залучення первинних документів. Суть її полягає в тому, що аудитор:

 Звіряє правильність перенесення початкових залишків з попередньої звітності:

- проводить підрахунки за розділами балансу або за іншими рахунками фінансової звітності;

- аудитор використовує таблицю взаємної узгодженості показників різних форм звітності. Така звірка проводиться не тільки даних наведених у фінансовій звітності, але і у статистичній звітності.

Документальний метод – базується на застосуванні первинних документів та реєстрів обліку, з залученням головної книги. Спочатку робиться звірка відповідності даних головної книги з даними зазначеними у фінансовій звітності. Якщо ці дані між собою не співпадають, то аудитор проводить суцільну перевірку первиних документів і реєстрів обліку, оскільки підставою для складання бухгалтерських записів є первинні документи. Від своєчасності, повноти їх оформлення залежить правильність формування звітності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑