Тема №4 Якість виробничого процесу

План

1.                  Характеристики та оцінка виробничого процесу.

2.                  Одиничні показники якості.

3.                  Комплексні показники якості.

4.                  Комплексні показники якості виробничих (технологічних) процесів.

4.1. Характеристики та оцінка виробничого процесу

Зазвичай виробничі процеси характеризуються виходом, тобто якістю продукції на виході. Але для того, щоб мати можливість порівнювати виробничі процеси між собою використовують сукупний показник виробничого процесу - його ефективність Еф.

 

Крім сукупного показника на практиці для характеристики виробничого процесу вживають узагальнені показники:

1. Якість та властивості складових на вході та виході.

2. Якість технології.

3. Якість операторів виробничого процесу:

- робітників;

- виробничих систем;

- інформації;

- умов оточення (тобто за окремими елементами моделі виробничого процесу ).

·Якість продукції - сукупність властивостей продукції, які обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби у відповідності з її призначенням.

·Показник якості (рис.4.1) <- кількісна характеристика властивості об'єкту, яка входить до складу його якості та розглядається у відповідності до певних умов циклу життя об'єкту:

Для продукції - до певних умов її створення, експлуатації та споживання.

Для процесу - до певних умов його підготовки та проведення.

 

Рис.4.1 Показники якості

Показники якості по кількості охоплюваних властивостей розподіляються на:

- одиничні;

- комплексні.

4.2. Одиничні показники якості

Одиничний показник якості грунтується на базовомута відносному показниках якості.

Одиничний показник якості - показник якості, який відноситься тільки до однієї з властивостей об'єкту. (Наприклад, коефіцієнт запасу міцності - характеризує здатність витримувати навантаження; середній термін зберігання - характеризує тривалість часу, продовж якого якість об'єкту не змінюється, або змінюється несуттєво).

Для визначення одиничного показника необхідно мати еталон порівняння - тобто базовий показник якості.

Базовий показник якості – це показник якості об'єкту, прийнятий за еталон при порівняльних оцінках якості. Базовий показник якості також може бути одиничним чи комплексним.

Відносний показник якості - це відношення показника якості розглядуваного об'єкту до базового показника, представлене у відносних одиницях.

4.3. Комплексні показники якості

Комплексний показник якості може бути:

- груповим;

- інтегральним;

- узагальненим.

Комплексний показник якості- показник якості об'єкту, який відноситься до декількох його властивостей. Цей показник якості дозволяє в цілому охарактеризувати якість об'єкту або групу його властивостей.

Приклад: протягом доби поточна лінія працює 14 годин, обслуговується 2 години, налагоджується 0,5 години, решту часу - простоює.Комплексний показник ефективності за добу:

Кеф = (14 + 2 + 0,5) / 24 = 0,688 - це груповий показник якості.

Груповий комплексний показник якості - характеризує певну групу властивостей об'єкту.

Інтегральний показник якості - відображає відношення сумарного корисного ефекту від використання об'єкту за призначенням до витрат на його створення та використання за призначенням:

Кін = П / (Вст + Ввик),

Де П - сумарний корисний ефект;

Вст - витрати на створення об'єкту;

Ввик - витрати на використання.

Приклад:дві поточні технологічні лінії мають однакові параметри, окрім наступних:

·Кількість виробів за годину:

1-а лінія - П1 = 200 виробів;

2-а лінія - П2 = 300 виробів.

·Вартість ліній:

1-а лінія - Вст1 = 40 тис. Грн.;

2-а лінія - Вст2 = 60 тис. Грн.

·Витрати на експлуатацію:

1-а лінія - Ввик1 = 7 тис. Грн.;

2-а лінія - Ввик2 = 12 тис. Грн.

Знаходимо інтегральні показники:

Кі1 = П1 / (Вст1 + Ввик1) = 200 / (40 + 7) = 4,26 вир/тис. Грн.

Кі2 = П2 / (Вст2 + Ввик2)= 300 / (60 + 12) = 4,17 вир/тис. Грн.

Тобто більш ефективним є використання першої лінії.

Узагальнений показник якості - показник якості, який відноситься до сукупності властивостей об'єкту, за якою прийнято рішення оцінювати його якість в цілому. В більшості випадків ця сукупність - суттєві властивості об'єкту.

4.4. Комплексні показники якості виробничих (технологічних) процесів

Комплексні показники якості виробничих (технологічних) процесів можна розділити на наступні види:

1) точність - характеризує величину розбігу параметрів вихідного продукту технологічного процесу від середнього значення.

2) стабільність - характеризує величину відхилення математичного очікування вихідного параметру від номінального значення.

3) техніко-економічні параметри:

- собівартість;

- витрати процесу (у тому числі на брак);

- ресурсозбереження;

- ризик користувача (ймовірність того, що визнаний придатним в процесі виробництва виріб в ході експлуатації виявиться непридатним);

- гнучкість технології - мінімальна величина партії продукту, яку технологія спроможна рентабельно випускати, або швидкість переналагодження процесу (наприклад, для випуску нового продукту, тощо).

4) критичні параметри:

- небезпечність для життя;

- небезпечність для здоров'я;

- небезпечність для оточуючого середовища;

- вплив на інші виробничі процеси та обладнання (наявність вібрацій, перешкод, полів, наводок, тощо).

Якщо в результаті виробничого процесу не досягається необхідний стан продукції - то пошук можливих причин проводять, розглядаючи вказані узагальнені показники виробничого процесу.

При цьому в кожному з показників відокремлюють виробничі, економічні та планові складові.

Наприклад, для продукції:

- виробнича складова: матеріал, розміри, форма, стан поверхні, тиск, температура tо С.

- економічна складова: кошторис, витрати...

- планова складова: кількість, термін, постачальник.

Оцінку виробничого процесу проводять по узагальненим показникам, виставляючи бали.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Наверх ↑