СЛОВНИК

Абстрагування - відволікання від несуттєвих ознак і виокремлення самих лише суттєвих особливостей групи предметів або явищ.

Абулія - це виникла на основі патології мозку відсутність спонукання до діяльності, нездатність при розумінні необхідності винесення рішення до дії чи виконання її.

Академічна година - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години зазвичай складає 45 хв.

Акредитація вищих навчальних закладів - це офіційне визнання їхнього права здійснювати свою діяльність на рівні державних вимог і стандартів освіти.

Аналіз - це розчленування в думці предмета, явища або поняття і вирізнення окремих його частин, ознак або властивостей.

Аперцепція - це залежність сприйняття від загального змісту психічної діяльності людини, від її досвіду, інтересів, скерованості.

Апраксія - порушення довільної регуляції рухів і дій, які унеможливлюють здійснення вольового акту.

Асоціаціями називаються елементарні зв'язки уявлень і понять між собою, завдяки яким одне з'явлене уявлення або поняття викликає інші.

Афект - це короткочасна, бурхлива, надзвичайно інтенсивна емоційна реакція. Для нього є характерною надзвичайна сила прояву, він захоплює людину повністю. Надзвичайна сила та яскравість афекту поєднуються з короткочасністю його прояву.

Бесіда - діалогічний метод навчання, за якого вчитель із допомогою вдало поставлених питань спонукає учнів або відтворювати раніше набуті знання, або робити самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу.

Вечірня і заочна (дистанційна) є формами здобуття певного рівня освіти без відриву від виробництва.

Викладання - цілеспрямований вид діяльності, здійснюваний педагогом, організатором педагогічного процесу.

Відраза - негативний емоційний стан, що його спричинюють об'єкти (предмети, люди, обставини і т. Ін.), зіткнення з якими (фізична взаємодія, спілкування тощо) заходить у суперечність із моральними або естетичними принципами і установками суб'єкта. Відраза, що поєднується з гнівом, в особистих стосунках може мотивувати агресивну поведінку, бажання позбутися когось або чогось.

Відчуття - психічний процес, що полягає у відображенні мозком властивостей предметів і явищ об'єктивного світу, а також станів організму за безпосереднього впливу подразників на відповідні органи чуття.

Вільне відвідування студентами лекційних занять (для студентів третього та наступних курсів) допускається в порядку, встановленому вищим навчальним закладом.

Воля - це здатність людини свідомо контролювати свою діяльність поведінку та активно керувати ними, переборюючи перешкоди і впорядковуючи їх свідомо поставленій меті.

Впізнавання - це відтворення якогось об'єкта в умовах повторного сприйняття.

Гештальтизм (від нім. Образ) - друга група теорій пам'яті. Гештальт (образ) означає цілісну організацію, структуру, яка не зводиться до суми її складових.

Гіпноз - це стан, близький до сну, за якого зберігається можливість контактування загіпнотизованого з гіпнотизером і виконання спонукань останнього. У людей розрізняють три стадії гіпнозу: сонливість,

Гнів - емоційний стан, який протікає у формі афекту і викликається раптовим виникненням значної перешкоди на шляху вдоволення винятково важливої для суб'єкта потреби. Має стенічний характер.

Денна (стаціонарна) форма навчання є основною формою здобуття певного рівня освіти або кваліфікації з відри:юм від виробництва.

Дискусія (від лат. - розгляд, дослідження) - суперечка, обговорення якогось питання.

Диспут (від лат. Сіізриіо - досліджую, сперечаюсь) - публічна суперечка на наукову чи суспільне важливу тему.

Дія - основний елемент у структурі діяльності. Суб'єкта спонукає до дії певний мотив (або сукупність мотивів). Кожна дія спрямована на досягнення певної мети суб'єкта.

Дія - основний елемент у структурі діяльності. Суб'єкта спонукає до дії певний мотив (або сукупність мотивів). Кожна дія спрямована на досягнення певної мети суб'єкта.

Домашня навчальна робота - це форма організації самостійного індивідуального вивчення школярами навчального матеріалу в по-заурочний час.

Екзопсихіка (від грец. - зовні) визначається ставленням людини до зовнішнього середовища, тобто до всієї сфери того, Що протистоїть особистості, до чого особистість може так чи інакше ставитися.

Екстернат є особливою формою навчання осіб, які мають відповідний освітній (кваліфікаційний) рівень, для здобуття ними певного рівня освіти або кваліфікації через самостійне вивчення навчальних дисциплін і складання у вищому навчальному закладі заліків іспитів та інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

Ендопсихіка (від грец. - усередині) як підструктура особистості відображає внутрішню взаємозалежність психічних елементів і функцій, начебто внутрішній механізм людської особистості, ототожнюваний з нервово-психічною організацією людини.

Забування - процес, протилежний запам'ятовуванню.

Запам'ятовування - це процес пам'яті, завдяки якому відбувається закріплення нового через поєднання його з набутим раніше.

Здивування - емоційна реакція, яка не має чіткого позитивного чи негативного знаку і гальмує всі попередні емоції, скеровуючи увагу на раптовий об'єкт або обставини. Може переходити у зацікавленість.

Зміст освіти - один із головних елементіву структурі процесу навчання.

Знання - категорія, що відображає істотні моменти зв'язку між пізнавальною діяльністю і практичними діями людини.

Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їхньої підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Індивідуальність - це особистість у її своєрідності. Коли кажуть про індивідуальність, то мають на увазі оригінальність особистості.

Консультація - форма навчального заняття, за якої студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспекгів їхнього практичного застосування.

Контрольні заходи - це поточний і підсумковий контроль.

Кредит - це три академічні години навчальних занять і самостійної роботи у навчальному тижні протягом навчального семестру Час, відведений для проведення підсумкового контролю, у кредит не входить.

Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання та їхнього застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Лабораторне заняття - форма навчального заняття, за якої студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Лекція - інформативно-доказовий виклад матеріалу в царині наук про природу й суспільство, техніку й культуру. Текст лекції з теми повинен містити повну інформацію щодо матеріалів, якими учні мають оволодіти.

Лекція - основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначена для засвоєння теореетичного матеріалу.

Летаргічний сон - психічний стан (хворобливий), коли на тлі повної м'язової нерухомості зберігається психічна активність, зір, слух. Такий хворий скидається на мертвого. Летаргічний сон зазвичай триває не більше 5-6 днів і часто трапляється у людей з підвищеною здатністю до навіювання та багатим емоційним життям.

Лінощі - прагнення людини відмовитися від подолання труднощів, стійке небажання здійснити вольове зусилля.

Мислення - процес опосередкованого та узагальненого пізнання людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їхніх істотних властивостях, зв'язках і відносинах.

Монографія (від грец. Один і пишу) - книга, в якій відображено одноосібну або колективну наукову працю з однієї проблеми.

Мотив (від лат. Рухаю) - спонукальна причина дій і вчинків людини (те, що штовхає до дії).

Навичка - психічне новоутворенння, завдяки якому індивід спроможний виконувати певну дію раціонально, з належною точністю і швидкістю, без зайвих витрат фізичної та нервово-психічної енергії.

Навчальна програма - це державний документ, у якому розкривається зміст освіти з кожного предмета в кожному класі і визначається система наукових знань, світоглядних і морально-естетичних ідей, практичних умінь і навичок, що їх необхідно опанувати учням, - і кількість годин на їх вивчення.

Навчальний день - складова навчального плану студента тривалістю не більш як 9 академічних годин.

Навчальний курс - завершений період навчання студента протягом навчального року.

Навчальний план - це державний нормативний документ, який визначає підсумоване навантаження учнів і Його розподіл за етапами навчання і класами, тобто установлює перелік навчальних предметів, обоє 'язковий для вивчення в усіх школах, а такожрухомий компонент, що включає навчальні предмети, які вводяться за розсудом регіонів і шкіл.

Навчальний посібник - це книга, зміст якої або повністю відповідає навчальній програмі, або поглиблено розглядає окремі теми навчального предмета, або ж містить емпіричний матеріал, що служить закріпленню основного теоретичного матеріалу.

Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається найчастіше 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових днів і канікул.

Навчальний семестр - складова навчального часу студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.

Навчальний тиждень- складова навчального часу студента тривалістю не більш як 54 академічні години.

Надсвідоме - рівень психічної активності особистості під час виконання творчих завдань, який не піддається усвідомлено-вольо-вому контролю.

Настрій - це більш або менш тривалий емоційний стан, який забарвлює всі інші переживання і діяльність людини. Настрої вирізняються різною мірою тривалості, виявленості, усвідомлення, тому кажуть про перехідний і стійкий настрій.

Несвідоме - це сукупність психічних процесів, актів і станів, зумовлених явищами дійсності, вплив яких суб'єкт не усвідомлює

Онтогенез (від грец. Єство і породжую) індивідуальний розвиток будь-якого організму від зародження і до кінця життя.

Операція (від лат. Дія) - елемент функціонування активної системи, елемент діяльності; сукупність дій, спрямованих на розв'язання завдання.

Особистість - діяч суспільного розвитку, свідомий індивід, який посідає певне становище в суспільстві та виконує певну громадську роль.

Підручник - це книга, що викладає основний зміст навчального предмета відповідно до програми.

Підсвідоме - психічні процеси, які відбуваються під порогом свідомості.

Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах. Складові такого контролю - семестровий контроль і державна атестація студента. Ця система дещо нагадує принцип «матрьошки».

Поняття - це відображення загальних і притому суттєвих властивостей предметів і явищ дійсності.

Порівняння - встановлення подібності й несхожості між предметами або явищами дійсності.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних і семінарських занять; він має на меті перевірку рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються відповідною кафедрою.

Потреба - необхідність у чомусь, їх розрізняють як реальні та ілюзорні.

Потяг - цс мотив діяльності, який являє собою ще недиферен-ційовану, недостатньо чітко усвідомлену потребу.

Пояснення - доказовий виклад матеріалу вчителем, пов'язаний з вивченням правил, математичних дій, законів, явищ. Учитель висуває певну тезу і подає систему її обгрунтування.

Практичне заняття - форма навчального заняття, за якої викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їхнього практичного застосування через індивідуальне виконання студентами відповідно сформульованих завдань.

Праця - цілеспрямована діяльність людини на перетворення і освоєння природних і соціальних сил з метою задоволення потреб, унаслідок якої створюються матеріальні і духовні цінності, формується сама людина.

Предмет дії - може бути не лише матеріальним, а й ідеальним, зокрема в пізнавальних або в комунікативних діях, орієнтованих на передавання інформації іншому суб'єктові, як-от: написати на дошці формулу, переставити стілець, перейти в іншу аудиторію, закріпити деталь у токарному верстаті і т.д.

Презирство - негативний емоційний стан, що виникає в особистих стосунках і породжується неузгодженістю життєвих позицій, поглядів, поведінки з об'єктом почуттів. Останні сприймаються як : жалюгідні, що не відповідають естетичним критеріям і моральним нормам. Один із наслідків презирства — деперсоналізація індивіда або групи, до яких воно (презирство) стосується.

Проблемне навчання - це така організація процесу навчання, основа якої полягає в утворенні в навчальному процесі проблемних ситуацій, вирізненні і вирішенні учнями проблем.

Радість - позитивний емоційний стан, пов'язаний з можливістю досить повно задовольнити актуальну потребу, ймовірність чого до цього моменту була невелика чи принаймні невизначена.

Ремінісценція - відстрочене відтворення тимчасово забутого матеріалу. Воно може бути повнішим, ніж відразу. Спостерігається частіше у дітей, ніж у дорослих.

Ризик - це характеристика діяльності за невизначеності для суб'єкта її наслідків і наявності передбачень про можливі негативні наслідки на випадок неуспіху (покарання, біль, травма, втрата престижу тощо).

Розповідь - жвавий, образний, емоційний і водночас короткотривалий виклад будь-якого питання, що містить переважно фактичний матеріал.

Розуміння - це пізнання зв'язків між предметами і явищами, що переживається як задоволення пізнавальної потреби.

Роль - це соціальна функція особистості; наприклад, роль матері та батька - виховання дітей; роль директора школи - управління колективом учителів та організація процесу навчання учнів.

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Семестровий іспит - форма підсумкового контролю засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового іспиту, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни.

Семінарське заняття - форма навчального заняття, за якої викладач організує дискусію з наперед визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Синтез - це поєднання в думці окремих елементів, частин, ознак у єдине ціле.

Сноходіння, або лунатизм - особлива форма патологічного сну, за якого спляча людина у стадії повільного сну встає з ліжка і починає ходити.

Сон - психічний стан, протилежний неспанню, за якого рухи відсутні, м'язи ослаблені, а діяльність центральної нервової системи пригальмована.

Сором - негативний емоційний стан, що характеризується усвідомленням невідповідності власних помислів, вчинків і зовнішності не тільки очікуванням інших людей, а й власним уявленням про належну поведінку і зовнішній образ.

Спілкування - складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, що породжується потребами спільної діяльності та криє в собі обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття й розуміння іншої людини.

Спогадання - відтворення образів нашого минулого, локалізованого в часі та просторі.

Сприйняття руху - це відображення напрямку і швидкості просторового існування предметів.

Сприйняття часу - це відображення дійсності в послідовності явищ або подій.

Страждання - емоційний стан, пов'язаний з отриманням достовірної або такої, що здається достовірною, інформації про неможливість задоволення важливих життєвих потреб, які досі здавалися більш або менш імовірними. Найчастіше прибирає форму емоційного стресу. Має характер астенічної емоції.

Страх - негативний емоційний стан, що виникає в разі отримання суб'єктом інформації про можливі збитки для його життєвого благополуччя, про реальну чи уявну небезпеку, яка загрожує. Страх блокує важливі потреби людини на основі дійсного чи уявного прогнозу. Має стенічний (дієвий) чи астенічний (розслаблений) характер. Виявляється у вигляді стресових станів, стійкого настрою пригніченості й тривожності або у вигляді афекту (жах).

Стрес - це емоційний стан, викликаний несподіваною та напруженою ситуацією.

Судження - найпростіший акт мислення, що відображає зв'язки предметів і явищ або певних ознак.

Творча праця - це створення нового, яке суттєво відрізняється від уже відомого або є таким, якого ще не існувало взагалі. У даному випадку «підключено» найскладніші механізми мислення.

Триместр - складова навчального часу студента, що закінчується підсумковим контролем. Тривалість триместру - 1 /3 навчального року.

Уміння - використання суб'єктом наявних знань і навичок для вибору і здійснення способу дій відповідно до поставленої мети.

Умовиводи - це утворення з декількох суджень нового судження.

Учіння - цілеспрямоване засвоєння знань, умінь, навичок, соціального досвіду з метою наступного використання їх у практичному житті.

Уява - це психічний процес створення образів предметів, ситуацій, обставин через приведення наявних у людини знань у нову комбінацію.

Філогенез (від грец. Рід, плем'я і породжую) - історія розвитку різних родів і видів організму (як сукупності). Філогенез у психології означає зміни психіки людини, що сталися під час її біологічної еволюції під впливом умов життя.

Цікавість (зацікавленість, інтерес) - позитивний емоційний стан, який сприяє розвиткові навичок і вмінь, здобуванню знань, мотивує навчання.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑