Тема 6. Економічне оточуюче середовище підприємництва

Здійснення підприємницької діяльності на ефективному рівні можливо лише при наявності визначеної суспільної ситуації - підприємницького середовища. Це насамперед ринок, ринкова система відносин, а також особиста воля підприємця, тобто його особиста незалежність, що дозволяє прийняти таке підприємницьке рішення, що з його погляду буде найбільш ефективним, діючим і максимально прибутковим.

Ринок — це сукупність інтересів і дій реальних і потенційних покупців і продавців, а також умов, що характеризують стан і зміну їхніх інтересів і дій.

Існуючі в деякій частині нашого суспільства побоювання, що підприємець у таких умовах діє тільки у своїх інтересах, необґрунтовані. Підприємець в умовах ринку не може не орієнтуватися на споживача, від якого залежать його прибуток, благополуччя і перспектива.

Підприємницьке середовище (рис. 1.4) - суспільна економічна ситуація, що включає ступінь економічної волі, наявність (чи можливість появи) підприємницького корпусу, домінування ринкового типу економічних зв'язків, можливість формування підприємницького капіталу і використання необхідних ресурсів.

Показником ступеня суспільної незалежності підприємництва слугує кількість нових (протягом визначеного періоду) самостійних (незалежних) підприємств.

З погляду оцінки своїх можливостей підприємці аналізують підприємницьке середовище в процесі стратегічного планування. Цей аналіз полягає власне кажучи у відповіді на три конкретних питання:

1. Де зараз знаходиться підприємство?

2. Де, на думку вищого керівництва, повинне знаходиться підприємство в майбутньому?

3. Що повинно зробити керівництво, щоб підприємство перемістилося з того положення, у якому знаходиться зараз, у те положення, де його хоче бачити керівництво?

Рис. 1.4. Підприємницьке середовище – система відносин

Ефективність функціонування і розвитку підприємництва у значній мірі обумовлена зовнішнім середовищем (табл. 1.3.):

· державною політикою в даній області;

· діяльністю місцевої (регіональної) законодавчої і виконавчої влади;

· зовнішніми умовами конкретних регіонів.

Табл. 1.3. Характеристика факторів зовнішнього середовища

 

Фактори

Основні характеристики

Природні

Рівень розвиненості, використання потенціалу природних ресурсів. Джерела паливно-енергетичних ресурсів і сировини. Екологічні показники, їхні нормативи і рівень їхнього дотримання. Розвиненість системи державного контролю охорони навколишнього середовища і регулювання інтенсивності використання (вироблення) запасів палива, енергії і сировини

Демографічні

Структура, чисельність, щільність і відтворювальні характеристики населення. Народжуваність, смертність, стійкість сімейних союзів, релігія, етнічна однорідність

Економічні

Фінансове положення робітників, службовців і пенсіонерів, їхня купівельна спроможність. Показники фінансово-кредитної системи. Економічна кон'юнктура й інфляція. Розвиненість системи оподатковування, її адекватність до споживчого кошика населення. Ціни і тенденції споживання населення, еластичність попиту

Політико-правові

Розвиненість правового захисту населення і законодавства, що супроводжує підприємницьку діяльність. Наявність зовнішньополітичних союзів і програм, що забезпечують стійкість і стабільність формування і розвитку ринкових відносин. Роль суспільних утворень у системі вироблення і прийняття державних і урядових рішень

Науково-технічні

Стан і розвиток науково-технічного прогресу в базових галузях економіки. Розвиненість приватизації й інноваційних процесів суб'єктів маркетингової системи. Ступінь упровадження нових технологій і рівень їхньої розробленості в суспільному виробництві. Показники економічної і технічної безпеки існуючих і перспективних технологій

Соціально-культурні

Розвиненість ринкового менталітету населення, культурні і моральні показники споживачів, організаційна і споживча культура, стійкість звичаїв і обрядів, динаміка культури поводження

 

Необхідно визначити сприятливий стан зовнішнього середовища, що досягається за рахунок відповідних регулюючих впливів, що здійснюються суб'єктами керування.

Аналіз зовнішнього середовища являє собою процес, за допомогою якого розроблювачі стратегічного плану контролюють зовнішні стосовно підприємства фактори, щоб визначити можливості і погрози для фірми. Аналіз зовнішнього середовища допомагає одержати важливі результати. Він дає організації час для прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок можливих погроз і час на розробку стратегій, що можуть перетворити колишні погрози в будь-які вигідні можливості.

Таким чином, аналіз зовнішнього середовища дозволяє організації створити перелік небезпек і можливостей, з якими вона зіштовхується в цьому середовищі. Для успішного формування стратегії керівництво повинне мати повне представлення про істотні зовнішні проблеми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Наверх ↑