4.Планування розвитку галузей культури.

Політика державного регулювання розвитку культури ґрун­тується на принципі збереження і примноження культурно-освіт­ньої спадщини, стимулювання творчих пошуків, уникнення суто комерційного підходу. До сфери планування розвитку культури, мистецтва, засобів масової інформації входять відповідні заклади незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості. Для розрахун­ку прогнозно-планових показників розвитку культури, мистецтва та засобів масової інформації використовують чинні нормативи потреб населення у послугах, дані статистичної звітності, струк­тури вільного часу населення.

Головні показники розвитку установ культури, мистецтва та засобів масової інформації такі:

- мережа підприємств і установ на кінець планового періоду;

- приріст мережі протягом планового пе­ріоду;

- забезпечення населення відповідними підприємствами й ус­тановами;

- фінансові та матеріальні ресурси.

Зокрема, на макрорівні розраховують показники розвитку бібліотек, кінотеатрів, палаців культури, що є в загальнодержавній власності, театрів, студій та установ телебачення, цирків; випуску друкованої про­дукції; виробництва кінопродукції.

На рівні регіонів розробляють показники розвитку клубних установ, масових бібліотек, кількості кіноустановок, забезпечення сільського населення кіноустанов­ками, книжковим фондом, а також показники обсягу капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування, в тому числі дер­жавних, які спрямовують на розвиток культури.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑