3. Планування реальних доходів населення.

Головним синтетичним показником рівня життя населення є реальні доходи, які відображають частку населення у національному доході, що використовується.

Розрізняють поняття:

1) номінальних;

2) реальних доходів населення.

Номінальні доходи - це сума грошових, натуральних і доходів у вигляді так званого безплатного споживання суспільних благ.

Реальні доходи характеризують кількість придбаних матеріальних благ та послуг з урахуванням зміни роздрібних цін, а також витрат на виплату податків та інших обов’язкових платежів.

Реальні доходи, як узагальнюючий показник рівня життя населення, відображають частку національного доходу, яку безпосередньо використовують на споживання і нагромадження. До реальних доходів належать усі види грошових доходів населення, натуральні доходи колгоспників, фермерів, натуральні доходи від особистого підсобного господарства і доходи, отримувані у вигляді безоплатних послуг з суспільних фондів споживання (не враховуючи зношення основних невиробничих фондів).

Показник реальних доходів населення за економічним змістом відповідає фонду споживання у національному доході без тієї частки, яку споживають у галузі науки й управління. Тому прогнозні та планові розрахунки цього показника безпосередньо пов'язані з розрахунками національного доходу та його розподілу.

У практиці інших держав показник реальних доходів населення визначають шляхом коригування показника грошових доходів населення на індекс споживчих цін. В Україні прогнозування і планування реальних доходів пов'язане з розрахунком і використанням таких трьох показників: номінальні доходи, реальні доходи, кінцеві (реально використовувані) доходи.

Реальні доходи визначають на підставі величини кінцевих (реально використовуваних) доходів. Кінцеві доходи менші від реальних на величину приросту заощаджень населення і внесків до державних і громадських організацій, фондів.

Розрахунок кінцевих доходів населення потребує послідовного визначення таких складових:

1) номінальних доходів (грошових, натуральних, матеріального споживання в закладах, що надають суспільні послуги);

2) грошових доходів, не використаних для придбання товарів;

3) зміни заощаджень населення;

4) сальдо операцій за переказами та акредитивами.

Кінцеві (реально використовувані) доходи населення спочатку розраховують у цінах відповідних років, а пізніше - у порівняльних цінах. Для перерахунку кінцевих доходів у порівняльних цінах їх коригують на прогнозований індекс споживчих цін. В узагальненому вигляді розрахунок кінцевих доходів населення виконують за схемою, наведеною у табл. 2

Таблиця 2 Розрахунок кінцевих (реально використовуваних) доходів населення

 

Показники

Сума, млн. Грн.

1. Грошові доходи - всього (зарплата, грошові доходи членів селянських спілок тощо, пенсії, допомоги, стипендії, надходження з фінансової системи)

2. Грошові доходи, витрачені на оплату послуг, обов'язкових платежів і добровільних внесків

3. Зміна заощаджень населення (зміна залишку вкладів в ощадних і комерційних банках, купівля чи продаж облігацій, інших цінних паперів, зміна залишку наявних грошей (на перспективу не враховують) на руках у населення)

4. Грошові доходи, використовувані для придбання товарів (1-2±3)

5. Натуральні доходи (у селянських спілках І від особистого підсобного господарства, мисливства, рибальства тощо)

6. Матеріальні затрати закладів невиробничої сфери, що обслуговують населення (матеріальні затрати, споживання енергії, газу, води; зношування державного житлового фонду тощо) і які відшкодовують з бюджету

7. Валова продукція житлово-кооперативного будівництва (у цінах відповідних років)

8. Кінцеві (реально використовувані) доходи у цінах відповідних років (4+5+6+7)

9. Кількість населення (середньорічна), тис. Осіб

10. Реальні доходи на особу (в цінах відповідного року), грн. (8:9)

11. Індекс цін і тарифів

12. Кінцеві (реально використовувані) доходи у співставних цінах (8*11)

13. Реальні доходи на особу у співставних цінах (12:9), грн.

14. Динаміка (зміна) реальних доходів на особу. % до попереднього періоду

 

Кожний показник кінцевих доходів визначають для населення в цілому, а також для окремих соціальних груп. Динаміку реальних доходів населення визначають за допомогою Індексів, які дають змогу відобразити зміну цих доходів у порівняльних цінах.

Доходи населення формують на підставі їхніх складових: грошових (включаючи оплату праці, грошові виплати з суспільних фондів споживання) і натуральних.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑