4. Обґрунтування виробничої програми промисловості.

Плани виробництва промислової продукції обґрунтовуються розрахунками виробничих потужностей, основних фондів, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Визначення потреби народного господарства у промисловій продукції та обґрунтування виробничої програми по її випуску здійснюються у державних планах одночасно.

Найважливішим елементом обґрунтування обсягу промислової продукції є розрахунок можливого отримання продукції з діючих та заново введених потужностей.

Під виробничою потужністю промислового підприємства розуміють максимально можливий річний випуск продукції високої якості про повному використанні виробничого обладнання та виробничих площ з урахуванням передової технології, вдосконалення організації виробництва та праці. Виробнича потужність (ВП) промисловості по випуску певного виду продукції складається із суми ВП окремих підприємств по випуску відповідної продукції.

Виробнича потужність вимірюється, як правило, у тих же показниках, що і обсяг випуску продукції. Задля узгодження планових обсягів виробництва продукції з необхідними виробничими потужностями розробляються баланси виробничих потужностей.

Баланс виробничих потужностей складається за наступною схемою:

1. Виробничі потужності на початок планового періоду (вхідна потужність). Її розмір показує, які виробничі можливості має підприємство на початок планового періоду. Визначається основи звітних даних.

2. Приріст виробничих потужностей у плановому періоді, в т. Ч. Середньорічний приріст. Цей приріст відображається у балансі за двома напрямками, а саме:

· за рахунок проведення організаційно-технічних заходів (механізація та автоматизація виробництва, вдосконалення технологічних процесів та інше). Приріст потужності за рахунок цього чинника визначається в залежності від передбачених планом заходів;

· за рахунок розширення та реконструкції діючих підприємств та будівництва нових підприємств. У цьому випадку приріст визначається у відповідності до плану капітального будівництва.

3. Вибуття виробничих потужностей за рахунок зношеності виробничих об`єктів або продажу обладнання іншим підприємствам, в т.ч. Середньорічне вибуття потужності.

4.Середньорічна виробнича потужність, визначається шляхом додавання до потужності на початок року середньорічного приросту потужності та відніманням середньорічного її вибуття.

В річному плані середньорічне введення (виведення) потужності визначається шляхом ділення обсягу введеної (виведеної) на протязі року потужності на 12 і множенням отриманого результату на кількість повних місяців, що залишаються до кінця року з часу введення (виведення) потужності.

5. Виробнича потужність на кінець планового періоду. Її розрахунок здійснюється наступним чином: до діючої потужності на початок року додається приріст потужності за плановий період і віднімається вибувша протягом планового періоду виробнича потужність.

6. Коефіцієнт використання середньорічної потужності, визначається відношенням річного випуску продукції до середньорічної потужності.

Максимально можливий випуск продукції з діючих виробничих потужностей обчислюється шляхом множення середньорічної виробничої потужності на плановий коефіцієнт використання виробничої потужності.

Для обґрунтування плану промислового виробництва крім виробничих потужностей необхідно також:

· розрахувати ефективність використання основних виробничих фондів. Загальним показником використання основних фондів є фондовіддача (виробництво промислової продукції на 1 грн. Середньорічної вартості основних фондів);

· врахувати наявність обігових коштів (сировини, матеріалів, палива, електроенергії, інших матеріальних ресурсів);

· обґрунтувати план промислового виробництва балансовими розрахунками робочої сили.

Тільки після проведення всіх цих розрахунків план промислового виробництва можна вважати обґрунтованим і включати у якості планового завдання до державного плану.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

1.      Промисловість – ведуча ланка народногосподарського комплексу, від рівня і масштабів розвитку якої залежить розвиток всієї економіки.

2.      В основі державного регулювання промислового виробництва лежить галузевий поділ промислового виробництва.

3.      Об’єктами державного регулювання на макроекономічному рівні є міжгалузеві комплекси.

4.      Державне регулювання промислового виробництва має два напрямки: пряме державне управління об’єктами і регулювання їхньої підприємницької діяльності.

5.      Прогноз промислового виробництва являє собою комплексне завдання з обсягу виробництва, номенклатури, якості промислової продукції та термінів поставки.

6.      Основою плану промислового виробництва є показники по випуску продукції в натуральних вимірниках, в яких встановлюються завдання з найважливіших видів промислової продукції.

7.      Загальний обсяг промислової продукції визначається у вартісних показниках, до яких відносяться чиста, товарна, валова і реалізована продукція.

8.      Якість промислової продукції характеризується системою показників, які відображають її найважливіші властивості і параметри.

9.      Основою для планування обсягу, темпів росту та пропорцій промислового виробництва є потреби народного господарства, які визначаються шляхом розробки матеріальних балансів та використання прогресивних техніко-економічних норм.

10.  Плани виробництва промислової продукції обґрунтовуються розрахунками виробничих потужностей, основних фондів, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.      Дайте загальну характеристику промисловості як об’єкта державного регулювання економіки.

2.      Охарактеризуйте основні напрямки та завдання державного регулювання промислового виробництва.

3.      В яких розрізах розробляється прогноз промислового виробництва?

4.      В яких випадках використовуються натуральні показники обсягів промислового виробництва?

5.      Охарактеризуйте вартісні показники плану промислового виробництва.

6.      Які показники характеризують якість промислової продукції? В чому полягає суть і призначення державної системи стандартизації та сертифікації продукції?

7.      Які показники характеризують рівень спеціалізації, кооперування та комбінування промислового виробництва?

8.      З яких статей потреб складається загальна потреба в засобах виробництва?

9.      Як визначається потреба в предметах споживання?

10.  Яким чином здійснюється обґрунтування виробничої програми промисловості?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑