Теорія і практика перекладу (німецька мова) Шифр дисципліни - 6.030405/00/2.10

Курс 3-4; семестр 5-8; всього годин - 297; на тиждень - 2,5 год.; 8,25 кредиту. Обов'язкова

Мета курсу: ознайомити студентів з основними положеннями теорії перекладу і, зокрема, із головними видами, шляхами та засобами перекладу, а також виробити в студентів навики самостійної роботи над перекладом різножанрових і, насамперед, суспільно-політичних текстів; навчити студентів знаходити формальні та функціональні відповідники і, особливо, лексичні, граматичні та стильові трансформації з метою досягнення адекватності при усному та письмовому перекладі джерельних текстів цільовою мовою.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Кравченко А.П.Немецкий язык.Практикум по переводу.Серия "Учебные пособия".-Ростов на Дону: "Феникс",2002.-320с.

2.             Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. — Вінниця, "Нова книга", 2001. — 448 с.

3.             Большой немецко-русский словарь: В 3 т./ Автор-сост. Е.И.Лепинг, Н.П. Страхова, Н.И. Филичева.; Под общ.рук. О.И. Москальской.- 8-изд, стереотип.- М..: Рус.яз., 2002

Викладацький склад: Семенко Віталій Васильович - асистент; Басняк Тетяна Анатоліївна - асистент; Фесун Галина Стефанівна - асистент.

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, індивідуальні, групові консультації, педагогічні ігри, дискусії, перекладацька практика (8 семестр).

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: 3 заліки, екзамен (усний).

Іноземна мова (німецька мова) Шифр дисципліни - 8.030405/00/08

Курс 5; семестр 9-10; всього годин - 135; на тиждень - 2 год.; 3,75 кредиту. Обов'язкова

Мета курсу: ознайомити студентів з основними положеннями теорії перекладу і, зокрема, із головними видами, шляхами та засобами перекладу, а також виробити в студентів навики самостійної роботи над перекладом різножанрових і, насамперед, суспільно-політичних текстів; навчити студентів знаходити формальні та функціональні відповідники і, особливо, лексичні, граматичні та стильові трансформації з метою досягнення адекватності при усному та письмовому перекладі джерельних текстів цільовою мовою.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Кравченко А.П.Немецкий язык.Практикум по переводу.Серия "Учебные пособия".-Ростов на Дону: "Феникс",2002.-320с.

2.             Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. — Вінниця, "Нова книга", 2001. — 448 с.

3.             Большой немецко-русский словарь: В 3 т./ Автор-сост. Е.И.Лепинг, Н.П. Страхова, Н.И. Филичева.; Под общ.рук. О.И. Москальской.- 8-изд, стереотип.- М..: Рус.яз., 2002

Викладацький склад:

Семенко Віталій Васильович - асистент.

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, індивідуальні, групові консультації, педагогічні ігри, дискусії, перекладацький практикум (10 семестр).

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: екзамен (усний).

Німецька мова

Шифр дисципліни - 7.030405/00/02

Курс 5; семестр 9-10; всього годин - 108; на тиждень - 2 год.; 3 кредити. Обов'язкова

Мета курсу: засвоєння студентами чотирьох основних мовних навиків: читання, письмо, сприйняття на слух та вміння висловлюватися німецькою мовою на середньому рівні.

Для її досягнення вивчаються лексичний одиниці та граматичні норми німецької мови, їх комбінаторні потенції та відповідність українським аналогам, реалії франкомовних країн, їхні історичні традиції та соціокультурні звичаї, державний устрій та функціонування урядових структур, роль німецькомовних країн у історії інших держав та їхнє місце в сучасному світі.

На основі отриманих теоретичних знань ставиться за мету виробити в студентів уміння вільно й грамотно висловлюватися німецькою мовою, вести діалог на задані теми та опрацьовувати історичні джерела німецькою мовою.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

            Кравченко А.П.Немецкий язык.Практикум по переводу.Серия "Учебные пособия".-Ростов на Дону: "Феникс",2002.-320с.

            Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. — Вінниця, "Нова книга", 2001. — 448 с.

            Большой немецко-русский словарь: В 3 т./ Автор-сост. Е.И.Лепинг, Н.П. Страхова, Н.И. Филичева.; Под общ.рук. О.И. Москальской.- 8-изд, стереотип.- М..: Рус.яз., 2002

Викладацький склад:

Семенко Віталій Васильович - асистент.

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, індивідуальні, групові консультації, педагогічні ігри, дискусії, перекладацький практикум (10 семестр).

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: екзамен (усний).

Французька мова (основна іноземна мова) Шифр дисципліни - 6.030405/00/2.04

Курс 1-4; семестр 1-8; всього годин - 972; на тиждень - 4,75 год.; 27 кредитів. Обов'язкова

Мета курсу: дати студентам-бакалаврам поглиблені знання з французької мови, навчити їх працювати з фаховою літературою, написаною французькою мовою, розвивати навики читання, письма, аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення, ознайомити із цивілізацією та культурою Франції.

Для її досягнення вивчаються різноманітні тексти, що дають знання про культуру та цивілізацію Франції, пропонується система діалогічних реплік, які дозволяють спілкуватися з іноземцями, особливо, коли розмова стосується особи студента, його повсякденного життя або наукових інтересів, проводяться різноманітні письмові роботи на засвоєння лексико-граматичного матеріалу, аудіювання текстів, а також проводиться переказ текстів, реалізуються також загальноосвітні пізнавальні та виховні завдання.

На основі отриманих теоретичних та практичних знань з граматики французької мови та на основі вивчених розмовних тем виробити в студентів уміння вільно розмовляти і мислити в іншомовному середовищі, вільно читати спеціальні тексти, розуміти основний зміст прочитаного, формулювати питання до змісту прочитаного і відповідати на них, реферувати зміст прочитаного українською та французькою мовами.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Французский язык, „Нестор Академия Паблишерз" , 2001.

2.             Крючков Г.Г., Хлопук В.С., Корж Л.П., Харламова Г.С., Студенець П.С. Поглиблений курс французької мови. -К.: Вища шк., 2000.

3.             Матвиишин В.Г., Ховхун В.П. Бизнес-курс французского языка. -Москва, 2004.

4.             Може Ж. Учебник современного французского языка. - К.: Свенас, 1995.

5.             Жовківський А. М. Мудрість народна - мудрість міжнародна, Чернівці: Рута, 2004.

Викладацький склад:

Івасютин Тарас Дмитрович - доцент, кандидат філологічних наук; Нічий Валентина Володимирівна - асистент; Логвінов Ігор Ігорович - асистент; Борисевич Ірина Василівна - асистент.

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, групові та індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: 3 заліки, 5 екзаменів (усний).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑