Основи географічного країнознавства Шифр дисципліни - 6.030405/00/3.04

Курс 1; семестр 1; всього годин - 81; на тиждень - 2 год.; 2,25 кредиту.

Обов'язкова

Попередні умови:

Мета курсу: систематизувати знання студентів щодо історії, сучасного економічного, суспільного та культурного розвитку провідних країн світового співтовариства; привити студентам навички самостійної роботи з документальними джерелами, науковою літературою, ресурсами з країнознавчої проблематики.

При опануванні курсу студент повинен знати: основні напрями соціально-економічного й політичного розвитку провідних країн світу; мати комплексне бачення становища регіонів світу в контексті глобалізаційних процесів. Він також повинен вміти: аналізувати економічні та політичні проблеми світових країн і країн окремих регіонів. На основі отриманих теоретичних знань і практичних вмінь, слід виробити у студентів потребу в самостійному пошуку знань з даної галузі, сформувати у них критицизм мислення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. - К.: "Академія", 2003. - 688 с.

2.             Страны и народы: Научно-популярное географо-этнографическое издание: в 20 т. / Под ред. И.Т. Фролова. - М.: Мысль, 1979-1982.

3.             Шишов С.С. Экономическая география и регионалистика. - М.: Финстат-информ, 1998. - 127 с.

4.             Юрківський В.М. Країни світу. - К.: Либідь, 1999. - 368 с.

5.             Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. - К.: Либідь, 2000. - 416 с.

Викладацький склад:

Горук Андрій Іванович - асистент, кандидат історичних наук;

Методика викладання та методи навчання: лекційні і семінарські заняття, колоквіуми, індивідуальні консультації.

підсумкове: екзамен (усний).

Латинська мова

Шифр дисципліни - 6.030405/00/4.07

Курс 1; семестр 1; всього годин - 108; на тиждень - 3 год.; 3 кредити. Обов'язкова

Мета курсу полягає у здобутті загальнолінгвістичних знань на основі латинської мови, розумінні міжнародної наукової та політичної термінології, лінгвістичних та літературознавчих термінів, у підготовці до самостійної наукової роботи (енциклопедії), з'ясуванні місця латинської мови в історії світової культури, читанні в оригіналі документів міжнародної дипломатії, джерел з Історії античного світу, Середніх віків, Відродження, Історії України періоду феодалізму, Історії західних і південних слов'ян.

Для її досягнення студенти набувають знань з основ латинської граматики та засвоюють певний лексичний запас.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Маслюк В.П., Оленич Р.М. Латинська мова. - Львів, 1975. - 215 с.

2.             Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. - Київ, 1990. - 247 с.

3.             Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів'я і приказки. - Київ, 1989. - 250 с.

4.             Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. - Москва, 1976. - 1096 с.

Викладацький склад:

Загайська Галина Михайлівна - асистент.

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, індивідуальні консультації. Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑