Україна в міжнародних організаціях Шифр дисципліни - 7.030405/00/06

Курс 5; семестр 9; всього годин - 54; на тиждень - 2 год.; 1,5 кредити. Обов'язкова

Попередні умови: 6.030405/00/2.02

Мета курсу: Курс Україна в міжнародних організаціях покликаний ознайомити студентів- міжнародників з участю нашої держави в діяльності міжнародних організацій - універсальних, спеціалізованих, регіональних, субрегіональних. Він вивчається після курсу Міжнародні організації, під час слухання якого студенти знайомляться з історією виникнення, класифікації та діяльності основних міжнародних організацій. Завданням курсу Україна в міжнародних організаціях є поглиблене знайомство з діяльністю України в ООН та її структурах, а також у міжнародних організаціях, що до неї не належать.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Європейський Союз та Україна. - Представництво Європейської Комісії в Україні. - К., 1997.

2.             Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми. - К., 1999.

3.             Міжурядові регіональні організації. Навч. Посібник /Ред. Б.І.Гуменюк. - К.: К.ський університет, 2001.

4.             Україна: утвердження незалежної держави. - К.: Альтернативи, 2001. - С.639-664.

5.             Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації. Навч. посібник. Вид. 2. - К.: КНЕУ, 2001.

6.             Шреплер Х.А. Международные экономические организации. Справочник. - Москва, 1997.

7.             International Monetary Fund. The IMF at a Glance. - Washington, 1998.

Викладацький склад:

Макар Юрій Іванович - професор, доктор історичних наук.

Методика викладання та методи навчання: лекційні заняття, індивідуальні та групові консультації, ділові ігри, дискусії, зустрічі з українськими та зарубіжними дипломатами.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

Країни СНД у регіональних геополітичних системах Шифр дисципліни - 7.030405/00/07

Курс 5; семестр 9; всього годин - 54; на тиждень - 2 год. (л); 1,5 кредиту. Обов'язкова

Попередні умови: 6.030405/00/2.03.

Мета курсу: дати студентам знання про сучасний розвиток країн СНД у контексті розвитку регіональних геополітичних систем; привити студентам навички самостійної роботи з джерелами, монографіями і науковими статтями.

Для її досягнення вивчається політичне, соціально-економічне становище країн, що утворилися на пострадянському просторі. Розглядаються питання регіонального, субрегіонального співробітництва, аналізується зовнішня політика України по відношенню до даних країн.

На основі отриманих теоретичних знань виробити у студентів уміння: самостійного пошуку знань з даної дисципліни, сформувавши у них дискусійність мислення при опануванні програмним матеріалом; чіткого розуміння завдань внутрішнього та зовнішнього характеру, які випливають із національних інтересів та національної безпеки країн СНД.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Ткаченко В. Співдружність Незалежних Держав та національні інтереси України. - К., 1998. - 100 с.

2.             Перепелиця Г.М. Конфлікти в посткомуністичній Європі. - К., 2003. - 429 с.

3.             Василенко М.Д., Василенко С.Д. Україна: міжнародні зв'язки. - Одеса, 2004. - 167 с.

4.             Зарубежные страны. Выпуск 1: 1998 - 2003 гг. - Запорожье, 2003. - 624 с.

Викладацький склад:

Карпо Василь Леонтійович - доцент, кандидат історичних наук.

Методика викладання та методика навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії. Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

Курс 5; семестр S; всього годин - 54; на тиждень - 2 год.; 1,5 кредиту. Обов'язкова

Попередні умови: e.G3G4G5/GG/3.G5

Мета курсу: сучасний стан розвитку Української держави вимагає наукового обґрунтування теорії і практики державного будівництва та його складової - державного управління. Використовуючи надбання зарубіжних країн в даній галузі, наша держава могла б вдосконалити ефективність здійснення державного управління для досягнення кращих його результатів. Сучасні суспільні процеси поставили гостру потребу в професійно підготовлених фахівцях, які здатні працювати в органах державної влади, вирішуючи складні проблеми сьогодення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Державне управління: теорія і практика. Навчальний посібник. - К., 1998.

2.             Малиновський В. Державне управління: навчальний посібник. - Луцьк, 2000.

3.             Реформування державного управління в Україні: проблеми перспективи. - К., 1998.

4.             Cooper T. The Responsible Administrator. An Approach to Ethics for the Administrative Role. - San Francisco, 1990.

б. Henry N. Public Administration and Public Affairs. - New Jersey, 199б.

6.             Johnson H., Broder D. The System. The American Way of Politics at the Breaking Point. - Boston, 1997.

7.             Rohr.J. Ethics for Bureaucrats. An Essay on Law and Values. - New York, 1989. Викладацький склад:

Макар Віталій Юрійович - доцент, кандидат політичних наук.

Методика викладання та методи навчання: лекційні та семінарські заняття, індивідуальні консультації, дискусії, залучення тестового матеріалу.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑