Особливості зовнішньої політики країн Великої сімки Шифр дисципліни - 6.030405/00/4.05

Курс 4; семестр 7; всього годин - 81; на тиждень - 3 год.; 1,5 кредиту. Обов'язкова

Попередні умови: 6.030405/00/2.02, 6.030405/00/2.13, 6.030405/00/2.06.

Мета курсу: поглибити знання студентів з сучасних проблем зовнішньої політики провідних країн світового співтовариства; привити студентам навички самостійної роботи з монографіями і статтями, довідниковою літературою, матеріалами сучасної преси, інтернет-ресурсами з даної проблематики. При опануванні дисципліною студент повинен знати: основні напрями зовнішньополітичного курсу країн Великої сімки; мати комплексне бачення формування зовнішньополітичної стратегії і тактики у контексті глобалізаційних процесів. Студент повинен уміти: аналізувати проблеми геоекономічного та геополітичного розвитку світових держав, особливості їхнього впливу на зовнішню політику України.

На основі отриманих теоретичних знань та практичних умінь, виробити у студентів потребу у самостійному пошуку знань з даного предмету, сформувавши у них дискусійність та евристичність мислення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для ХХІ века. - М., 2002.

2.             Экономика США: Учебник для вузов / Под ред. В.Б. Супяна. - СПб., 2003.

3.             Крушинський В.Ю. Британська Європа чи європейська Британія. Великобританія в європейських інтеграційних процесах. - К., 2003.

4.             Кобринская И. Россия и Центральная Восточная Европа после "холодной войны". - М.,

5.             Павлов Н.В. Германия на пути в третье тысячелетие. - М., 2001.

6.             Фісанов В.П. Зовнішня політика держав Великої вісімки на межі століть. - Чернівці, 2004. Викладацький склад:

Фісанов Володимир Петрович - професор, доктор історичних наук.

Методика викладання та методи навчання: лекції, колоквіуми, презентації, індивідуальні консультації, проведення дискусій у позалекційний час.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

Сучасні українсько-польські міждержавні відносини Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.08

Курс 4; семестр 7; всього годин - 81; на тиждень - 2 год.; 2,25 кредиту. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/2.02, 6.030405/00/3.09.

Мета курсу: ознайомити студентів з окремими аспектами сучасних українсько-польських міждержавних відносин і показати динаміку розвитку українсько-польських міждержавних стосунків упродовж 1990-х рр., а також визначити роль їх політичної складової. При опануванні даною дисципліною студенти оволодіють знаннями з основних проблем у двосторонніх відносинах у 1990- х рр.; сформулюють роль Польщі у зовнішньополітичній діяльності України; проаналізують вплив процесів розширення НАТО і ЄС на динаміку та перспективи діалогу між Україною і Польщею; з'ясують значення українсько-польських взаємин для підтримки регіональної та загальноєвропейської безпеки; дослідять вплив провідних держав Заходу і Росії на розвиток українсько-польських стосунків упродовж 1990-х рр. та визначать їх роль і значення. Крім того, студенти зможуть прогнозувати тенденції подальшого розвитку і перспективи відносин між офіційними Києвом та Варшавою.

Таким чином, студент після опанування даною дисципліною володітиме значними знаннями з проблеми формування українсько-польських міждержавних відносин на сучасному.

Для кращого засвоєння курсу пропонується такі літературні джерела:

1.             Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку. - К.: НІСД, 1999. - 384 с.

2.             Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан / О.Г.Івченко / - К.: "РЩУАНИП", 1997. - 688 с.

3.             Burant S. Ukraine and East Central Europe // Ukraine in the world. Studies in the International Relations and Security Structure of a Newly Independent State / Ed. by L.Hajda. - Cambridge,

1998.                  - Р.45-77.

4.             Garnett S. Keystone in the Arch: Ukraine in the emerging security environment of Central and Eastern Europe. - Washington DC: Carneggie Endowment for International Peace, 1997. - 145 p.

5.             Gill W., Gill N. Stosunki Polski z Ukraine w latach 1989-1993. - Torun-Poznan: Wyd. Adam Marszatek, 1994. - 123 s.

6.             National Identity and Foreign Policy. Nationalism and leadership in Poland, Russia and Ukraine / Ed. by Ilya Prizel. - Cambridge University Press, 1998. - 447 p.

Викладацький склад:

Моцок Віталій Іванович - доцент, кандидат політичних наук.

Методика викладання та методи навчання: лекційні заняття, індивідуальні консультації, дискусії, рольові ігри;

підсумкове: залік (усний).

Дипломатичні передумови Другої світової війни Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.09

Курс 4; семестр 7; всього годин - 81; на тиждень - 2 год.; 1 кредит. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/2.02.

Мета курсу: сформувати у студентів нове бачення міжнародної ситуації та дипломатичної боротьби напередодні Другої світової війни. Спрямувати самостійну роботу студентів на опрацювання монографічної літератури, документів, матеріалів преси, інтернет-ресурсів із запропонованої проблематики.

При опануванні дисципліною студент повинен розширити і поглибити знання стосовно: міжнародних подій, що передували світовій війні, передумов Другої світової війни, зовнішньої політики Англії і Франції напередодні конфлікту, напрямків зовнішньої політики Німеччини і Радянського Союзу в передвоєнному світі.

Студент повинен уміти: аналізувати міжнародні події; що передували виникненню війни, в якій вирішувалась доля народів Європи і світу в найширшому розумінні цього слова, вирішувалась доля світової цивілізації.

На основі отриманих теоретичних знань та практичних умінь, виробити у студентів потребу у самостійному пошуку знань, створивши умови для формування дискусійного погляду на проблеми, що вивчаються.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Всемирная История. Вторая мировая война. в - 24-х Т. - Минск.; Литература, 1997. - Т.23. - 590 с.

2.             Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945рр. Кам'янець - Подільський, 1997. - 387 с.

3.             Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. К.: Основи, 1999. - 903 с.

4.             История дипломатии. Дипломатия в годы второй мировой войны. в - 5-ти Т. - М.: Издательство политической литературы., 1975. - Т.4., - 751 с.

5.             Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. М.: Международные отношения, 1979. - 316 с.

Викладацький склад:

Патарак Іван Вікторович - асистент.

Методика викладання та методи навчання: лекційні заняття, колоквіуми, індивідуальні консультації, проведення дискусій у позалекційний час.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑