Міграційні процеси Шифр дисципліни - 6.030405/00/4.03

Курс 3; семестр 6; всього годин - 54; на тиждень - 2 год.; 1,5 кредиту. Обов'язкова

Попередні умови: 6.030405/00/2.01

Мета курсу: важливість даного предмету обумовлюється тим, що міжнародна міграція набула особливої актуальності з кінця 80- - початку 90-х рр. Пояснюється це передусім її глобальними масштабами, регіональним характером вияву та тісним взаємозв'язком сучасної міграції з інтеграційними процесами. Нині міжнародна міграція вийшла із стану епізодичного хвилеподібного розвитку та набула постійних та багатоманітних форм. Важливістю даного предмету є вивчення студентами основних тенденцій, особливостей сучасних міграційних процесів, а також засвоєння термінології і базових понять курсу, усвідомлення мінливого характеру сучасних міграційних потоків, кількісних та якісних параметрів міграційних хвиль на прикладі конкретних країн, найбільших реципієнтів сучасного міграційного напливу.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Беженцы. Динамика перемещений. Доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. - Москва, 1989.

2.             Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. - Москва, 1997.

3.             Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Енциклопедія. - К., 1998.

Викладацький склад:

Макар Віталій Юрійович - доцент, кандидат політичних наук. Швидюк Сергій Мирославович - асистент; Кушнір Микола Петрович - асистент; Гев'юк Андрій Миколайович - асистент.

Методика викладання та методи навчання: лекційні та семінарські заняття, індивідуальні консультації, дискусії, педагогічні ігри.

Дипломатичний етикет і церемоніал Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.05

Курс 3; семестр 6; всього годин - 54; на тиждень - 2 год. ч/т (л/діл.ігри); 3 кредити. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/2.05

Мета курсу полягає у вивченні сукупності загальноприйнятих правил, традицій і умовностей, які дотримуються урядами, відомствами закордонних справ, дипломатичними представництвами, офіційними особами і дипломатами при виконанні своїх функцій в міжнародному спілкуванні.

Для її досягнення студенти повинні опанувати теоретичними знаннями і вміннями щодо правил поведінки, включаючи манери, одяг, форму привітань і звертань, яких повинні дотримуватися офіційні особи і дипломати, набути знань про суть дипломатичного церемоніалу, його форм і ролі в міжнародному спілкуванні.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи.- К.: Україна, 2001.- 176 с.

2.             Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол: принципы, процедура, практика / Пер. с англ.-М., 1974.-395с.

3.             Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика.-М., 1979.

4.             В.И.Попов Современная дипломатия: теория и практика.-М., 2000.-485с.

Викладацький склад:

Ходоровський Георгій Іванович - професор, доктор медичних наук.

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації, дискусії, ділові ігри.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

Ресурси мережі Інтернет у вивченні сучасних міжнародних відносин

Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.06

Курс 3; семестр 6; всього годин - 54; на тиждень - 2 год.; 1,5 кредиту. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/4.08, 6.030405/00/3.06.

Мета курсу: сформувати у студентів нові підходи до використання інформаційних та наукових ресурсів наявних у мережі Інтернет з сучасної міжнародної проблематики. Важливим завданням є спрямування самостійної роботи студентів на вивчення особливостей пошукових систем у світовій мережі, на опанування технологіями інтелектуального пошуку в умовах глобалізації. У процесі навчання студент повинен засвоїти: особливості функціонування основних пошукових систем, особливості пошуку інформаційних матеріалів на сайтах наукових інституцій, органів державного управління, зокрема МЗС і посольств, базових ЗМІ.

Студент повинен уміти: за методикою користування пошуковими системами находити інформаційні, аналітичні та наукові матеріали з сучасної міжнародної проблематики за ключовими словами.

На основі отриманих теоретичних знань та практичних умінь, виробити у студентів потребу у самостійному пошуку знань, створивши умови для формування сучасної інформаційної культури у користуванні ресурсами Інтернет.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. - М., 2000.

2.             Багиров А.Т. Новые информационные технологии в международных отношениях // Международная жизнь. - 2001.- № 8.

3.             Аналітика, експертиза, прогнозування / Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. - К., 2003.

4.             Войскунский А. Метафоры Интернета // Вопросы философии. - 2001. - №11.

5. Федуняк С.Г. Використання Інтернет-ресурсів при проведенні наукових досліджень у галузі міжнародних відносин. - Чернівці, 2003.

Викладацький склад:

Фісанов Володимир Петрович - професор, доктор історичних наук.

Методика викладання та методи навчання: лекції, колоквіуми, презентації, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

Українська еміграція в Канаду: історія і сьогодення Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.05

Курс 3; семестр 6; всього годин - 54; на тиждень - 2 год.; 1,5 кредиту. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/3.09.

Мета курсу: поглибити знання студентів з історії української еміграції, соціально-економічних умов, які сформувались у другій половині ХІХ століття на українських землях і спричинили еміграцію українців до західних країн. Спрямувати самостійну роботу студентів на опрацювання монографічної літератури, документів, матеріалів преси, інтернет-ресурсів із даної проблематики.

При опануванні дисципліною студент повинен розширити і поглибити знання стосовно: причин еміграції українців до Канади, еміграційних факторів періоду дослідження. Студент повинен уміти: аналізувати і співставляти соціально-економічні та політичні фактори, що спричинили масову еміграцію українців з етнічних земель в різні періоди ХХ століття.

На основі отриманих теоретичних знань та практичних умінь, виробити у студентів потребу у самостійному пошуку знань, створивши умови для формування дискусійного погляду на проблеми, що вивчаються.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Ботушанський В.М. Буковинська трудова еміграція в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.// Історичні дослідження. Вітчизняна історія. - К., 1975. - Вип.1. - С. 136-145.

2.             Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ - початку ХХ ст. - Чернівці, 1999. - 574с.

3.             Макар В. Вплив історико-політичних та соціальних факторів на склад української еміграції до Канади./ Держава і право. Збірник наукових праць. - вип..17. - К., 2002. - С. 475-481.

4.             Макар Ю. Діяльність агентів по вербовці до Канади на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ - початку ХХст. // Питання історії нового та новітнього часу. - Чернівці, 1994. - С.44-50.

5.             Макарчук С. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западно-украинских землях в период империализма. - Львов, 1983. - С.255.

Викладацький склад:

Патарак Іван Вікторович - асистент.

Методика викладання та методи навчання: лекційні заняття, колоквіуми, індивідуальні консультації, проведення дискусій у позалекційний час.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

Релігійний фактор у системі міжнародних відносинах Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.06

Курс 3; семестр 6; всього годин - 81; на тиждень - 3 год., 1,5 кредити. Вибіркова

Мета курсу: полягає у вивченні ролі релігій у сучасних міжнародних відносинах та їх особливостей впливу на міжнародну політику. Взаємозв'язку світової політики і світових релігій через сучасний світогляд який тісно пов'язаний з наявністю в ньому фактора релігійності.

В результаті вивчення курсу студенти засвоюють: поняття "релігійний фактор". Причини виникнення релігійних війн. Глобальні релігійні системи. Регіональні територіальні релігійні системи. Геополітика світових релігій. Особливості ісламського фактору в світовій політиці. Функції релігії в міжнародних відносинах.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. - К.: Либідь, 1999.

2.             Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій. - К.: АртЕк, 1999

3.             Тойнбі А.Дж. Дослідження історії: У 2 т. - К.: Основи, 1995

4.             Рашковский Е. Гражданское общество: религиозное измерение проблемы // Мировая экономика и международные отношения. - 1996. - № 5. - С. 89.

5.             Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. - К., 1994.

6.             Яроцький П. Християнство в контексті сучасності // Академічне релігієзнавство. - К., 2000. - С. 768.

Викладацький склад:

Гев'юк Андрій Миколайович - асистент.

Методика викладання та методи навчання: лекційні заняття, індивідуальні консультації. Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑