Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне середовище Канади

Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.03

Курс 3; семестр 5; всього годин - 81; на тиждень - 2 год.; 2,25 кредиту. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/2.01.

Мета курсу: важливість даного предмету обумовлена тим, що українська спільнота Канади складає поважний відсоток від загальної чисельності населення держави, посідаючи дев'яте місце за кількістю серед інших етнічних груп. Українська етнічна група Канади належить до найбільш помітних українських діаспорних угруповань з огляду як на свою самоорганізацію, так і її впливу на внутрішню та зовнішню політику.

Незважаючи на відмінність політичних уподобань канадських українців у минулому, на конфесійну розмежованість всередині етнічної групи впродовж багатьох років, на сьогодні їх інтегративний процес слід розглядати як рух єдиної, самодостатньої, добре організованої спільноти.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Зарубіжні українці. Довідник / Лазебник С., Лещенко Л., Макар Ю. та ін. - К., 1991.

2.             Євтух В. Проблеми етнонаціонального розвитку: український і світовий контексти. - К., 2001.

3.             Заставний Ф. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах. - Львів, 1991.

4.             Фігус-Ралько А. Українська Канада. - К.-Вінніпег, 2001.

5.             Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. - Україна крізь віки. Т. 15. - К., 1999.

6.             Luciuk L., Kordan B., Creating a landscape. A geography of Ukrainians in Canada. - Toronto, 1988.

Викладацький склад:

Макар Віталій Юрійович - доцент, кандидат політичних наук.

Методика викладання та методи навчання: лекційні та семінарські заняття, індивідуальні консультації, дискусії, зустрічі з представниками української етнічної групи Канади.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: екзамен (усний).

Країни Центрально-Східної Європи під час та після другої світової війни

Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.04

Курс 3; семестр 5; всього годин - 54 год., на тиждень - 2 год., 1,5 кредиту. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/2.11.

Мета курсу - сформувати у студентів знання про основні події та явища, які мали місце в історії країн Центрально-Східної Європи, під час та після другої світової війни, шляхом ознайомлення з основними сучасними підходами до їх трактування і оцінок

Після засвоєння цієї дисципліни студент повинен знати зміст і характер змін, які сталися у Європі напередодні другої світової війни, причини розв'язання другої світової війни та особливості вступу в неї окремих держав регіону, перебіг подій війни на території кожної з країн, особливості післявоєнного устрою держав регіону, зміст та характер соціально-економічних та політичних перетворень, характерні риси нової системи міжнародних відносин та характер стосунків з СРСР; повинен уміти: аналізувати причинно-наслідкові зв'язки між подіям та явищами, робити узагальнення та формулювати висновки, застосовувати сучасні підходи до трактування подій та явищ, порівнювати та співставляти ключові факти, проводити аналогії.

На основі отриманих теоретичних знань та практичних умінь виробити у студентів зі спеціальності „Країнознавство" навики розуміння, аналізу і прогнозування сучасних процесів і явищ у країнах Центрально-Східної Європи.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

            Советский фактор в Восточной Европе. 1944-1953. В 2-х тт. Документы. - Т.1. 1944 -1948гг.- М., 1999. - 687 с.

            Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002). Навчальний посібник. - Вінниця, 2003. - 560 с.

            Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів. - Львів, 2001. - 660 с.

            Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939-1941 гг. - М., 1999. - 528с.

            Дюрозель Жан-Батіст Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. - К., 1999. - 903 с.

Викладацький склад:

Кушнір Микола Петрович - асистент.

Методика викладання та методи навчання: лекційні заняття, дискусії, підготовка та обговорення тематичних виступів, підготовка та обговорення рефератів, індивідуальні консультації, перегляд фільмів, зустрічі з фахівцями-практиками, а також представниками країн регіону.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: залік (усний).

Основні напрямки та методи діяльності НАТО і Організації Варшавського Договору: порівняльний аналіз

Шифр дисципліни - 6.030405/00/5.02

Курс 3; семестр 5; всього годин - 81; на тиждень - 2 год.; 2,25 кредиту. Вибіркова

Попередні умови: 6.030405/00/2.02, 6.030405/00/2.11, 6.030405/00/2.05, 6.030405/00/2.02.

Мета курсу: поглибити знання студентів з проблем зовнішньої політики провідних країн світу по ІІ світовій війні; сформувати у студентів вміння об'єктивно оцінювати причини, які призвели до утворення та діяльність двох військово-політичних організацій - НАТО і ОВД; привити студентам навички самостійної роботи з джерелами, монографіями і науковими статтями, довідниковою літературою, інтернет-ресурсами з даної проблематики.

При опануванні дисципліною студент повинен: знати основні причини зовнішньо- та внутрішньополітичного характеру, які призвели до становлення та розвитку блокової системи у повоєнній Європі; вміти проаналізувати міжнародно-правові засади створення і функціонування НАТО і ОВД; мати комплексне бачення і об'єктивно оцінювати стосунки поміж НАТО та ОВД в умовах поділу Європи на дві протистоячи суспільно-політичні системи (1949-1991 рр.).

На основі отриманих теоретичних знань та практичних умінь, виробити у студентів потребу у самостійному пошуку знань з даного предмету, що сприятиме вдосконаленню вміння аналітично і об'єктивно осмислювати розвиток міжнародних відносин і формування нової тактики у зовнішній політиці країн Європи та Північної Америки по ІІ-й світовій війні.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Антонов А. НАТО в условиях розрядки // МЖ, 1974.-№1.

2.             Володимирів Р. Україна і НАТО // Політика і час, 1994. - №2.

3.             Воронцов Г.А. Атлантические отношения и современность. - М., 1977.

4.             Иванов Р.Ф. Крушение ОВД и Советского союза. Американская версия // НиН история. - 2000. - №1.

5.             Міжнародні відносини та зовнішня політика.1945-70-ті роки. - К., 1999.

6.             Міжнародні відносини та зовнішня політики. 1980-2000 роки. - К.,2001.

7.             НАТО. Справочник. - Брюссель, 2001.

8.             Организация Варшавского Договора: Документы и материалы. - М., 1980.

9.             Хаспер Пьер. НАТО и Варшавский договор // США: э.п.и, 1990. - № 8.

Викладацький склад:

Струтинський Владислав Євгенович - доцент, кандидат філософських наук.

Методика викладання та методи навчання: лекції, колоквіуми, презентації, індивідуальні консультації, реферативні виступи, ділові ігри.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: екзамен (усний).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑