Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики Шифр дисципліни - 6.030405/00/2.02

Курс 2; семестр 1-2; всього годин - 216; на тиждень - 5 год.; 6 кредитів. Обов'язкова

Попередні умови: 6.030405/00/3.01, 6.030405/00/2.11, 6.030405/00/3.04, 6.030405/00/3.09.

Мета курсу: вивчення студентами історичних процесів пов'язаних з розвитком міжнародних відносин та зовнішньополітичної діяльності країн у період, який був насичений такими подіями глобального характеру як І і ІІ світові війни, "холодна війна", розпад світових імперій, трансформаційні процеси у країнах Центрально-Східної Європи.

На основі отриманих теоретичних знань та практичних умінь, виробити у студентів потребу у самостійному пошуку знань з даного предмету, сформувавши у них дискусійність мислення при опануванні учбовим матеріалом.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане: История и теория международных отношений в Восточной Азии после второй мировой войны (1945 - 1995). - М., 1997.

2.             Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-2000. - Кам'янець- Подільський, 2000. - 475 с.

3.             Дюрозель Жан-Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. - К., 1999.

4.             Киссинджер Генри. Дипломатия. - М., 1997.

5.             Системная история международных отношений в четырех томах 1918-1991. - Том второй. Документы 1910-1940-х годов / Под ред д.п.н., проф. А.Д.Богатурова. - М. - 2000.

Методика викладання та методи навчання: лекційні та семінарські заняття, колоквіуми, презентації, індивідуальні консультації, проведення дискусій у позалекційний час.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: екзамен (усний).

Історія дипломатії Шифр дисципліни - 6.030405/00/2.05

Курс 2; семестр 3; всього годин - 108; на тиждень - 3 год. ч/т (л/с); 3 кредити. Обов'язкова

Попередні умови: 6.030405/00/2.02.

Мета курсу полягає у наданні студентам теоретичних знань з основ дипломатії та дипломатичної служби у їх історичному розвитку, а також у виробленні у студентів вміння використовувати набуті знання в практичній діяльності.

Для її досягнення аналізується дипломатія в її історичному розвитку, включаючи причини виникнення дипломатії, еволюцію її суті, функцій і методів, місце і роль дипломатії у державній службі та забезпеченні реалізації зовнішньої політики держави, захисті її інтересів у сфері міжнародних відносин, а також її юридичних осіб та громадян за межами країни.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Дюрозель Жан-Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. - К.: Основи, 1999. - 903 с.

2.             Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба. - К.: Либідь, 2001. - 255с.

3.             Зленко А.М. Дипломатія і політика.-Харків: Фоліо, 2003. - 559 с.

4.             В.И.Попов Современная дипломатия: теория и практика. - М., 2000. - 485с.

5.             Камбон Жюль Дипломат: пер. с фр.- К.: Полиграфкнига, 1997. - 88с.

Викладацький склад:

Ходоровський Георгій Іванович - професор, доктор медичних наук.

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації, дискусії. Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: екзамен (усний).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑