2.3 Аналітичний облік основних засобів

Аналітичний облік основних засобів ведеться окремо щодо кожного об’єкту. Об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до нього або конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів, які являють собою єдине ціле і спільно виконують певну роботу.

2.4 Облік капітальних інвестицій з придбання (виготовлення)

 основних засобів

Капітальні інвестиції – це сукупність витрат на відтворення і поліпшення якісного стану основних засобів.

Витратами, які включаються до собівартості та утворюють ка-пітальні інвестиції можуть бути:

вартість підготовки будівельного майданчика;

початкові витрати на транспортування та заготівельні витрати;

витрати зі страхування ризиків;

витрати на установку, монтаж та налагодження;

витрати на послуги спеціалізованих підприємств та фахівців.

Матриця синтетичного обліку в проведеннях наведена в таблиці 2.3.


Таблиця 2.3 - Матриця синтетичного обліку в проведеннях

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Придбано матеріали для будівництва

205 “Будівельні матеріали”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

2

Відображено податковий кредит в сумі ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

3

Відображено капітальні вкладення на вартість матеріалів

151 “Капітальне будівництво”

205 “Будівельні матеріали”

4

Відображено капітальні вкладення на суму оплати праці виробничого персоналу

151 “Капітальне будівництво”

66 “Розрахунки з оплати праці”

5

Відображено капітальні вкладення на вартість монтажних і проектнобудівельних робіт

151 “Капітальне будівництво”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

6

Відображено податковий кредит в сумі ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

7

Відображено капітальні вкладення на вартість державної реєстрації

151 “Капітальне будівництво”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

8

Відображено капітальні вкладення на вартість страхування

151 “Капітальне будівництво”

655 “Розрахунки за страхуванням майна ”

9

Відображено податковий кредит в сумі ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

655 “Розрахунки за страхуванням майна”

10

Відображено введення в експлуатацію будівлі

103 “Будинки та споруди”

151 “Капітальне будівництво”

11

Списано на інші витрати різницю між собівартістю будівництва і справедливою вартістю

977 “Інші витрати звичайної діяльності”

151 “Капітальне будівництво”

 

2.5 Облік переоцінки та руху основних засобів

Проведення переоцінки залежить від коливань справедливої (реальної) вартості основних засобів. Подальша переоцінка об’єкту є необоюдною, якщо його справедлива вартість суттєво відрізняється від балансової вартості.

Переоцінена сума первісної вартості та зносу об’єкта основних засобів визначається діленням справедливої вартості об’єкту, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

У таблиці 2.4 наведені основні бухгалтерські проведення щодо переоцінки основних засобів.

Таблиця 2.4 - Основні бухгалтерські проводки щодо проведення

 переоцінки основних засобів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

На дату проведення першої переоцінки

1

Відображення збільшення первісної вартості автомобіля на суму переоцінки балансової вартості та амортизації

105 “Транспортні засоби”

423 “Дооцінка активів”

2

Відображено дооцінку накопиченої амортизації

423 “Дооцінка активів”

131 “Знос основних засобів”

На дату проведення другої переоцінки

3

Відображено зменшення додаткового капіталу на суму уцінки балансової вартості

423 “Дооцінка активів”

105 “Транспортні засоби”

4

Відображено уцінку амортизації

131 “Знос основних засобів”

105 “Транспортні засоби”

На дату проведення третьої переоцінки

5

Відображено збільшення первісної вартості об’єкту на суму переоцінки балансової вартості та амортизації

105 “Транспортні засоби”

423 “Дооцінка активів”

6

Відображено до оцінки накопиченої амортизації

423 “Дооцінки активів”

131 ”Знос основних засобів”

Уцінка основних засобів

7

Відображено результати першої уцінки основних засобів

131 “Знос осно-вних засобів”

975 “Уцінка не-оборотних активів і фінансових інвестицій”

10 “Основні засоби”

 


 

Закінчення таблиці 2.4

1

2

3

4

8

Відображено результати уцінки основних засобів, раніше дооцінки їх

131 “Знос основних засобів”

423 “Дооцінка активів”

975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”

10 “Основні засоби”

9

Відображено результати дооцінки основних засобів, раніше уцінених

10 “Основні засоби”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

10

Відображено втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів, оцінених за первісною вартістю

975 “Уцінка не-оборотних активів і фінансових інвестицій”

131 “Знос основних засобів”

11

Відображено втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів, оцінка яких є переоціненою вартістю

975 “Уцінка не- оборотних активів і фінансових інвестицій”, 131 “Знос основних засобів”

10 “Основні засоби”

12

Відображено дооцінку вартості об’єктів основних засобів, яка проведена після зникнення причин попереднього зменшення корисності об’єкта основних засобів:

а) за об’єктами, які до зменшення корисності були оцінені за первісною вартістю

б) за об’єктами, які до зменшення корисності були оцінені за переоціненою вартістю

975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”

10 “Основні засоби”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

131 “Знос основних засобів”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

131 “Знос основних засобів”

 

2.6 Облік надходження основних засобів

Основні засоби можуть надходити на підприємство як внески засновників до статутного фонду або безплатно від інших підприємств. При цьому надходження основних засобів оформлюється бухгалтерськими проведеннями (див. таблицю 2.5).

Таблиця 2.5 - Надходження основних засобів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Внески до статутного фонду ОЗ

1

Відображено внесок до статутного фонду

46 “Неоплачений капітал”

40 “Статутний капітал”

2

Одержано основні засоби як внесок до статутного фонду

10 “Основні засоби”

46 “Неоплачений капітал”

Безоплатне отримання ОЗ

3

Відображено вартість безоплатно отриманих основних засобів

15 “Капітальні інвестиції”

424 “Безоплатно одержані необоротні активи”

4

Зараховано до складу основних засобів

10 “Основні засоби”

15 “Капітальні інвестиції”

 

При придбанні підприємством у постачальників основних засобів за плату бухгалтерські проведення будуть такими (див. таблицю 2.6).

Таблиця 2.6 - Надходження основних засобів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відображено вартість основних засобів за договором постачання

15 “Капітальні інвестиції”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”

2

Відображено суму ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”

3

Відображено суму за консультаційні, інформаційні, посередницькі, реєстраційні, транспортні послуги та інші витрати, пов’язані з придбанням основних засобів

15 “Капітальні інвестиції”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

4

Відображено суму ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

5

Відображено відрахування до Пенсійного фонду при придбанні основних засобів

949 “Інші витрати операційної діяльності”

652 “Розрахунки по пенсійному забезпеченню”

6

Зараховано об’єкт до складу основних засобів

10 “Основні засоби”

15 “Капітальні інвестиції”

 

Об’єкт основних засобів може бути придбаний в результаті обміну на інший неподібний об’єкт основних засобів або інший актив (див. таблицю 2.7).

Таблиця 2.7 - Надходження основних засобів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Одержано основні засоби в обмін на готову продукцію

15 “Капітальні інвестиції”

701 “Дохід від реалізації готової продукції”

2

Зараховано до складу основних засобів

10 “Основні засоби”

15 “Капітальні інвестиції”

3

Собівартість відвантаженої готової продукції

90 “Собівартість реалізації”

26 “Готова продукція”

 

2.7 Облік наступних витрат

У процесі використання основних засобів часто виникають додаткові витрати з покращення стану об’єкта, що дозволяє отримувати додаткові економічні вигоди протягом більше одного звітного періоду.

Наступні витрати з утримання основних засобів в обліку відображаються таким чином (див. таблицю 2.8).

Таблиця 2.8 - Наступні витрати з утримання основних засобів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відображено затрати з реконструкції, модернізації, модифікації, забудові, дообладнанню об’єктів основних засобів

15 “Капітальні інвестиції”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”

2

Відображено суму ПДВ

644 “Податковий кредит”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”

3

Зараховано затрати після завершення реконструкції на збільшення первісної вартості основних засобів

10 “Основні засоби”

15 “Капітальні інвестиції”

 


Закінчення таблиці 2.8

1

2

3

4

4

Витрати на обслуговування та ремонт, які здійснені для забезпечення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання:

а) основних засобів виробничого призначення;

б) Основних засобів, які забезпечують збут продукції;

в) основних засобів загально-господарського призначення;

г) основних засобів, які використовуються для виконання досліджень та розробок;

д) основних засобів житлово-комунального господарства і об’єктів соціально-культурного призначення

23 “Виробництво”

91 “Загальнови-

робничі витрати”

93 “ Витрати на збут”

92 “Адміністра-

тивні витрати”

941 “Витрати на дослідження та розробки”

949 “Інші витрати операційної діяльності”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

23 “Виробництво” тощо

 

2.8 Вибуття основних засобів

     Основні засоби списуються з балансу підприємства якщо вони вибувають, або якщо активи перестають відповідати критеріям визнання активу.

     Реалізація, ліквідація, безплатна передача та передача основних засобів як внесок до статутного фонду іншого підприємства оформляється такими бухгалтерськими проведення (див. таблицю 2.9).

Таблиця 2.9 - Вибуття основних засобів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Реалізація основних засобів

1

Відображено дохід від реалізації основних засобів

31 "Рахунки в банках" або 37 "Роз-рахунки з різними дебіторами"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

2

Списано знос реалізованих основних засобів

131 "Знос основних засобів"

10 "Основні засоби"

3

Відображено залишкову вартість реалізованих основних засобів

972 "Собівартість реалізованих необо-ротних активів"

10 "Основні засоби"

Продовження таблиці 2.9

1

2

3

4

4

Списано витрати, пов'язані з реалізацією основних засобів

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

31 "Рахунки в банках" та інші рахунки

5

Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ (у випадку реалізації виробничих основних засобів)

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

64 "Розрахунки за податками і платежами"

6

Відображено фінансовий результат від реалізації основних засобів

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

793 "Результат від звичайної діяльності"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

Ліквідація основних засобів

7

Списано знос ліквідованих основних засобів

131 "Знос основних засобів"

10 "Основні засоби"

8

Відображено залишкову вартість ліквідованих основних засобів

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби"

9

Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією основних засобів

976 "Списання необоротних активів"

66 "Розрахунки з оплати праці" та інші рахунки

10

Відображено доходи від ліквідації основних засобів

20 "Виробничі запаси" або інші рахунки

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

11

Відображено суму податкових зобо'язань з ПДВ

976 "Списання необоротних активів"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

12

Відображено фінансовий результат від ліквідації основних засобів

976 "Списання необоротних активів"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

Безоплатна передача основних засобів

13

Списано знос переданих основних засобів

131 "Знос основних засобів"

10 "Основні засоби"

14

Відображено залишкову вартість переданих основних засобів

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби"

 

Закінчення таблиці 2.9

1

2

3

4

15

Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ

976 "Списання необоротних активів"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

Передача основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

16

Відображено знос переданих основних засобів

131 "Знос основних засобів"

10 "Основні засоби"

17

Відображено залишкову вартість переданих основних засобів

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

10 "Основні засоби"

18

Відображено різницю між залишковою вартістю переданих основних засобів і справедливою вартістю інвестицій

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

 

2.9 Знос (амортизація) основних засобів

     В процесі експлуатації та під впливом часу основні засоби поступово зношуються, в результаті зменшується реальна балансова вартість основних засобів.

     Амортизація – це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, протягом строку корисного використання активу.

Знос основних засобів – сума амортизації об’єкта основних засобів, накопичена з початку строку їх корисного використання.

Строк корисної експлуатації основних засобів – це період, протягом якого підприємство передбачає використовувати відповідний об’єкт, або кількість одиниць продукції (послуг), яку підприємство очікує отримати від його використання.

Нарахування зносу виробничих основних засобів оформляється наступними записами на рахунках бухгалтерського обліку (див. табл. 2.10).

Таблиця 2.10 - Нарахування зносу виробничих основних засобів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Нараховано амортизацію:

а) об'єктів виробничого призначення;

б) об'єктів, що забезпечують збут продукції;

23 "Виробництво" або 91 "Загальнови- робничі витрати"

93 "Витрати на збут"

131 " Знос основних засобів"

 

Закінчення таблиці 2.10

1

2

3

4

 

в) об'єктів, що використовуються для виконання наукових досліджень та розробок;

г) об'єктів загальногосподарського призначення;

д) об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення

941 "Витрати на дослідження та розробки"

92 "Адміністративні витрати"

949 "Інші витрати операційної діяльності"

 

 

2.10 Облік оренди (лізингу) основних засобів

     Орендна операція – це господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), яка передбачає надання основних засобів або землі у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендаря) під процент та на певний термін.

     Оперативна оренда – це господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), яка передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на строк, який не перевищує строку їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких основних засобів їх власнику після закінчення строку орендної угоди.

Фінансова оренда – це господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), яка передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних засобів з подальшою їх передачею у користування орендарю на строк, який не перевищує строку повної амортизації таких основних засобів з обов’язковою подальшою передачею права власності на такі основні засоби орендарю.

Лізинг - це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів та полягає в наданні лізінгодавцем у виключне користування на визначений строк лізінгоодержувачу майна, яка є власністю лізінгодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізінгоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати періодичних лізингових платежів.

У загальному вигляді витрати підприємства при здійсненні орендних (лізінгових) операцій наведені на рисунку 2.1.


 

 


Рисунок 2.1 - Витрати, пов'язані з орендними (лізинговими) операціями

Бухгалтерські проведення з обліку орендних (лізингових) операцій (див. таблицю 2.12).

Таблиця 2.12 – Облік орендних (лізингових) операцій

№ з/п

Зміст господарської

операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Оперативна оренда (лізинг)

А. В орендодавця

1

Нарахування суми амортизації

23 "Виробництво"

131 "Знос основних засобів"

2

Списано суму нарахованої амортизації

949 "Інші витрати операційної діяльності"

23 "Виробництво"

3

Відображено належну до одержання орендну плату

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

731 "Дохід від операційної оренди активів"

4

Нараховано ПДВ

713 "Дохід від операційної оренди активів"

641 "Розрахунки за податками"

5

Отримано орендну плату

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

 


Продовження таблиці 2.12

1

2

3

4

6

Визначено фінансовий результат

713 "Дохід від операційної оренди активів"

791 "Результат основної діяльності"

Б. В орендаря

1

Прийнято в оперативну оренду основні засоби

01 "Орендовані необоротні активи"

 

-

2

Нараховано до сплати орендну плату

23 "Виробництво"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

3

Відображено ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

4

Перераховано орендну плату

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

5

Повернення об'єкта оренди

-

01 "Орендовані необоротні активи"

Фінансова оренда (лізинг)

А. В орендодавця

1

Передано основні засоби у фінансову оренду

161 "Заборгова-ність за майно, яке передано у фінансову оренду"

10 "Основні засоби"

2

Відображено щомісячну суму, частини вартості об'єктів фінансової оренди, яка підлягає відшкодуванню

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

161 "Заборгова-ність за майно, яке передано у фінансову оренду"

3

Відображено належну до одержання суму винагороди

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

713 "Дохід від операційної оренди активів"

4

Отримано орендну плату

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

5

Відображено витрати, пов'язані із здійсненням діяльності з фінансової оренди

713 "Дохід від операційної оренди активів"

23 "Виробництво"

6

Визначено фінансовий

результат

713 "Дохід від

операційної оренди активів"

791 "Результат

основної діяльності"

Закінчення таблиці 2.12

1

2

3

4

7

Відображено вартість викупу об'єкта оренди

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

161 "Заборгованість за майно, яке передано у фінансову оренду"

8

Отримано кошти в погашення залишкової вартості об'єкта фінансової оренди

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Б. В орендаря

1

Отримано у фінансову оренду основний засіб

10 "Основні засоби"

531 "Зобов'язання з фінансової оренди"

2

Нараховано амортизацію

23 "Виробництво"

131 "Знос основних засобів"

3

Відображено суму винагороди орендодавцю

23 "Виробництво"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

4

Нараховано щомісячну суму частини вартості об'єкта фінансової оренди

531 "Зобов'язання з фінансової оренди"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

5

Погашено заборгованість з орендної плати

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

6

Перехід об'єкта оренди у власність орендаря після закінчення строку фінансової оренди

10 "Основні засоби"

10 "Основні засоби"

7

Одночасно відображено суму нарахованого зносу

131 "Знос основних засобів"

131 "Знос основних засобів"

8

Викуплено об'єкт оренди після закінчення строку договору за залишковою вартістю

531 "Зобов'язання з фінансової оренди"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

 


 

2.11 Рішення з обліку та оцінки основних засобів

Відповідно до П(С)БО 7 [3] за кожною групою основних фондів наводиться така інформація:

-    балансова вартість (початкова чи переоцінювана) основних фондів;

-    сума зносу на початок року;

-    сума нарахованої амортизації;

-    сума втрат від зменшення корисності об¢єктів основних фондів та ін.

З урахуванням вищевикладеного, функцію ефективності обліку основних фондів можна записати у вигляді

,    (2.1)

де  - вектор балансової вартості об¢єктів основних фондів у році ;

 - вектор розміру зносу на початок року об¢єктів основних фондів у році ;

 - вектор нарахованої амортизації об¢ основних фондів у році ;

 - вектор втрат від зменшення корисності основних фондів у році ;

 - вектор об¢єктів основних фондів, які були введені у році ;

 - вектор об¢єктів основних фондів, які вибули у році ;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера у галузі обліку об¢єктів основних фондів;

 - рік проведення обліку;

 - вид об¢єкта основних фондів.

Введення параметра  можна пояснити тим, що кожен бухгалтер володіє неоднаковими професійними (знання методів оцінки об¢єктів основних фондів та ін.) та особистими (уважність, зосередженість та ін.) якостями.


Розділ 3 Прийняття рішень на основі обліку інших необоротних активів

3.1 Бухгалтерський облік інших необоротних активів

     Необоротні активи – це активи, які призначені для використання протягом або більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року). До складу необоротних активів матеріальних активів належать предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік, і тимчасові нетитульні споруди; предмети прокату; інвентарна ара; бібліотечні фонди тощо.

     Рахунок 11 “Інші необоротні матеріальні активи” – балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів.

За рахунком 11 ведуться такі субрахунки: 111 “Бібліотечні фонди”; 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”; 113 “Тимчасові (нетитульні) споруди”; 114 “Природні ресурси”; 115 “Інвентарна тара”; 116 “Предмети прокату”; 117 “Інші необоротні матеріальні активи”.

Основні проведення щодо бухгалтерського обліку операцій з необоротними активами наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Облік операцій з необоротними активами

№ з/п

Зміст господарської

операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Придбання необоротного активу за плату

1

Оприбутковано необоротні активи

153 "Придбання (ви-готовлення) інших необоротних матері-альних активів"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

2

Відображено суму подат-кового кредиту щодо ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

3

Відображено суми, нараховані за консультації, інформації, посередницькі послуги та інші витрати, пов'язані з придбанням необоротних активів

153 "Придбання (ви-готовлення) інших необоротних мате-ріальних активів"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

4

Відображено суму подат-кового кредиту щодо ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

5

Відображено введення в експлуатацію необоротного активу

11 "Інші матеріальні необоротні активи", 18 "Інші необоротні активи"

153 "Придбання (ви-готовлення) інших необоротних мате-ріальних активів"

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

6

Здійснено оплату за:

а) придбані необоротні активи;

б) послуги, пов'язані з їх придбанням

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Створення необоротного активу: а) Підрядним способом

7

Відображено витрати на роботи, виконані підрядчиком

153 "Придбання (виготовлення) ін-ших необоротних матеріальних акти-вів"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

8

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

9

Зараховано переданий об'єкт до складу інших необоротних матеріальних активів

11 "Інші необо-ротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи"

531 "Придбання (виготовлення) ін-ших необоротних матеріальних акти-вів"

б) господарським способом

10

Відображено фактичні витрати на виготовлення необоротного активу

153 "Придбання (виготовлення) інших необорот-них матеріальних активів"

23 "Виробниц-тво", субрахунок

"Допоміжне виробництво"

153 "Придбання (виготовлення) інших необорот-них матеріальних активів"

65 "Розрахунки за страхуванням", по субрахунках

 

 

153 "Придбання (виготовлення) інших необорот-них матеріальних активів"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

153 "Придбання (виготовлення) інших необорот-них матеріальних активів"

205 "Будівельні матеріали"

 

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

11

Зараховано об'єкт до складу необоротних активів

11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи"

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"

Одержання необоротного активу як внеску до статутного капіталу

12

Відображено внесок учасника до статутного капіталу

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"

13

Одержано об'єкт необоротних активів від учасника

11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи"

46 "Неоплачений капітал"

Нарахування амортизації по необоротних активах

14

Об'єкт виробничого призначення

23 "Виробництво"

132 "Знос інших матеріальних необоротних активів"

15

Об’єктів, які забезпечують збут продукції

93 "Витрати на збут"

132 "Знос інших матеріальних необоротних активів"

16

Об’єктів загальногосподарського призначення

92 "Адміністративні витрати"

132 "Знос інших матеріальних необоротних активів"

17

Об'єктів житлово-комунального призначення

949 "Інші витрати операційної діяльності"

132 "Знос інших матеріальних необоротних активів"

Реалізація необоротних активів

18

Відображено дохід від реалізації

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

19

Списано знос

132 "Знос інших матеріальних необоротних активів"

11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи"

20

Списано залишкову вартість необоротних активів

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи"

21

Понесено витрати на реалізацію активу

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

 


Закінчення таблиці 3.1

1

2

3

4

22

Відображено податкові зобов'язання щодо ПДВ

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

641 "Розрахунки за податками"

Ліквідація необоротних активів

23

Списано знос ліквідованого активу

132 "Знос інших матеріальних необоротних активів"

11 "Інші необо-ротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи"

24

Відображено вартість ліквідованих необоротних активів

976 "Списання необоротних активів"

11 "Інші необо-ротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи"

25

Понесено витрати, пов'язані з ліквідацією

976 "Списання необоротних активів"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

26

Відображено доходи від реалізації активу

20 "Виробничі запаси"

976 "Списання необоротних активів"

Безоплатна передача необоротних активів

27

Списано нарахований знос

132 "Знос інших матеріальних необоротних активів"

11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи"

28

Передано активи

976 "Списання необоротних активів"

11 "Інші необо-ротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи"

29

Відображено суму податкових зобов'язань

976 "Списання необоротних активів"

641 "Розрахунки за податками"

 

3.2 Рішення з обліку інших нематеріальних активів

Інші необоротні активи підприємства можна охарактеризувати за допомогою таких показників:

-    сума придбання чи створення інших необоротних активів, яка містить у собі суму придбання, суму податкового кредиту щодо ПДВ, суми, які пов¢язані з їх придбанням;

-    амортизація інших необоротних активів;

-    знос інших необоротних активів;

-    дохід від реалізації.

Тому функцію ефективності обліку інших необоротних активів можна записати у вигляді

,                      (3.1)

де  - вектор суми придбання чи створення іншого необоротного активу ;

 - амортизація іншого необоротного активу ;

 - знос іншого необоротного активу ;

 - дохід від реалізації іншого необоротного активу ;

 - вид іншого нематеріального активу;

 - рік проведення обліку.

Так як в залежності від того, що мало місце - придбання чи створення іншого необоротного активу, змінюється і склад елементів вектора  (див. таблицю 3.1), тому його доцільно записати у такому вигляді:

,                                         (3.2)

де  - вектор вартісних характеристик іншого необоротного активу ;

 - коефіцієнт, який показує, яким чином підприємство придбало інший необоротний актив  (шляхом придбання, створення).

З урахуванням (3.2) формулу (3.1) можна переписати таким чином:

,    (3.3)

Розділ 4 Прийняття рішень на основі обліку необоротних активів

4.1 Загальна характеристика рахунків 12 “Нематеріальні активи”,

 19 “Негативний гудвіл”

Нематеріальні активи – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Основні групи нематеріальних активів наведені на рисунку 4.1.

 

-    надрами та іншими ресурсами природного середовища;

- геологічною та іншою інформацією про природне середовище;

- інші аналогічні права;

- земельною ділянкою;

- будівлею;

- право на оренду приміщень;

- Інші аналогічні права;

- товарні знаки ;

- торгові марки;

- фірмові назви;

- інші аналогічні права;

- на винаходи;

- на корисні моделі;

- на промислові зразки;

- на сорт рослин;

- на породу тварин;

- на ноу-хау;

-                                                                                                                                                       на захист від недобросовісної

конкуренції;

- інші аналогічні права;

- на літературні і музикальні твори;

- на програми для ЄОМ;

- на бази даних;

- інші аналогічні права;

- гудвіл;

- на провадження діяльності;

-    на використання економічних та інших привілеїв;

- інші аналогічні права

Рисунок 4.1 - Групи нематеріальних активів


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑