23.2 Класифікація доходів

Доходи, витрати та фінансові результати поділяються за видами діяльності, внаслідок яких вони виникають, а також на прибутки (збитки) від звичайної та надзвичайної діяльності (рисунок 23.6).

 


Рисунок 23.6 - Класифікація видів діяльності підприємства

Залежно від діяльності підприємства відповідним чином класифікуються доходи (рисунок 23.7).

 

 

Рисунок 23.7 - Класифікація доходів за видами діяльності

23.3 Облік доходів від звичайної діяльності

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій призначені рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності”. Рахунки господарських процесів перед складанням звітності закриваються, залишки за рахунками фінансових результатів переносяться на рахунок 44 “Прибутки і збитки нерозподілені”.

На рахунках класу 7, протягом звітного року за кредитом відбивається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів, які включені до ціни продажу, за дебетом – щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів, щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Облік доходів від операційної діяльності узагальнюється на субрахунках рахунку 70 “Доходи від реалізації” (таблиця 23.2).

Таблиця 23.2 - Субрахунки до рахунку 70 "Доходи від реалізації"

№ суб- рахунку

 

Назва

 

Характеристика

701

Доход від реалізації готової продукції

Використовують для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції

702

Доход від реалізації товарів

Використовують підприємства торгівлі та інші організації для узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів

703

Доход від реалізації робіт і послуг

Використовують підприємства і організації, що виконують роботи і надають послуги, для узагальнення інформації про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій

704

Вирахування з доходу

За дебетом відбивається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції і товарів та інші суми, які підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відбивається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати"

 


 

Типові бухгалтерські проводки за рахунком 70 “Доходи від реалізації” наведені в таблиці 23.2.

Таблиця 23.3 - Бухгалтерські проводки за рахунком 70 "Доходи від реалізації"

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відображено вартість поверненої покупцем продукції

70 "Доход від реалізації"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

2

Нараховано ПДВ на виручку від реалізації продукції

70 "Доход від реалізації

641 "Розрахунки за податками й платежами"

3

Відображено надходження страхових платежів від страхувальника

70 "Доход від реалізації

76 "Страхові платежі"

4

Визначено фінансовий результат від реалізації продукції

70 "Доход від реалізації

79 "Фінансові результати"

5

Отримано готівку за продану продукцію

30 "Каса"

70 "Доход від реалізації"

6

Отримано основні засоби в обмін на неподібний об'єкт

15 "Капітальні інвестиції"

70 "Доход від реалізації"

7

Отримано кошти на поточний рахунок в банку

31 "Рахунки в банках"

70 "Доход від реалізації"

8

Відображено доход від одержаних короткострокових векселів

34 "Короткострокові векселі одержані"

70 "Доход від реалізації"

9

Відображено доход за одержані товарно-матеріальні цінності або надані послуги

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

70 "Доход від реалізації"

10

Видано заробітну плату готовою продукцією

66 "Розрахунки з оплати праці"

70 "Доход від реалізації"

11

Зараховано та відображено доход з отриманих відсотків

68 "Розрахунки за іншими операціями"

70 "Доход від реалізації"

12

Списано доходи майбутніх періодів та включено до складу доходів звітного періоду

69 "Доходи майбутніх періодів"

70 "Доход від реалізації"

 

Інший операційний доход від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відбивається на пасивному рахунку 71 “Інший операційний доход” та його субрахунках (таблиця 23.4).

Таблиця 23.4 - Субрахунки до рахунку 71 "Інший операційний доход"

№ суб- рахунку

 

Назва

 

Характеристика

711

Доход від реалізації іноземної валюти

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації іноземної валюти

712

Доход від реалізації інших оборотних активів

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, МШП тощо)

713

Доход від операційної оренди активів

Для узагальнення інформації про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства

714

Доход від операційної курсової різниці

Для узагальнення інформації про доходи від курсових різниць за активами та зобов'язаннями підприємств, пов'язаних з операційною діяльністю підприємства

715

Одержані штрафи, пені, неустойки

Для узагальнення інформації про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування визнаних збитків

716

Відшкодування раніше списаних активів

Для узагальнення інформації про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів

717

Доход від списання кредиторської заборгованості

Для узагальнення інформації про доходи від списання кредиторської заборгованості, яка виникла в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності

718

Одержані гранти та субсидії

Для узагальнення інформації про отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії

719

Інші доходи від операційної діяльності

Для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відбиття на інших субрахунках рахунку 71 "Інший операційний доход", зокрема, про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо

 

Основні бухгалтерські проводки з обліку інших операційних доходів наведено в таблиці 23.5.

Таблиця 23.5 - Основні бухгалтерські проводки з обліку інших

 операційних доходів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Нараховано суму ПДВ

71 “Інший операційний доход”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

2

Відбито фінансовий резуль-тат

71 “Інший операційний доход”

79 “Фінансові результати”

3

Безоплатно отримані запаси

20 “Виробничі запаси”,

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

71 “Інший операційний доход”

4

Реалізовано виробничі запаси та малоцінні і швидкозношувані предмети

31 “Розрахунки в банках”,

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

71 “Інший операційний доход”

5

Оприбутковано раніше не враховані на балансі засоби

20 “Виробничі запаси”,

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

71 “Інший операційний доход”

6

Отримано готівку від реалізації інших оборотних активів

30 “Каса”

71 “Інший операційний доход”

7

Відбита сума, яка підлягає відшкодуванню винними особами

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

71 “Інший операційний доход”

8

У кінці звітного періоду відображена сума отриманого доходу цільового фінансування

48 “Цільове фінансування та цільові надходження”

71 “Інший операційний доход”

9

Відображено суму доходу звітного періоду

69 “Доходи майбутніх періодів”

71 “Інший операційний доход”

 

Облік доходів від участі в капіталі ведеться за методом участі в капіталі на пасивному рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі”. За кредитом рахунку відбивається збільшення (одержання) доходу, за дебетом – списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”. Субрахунки до рахунку 72 “Доход від участі в капіталі” наведені в таблиці 23.6.

Таблиця 23.6 – Субрахунки до рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі”

№ суб- рахунку

Назва

Характеристика

721

Доход від інвестицій в асоційовані підприємства

Для узагальнення інформації про доходи, пов’язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутків або зростання власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо)

722

Доход від спільної діяльності

Для узагальнення інформації про доходи, пов’язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема, внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо)

723

Доход від інвестицій в дочірні підприємства

Для узагальнення інформації про доходи, пов’язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо)

 

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об’єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності підприємства, призначено пасивний рахунок 73 “Інші фінансові доходи”.

Субрахунки до рахунку 73 наведені в таблиці 23.7.


 

Таблиця 23.7 – Субрахунки до рахунку 73 “Інші фінансові доходи”

№ суб- рахунку

Назва

Характеристика

731

Дивіденди одержані

Для узагальнення інформації про належні дивіденди від інших підприємств, які не є асоційованими, дочірніми та спільними

732

Відсотки одержані

 

Для узагальнення інформації про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 “Дивіденди одержані”, зокрема винагороди за здані у фінансову оренду необоротні активи тощо

733

Інші доходи від фінансових операцій

Для узагальнення інформації про інші доходи від фінансової діяльності, які не знайшли відбиття на інших субрахунках рахунку 73 “Інші фінансові доходи”

 

Основні бухгалтерські проводки з обліку інших фінансових доходів наведено в таблиці 23.8.

Таблиця 23.8 – Типові бухгалтерські проводки по рахунку 73 “Інші

               фінансові доходи”

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Відбито фінансовий результат від фінансової діяльності підприємства

73 “Інші фінансові доходи”

79 “Фінансовий результат”

2

Визнано доходи від інших фінансових операцій

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

73 “Інші фінансові доходи”

3

Визнано доходи від фінансових операцій

60 “Короткострокові позики”

73 “Інші фінансові доходи”

 

Для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства призначено пасивний рахунок 74 “Інші доходи” та субрахунки (таблиця 23.9).


Таблиця 23.9 – Субрахунки до рахунку 74 “Інші доходи”

№ суб- рахунку

Назва

Характеристика

741

Доход від реалізації фінансових інвестицій

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації фінансових інвестицій

742

Доход від реалізації необоротних активів

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації необоротних активів

743

Доход від реалізації майнових комплексів

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації майнових комплексів

744

Доход від неопераційної курсової різниці

Для узагальнення інформації про курсові різниці за активами та обов’язками в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльності підприємства

745

Доход від безоплатно одержаних активів

Для узагальнення інформації про доходи від безоплатно одержаних активів. У разі безоплатного одержання підприємством необоротних активів доход визначається за сумою амортизацій таких активів одночасно з її нарахуванням

746

Інші доходи від звичайної діяльності

Для узагальнення інформації про інші доходи від звичайної діяльності, які не відбиті на інших субрахунках рахунку 74 “Інші доходи”, зокрема від списання кредиторської заборгованості, яка не виникла в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності від вартості негативного гудвілу, яка визначається доходом

 

Основні бухгалтерські проводки наведені в таблиці 23.10.

Таблиця 23.10 – Основні бухгалтерські проводки з обліку інших доходів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відбито фінансовий результат від реалізації необоротних активів

74 «Інші доходи»

79 «Фінансові результати»

2

Відбито суму податкових зобов’язань з ПДВ (у випадку реалізації виробничих основних засобів)

74 «Інші доходи»

64 «Розра-хунки за податками і платежами»

 

Закінчення таблиці 23.10

1

2

3

4

3

Відбито результати дооцінки основних засобів, раніше уцінених

10 «Основні засоби»

 

74 «Інші доходи»

4

Різниця між залишковою вартістю переданих основних засобів і справедливою вартістю інвестицій

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

74 «Інші доходи»

5

Отримані виробничі запаси в обмін на неподібні активи (наприклад, в обмін на основні засоби)

20 “Виробничі запаси”,

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

74 «Інші доходи»

6

Відбито доходи від реалізації основних засобів

31 «Рахунки в банках»

74 «Інші доходи»

7

Відбито суму, яка підлягає відшкодуванню винними особами

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

74 «Інші доходи»

8

Відбито доходи від ліквідації основних засобів

20 “Виробничі запаси” або інші рахунки

74 «Інші доходи»

 

Облік доходів від надзвичайної діяльності відбивається на пасивному рахунку 75 “Надзвичайні доходи”. Основні бухгалтерські проводки з обліку надзвичайних доходів наведено в таблиці 23.11.

Таблиця 23.11 – Бухгалтерські проводки з обліку надзвичайних доходів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Визначено фінансовий результат від надзвичайних подій

75 «Надзвичайні доходи»

79 «Фінансові результати»

2

Отримано доходи від списання запасів, знищених в результаті надзвичайних подій

209 «Інші матеріали»

75 «Надзвичайні доходи»

3

Визнано доходи від пожежі

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

75 «Надзвичайні доходи»

4

Відшкодовано збитки від надзвичайних подій

69 «Доходи майбутніх подій»

75 «Надзвичайні доходи»

5

Отримано готівку у відшкодуванні надзвичайних витрат

30 «Каса»

75 «Надзвичайні доходи»

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑