22.6 Рішення з обліку розрахунків з оплати праці та з учасниками

Облік розрахунків з оплати праці та з учасниками на підприємстві ведеться за такими показниками:

-                      нарахування заробітної плати;

-                      утримання заробітної плати;

-                      виплата заробітної плати;

-                      розрахунки з учасниками.

Застосовуючи ці показники, функцію ефективності обліку розрахунків з заробітної плати можна записати у такому вигляді

, (22.1)

де  - матриця розмірності  нарахування заробітної плати робітникам;

*      - матриця розмірності  утримання із заробітної плати робітників;

*     - матриця розмірності  виплати заробітної плати робітникам;

* - матриця розмірності  розрахунків з учасниками;

* - коефіцієнт компетентності бухгалтера у сфері обліку заробітної плати та розрахунків з учасниками;

t – рік обліку заробітної плати та розрахунків з учасниками;

 - робітник підприємства;

* - кількість учасників;

* - кількість нарахувань у заробітну плату робітників підприємства (нарахована заробітна плата, премії, доплати, надбавки та інше);

 - кількість нарахувань у дивіденди учасників.

РОЗДІЛ 23 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ

ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

23.1 Основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів

Норми П(С)БО 15 “Дохід” стосуються підприємств (організацій) та інших юридичних осіб незалежно від форм власності. Поширення норм П(С)БО 15 “Дохід” наведено в таблиці 23.1.

Таблиця 23.1 - Поширення норм П(С)БО 15

Норми П(С)БО 15

поширюються на

Норми П(С)БО 15

не поширюються на

доходи підприємства від звичайної діяльності: реалізації продукції (товарів, інших активів); надання послуг; отриманого цільового фінансування; використання активів підприємства іншими сторонами, результатом чого є отримання відсотків, роялті та дивідендів

реалізацію цінних паперів; договори оренди; контракти з надання послуг у сфері будівництва; дивіденди, які належать підприємству за результатами фінансових інвестицій та обліковуються методом участі в капіталі; страхову діяльність; зміни у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань, а також з ліквідації (продаж, погашення) зазначених активів, зобов'язань; зміни вартості інших поточних активів; природний приріст поголів'я худоби, вихід продукції сільського та лісового господарства; відбування корисних копалин

 

Загальні критерії визнання статей у фінансових звітах показано на рисунку 23.1.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23.1 - Критерії визнання доходів за П(С)БО 15

Принцип нарахування полягає в тому, що результати господарських операцій визнаються, коли вони відбуваються і відбиваються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони належать. Цей принцип має застосовуватися одночасно з принципом відповідності, згідно якого витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі прямого зв’язку між ними та отриманими доходами.

Схема застосування принципів нарахування та відповідності під час визнання доходів наведено на рисунку 23.2.

 


Рисунок 23.2 - Визнання доходів у фінансових звітах під час використання принципу нарахування

Доходами не визнаються:

- сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, які підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

- сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента (принципала тощо);

-                сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

-                сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

-                сума задатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором.

Відповідно до П(С)БО 15 сума доходу за товарообмінними операціями визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, які одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів.

Доход від реалізації продукції може бути визнаний, якщо витрати не підлягають достовірній оцінці. Визнаний дохід (прибуток) від реалізації продукції не коригується на величину сумнівної і безнадійної заборгованості.

Умови визнання доходу від реалізації наведено на рисунку 23.3.


 

 


Рисунок 23.3- Визнання доходу від реалізації товарів і продукції,

який підлягає визнанню за звітний період

Подпись: метод рівномірного нарахуванняДоход, пов’язаний з наданням послуг, має визнаватися, виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу (дивись рисунок 23.4).

 


Рисунок 23.4 - Визнання доходу від надання послуг,

який підлягає визнанню за звітний період

Доход виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді відсотків, роялті та дивідендів (рисунок 23.5).

 


 

Рисунок 23.5 - Визнання доходу у вигляді процентів, роялті та дивідендів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑