22.4 Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку

Схема бухгалтерських проводок з обліку рахунків з робітниками і службовцями наведена в таблиці 22.4.

Таблиця 22.4 - Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Нарахування заробітної плати

1

Нарахована заробітна плата, премії, доплати, надбавки та інші виплати робітникам за здійснення робіт, які пов’яза-ні з капітальними інвестиціями (монтаж обладнання, ремонт основних засобів тощо)

151 «Капітальне будівництво»,

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»,

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»,

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»,

155 «Формування основного стада»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

 

Продовження таблиці 22.4

1

2

3

4

2

Нарахована заробітна плата, премії, доплати, надбавки та інші виплати робітникам основного та допоміжного виробництва за виготовлення продукції, здійснення робіт, надання послуг

23 «Виробництво»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

3

Нарахована заробітна плата робітникам за виправлення браку, раніше виявленого у виробництві

24 «Брак у виробництві»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

4

Нарахована заробітна плата, премії, доплати, надбавки та інші виплати робітникам за роботи, пов’язані з витратами майбутніх періодів

39 «Витрати майбутніх періодів»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

5

Нараховані суми оплати відпусток робітникам підприємства

471 «Забезпечення витрат відпусток»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

6

Нараховані виплати працівникам, які належать до цільово-го фінансування

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

7

Нараховані суми виплат з соціального страхування (лікарняні тощо)

652 «За соціальним страхуванням»,

654 «За індивідуальним страхуванням»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

8

Нарахована заробітна плата, премії, доплати, надбавки та інші виплати загальновиробничому персоналу підприємства

91 «Загальновироб-ничі витрати»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

9

Нарахована заробітна плата, премії, доплати, надбавки та інші виплати адміністративному персоналу підприємства

92 «Адміністративні витрати»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

10

Нарахована заробітна плата робітникам за роботи, пов’язані зі збутом продукції та працівникам торговельних підприємств

93 «Витрати на збут»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

 

Продовження таблиці 22.4

1

2

3

4

11

Нарахована заробітна плата, яка належить іншим витратам операційної діяльності підприємства

94 «Інші витрати операційної діяльності»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

12

Нарахована заробітна плата, яка належить до надзвичайних витрат підприємства (за ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха, техногенних катастроф)

99 «Надзвичайні витрати»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

13

Нараховані суми виплат за рахунок прибутку

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

Утримання та виплата заробітної плати

14

Утриманий із заробітної плати прибутковий податок

661 «Розрахунки за заробітною платою»

641 «Розрахунки за податками»

15

Утримані із заробітної плати внески до Пенсійного фонду

661 «Розрахунки за заробітною платою»

651 «За пенсійним забезпеченням»

16

Утримані із заробітної плати внески на соціальне страхування на випадок безробіття

661 «Розрахунки за заробітною платою»

653 «За страхуванням на випадок безробіття»

17

Утримані із заробітної плати суми за виконавчими листами (аліменти тощо)

661 «Розрахунки за заробітною платою»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

18

Утримані із заробітної плати профспілкові внески

661 «Розрахунки за заробітною платою»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

19

Утримані із заробітної плати суми допущеного браку

661 «Розрахунки за заробітною платою»

24 «Брак у виробництві»

20

Утримані із заробітної плати суми неповернутих вчасно підзвітних сум

661 «Розрахунки за заробітною платою»

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

21

Утримані із заробітної плати суми завданого підприємству збитку

661 «Розрахунки за заробітною платою»

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

Закінчення таблиці 22.4

1

2

3

4

22

Утримані із заробітної плати позики, раніше видані працівникам підприємства

661 «Розрахунки за заробітною платою»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

23

Утримані із заробітної плати суми, які належать до інших операцій (розрахунки з квартиронаймачами, іншими дебіторами та кредиторами тощо)

661 «Розрахунки за заробітною платою»

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»,

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

24

Утримані із заробітної плати суми, які є для підприємства іншим операційним доходом

661 «Розрахунки за заробітною платою»

71 «Інший операційний дохід»

25

Утримана із заробітної плати частка пайового капіталу

661 «Розрахунки за заробітною платою»

41 «Пайовий капітал»

26

Утримані із заробітної плати суми, які належать до неоплаченого капіталу підприємства

661 «Розрахунки за заробітною платою»

46 «Неоплачений капітал»

27

Видана з каси заробітна плата

661 «Розрахунки за заробітною платою»

30 «Каса»

28

Перераховані кошти з рахунків в банку на особові рахунки працівників для отримання заробітної плати

661 «Розрахунки за заробітною платою»

31 «Рахунки в банках»

29

Видана заробітна плата за рахунок інших коштів

661 «Розрахунки за заробітною платою»

33 «Інші кошти»

30

Видана натуральна заробітна плата

661 «Розрахунки за заробітною платою»

70 «Доходи від реалізації»

31

Депонована заробітна плата

661 «Розрахунки за заробітною платою»

662 «Розрахунки з депонентами»

32

Повернута в касу надлишково виплачена заробітна плата

30 «Каса»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

33

Повернута на рахунки в банку надлишково видана заробітна плата

31 «Рахунки в банках»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

 

22.5 Облік розрахунків з учасниками

Дивіденди – прибуток, одержаний платниками податку від здійснення корпоративних прав, включаючи доходи, нараховані у вигляді відсотків на акції або на внески до статутних капіталів, за винятком доходів, одержаних від торгівлі корпоративними правами, та доходів від операцій з борговими зобов’язаннями та вимогами. За привілейованими акціями розмір дивідендів фіксується в проспекті емісії при їх випуску. Виплата дивідендів відбувається після виплати процентів за облігаціями. Якщо акціонерне товариство має прості і привілейовані акції, то оголошена сума дивідендів розподіляється між ними.

Якщо розмір дивідендів, виплачених акціонерам за простими акціями, перевищує розмір дивідендів за привілейованими акціями, то власниками останніх може проводитися доплата до розміру дивідендів, отриманих іншими акціонерами.

Промітні дивіденди – дивіденди, які можуть бути виплачені акціонерам у вигляді авансового платежу поквартально або один раз на півроку. Кінцеві дивіденди оголошуються річними зборами акціонерів за результатами року урахуванням виплати промітних дивідендів.

Основні бухгалтерські проводки за рахунком 67 “Розрахунки з учасниками” наведені в таблиці 22.5.

Таблиця 22.5 - Типові проводки за рахунком 67 «Розрахунки з учасниками»

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Нараховані дивіденди

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

2

Нарахований прибутковий податок на дивіденди

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

641 «Розрахунки за податками»

3

Виплачено дивіденди готівкою

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

301 «Каса в національній валюті»

4

Виплачено дивіденди шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

 

Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником, за видами виплат, за джерелами виплати дивідендів – прибуток звітного року, прибуток минулих років, резервний фонд.


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑