18.2 Бухгалтерський облік цільового фінансування

 та цільових надходжень

До цільового фінансування та цільових надходжень належать кошти, які отримуються підприємством на певні цілі утримання дитячих установ, підготовку кадрів, науково-дослідні роботи, що мають народногосподарське значення та інші. Їх фінансування здійснюється за рахунок асигнувань з бюджету, внесків банків, плати за навчання, прибутку, що залишається в розпорядженні, коштів, отриманих від інших підприємств тобто загальна схема формування і використання коштів цільового фінансування і цільових надходжень наведена на рисунку 18.1.

 

 

 

 


 - фінансування об¢єктів - субсидій;

 соцкультпобуту (дитячі садки); - асигнування з бюджету;

 - будівництво доріг, житла, - цільові внески фізичних та

 об'ктів соцкультпобуту;  юридичних осіб;

 - передача гуманітарної допомоги; - гуманітарна допомога одержана;

 - інші заходи, які мають  - інші надходження, не заборонені

 цільове фінансування законодавством

Рисунок 18.1 – Схема узагальнення інформації з цільового

фінансування і цільових надходжень

Облік гуманітарної допомоги показано на рисунку 18.2.

 

Дебет

Кредит

Гуманітарна допомога, отримана у вигляді активів

1, 2, 3 класи рахунків (за видами отриманих активів)

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

Гуманітарна допомога, отримана у вигляді виконання робіт,

надання послуг

23 "Виробництво"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

Гуманітарна допомога, отримана у вигляді виконання робіт,

які мають капітальний характер

15 "Капітальні інвестиції"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

Передача одержувачу гуманітарної допомоги

у вигляді грошових коштів і ТМЦ

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

1, 2, 3 класи рахунків (за видами переданих активів)

Грошові кошти і ТМЦ, використані одержувачем

на забезпечення статутної діяльності

23 "Виробництво", 10 "Основні засоби"

1, 2, 3 класи рахунків (за видами переданих або використаних активів)

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

 

Рисунок 18.2 – Відображення в бухгалтерському обліку

гуманітарної допомоги

Облік часток перестраховиків в страхових резервах наведено в таблиці 18.1.

Таблиця 18.1 – Бухгалтерський облік часток перестраховиків в

             страхових резервах

№ з/п

Зміст господарської

 операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Сума часток перестраховиків в резервах незароблених премій на звітну дату

494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій"

497 "Результат змін резервів незароблених премій"

 

Закінчення таблиці 18.1

1

2

3

4

2

Сума часток перестраховиків в резервах збитків на звітну дату

495 "Частка перестраховиків і резервах збитків"

498 "Результат змін резервів збитків"

3

Суми часток перестраховиків в резервах незароблених премій, розраховані на минулу звітну дату

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій"

4

Суми часток перестраховиків в резервах збитків, розраховані на минулу звітну дату

79 "Фінансові результати"

495 "Частка перестраховиків і резервах збитків"

 

18.3 Облік страхових резервів

Облік страхових резервів ведеться на рахунку 49 “Страхові резерви”. За дебетом субрахунків 491 “Резерви незароблених премій”; 492 “Резерви збитків” відбиваються суми резервів незароблених премій і резервів збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497 “Результат змін резервів незароблених премій” і 498 “Результат змін резервів збитків” відповідно.

Бухгалтерський облік виплат страхових сум і страхових відшкодувань ведеться на рахунку 978 “Виплати страхових сум і страхових відшкодувань” за видами страхування. За дебетом рахунку відбиваються страхові суми і страхові відшкодування, які виплачені страхувальниками за договорами страхування (перестрахування), за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”. На субрахунку 231 “Страхова діяльність” ведеться облік собівартості страхової діяльності. За дебетом рахунку 23 “Виробництво” відбиваються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати страхувальника, за кредитом суми фактичного здійсненої собівартості виконаних робіт і послуг (в дебет рахунку 90).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑